Arkiv for 2004 – www.kommentar-avisa.no

 • Det profetiske Ord. (31.12.04) Gjestekommentar av Kjell Dahlene. Først og siste del av et flere timers fyldig foredrag av Kjell Dahlene får du her tilgang til.
 • Jordskjelv, Julens tale - Guds vrede? (29.12.04) Job sier i kapittel 9,4-6: ”Vis som han er av hjerte og veldig i styrke – hvem trosset ham og kom vel fra det, han som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede, som ryster jorden, så den viker fra sitt sted, og dens støtter bever,-”. Les denne oversikt over situasjonen i de tsunami rammede områder.
 • Jordskjelv i Asia (27.12.04) Hva var årsaken til jordskjelvet i Asia? Kan vi se paralleller til tidligere hendelser i verdenshistorien og hvordan er forholdene i så måte i Norge?
 • Flaut, herr utenriksminsister (22.12.04) "Akersgata har funnet ut at statsminister Bondevik og ambassadør Vollebekk (USA) skulle være med på noen bønnemøter i USA. Dette blir fremstilt som en hemmelig forening – hvorpå utenriksministeren  kaller Vollebekk inn på teppet – tydeligvis uten nærmere undersøkelser." Les mer.
 • Fra yoga til konebrenning (20.12.04)I Norge har ulven fått fortrinn fremfor mennesket mht både næringsinteresser og i en del andre domfellelser. Det er juridisk mulighet for å ilegge lengre fengselsstraff for å drepe en ulv en det som er domspraksis i åpenbare voldtektsaker – forstå det den som kan. I India har man, så vidt jeg vet, fremdeles strenge straffer for å drepe en ku. Konebrenning er offisielt ikke lov i det samme landet, men det praktiseres allikevel flere steder.
 • Nei til sletting av kristen formålsparagraf (17.12.04) "Minoritetsgrupper som nå synes å ville rasere dette fundament for oss, skal ha sin fulle frihet etter foreldreretten i § 2 om ”sine børn” til å oppdra dem som de ønsker, men skal ikke tvinge det store flertall til å avstå  fra den forpliktelsen som Grl. § 2." Les mer.
 • Det norske juleangrepet på jødene er i full gang (15.12.04) Kirkens Nødhjelp har igjen arrangert tur til Israel og konklusjonene som publiseres etter turen etterlever ikke det at etter både Skriften og vanlig rettferdig juss - skal man både høre og fremstille saken fra begge sider før en dømmer. Den som kjenner historien vil kjenne igjen opptakten til jødeutryddelsene, det var usannhetene som ble gjentatt og gjentatt til folk trodde dem - slik Goebbels doktrine var!
 • Sosialister og Bildenbergere (13.12.04) De siste dagene har en del journalister påpekt en viss kontaktet fra politisk hold i Norge inn mot det som kalles konservative miljøer i USA. Hvorfor bruker ikke journalister i samme åndedrag tid på den internasjonale sosialistiske bevegelse og Bildenbergerne - disse vil jo rive ned nasjonalstaten? Les mer.
 • Verdens hunger og verdens skoger  (10.12.04) I dag deles Nobels fredspris ut til en kvinne fra Kenya som har som et viktig mål å reskoge ødelagte landområder. I Norge får vi informasjon fra Norges Landbrukshøgskole om at reskoging "gikk ut på dato" i 70 åra! Les her om hva som er riktig og viktig.
 • Jagland tenker religiøst - men få skjønner det (08.12.04) "For den som har fulgt Jagland i noen år i Midt-Østen debatter vil kunne ha oppdaget at han tenker etter en bestemt linje og den er slett ikke ubevisst, men sterkt religiøst rettet. Men den er rettet mot Gud og ikke med Gud. Men det blir til syvende og sist Jaglands problem, fordi Gud lar seg ikke spotte – det har Han bl.a. vist ved opprettelsen av staten Israel i 1948 og mer er i vente!" Les mer.
 • Kampen om ekteskap og familie (06.12.04) "Familien fra Paradis og i sin gjenreiste tilstand i kristen sammenheng – er selve fundamentet for både det åndelige, sjelelige og fysiske liv i nasjonen. Da den sanne bibelske tro brøt igjennom igjen i Europa skal en merke seg en sentral ting i Luthers gjerning." Les mer.
 • Guds to riker – og Guds to sverd (03.12.04) Foredrag av Jørgen Høgetveit, med en avslutning med noen glimt om kongeriket Norges fundament og frigjøringen i 1905, der Jørgen Løvland var sentral. Les mer.
 • Trist å få rett om islam og storm i Europa (03.12.04) "Nå er stormen her og toppolitikere over hele Europa er tvunget til å se deres selvskapte problemer med det flerkulturelle samfunn - det lovpriste fargede fellesskap - rett i hvitøyet. Nå kommer prisen - som man ikke ville se eller ønsket seg." Les!
 • En bok om sammensvergelse og antikrists arbeid (02.12.04) "I sin bok "Circle of Intrigue"  skriver Texe Marrs, professor ved The University of Texas i byen  Austin om det han mener er opptakten til det antikristelige riket." Les mer.
 • Innførsel av smitte til Norge (02.12.04) "Det er økende internasjonal etterspørsel etter rent plante- og dyremateriale fra Norge. Grunnen til dette er vår beviselige gode helsestatus på disse områder. Men den kan ødelegges!" Les mer.
 • Verdikamp mot Grunnloven! (27.11.04) "Slik siteres Høybråten i Norge I Dag nettavisen, og vi er oppriktig glad for at det synes som om man endelig begynner å få opp øynene for hva som skjer med hele den åndelige basis og den Grunnlovsarv som er bygd opp på den." Les mer.
 • Hans Nilsen Hauges teltmakervirksomhet (24.11.04) Sosiologiens far Max Weber har sagt: ”Uten den makt som ligger i tanken på evigheten, ble ingen moralsk fornyelse som alvorlig kunne påvirke livsførsel, satt i verk." Les mer.
 • Databrikken for mennesker er her (22.11.04) Dyrets merke har noe fleipet med opp igjennom historien. Men igjen treffer Bibelen "spikeren på hode" og har fortalt oss hva som skal skje før det skjer - og vi skal skjønne det når det skjer om vi da kjenner Guds Ord! Den kristne har ingenting å frykte, Gud har kontrollen! Les mer om databrikken for mennesker som er klar i USA.
 • Til mann og kvinne (21.11.04) ”Man får ikke lov å være mann lenger i dag” sa en til meg for litt siden. Er det en feil observasjon? Og får kvinner lov til å være kvinner lengre? Det feminine og det maskuline er egenarter som er ment å skulle utfylle hverandre til en god hel-het." Les mer.
 • Å rive ned og bygge opp (19.11.04) "Arbeidet vårt dette siste året har foregått etter to linjer: - Det er viktig å få til en nedriving av tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud - og kombinert med dette få et vekkelsesbudskap ut til det norske folk. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF) Krossen Media i forbindelse med at AKF nå gjennomfører en aksjon for å nå hele landet med disse gode budskap."
 • Ødela darwinismen vekkelsen? (17.11.04) Boken "Naturens lov i åndens verden" bidro til at vekkelsen forsvant. Den kombinerte kristendom med darwinisme. Les mer!
 • "Jøderent" Oslo? (15.11.04) Her kan du lese en kontakt Simon Wiesenthal Center har tatt med Den Norske Ambassaden i USA vedrørende Krystallnattmarkering den 9. november i år i Oslo.
 • Luther: da, i historien, nå og i fremtiden? (12.11.04) "Hele Europa lå under et forferdelig mørke av katolsk lære og maktbruk. Menneskene - verken deres sjelsliv, menighetsliv eller samfunnsliv fikk oppleve den vidunderlige frihet som den bibelske sannhet skulle bringe dem. Lyset rant i Luthers sjel etter mange, lange og harde sjelekamper inntil han fikk se seg frelst og forløst i Rom 1, 17: Der ble det ved Den Hellige Ånd åpenbart for han at ved evangeliet "åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige ved tro skal han leve"
 • Enquet i Norge I Dag (11.11.04) Hvordan er tilstanden i Den norske kirke og hva er veien ut av de problemene den har? Les mer.
 • Argumenter mot banning Del 2 (09.11.04)  Forsvarssjefen til krig mot banning las vi for noen år siden. Han mente at all stygg ordbruk og banning skulle bort. Det var forsvarssjef Sigurd Frisvolds klare ordre til befalet. Les mer om temaet.
 • Argumenter mot banning Del 1 (08.11.04)  Les her om hvor viktig språket vårt er for å redusere bl.a. voldsbruk /mobbing.
 • Tap igjen i USA for NrK (04.11.04) "Disse republikanerne de er så kristent konservative at de endatil ikke vil godkjenne homofili og kjemper for det bibelske og tradisjonell ekteskap og familieliv. De er til og med mot drap av fosteret i mors liv." Slik tenker venstre siden i norske media. Les mer.
 • Fremskrittspartiet og kristne verdier (04.11.04) "Et sett til samtlige Fr.p. representanter, rolig gjennomlesning samt noen ukers seminarer - ville kunne bøte på de verste hullene i forståelsen - og dermed gi Fr.p. den rette kursen i kampen for fundamentet i vårt norske samfunn." Les mer.
 • Få rett og ha rett (03.11.04) "Vår formørkede forstand - kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din den gode Ånd - vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale gjøre. Dertil må din Ånd oss føre." Les mer.
 • Bondetenkjar og byfilosof (03.11.04) "Kan hende dei mange høgt utdanna Erasmussar  i Noreg i dag har mykje å lære av dette lekmannsvitet som på mange omkverv var ein stor føregangsmann innan yrket sitt, i tenking, i sann og byggjande kultur og skulereisning m.a. på Notodden." Les mer.
 • Bispekandidater uten Bibelen (01.11.04) En større norsk misjonsorganisasjon har på mange måter gitt en blankofullmakt til at Ole C. Kvarme (biskop i Borg) er den beste av de bispekandidater som er aktuelle til Oslo bispedømme. Men dette skjuler det faktum at ingen av disse kandidatene lærer bibelsk, de avviker på flere punkter. Les mer.
 • John Lennox i Norge (30.10.04)  Igjen er professor John Lennox invitert til Norge bl.a. av organisasjonen Origo. Flere kristne personer og media sprer i disse dager hans budskap uten å stille de spørsmål som stilles bør. Lennox ligger tett opp til Sannheten, men svikter den på vitale punkter. Les mer.
 • Hamsun - Norges Wagner? (28.10.04) "Jeg forstår mer og mer den gamle teologiprofessor som kom med følgende - da vi en gang drøftet Hamsun: Jeg orker ikke den mannen!" Les mer!
 • Trusselen mot Europa (25.10.04) "Vi står altså overfor en ny og nå enda farligere muslimsk trussel mot Europa enn tidligere. En trussel som vil bli kraftig forsterket om man legger seg på den halsløse politikken å gjøre Tyrkia til fullt medlem i EU. Men årsaken er altså frafall fra bibelsk kristendom. Og botemidlet er en omfattende vekkelse. Dette kaller alle kristne til vedholdende bønn." Les mer.
 • Kongesaken. Hvorfor herr Bomann-Larsen? (22.10.04) Etter at en i det neden forstående etter min mening har plukket i stykker den såkalte indisiekjeden til forsker og forfatter Bomann-Larsen i hans bok på Cappelen forlag om kong Haakon og dronning Maud - er det meget naturlige med den del oppfølgingsspørsmål. Les denne oppsiktsvekkende artikkelen som setter hele saken i et nytt lys!
 • Prosesskrift Til Norges Høyesterett (21.10.04) Norges Bondelag bidrar nå til god støtte i saken som omhandler viktige prinsipielle spørsmål om eiendomsrett og retten til næringsutøvelse i Norge. De har kommet på banen, også med økonomisk støtte, etter at en privatmann har drevet denne kampen i lang tid, sammen med etterhvert en del andre skarpskodde nordmenn som tenker prinsipielt! Les mer!
 • Lysslukkere og mørkemenn i Aftenposten (20.10.04) "Muligens vil Økland og Aft. være kjent med at Guds Ord både i Skriften og for troende flest regnes for LYSET - Gud er lys. Den som da våger å slukke Guds Ords lys ut i Norge - ikke hos Gud - må vel da henføres til lysslukkere." Les mer!
 • Fagfolk, administrasjon og virkeligheten (19.10.04) I over 30 år har jeg mer eller mindre måtte forhold meg til administrativt personell som til stadighet finner ut at noe må organiseres eller omorganiseres. Og ineffektivitet og konflikter skapes igjen og igjen - noe som diverse sitater fra en romersk konsul helt tilbake til år 67 e.Kr. vitner om. Da også levde man med illusjoner om at stadige reorganisering skapte fremgang og effektivitet, mens det skapte akkurat det motsatt hos de som skulle utføre arbeidet.
 • Å undra seg til fortapelse (18.10.04) "Familien, slik Gud innstiftet den, er bærebjelken i et samfunn. Jesus er bærebjelken i den kristnes liv – for Jesus er fra evighet og til evighet og Er Sannhet! Denne Sannhet kan man tro på og få hvile og fornye seg i hver en dag. Det holder." Les mer om temaet gjengifte og Guds Ord!
 • Salmonellaost fra Sverige? (15.10.2004) I Sverige blir det ost til salgs produsert ut av melk med Salmonella. Kanskje du også kan finne osten på billig handel i Svinesund? Les mer!
 • Nordmenn globaliseres og møter hedninger (15.10.04) ”Mer enn alt annet har det rene og milde lys av åpenbaring hatt en foredlende innflytelse på menneskeheten og brakt velsignelse til samfunnet. Det er umulig å styre verden på en rett måte uten Bibelen.” (George Washington). Les mer!
 • Musikk er tidens språk! (14.10.2004) "Hvorfor slapp dagens foreldregenerasjon tak i den århundre lange musikk tradisjonen som har vært med på å bygge opp under den kristne Gudstjenesten og dermed opp under samfunnslivet." Les mer.
 • Fingrene av Grunnloven - Vinje! (11.10.04) Jeg tror ikke at våre generasjoner er i stand til å gjøre Grunnloven bedre saklig eller språklig - så det bør overlates til nye generasjoner som evt. har større forståelse for folkesuvereniteten, ytringsfrihet, maktfordeling og de klassiske menneskeretter og deres sanne kilde - kanskje etter nye smertelig erfaringer. Våre generasjoner kjenner ikke lenger den sanne frihet og de rette grenser til å kunne trekke opp den sanne frihet og orden som frigjør og gir livet bærekraft.
 • Stein og Bein (11.10.04) Ei kristen jente på videregående fortalte at naturfagtimene var de verste. Der var det evolusjonen som var enerådende. Vi kom i samtalen fram til at slik evolusjonen står i kontrast til Guds ord, er det med rette vi benevner den som Satans skapelsesberetning. Les mer om heftet "Stein og Bein".
 • Nobels fredspris og jordens trær (09.10.2004) Fredsprisen er gitt til en miljøaktivist som har begynt det enorme arbeidet med å reskoge Afrikas enorme vidder. Tredve millioner er til nå plantet ut i Kenya. Bare av denne grunn er prisen en klok tildeling. Hennes andre aktiviteter kjenner jeg ikke til og tar ikke stilling til i denne sammenheng. Les mer!
 • Norges gjærproduksjon flyttes til Sverige! (08.10.04) Naive nordmenn i sentrale politiske og administrative stillinger åpner nå Norge for fryktelige lidelser, som må komme. Les mer!
 • Norges Kommentar Avis på vei opp i mediabildet (05.10.04) Det er 8 måneder siden Norges Kommentar Avis så dagens lys. Siden den gang har lesertallene steget jevnt. Flere benytter også et etterhvert omfangsrikt arkiv!
 • Sverd og murerskje (03.10.04) Sverd ved lend og murerskje i hånden er et bilde som er hentet fra Nehemias` kamp da han hadde ført folket sitt hjem fra fangenskapet i Babylon etter 70 år. Les mer.
 • True bestandens overlevelse (01.10.04) Mitt tips er at dette kommer til å koste hele vårt styringssystem hardt. For man kan ikke krenke retten og folket som man skal tjene - uten at det før eller senere kommer et kraftig oppgjør som man ikke lenger kan prate seg ut av med respekt for "bestandens overlevelse" - mens folket går under. Les mer.
 • Gud, jødene og straffen (01.10.04) Både Skriften og det man kan lese ut av historien forteller at jødene er et folk under en bestemt ledelse. Skriften taler klart om Abrahams utvelgelse og ledelse for å skape et folk for Guds Ord og senere Guds utsendte Sønn: Messias. Men det kommer en historie etter det også.
 • Bibel fobi i kristne kretser? (29.09.04) Mitt beste råd er å ta en titt på hva som står å lese i Norges Kommentar Avis under tittelen Den første Arabisk Islamske kongress i Europa, publisert den 06.09.04, med relaterte artikler. Her vil man blant annet kunne lese vektig informasjon fra boken ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel. Forstår man hva han skriver vil man ha fått tak i et meget viktig fundament for islam forståelse og dermed hvordan man møter denne retningen både politisk og kristent!
 • Grenser for ytringsfriheten: Ja! (27.09.04) I disse dager når Stortinget (etter planen 30. september) skal liberalisere vår gamle § 100 om ytringsfriheten - og oppløser den rette frihet og orden som denne grunnsteinen i vårt demokrati er, dukker det opp en meget pinlig og symbolbærende sak i debatten. Les mer!
 • Hardt press mot prest (26.09.04) Det andre er at man bør være klar over hva Gud sier i sitt åpenbarte Ord om utøvende homoseksualitet  I Rom. 1, 26-27+ 32 samt 1. Kor. 6,9 sies det klart fra at både mannlig og kvinnelig homoseksualitet fører i fortapelse. Det samme gjelder de som støtter slik adferd.
 • Ytringsfriheten - en STOR bønneoppgave! (25.09.04) Det haster å bringe denne nød inn for Herren! Les!
 • Dyreetisk eller menneskeetisk? (24.09.04) Jerv har på enkeltbruk tatt opptil 60% av sauen på sommerbeite i tre kommuner i Nordland. Myndighetene utøver i denne forbindelse en politikk på tvers av den retten som konstituerer Norge og som vi alle er avhengige av og frarøver enkeltindivider og menneskesamfunn livs grunnlaget. Les mer.  
 • Ikke Nobel nok! (21.09.04) Les her om hvordan en klar Nobel kandidat i "fysiologi eller medisin" ble forbigått i 2003, nok fordi han tror på Gud som skaper og frelser.
 • Guds Ord viser vei til Sannheten om naturen Kanestrøm (21.09.04) Professor Ingolf Kanestrøm, hevder at istidene viser at jorda er flere hundre tusen år gammel. Dette viser seg ikke å være tilfellet. Les mer.
 • Nei til endring av Grunnlovens § 100 (18.09.04) Norge I Dag v. journalist Svein Willy Sandnes interjuer Jørgen Høgetveit i Akademi for Kristen folkeopplysning om Grunnlovens § 100 og ytringsfriheten. Høgetveit understreker at Gr.l. § 100 hører med til de viktigste bærebjelkene i den frie meningsbrytning i vår folkestyrte stat. Enda viktigere er det at den gir Guds Ord fritt løp i folket vårt, noe som fra 1842 skapte det kristne Norge som tjente Herren til verdens ende. (Se Esaias kp. 60, v.12.) Les mer.
 • Sinne og krigsoverskrifter i Dagen (17.09.04) Vi vet jo - og vi skjønner jo på innleggene og tilbakemeldinger vi får, at mange har forstått at det finnes verken bibelske, logiske eller vitenskapelige argumenter for å fastholde det som de forskjellige evolusjonistvariantene fortsatt vil pådytte vårt land og Norges ungdom! Les mer.
 • Forskere om Guds skapelse (16.09.04 ) Les mer.
 • Evolusjonen anfekter Skriften og evangeliet (16.09.04) På de danske hjemmesidene til AiG skriver Ken Ham og dr. Johathan Sarfati en lang og innsiktsfull artikkel om lidelsen i verden. Artikkelen heter "Hvorfor Tillader Gud Død og Lidelse?" og er meget lesverdig. Les mer.
 • Har Dagen et ståsted mht Den 1. Trosartikkel? (15.09.04) Uklare lederartikler i avisen Dagen? Dagen selv ønsket ikke å trykke denne. Les mer.
 • Skal Den norske kirke våkne? (14.09.04) Nedenfor kommer den historiske nyhet at læstadianerne melder seg ut både av den svenske og norske kirke. Dette gjør altså kanskje de mest kirketro kristenfolkene gjennom hundreårene, men nå er det nok. Les mer!
 • Israelkamp knuser verdensmakter (13.09.04) Jesu gjenkomst til Israel, Guds land og folk, er godt beskrevet i Guds Ord. Les mer.
 • Kjønnspåvirkning av barn - noen tanker  (10.09.04) Det er ”underlig” å være vitne til at Bibelen igjen og igjen får rett om hvordan vi mennesker skal innrette våre liv og vårt samfunn for at vi skal få det best mulig her på jord. Guds Ord forteller oss av samlivet i familien skal være mellom èn mann og èn kvinne. Dette samlivet er det også som gir nasjonen nye barn, ingen annen ”samlivsform” gjør det. Det skaper balanse og skaper livskraft og en fremtid.
 • Sp.s og Nationens og landbrukets sentralproblem? (09.08.04) Mange av landbrukets folk hadde og har et sentralproblem, som man hadde det foran siste krig og som man har det i våre dager da næringa og eiendomsretten igjen er angrepet - nær sagt fra alle kanter. Jord- og skogbruksnæringa med flere hundretusentalls bønder - var de som tidligere skapte rettsstaten, norsk demokrati og etter hvert velstandsstaten med sin produksjon av mat og råstoffer og ungdom som tok fatt i andre næringer.
 • El-verkene, dumme politikere eller? (07.09.04) Ja, man undres hva det er som går av politikerne når man ser hva som skjer med kraftverkene våre, dette arvesølvet som ble bygget opp med skattepenger fra folket i kommunene, og nå legges ut på børsen også for utlendinger.
 • Den første Arabisk Islamske kongress i Europa (06.09.04) Les mer!
 • Israel og nasjonenes blodbad (04.09.04) Israel er Gud folk og land - utvalgt, bygd og behandlet av Han. Resten av verdens nasjoner blir behandlet etter slik de forholder seg til og behandler Israel. Det gir nemlig et klart uttrykk for hvordan de forholder seg til Skriften, Guds eget Ord - ja, etter Skriften - Han selv. Les mer!
 • Kornkrisen - rykker nærmere (03.09.04) Kornet er selve gullstandarden i matforsyningen i verden. Det er basis for det meste av maten menneskene spiser og det danner mye av grunnlaget for husdyrfòringa. Det inneholder bare ca.14% vann og er derfor lett å lagre og gir billig transport av stort antall kalorier. Derfor holder alle verdens nasjoner nøye øye med kornproduksjonen i verden - og de fleste nasjoner holder seg med et rimelig kriselager - noe som Norge dessverre strøk av statsbudsjettet i 2003.
 • Profeten Mika til det norske folk (02.09.04) Predikeren sier at "det er intet nytt under solen". Og etter hvert som årene renner på og erfaringene hoper seg opp om utviklingen ute og hjemme ser en at gjentakelsene for opp og nedgang i folket - heller er regelen enn unntagelsen. Les mer.
 • Tanker om Islam (31.08.04) For kort tid siden fikk Norge besøk av lederen for Pakistans største parti. Han ble intervjuet av NRK fjernsynet, og sa ved den anledning blant annet at det ikke var noen forskjell på muslimer. Det går ikke an å tale om moderate og radikale muslimer.
 • Naturlig åpenbaring - uten unnskyldning (31.08.04) "For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten ned i urettferdighet; for det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart dem det. Les mer!
 • Kontinentaldrift i stor fart (26.08.04) Hjemmesiden til AiG (www.answersingenesis.org) forteller at det var en kreasjonist, Antonio Snider, som i 1859 først foreslo en horisontal bevegelse av kontinentene på katastrofevis samtidig med Syndefloden. Bakgrunnen for tanken om at jorda hadde vært èn landmasse fant han i 1. Mosebok 1.9-10. I Bibelen kan vi lese i 1. Mosebok 10,25 - i King James oversettelse: ”And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.”I boken “Gud Skapte – Hvordan jorden ble til”, utgitt på Lunde Forlag 2004, skrives det at Peleg på hebraisk betyr: “plutselig deling eller kanalisering med vann”. Les mer.
 • Lund med alvorlig skivebom (25.08.04) Lektor Tore Lund har skrevet en bokanmeldelse som ikke holder mål og som egentlig lager et vrengebilde av boken "Gud skapte - hvordan jorden ble til". Les her om hva den omtalte bok virkelig har som en av sine hovedteser! (Artikkelen ble refusert av avisen Dagen.)
 • Skaperverket åpner seg ... (23.08.04) Det pågår en debatt, på andre året bl.a. i avisen Dagen, om man skal ta Bibelen bokstavelig når det gjelder skapelsesberetningen. Det skal man selvfølgelig. Og det er med interesse man leser 1. Mosebok. 1.10,25 som ser ut til å beskrive kontinentaldrift på svært rask tid og ikke over millioner av år.
 • Norge: Regimentene og Grunnlovens § 2 (21.08.04) Norge er kommet inn i en situasjon både i politikken og bl.a.  i forhold til fremmede religioner som for eks. Islam - som gjør at det oppstår stor forvirring med hensyn til fundamentet vi skal stå på og måten og midlene  vi skal møte dem med. Les mer.
 • Krever statens tarv - Grunnlovens § 105 (19.08.04) Konklusjonen må derfor bli at denne uhyre sammensatte og kompliserte RETT og Grunnlovens § 105 må det ryddes opp i til grunnen - ikke minst fordi denne retten rører ved et av fundamentene for vårt folkestyre.
 • Rovdyr og manglende helhetssyn (17.08.04) Bykulturer har ofte fostret både umoral og lite naturforståelse – men ”selvtilliten” har de – en selvtillit bygget på de ressurser som naturen gir oss – men det skjønner man ikke før man har ødelagt dette grunnlag! Egentlig burde man satt et tak på antall innbyggere i norske byer for eksempel 100 000, det ville skapt lang færre problemer for Norge!
 • "Stein og Bein" - sterk bevisføring mot utviklingslæren (12.08.04) De norske universitetsmiljøer og den menige mann kan glede seg over en fersk oversettelse til norsk av heftet ”Stein og Bein - Sterk bevisføring mot utviklingslæren”. Les mer.
 • Sann vekkelse - Norges redning (07.08.04) Store vekkelser har Gud velsignet Norge med igjennom hundreårene - også i de tider som så aller mørkest ut. I nyere tid fikk vi store vekkelser - som brøt dypt i sinn, hjerte-, vilje- og tankeliv. Det omformet hele land som vi så det med Pavo i Finland, Rossenius i Sverige, Lestadius på Nordkalotten Hans Nielsen Hauge i Norge. Les mer om ny CD av Kjell Dahlene med vekkelsessanger utgitt på AKF/Krossen media.                                                        
 • Overgangsformer og "løgner" (04.08.04) "Som paleontolog er jeg opptatt med de filosofiske problemer knyttet til identifiseringen av urformene blant fossilene. Du sier at jeg i det minste kunne vise et foto av fossilet som organismen stammer fra. ”Jeg skal være åpen mot deg – det finnes ikke et eneste slikt fossil som man kan lage et vanntett argument for.”  Les mer.
 • Direktesalg og WTO (02.08.04) WTO er i havn med forhandlingene om den nye prinsippavtalen for økt liberaliseringen av verdenshandelen for denne gang. Norske bønder bør nå øke innsatsen for å øke inntjeningen ved direktesalg! Les mer.
 • Gå ut fra henne, mitt folk (30.07.04) Hva er så den rette holdningen til Den norske kirke i dag? Må man gå ut, eller er det rettere å bli hvor man er? Jeg vil si det slik at den kategoriske ordren i Åpenbaringen 18 neppe gjelder ubetinget i vår situasjon. På den annen side er ånds-situasjonen da og nå svært lik om ikke ganske sammenfallende. Derfor er situasjonen alvorlig, og den må også tas alvorlig av en hver kristen. Det er ikke forsvarlig å bli værende av rent behagelighetshensyn, av sløvhet og tankeløshet eller av rent menneskelige taktiske overlegninger. Skal man bli værende, må man være seg bevisst et klart kall fra Herren til å bli, koblet sammen med en klart uttalt oppgave. En må også være innstilt på at det blir et liv i kamp, i forfølgelse og lidelse. Er man seg ikke bevisst et slikt kall og en konkret oppgave, er det mitt råd at men går ut, simpelthen for å unngå å bli medansvarlig. Les mer.
 • Norge: produksjon eller rekreasjon? (29.07.04) Respekten for mat, matproduksjon og matvaresikkerhet - som annet enn nærmest et nytelsesmiddel - er snart en saga blott. Det vitner hele denne nedtrappinga om - samt det faktum at man strøk beredskapslagring av korn fra statsbudsjettet i 2003. Det hadde sikret oss korn for 9 og 12 mnd etter krigen. I slutten av nittiåra ble det trappet ned til 3 og 6 og nå altså strøket! Nå advarer WWI om sult innen 2 år.
 • En annen islam i Norge? (25.07.04) En islam kjenner skriver: ”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.”(...)”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg.
 • Narkoalarm i Europa (14.07.04) I Norge kommer meldinger om at ungdom i dag drikker dobbelt så mye alkohol som for seks år siden. I den forbindelse kan man for eksempel lure på om det fremdeles er noen som påstår at darwinismen ikke skaper et tomrom, slik ateismen gjorde det i Russland der de dyrket darwinismen. Russland, ”prototypen” på et land med alkoholmisbruk i stor skala. Det er ingen grunn til å døyve livet sitt i alkohol om det ikke er nettopp pga et tomrom.
 • Al. Qaida angriper Vestens økonomi   (14.07.04) I økonomiske kretser sier man om dynamoen i verdensøkonomien USA - at når den rikeste staten California blir forkjølet - får resten av USA bronkitt og verden alvorlig lungebetennelse i sin økonomi. Dette vet de som nå vil knuse Vesten og all dens sivilisasjon. Derfor retter de sine slag mot verdenshandelen på forskjellige måter - og mot den energiressursen som både driver produksjonshjulene - oljen - transportrutene og  handelens administrasjonssentra.
 • Det brenner Tore Lund (13.07.04) Det brenner under bena for evolusjonistene i Norge nå. Fra inn – og utland øker tilsiget av saklig informasjon som bidrar til å rive evolusjonsdekket bort fra ung og gamle – om man vil. Be om at Gud må la det lykkes i sin fulle bredde – da kan mennesker igjen se hvem deres Skaper er – for Han skjules nå av Bibelkritikken i Norge!
 • Darwin er død, Gud lever! (12.07.04) "Created by God. Designed to serve God. Eternity with God." (Skapt av Gud. Formet for å tjene Gud. Hos Gud i all evighet.) Mye tyder på at man også i Norge skal lykkes i å kjempe ned materialismen og dens ideologiske fundamenter, selv om bl.a. kristne konservative lektorer gjør seg til av at de ikke vil kalles kreasjonister om det betyr at de tror på en ung jord og seks skaperdager, uansett hvor mye Bibelen sier akkurat det! Les mer.
 • Skandinavia ved et vendepunkt? (11.07.04) "Om de nå våkner og våger å tale myndighetene i mot og ta belastningene som en Luther eller Hauge - er det kanskje ennå håp? Men det må bli en helt annen tale enn den tilpassningsteologien og likhet mellom alt - og alt like godt - som har dominert teologien de senere årene." Les mer.
 • Bibeltro debattanter og blader og eller - - ? (05.07.04) Bibeltro vil de aller fleste av debattantene i skapelsesdebatten være - om de har avvikende syn på Bibelens tale om saken eller ikke. Å være bibeltro kan vel ikke bety noe annet enn å tro det Bibelen sier bokstavelig når det ikke  klart går fram av rammene og sammenhengene at det skal forstås annerledes! Les mer.
 • Hva lærer vi om Guds skaperakt i Norge? (04.07.04) I Norge ser vi nå at evolusjonistene er i ferd med å skape seg problem på problem og aggressiviteten øker, fordi mange nordmenn orienterer seg ut over Norges grenser og finner der mye interessant stoff som viser oss hvor lite norske naturvitenskapelige miljøer (med noen unntak) er i å søke etter Sannheten. Det initierer ytterligere inspirasjon til å be og arbeide!
 • Carl Fredrik Wisløff er død (01.07.04) Professor, dr. theol Carl Fr. Wisløff har lagt ned vandringstaven her på jord i en alder av 95 år. Han fikk slag og døde med flere av barna sine hos seg. Stort er tapet av en  hyrde og lærer man knapt har hatt i Norge i nyere tid.
 • Fremad Kristi Hærmenn (01.07.04) "Men selv om Beijing ikke tillater virkelig religiøs frihet, vil de kinesiske kristne fortsette å spre Ordet, hjemme og ute i verden." Slike frukter gjør en glad og lett om hjertet og maner en til å fornye den bibelske og evangeliske arv som våre forfedre brakte det kinesiske folk med store ofre, og med nytt mot kjempe mot avkristningskreftene i en av verdens - relativt sett - største og velsignede misjonsland: Misjonsbasen Norge.  Det som undrer og gjør en trist er å se at norske kristenledere orienterer seg mot den offisielle "Tre selv kirken" - isteden for å samarbeide med våre gamle forfedres trosfeller - kjemper for Guds Rikes sak.
 • Murer og nasjonene (30.06.04) Israel har blitt brutalt kritisert fordi de murer en mur rundt folket sitt som koster dem rundt 100 milliarder. Dette for å stoppe selvmordsbombere som ikke går mot krigsmål - men mot sivile av alle aldre og sprenger dem opp etter vegger og utover gater. Religiøse avgudsdyrkere som ikke skyr noen ting på sin vei mot fortapelsen. Det finnes bare en frelsesvei og den er åpenbart nettopp gjennom det folk som hele verden etter hvert - ønsker å sprenge bort fra jordens overflate. 
 • Darwinistisk tomrom fylles av Bibelen (27.06.04) "Lunde forlag har gitt ut en bok kalt ”Gud skapte”, med undertittel ”Hvordan jorden ble til”. Jeg har ikke lest den, men den sies å frembringe det budskap at jorden er rundt 6000 år gammel og at Gud skapte på seks vanlige dager. Hvilket har dekning i Guds Ord." Les mer.
 • "Refuting compromise", motbevise kompromisser (23.06.04) "Det er mange godt utdannede personer som er flaue på Bibelens vegne i forhold til faget sitt eller sitter fast på annen måte i troen på en hel Bibel. Det gjelder oftest de som har studert naturvitenskapelig fag, men også folk som har års studium bak seg i geografi, historie, samfunns- og fremtidsutvikling  osv. Dette har spredd seg dypt inn i folket." I en ny bok om temaet av Jonathan Sarfati, er flauheten over Guds Ord ikke tilstede. Les mer.  
 • Professorer uten innsikt i Grunnlovsrett? (21.06.04) I Straffelovens 8de Kapitel § 83 står å lese: ”Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.” Les mer!
 • Bonde Trygve Haugeland i upløgd mark  (18.06.04) Boken om rektor, statsråd, nasjons- og fredsbygger Trygve Haugeland er nå kommet. En uhyre interessant bok om en stor personlighet som satte dype spor etter seg både i Norge og i flere u-land. Les mer
 • Vinjesaken til Høyesterett (14.06.04) Staten og de store folkegrupper forgriper seg mer og mer på  naturressursene i Norge slik at folk nå roper ut: De tar landet fra oss. Dette er stikk i strid med Grunnlovens § 105 og i strid med resten av ide-grunnlaget og individets sikring. Bygde-Norge reiser seg til kamp.
 • Kommune-Norge og folkestyret (14.06.04) I 1992 da Ny kommunelov kom, sa en kjent politiker at man forvekslet med lokalt selvstyre med avvikling av lokalt folkestyret. Dette har siden foregått foran øynene vår i årevis - uten at særlig mange bryr seg mye om at vi gradvis kobler folket ut og rådmann/ embetsmannsstyret inn. Det vi kvittet oss med på attenhundretallet. Det passer svært godt for å tre inn i EU og må bekjempes, men da må man først forstå hva som foregår. Les mer!
 • Bryllupsfest i Larvik - hva står i Bibelen? (13.06.04) NTB melder i Tønsberg Blad 10.06.04: ”Og selv om Hagen har ett og Treschow to ekteskap bak seg, skal festen avvikles i tilnærmet kongelig format.” Det er åndelig tørketid over Norge når teolog og statsminister Kjell Magne Bondevik kommer til dette gjengifte bryllup. Signaleffekten er klar – han legger ikke vekt på Guds ord, selv om han gav en Bibel i gave, der apostelen taler om ekteskapet. Les mer.
 • "Yom" - dag av 24 t. og jødene (11.06.04) Hva Gud sier om sin skapergjerning og tiden Han brukte er avgjørende for hele forståelsen av Hans makt og skaperevne den gang og i fremtiden. Tidligere har vi offentliggjort deler av dette stoffet. Her er en utvidet artikkel om rabbinernes og prof. og biskop Usshers forståelse av ordet "yom" som Bibelen bruker for dag. AiG hevder at omtolking av dette ga rom for hedenske tanker inn i forståelsen av "Troens første artikkel" og Bibeltilliten. Les mer og spre det videre.
 • Norge og jødene. (10.06.04) I Fædrelandsvennen har det pågått en debatt om Norges forhold til jødene. Se artikkel under. Denne gangen understreker en viktigheten av at vi snakker sant om vår fortid og rydder opp i forhold til jødene, ellers vil vi fortsette vår destruktiv vei inn i antisemittismen på ny.
 • Hvordan kom jødene hjem til Norge? (10.06.04) Debatten i Fædrelandsvennen når mange med et opplag på ca. 47 000 på Sørlandet. En synes også at NKAs lesere bør få med seg noe av denne saken som er uhyre viktig for Norges fremtid.  Gud dømmer i betydelig grad nasjonene etter forholdet til jødene.
 • Rovdyrkamp mot Grunnlovsrett. (07.06.04) I Namsos begynner i dag en rettssak mot en bonde og gjeteren hans En av dem skjøt ei bjørnebinne med tre unger på innegjerdet mark. Binna hadde drept 5 av sauene hans. Nå drar myndighetene han for domstolen med fare for en dom på 2 års fengsel. Les mer.
 • 60 år siden invasjonen i Normandie (06.06.04) Kloke(?) hoder sier nå at dette blir den siste store markeringen av D-dagen. Man kan virkelig spørre seg hvor klokt dette er i et Europa der jødehatet igjen blomstrer med næring fra den samme ideologi som satte Europa i brann for ikke mer enn litt over 60 år siden.
 • Prester kastet ut av Lofotkatedralen. (05.06.04) Styret i Akademi for Kristen Folkeoplysning tar skarp avstand fra utkastelsen av prestene Nessa og Kørner fra Lofotkatedralen og støtter at man bør prøve det rettslige fundament NRK og kirkens ledelse handlet på grunnlag av i denne saken. Les mer.
 • Jødehets - forurensning av off. debatt (03.06.04) I forbindelsen med visningen av den utbombede bussen fra Israel på Youngstorvet - uttaler arabere seg uhyre grovt - langt ut over det som er tillatte ytringer i følge Grunnloven. Les mer.
 • Direktesalg fra gård gir økt overskudd (03.06.04) Selges det sauekjøtt direkte fra egen gård tjener en betydelig mer en om det går via "vanlige" grossister. En slik inntekstøkning trenger den norske bonden nå og mulighetene er tilstede! Les mer.
 • Grunnloven - vårt siste rettsvern! (01.06.04)  Om du ikke har tenkt over den store frihet og orden som den norske rettsstat gir deg - tross alt - bør du gjøre det nå. Nedrivningsarbeidet på  Gr.l. øker i hastighet og sentrale deler av Eidsvollsverket - og vaktmennene er få. Les bøkene "Skjebnetime" av Francis Schaeffer og "Kampen om menneskerettene" av S. Opdahl, (AKF/Krossen media) og følg med på NKA og meld deg inn i striden for denne umistelige arven fedrene ga oss både for Guds rikes arbeid og samfunnet vårt.
 • Jusprofessor Graver tar alvorlig feil (29.05.04) AP og Høyre har igjen "kollidert" med Grunnloven i sin EU iver. Jusprofessor Graver prøver å hjelpe dem, men overser Grunnlovens ånd!
 • Nasjonale prøver til besvær! (28.05.04) Håvard Fjell er med i den frie kristne grunnskolen i Mosvika. Sammen med resten av Norges grunnskoler har de fått tilsendt offentlige prøver fulle av magi og annen elendighet. NKA har fått tak i "Avgangsprøven" i norsk 2004 for grunnskolen - utarbeidet av "Læringssenteret". Det har bannskap, slibrige antydninger o.a. som en oppfatter som blankt nedbrytende og negativt. Etter vår mening klart mot Gr.l. § 2 og Grunnskolelovens § 1 som taler om foreldrerett og en kristen oppseding. Alle skoler som reiser seg mot dette, til forsvar for barna, trenger vår fulle støtte. Les og be!
 • Unionister i Regjering og på Storting (24.05.04) Grunnlovsfedrene visste hva mennesket var i stand til og intet unntak ble gjort, mht straffeansvar, for en person som er gitt myndighet i en regjering, i høyesterett mht embedsforbrytelser eller i Stortinget mht utøvelse av forbrytelser. Det er grunn til å minne om å be om at den statsmannskunst som Jørgen Løvland utviste med basis i Norges Grunnlovs § 2 og opplært av Erik Pontoppidan, igjen blir rådende basis for rettsoppfatningen i Norge. En annen oppfatning åpner, som vi har sett, for riksrett.
 • Høyre ødelegger folkestyret og Distrikts-Norge (22.05.04) Prosessen mot Distrikts-Norge har pågått lenge. To EU-avstemninger sa nei til nedbygging og avvikling av Distrikts-Norge og folkestyret. Ny-Kommunelov av 1992 ga oss et "ideologisk veiskille" med "mer lokalt selvstyre og "opphevelse av lokalt folkestyre" (T. Slungård. V.) Nå vil Erna Solberg "tvangsfjerne" 134 kommuner - og svekke folkestyret ytterligere. Les mer og rust deg til nye kamper for det Norge vi kjenner og er glad i.
 • Israelske operasjoner i Gaza (20.05.04) Hva skjer virkelig i Gaza som norske media "orienterer" om hver time? Se på Det israelske forsvars engelskspråklige hjemmeside, her finner du mer nyansert informasjon om temaet, med overskriften "IDF operation in Tel-Sultan". Fasiten på dekningen av hendelser er her ikke ferdig lagt, slik den er i flere norske medier, før sakene er grundig etterforsket av det eneste demokrati i Midtøsten. Les også om smugler-ruter for raketter og eksplosiver fra Sinai til Gaza og hva man har funnet.
 • Fossiler og Guds Ord (19.05.04) Utviklingslæren - tankebygningen som reiser seg mot troens 1. artikkel og Gud som skaper - bygger i vesentlig grad på fossilrekkene og datering av dem. Alle organismer som dør blir ikke fossiler - de oppløses uhyre fort. Kun Syndeflod og katastrofe gir en fornuftig forklaring på fossilfunnene! Guds Ord gir også her det beste og sanne fundament  for tid og evighet.
 • Luther og jødene (18.05.04) Det hevdes at Luther var antisemitt. Det mente ikke en jødevenn som for eksempel Per Faye Hansen. De krasse utsagn som tillegges Luther,  må forstås  i sin sammenheng - ellers gjør man både jødene og våre evangeliske arv stor skade.                              
 • 17. mai og Grunnloven, vår store arv (16.05.04) I 1814 ble vi fri fra unionen med Danmark og i 1905 fra Sverige. Gjenreist ble Norges kongetrone og kristenrett fra Moster i 1024. Derfor kaller vi også Grunnloven for Restaurasjonen (fra restaurere) og Konstitusjonen fordi den sier hva slags stat vi er og feirer. Klikk på overskriften og les deg glad og takknemlig!
 • Norsk fossekraft truet (16.05.04) Vårt norske lovverk er nøye gjennomtenkt, med en historisk arv og oversikt som basis! Hvorfor driver så regjeringen frem det ene forslaget etter det andre som legger seg på kollisjonskurs med innholdet i dagen vi skal feire i morgen den 17. mai?!
 • Streik - en nødrett (14.05.04) Det såkalte "streikeretten" er en nasjonsødeleggende ting som heller ikke er demokratisk fordelt. Konsekvenser som gjør streik upassende i en velordnet rettsstat. Les mer.
 • Forsvaret i Norge er truet. (13.04.04) Generalløytnant M. Vadset advarer Stortinget. I et grundig leserinnlegg i Aftenposten påviser M. Vadset at det nasjonale forsvar er truet og sier: Vårt Storting har en alvorlig og konsekvensfylt oppgave på sitt bord."  Les mer.
 • Grunnloven og allmenne lover   (08.05.04) Her går vi videre inn på forholdet mellom Grunnloven og de mer allmenne lover som sektorlover etc. Gr.l. er lov av første grad og er mye vanskeligere å forandre m.m. karakterer enn de allmenne lover. Les videre.
 • Grunnloven og Dagen - en korreksjon. (07.05.04.)  Avisen Dagen hadde 5.5. en leder og Gr.l. og begrepene blasfemi, sædelighed m.m. som en finner grunn til å korrigere på en del viktig pkt. En fyldigere artikkel om dette uhyre viktige tema for meningsdannelse og kristen forkynnelse kommer i morgen. Les mer.
 • Professor Robberstad og Grunnloven (05.05.04) I det kaos av lovgivning - hvor man også klusser med Grunnloven på høyst utilbørlig måte - gjør det godt å se hva den sprenglærde prof. Robberstad mente om Grunnloven og hva Aftenposten i sin tid skrev om han. Nå tilbys man en ny § 100, shariaråd - muslimsk rett etc. Les mer.
 • Jordbruksoppgjøret i Norge (05.05.04) Staten tilbyr bonden kr  - 11 000,- i inntektsnedgang i årets jordbruksoppgjør. Les her hvordan den norske regjering legger til rette for økt norsk import av risikomat og hvordan nordmenn nå bør tenke.
 • EU deling, forening, historie og Churchill (04.05.04) Delingen og foreningen av Europa har sin historie som også Churchill tildeles en fordreidd del av æren for. Man taler om dette uten å få med seg den grunnleggende åndelige forskjellen mellom Kontinentet og de angloamerikanske riker. Samtidig underslår man forskjellene og de store vansker de står overfor. Les fyldig artikkel.
 • Hvem er Jesus? - Harry Potter bøkene i lys av Guds Ord (03.04.04) Hvem er Harry Potter? Og hva forkynner denne historien oss, skrevet av Jane K. Rowlings? Mitt kjennskap til disse bøker er at besvergelser, mystikk og trolldom står sentralt. Uvitende gir foreldre barna sine slikt lesestoff. Les mer.
 • Tomtefesteloven og Grunnlovens § 105 (30.04.04) Grunnlovens § 105 er overstyrende for Norske lover, selv om staten nå i en rekke saker prøver å overkjøre denne Grunnlovsretten! La ikke de folkevalgte, som skal tjene sitt land og folk, rive ned den Grunnlov som vi igjen feirer den 17. mai.
 • Ytringsfriheten - Gr.l. §100 - lurt likevel? (29.04.04) Budskapet i media om § 100 har vært at man vil beskytte blasfemi-, sedelighets,- og injuriebestemmelsene. Men ved å se på Regjeringens framlegg finner en ikke dette i lovteksten. Det finnes også andre alvorlige avvik i forhold til vår tidligere grunnleggende frihet for meningsytringer og kristen forkynnelse. Les denne og relaterte artikler.
 • Kampen om fremtiden (27.04.04) Har arbeiderbevegelsen klare strategier om hvordan man ønsker å omforme norske familier og redusere antall bønder? Les her hvordan blant annet FAFO arbeider!
 • Kongehuset på vei til Guds dom? (26.04.04) Hvordan vil det gå med Norge nå. Åpenbar synd har fått fotfeste i både innenfor Kongehus og i regjering. Les her om redningen!
 • "For om du tier stille -" (24.04.04) er et sitat fra Esters bok hvor Mordekai inntrengende ber dronning Ester gripe inn til redning for sitt folk. Vårt ansvar er ikke mindre i dag. Klikk og les.
 • Kjemp med oss for Kristen Norge (23.04.04) Hvordan føre kampen for å få Norge tilbake til et samfunn der mennesket vernes av kristne lover, i tråd med Bibel og Grunnlov? Les her hvordan du kan bidra!
 • Uleveelsker - med skjult agenda? (21.04.04) Rovdyrpoltikken med tilstøtende lovgivning og forvaltning etterlater mer og mer et spørsmål om det ligger en skjult hensikt bak politikken. Les mer
 • Globale planer - eller nasjonal sikkerhet. (20.04.04) Verden domineres av to utviklingslinjer. Den første er troen på utopien "En verden" i fred og globalisering. Den andre bygger på nasjonal produksjon og bærekraft, men godt samarbeid mellom nasjonene. Se også: To Babylon. Klikk på overskriften.
 • Protestantismen lærer oss Nåden alene! (19.04.04) Som vi vet lærte Martin Luther oss, i samsvar med Bibelen, at det var av nåden alene vi mennesker ble frelst ved - ved Jesu soning på korset for våre synder. Jesus er menneskenes mellommann til Gud. Katolisismen lærer oss et annet ”evangelium” som peker på blant annet mellommannen Maria, som står mellom oss og Jesus.
 • NRK og Akersgatas sensur og verdikamp (19.04.04) Nå har vi deres egne ord for at for eks. NRK har sensurert andaktene siden 1953 og at Dagbladet og sikkert også deres "distriktsavlegger" har drevet "kampanjejournalistikk" mot kristne verdier. Klikk på overskriften.
 • Kamp mot kristne verdier i media og skole (16.04.04) Dagbladet innrømmer kampanjejournalistikk mot kristne verdier gjennom lange tider.  Tapet av kristendomsfaget med tilhørende frihet sprenger enhetsskolene også for muslimene. Det motsatte av det man ville få til ved å skape KRL-faget og rive friheten.
 • Politidrapet i Stavanger (15.04.04) "Hvor lenge skal man akseptere denne - i beste fall - tåpelige naiviteten som nå svekker både vårt nasjonale forsvar, vårt politi og deres muligheter til å opprettholde ro og orden - samt sikre sine egne liv?", spør artikkelforfatteren.
 • To Babylon: Rom og Babylon (13.04.04) Kriser m.m. synes å sentrere religiøs makt til Rom og finans- siell-, retts- og handelsmakt m.m. sentreres til det opprinnelige Babylon. Rom kommer først til å uslettes, deretter Babylon i flg. Johannes Åpenbaring kp. 17 og 18. Profetiene i Esaias kp. 13-14, Jeremias kp. 50 - 51 og Joh. Åp. 17 og 18 forsøkes forstått inn i vår tid, men husk - vi skal skjønne det når det skjer! Les videre!
 • Hvor finansieres terrorisme fra og hvor mange terrorister finnes i Europa? (13.04.04)         I Europa regner en i dag med at det befinner seg mange hvilende terroristceller. Les mer.
 • Sann Påskeglede! (07.06.04) Norges Kommentar Avis ønsker alle sine lesere en riktig god og velsignet påskehøytid! Les her diktene "Sann påskeglede" & "Kraften av den oppstandne".
 • Skuddene i Stavanger (06.04.04) "Hvorfor kan det synes som om en uniformert kommandobil i politiet, sendt inn på skarpt oppdrag, ikke er pansret?" Norsk Statsledelse åpner for mer vold. Les mer.
 • Nå må vi våkne (06.04.04) Her kan du laste ned foredraget "Nå må vi våkne". Dette er stoff som er aktuelt som aldri før! Det anbefales bredbånds tilknytning for nedlasting av filen.
 • Norges forsvar - på vaklende føtter. Et ledd i Guds dom? (05.04.04) En ung medarbeider med langvarig strid for kristen friskole bak seg, en vinter på bibelskole og nå som våken observatør i forsvaret - har sendt oss denne viktige artikkel med fyldige fakta, god dokumentasjon og vurderinger. Les og be!
 • "Passion of The Christ" (02.04.04) Reaksjoner og kommentarer i pressen til filmen. Flere peker på den klare katolske tendens, andre understreker at filmen går langt utover Bibelens budskap om hendingene. Den legger til og trekker fra, og man undres om ikke fokus er så forskjøvet at det er en annen Kristus. Les mer.
 • "Vitenskapen" skjelver for Skapelsen (01.04.04) Kreasjonistbevegelsen får etter hvert så sterk innflytelse på vestens kultur at de størst vitenskapelige tidsskrift som Scientific American begynner å henge dem ut. AiG ser lyst på det og som et tegn på at kampen nytter. Vi aner noe av det samme i Norge!
 • Demokrati i de kristne organisasjoner (30.03.04) "Med basis i den evangelisk-lutherske lære, fikk vi med Grunnloven trosfrihet, talefrihet og organisasjonsfrihet. (...) For sanne demokratier finnes kun der Guds Ord har fotfeste i sjelene." Les mer
 • Hvorfor gjøre Gud til en løgner? (29.03.04) Noen hevder at det ble dannet fossiler før Adam ble skapt. Dette er ikke Bibelens syn. Her kan du lese hva som hendte i følge Bibelen, Guds Ord.
 • Ny ensrettet skole, dirigert av byråkrater (27.03.04) "Tyngdepunktet for styring av vår allerede overbyråkratiserte skole er blitt det nye byråkratiet, Utdanningsdirektoratet. Hvis skolene ikke tar del i alle de undersøkelser de 200 ansatte måtte finne på, og ikke sørger for de tiltak som direktoratet fremmer, bryter de norsk lov, og de blir registrert som kvalitetssvake skoler." Les mer i artikkelen på Klipp & kommentar.
 • Answer in Genesis (26.03.04) med nytt og meget interessant hefte. Her omtales og kommenteres tre av artiklene. En om beviser for at dinosaurer levde etter Syndefallet, en annen om ung jords alder og til slutt en meget interessant artikkel om rabbinerens forståelse av "dag - yom" i 1.Mos.1. Les deg glad!
 • Udfordringen fra den amerikanske kirkevækstbevægelse (25.03.04) Les her gjestekommentar om blant annet Willow Creek bevgelsen av Mikkel Vigilius.
 • The passion of The Christ og endetiden (25.03.04) I The Jerusalem Post, spør de seg om ikke filmen "The passion of The Christ", laget av en katolikk, har som hovedmål å sette inn en kile til splittelse mellom hedningekristne og jøder. Dette kan altså være hovedmålet med filmen.
 • Verdens korn - vårt daglige brød (23.03.04) Verdens kornlagre og produksjon synker og kampen om kornet tiltar. De rike får enda korn - de fattige går i stigende grad sultne bort. Norge avvikler sine kornlagre, bygger ned kornjord og avvikler bøndene. Les og reager!
 • Oppløsning, kamp og seier (22.03.04) Vennesla, Vigeland Bedehus søndag 21. mars talte Jørgen Høgetveit om oppløsningskreftene i samfunn og menighet, søylene av ånd som blir revet. Eks. fra David og Esekias om hvordan seirene kunne vinnes. Evje sangkor deltok og møtet ble forberedt med bønnemøte og rop til Gud om hjelp i nøden. Uten Ham kan vi intet gjøre! Les hele foredraget og spre det gjerne videre.
 • Hva er skjedd med Norsk Luthersk Misjonssamband? (20.03.04) "Forkynnelsen av lov og evangelium er bygget på at ”den hele skrift er innblest av Gud” og den er dermed til å stole på i ett og alt." Dette er det flere i denne organisasjon som ikke arbeider i tråd med.
 • Media får smake egen "lut" (20.03.04) Pressen og annen media har blitt omtalt som "den latterlige statsmakt" i "Hallo i uken" og visse sannhetens øyeblikk har kommet i Fædrelandsvennens redaksjon - hvor man gjør seg visse refleksjoner - men knapt nok til riktig å forandre kursen. Les mer.
 • Legalisert barnemishandling i Norge? (18.03.04) "For deg som tror at den sosialistiske arbeiderbevegelsen samt flere aktivistgrupper ikke jobber etter målrettede kriterier kan du neppe ha fulgt godt med i timen." Les her om hvordan barn skal tvinges til å leve under forhold som ikke er i tråd med naturen Gud har skapt til oss.
 • Terror mot Europa og Norge? (16.03.04) Den muslimske terror som begynte i Midt- Østen, så en rekke ambassader og jødiske eiendommer i u-land og USA - har nå spredd seg til Spania og Europa. Mye varsler om en farlig, ukontrollert utvikling som vil bli vanskelig for Europa å møte. Les fyldig kommentarartikkel.
 • Antisemittismen vokser i Norge (16.03.04) først og fremst i sentrale media, men sannelig også i de store distriktsmedia som kanskje føler de må følge opp. I en slik situasjon er det viktig å kunne støtte seg til solid litteratur. I denne artikkelen - som er et svar til Fædrelandsvennen finner du flere gode referanser.
 • Gjestekommentar (15.03.04) I venstre ramme legges det fra tid til annen ut gjestekommentarer. Først ute er en vurdering av hvordan Stavanger Aftenblads legger ulikt innhold i ordet terrorisme avhengig av hvem som gjør udåden. Les mer av Ståle Tysværs refleksjoner.
 • Kampen om Norges utmark (13.03.04) Norge består av 3% dyrka jord og resten utmark med rike ressurser for produksjon og rekreasjon. Fotosyntesen på jord, skog og beiter skaper alt av mat og råstoffer som går inn i den økonomiske kjede. Nå drives det rettmessige eiere - bøndene - Gr.l. § 105 - med mange midler bort fra dem.
 • Avgiftslegging av bondenæringa (13.03.2004) "Miljøavgiftene som pålegges ved salg av plantevernmidler innbrakte i 2003 ca 65 millioner. I dag er det 0,45 millioner tilgjengelig for analyser av restprøver for å frembringe restdata og en analyse kan for et middel koste mellom 20 000 og 80 000."
 • Spania rammet av terrorbølge (11.03.04) "Flere av oss husker den terror aktivitet som spredde frykt på bl.a. europeiske flyplasser spesielt på 70 tallet der Andreas Bader, Ulrike Meinof med flere sto for udådene."
 • Kristi lidelse for våre synder (10.03.04) En salmekommentar til filmen "The passion of The Christ". En pasjonssalme til påsken 2004.
 • Akersgatas rasering av Norge  (08.03.04) På 8. mars - "kvinnefrigjøringsdagen" finner vi god grunn til å informere om Akersgats og radikalismens egen fremstilling om hvordan de nedkjempet kristen Norge på Sør-Vestlandet hvorav Stavanger er særlig nevnt. Nå møter de nye åndskrefter med stor forvirring.
 • NTB og Israel (08.03.04) Les i "Klipp og kommentar" for 7. mars hvordan NTB melder nyheter fra Israel.
 • Advarer mot filmen "The passion of The Christ" (07.03.04) Jeg vil advare folk mot å se filmen "The Passion of The Christ". Filmen er etter min mening med på å føre mennesker bort fra det sentrale i Jesu soningsdød. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.
 • NORAD-penger og evangelisering  (04.03.04) Debatten som nå utspinner seg om dette tema er overfladisk og viser en politikk på feilspor og derfor ødeleggende for all utvikling i u-land.
 • Utenriks: Israel raider terrorfinansene  (03.03.04) Jødene har - etter 6 måneders etterretning - slått til mot 400 terroristkonti. Mye å lære for Vesten som nå trues av store terrorstyrker. Les mer.
 • Hva er og vil Sosialismen?  (02.03.04) I disse dager stikker igjen Sosialismen sitt hode frem med bl.a. kampanjevirksomhet for homofili og mot kristenretten til å ansette kristne i privatskoler. Hva er det som driver dem? Les her hva grunnen er og hvilken ånd som de styres av og som driver dem utfor stupet.
 • Norge, en kulturbærer?  (01.03.04) "Bibelen forteller oss i profeten Jonas at Han kan angre sine planer om å slette ut en hel by om omvendelsen blir et faktum. Ninive ble spart fordi byen lot seg advare av Gud gjennom Jonas og innbyggerne omvendte seg." Vil Norges innbyggere gjøre det samme?
 • Norden: Ekteskapsdebatt i Sveriges Riksdag. "Det nye kjønnsrollemønster" Det foregår en forferdelig kamp over hele den vestlige verden - om vår sivilisasjons fundament: familien. Les mer.
 • Forsvarsledelsen støtter 5. kolonister? "I eldre tider hadde vi i Norge en ytre fiende å forholde oss til. I dag finner vi - etter min mening - fienden godt plassert i byråkratiske stillinger i vårt eget land, samtidig som den ytre fienden fremdeles er der." En sak med Forsvarbygg i sentrum eksemplifiserer dette.
 • J. Uppstad og nyttige idioter "Når en jøde forsvarer seg er han brutal og voldelig. Forsvarer han seg ikke - er han feig! Uansett - slaktes og ofres skal han under skinn av rettferdighet!" Artikkelforfatteren gir her et svar på hvorfor.
 • Fylkesmiljøvernavdelingen i Aust Agder driver rovdrift på bønder I Østfold tok i februar fylkesmiljøvernsjefen et kraftig verbalt oppgjør med norsk rovviltforvaltning. Les hvordan en annen miljøvernavdeling driver rovdrift på bønder på tvers av Norges Grunnlov i Aust Agder.
 • Biologisk tidsbombe Når grensene mellom dyr og mennesket rives - begynner man å bruke landbruksvitenskapenes kunnskaper i menneskenes verden. Les mer.
 • Pengeterror mot kristenfolket  Igjen så trues kristenfolket - nå Misjonsforbundet og Misjons- sambandet med at vi ikke får skattepengene våre til våre institusjoner. Det er i strid med Grunnlov og menneskeretter. Les mer.
 • Mor i hjemmet "Er det å være mor unyttig? Slik spør bare en tankeløs person - eller en som vil rive ned de tusen hjem og som kan være seg det bevist." Vi ser resultatet i det norske samfunn i dag på denne usunne holdningen som bl.a. likestillingsombudet har til mors Gud gitte oppgaver, sammen med far.
 • Verden (FN) og Israel (jødene) "Da skal, om de lever, Kofi Annan, George Bush, Kjell Magne Bondevik og Terje Rød Larsen måtte vende seg til Herrens Ord fra Jerusalem, hovedstaden i Israel, for å få greie på hva rett er." Dette som omtales her, venter om ikke lang tid, disse personer!
 • Evolusjonens pris Hvorfor er det så veldig godt begrunnet at mennesket er skapt av Gud ved tidenes morgen? Les hva artikkelforfatteren skriver om dette interessante og livsviktige tema, for tid og evighet!
 • Utenriks: BBC hardt ute å kjøre Konflikten mellom statsminister Tony Blair og BBC truer med å et etterspill som splitter opp det 82 år gamle velrenommerte og verdensdekkende  mediahus.
 • Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur Nasjonen Israel har alene de siste tiårene plantet mer enn 240 millioner trær i et land på størrelse med Hedmark fylke og de har stoppet ørkenens herjinger! Du åpner dette stoffet i "Acrobat Reader" og leser der eller skriver ut.
 • Barneomsorgen "I diskusjon om likestilling, barnehager og lignende er omsorgen til barna stort sett fraværende. Likestillingen mener tydeligvis at når kvinnen skaffer seg karriere, tjener penger, da trives barna i barnehagen."... "Den som styrer vogga, styrer verden". Les mer.
 • Organisasjonsfrihet og pressefrihet i fare Loven er en ideologisk fullmaktslov som gir en komité     på 7 medlemmer oppnevnt for 6 år av gangen uinnskrenket myndighet til å gjennomføre loven ut fra den definisjon den til enhver tid gir begrepet "likestilling". Loven er heller  ikke sendt ut til høring til de instanser den i særlig grad angår.
 • De åndelige søyler i Norge og Europa "Kanskje skal lyset flamme her nordfra, himmelens nordlys i natten gir tro, at det fra himlen -og kampen kan komme, lys fra det høye som sjelen gir ro." Les mer.
 • Snille rovdyr? Det er positive signaler i fra flere fylker nå, der den byråkratiske rovviltforvaltning går på den ene "smellen" etter den andre i møte med naturretten. Det er å håpe at hele "forvaltningsregimet på rovdyr", slik det fungerer i dag bryter i sammen og at nye "koster" kan restaurere den forvaltningsrett som vi finner i vår norske Grunnlov og som har vist seg å fungere i mange hundre år. Artikkelforfatteren peker her på hvorfor det er viktig og rett.
 • Beredskap og norsk matvaresikkerhet Norge har i praksis ikke nasjonale lagre av sukker, mel, salt, tørrmelk, etc – helt basale varer som et hvert land som tar vare på sine innbyggere sikrer seg, det koster kun noen få millioner kroner. Flere seriøse nyhetsmedier melder nå om alvorlig tæring på verdens kornlagre!
 • Viktig opplysning om USA og det amerikanske folk! Vel seksti prosent av amerikanerne tror fullt og fast på noen av de mest kjente fortellingene fra Bibelens Gamle testamente ifølge en ny meningsmåling. 61 prosent tror det er sant at Gud skapte jorda på seks dager, før han hvilte på den syvende - en fremstilling av jordens utvikling som slett ikke samsvarer med forskernes teorier om evolusjon gjennom millioner av år. (NTB – AFP )
 • Livet - døden: homofili og demografi  I en nasjonal og internasjonal situasjon hvor den vestlige sivilisasjon vakler videre mot sin egen undergang, (se under) raser de norske urbane media og politiske miljøer mot en liten misjons-forsamling som ikke vil akseptere homofilt praktiserende i sin menighet. De sier det er mot Bibelens uttrykkelige mening. Og her finnes totalt et vidt spekter både bibelske, naturgitte og samfunnsmessige grunnleggende argumenter mot en slik livsorientering og praksis.
 • Frels meg fra Travelheten. Familie og hjem "Herre, du skapte tiden, og satte oss midt deri, Arbeidet ga du, og siden, tid til å hvile i. Fri meg fra travelheten! Gi meg en stund, i dag. Herre, i ensomheten, med deg, midt i tidenes jag." Hvordan virker "tidsklemmen" på oss mennesker og hvor er veien ut av problemene?
 • Farlig Israelkritikk fra Stortingets talerstol  Er utviklingsministeren klar over at hun her er med på å oppfylle profeten Sakarias ord i kapittel  12 vers 1-3? Vers 3: - Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.
 • Evolusjon kolliderer med Bibelen Noen mennesker ønsker at Guds skapelsesdager skal være å forstå som lange perioder, i et forsøk på å harmonisere evolusjonen eller milliarder av år med Bibelens fremstilling av opprinnelsen. Uansett, systemets orden av hendelser i henhold til troen på en dag som en periode med lang-tid samsvarer ikke med 1. Mosebok.
 • Blind forsvarsledelse? Aft. 10.feb. -04 skriver under overskriften: "En maktglad forsvarsminister" følgende: "Fra en av landets mest attraktive talerstoler  (Oslo Militære Samfunn) ropte hun med høy røst ved innledningen til foredraget:    "Hei dere, den kalde krigen er slutt." Hvor historieløs kan man bli, spør artikkelforfatteren?
 • OPPROP "Til grunneiere og leietakere av privat grunn" Vi er en gruppe grunneiere som er lei myndighetenes overgrep mot den private eiendomsrett i Norge. Myndighetene har gjennom årene iverksatt sterke inngrep i råderetten (se maktutredningen) over eiendommer. Dette fører til bortfall av næringsutøvelse.
 • Norea må tilpasse seg? "- Hvis Norea Mediemisjon skal tilbake på P4, må vi spille typisk P4-musikk, sier programredaktør i Norea, Geir Sandvik.  - - Noreas program "Møteplassen" ble tatt av lufta fordi de ikke passet inn i "nye" P4. Avgjørelsen om P4 forsetter samarbeidet med Norea blir kjent i månedsskiftet februar-mars.", melder Norge I Dag.  Kommer ikke P4 redaksjonens nå til Sannhets erkjennelse bør Norea finne en annen kanal.
 • Filosofi og økologi "En mangel på en bærekraftig basis vil etter hvert gi seg utslag på alle våre samfunnsområder. Og på veien bort fra en basis bygd på sannhet vil man etter hvert miste både trosfriheten og ytringsfriheten." Les hvilken totale forskjell det er mellom den sveitsiske jurist Dr. Peter Salladin og den norske samfunns og fredsforsker Johan V. Galtung på dette temaet.
 • Utenriks: Vannet i Midtøsten Elvene og vannet i Midtøsten skal i endens tid - i enda større grad enn i tidligere tider - spille en avgjørende rolle. I disse områdene betyr vannet liv eller død. Det gjelder alt fra småelvene i og rundt Israel som Jordan med sidetilløp, grunnvannsbassenger, til de store elver som Eufrat og Tigris og ikke minst kjempen Nilen med sine 700 mil lange løp i Den hvite Nil og Den blå Nil.
 • Han bød og det sto der Vi fortsetter skapelsesdebatten ut fra søndagens prekentekst. Kilden for det videre stoffet er stort sett et hefte utgitt av ”Answer In Genesis (www.answersingenesis.org) som har en rekke grundige opplysninger om Skapertro som berører bibeltillit og Troens første artikkel. Som jeg tidligere har fremhevet: Faller den og tilliten til at Gud har talt - faller både troen andre og tredje artikkel, skriver atikkelforfatteren.
 • Bibelen lærer oss om kosthold Flere tusen år gammel visdom er virksom den dag i dag, for mennesket er det samme og intet er nytt under solen. Daniel spiste grønnsaker og drakk vann og kom i bedre kondisjon en dem som spiste maten ved hoffet til Nebukanesar, står det å lese.
 • Flom og tørke et globalt fenomen? Et av få, om ikke det eneste land i verden som har maktet å stoppe ørkenen med menneskelig  innsats er Israel, som artikkelforfatteren kommer inn på mot slutten. Der skriver han; "Derfor har de også maktet å plante 230 millioner trær i dette lille landet sitt - og ekspanderer stadig lengre nedover i Negev. Et under!"
 • Bibelen lærer oss hygiene
 • Bibelen viser vei i kreftforskningen
 • "Forskrudd virkelighetsoppfatning" - eller sannhets sak?
 • Pressen - den fjerde statsmakt? BBC og Parlamentet i kamp
 • Flerkoneri i Bibelen og Norge?
 • Det "ringer" fortsatt
 • Ytringsfrihet og møterett, en kristenrett

·         Innertier i ringene?

·         Antikrist-Jugend

·         Ringenes herrer og antikrists ånd?

·         "Gamlehunden gjør" - Zeiner-Gundersen advarer!

·         Hvem styrer historien?