Arkiv for 2017 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Bergen bystyre vedtok og gjennomgå flere enkelt barnevernsaker (30.12.17) "Det står en prinsipiell viktig kamp i det norske folk, den handler om foreldreretten og hele familiens fremtid inkl en god fremtid for barna. Få skjønner det, bl.a. hører vi ingenting til de kristne organisasjonene når familie etter familie legges i grus og titalls barn og voksne årlig også går under i selvmordet pga Statens inntreden i familiene. Muligens frykter de pengestøtten fra Staten mer enn en rasering av den Gudgitte familien, den som ble innstiftet i Skapelsen av mann og kvinne og som skulle være bærebjelken i en Rettsnasjon." Les mer. 
 • En råskap, bare litt bak fosterdrapene ved norske sykehus. (20.12.17) Vi nærmer oss familiehøytiden jul. I linken over får du innblikk i den råskapen norske myndigheter påfører vergeløse mindreårige. Her intervjues mor til Glassjenta fra Karmøy - den saken SPs Toppe benevte fra Stortingets talerstol som "Et svik satt i system" altså om den terroren Glassjenta, eller Ida fikk i Barnevernet. Nå er Ida i ferd med å dø i overdose (etter de alvorlige overgrep og traumer Barnevernet påførte henne) - mens politikere og andre medskyldige baker sine pekkerkaker til jul.
 • Menneskeforaktere i media og Guds finger i tiden (11.12.17) I kampen mot Frankfurterideologiens massive ødeleggelse av nasjonalstaten reiser nå Den nordiske motstands-bevegelse seg og vi risikerer å få en tung jødeforfølgelse på kjøpet. Frankfurterideologien og Den nordiske motstands-bevegelse er av samme ideologiske Onde rot og skal bekjempes på Sannhets Grunn. Les mer.
 • Landmakt og landmakt...; Business as usual  Les nyeste Gjestekommentar: "-... De facto dreier det seg om en sakte nedbygging av Forsvaret. Det går sånn passelig rolig for seg, slik at det ikke påkaller den dramatiske oppmerksomheten blant folk flest." (Gen.lt. Hjalmar I. Sunde; Aftenposten 29.12.1997)
 • SHALOM JERUSALEM (06.12.17) "­ Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne." Sakarias 12, 2-3. Hatikva er her, Håpet.
 • Akademiet for Kristen Folkeopplysning - Med landsomfattende bønneaksjon (04.12.17) "- Vi er på full fart bort fra Gud i menighet og samfunn. Vi er i ferd med å vende oss til avguder og ideologier. Bli med i en bønneinnsats motsatte vei. Still opp i bønneaksjonen LYS for Norge. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF)." Les mer.
 • Familiers redsel for Barnevernet er reell (26.11.17) "Stat og kommune har satt av over 21 000 000 000 kroner årlig til Barnevernets mange gjøremål. Det er omkring 5 700 ansatte. Det kommer inn omkring 54 000 bekymringsmeldinger årlig (58 000 i 16) på 48 000 barn (2015). «Er Norge fylt opp av så mange dårlige foreldre?», som en lege gjennom 35 år sa det? Det er noe som heter rettssikkerhet for både barn og voksne, men også foreldrerett, det er ikke statens barn. Viktig: Legalitetsprinsippet er i offentlig rett at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å innskrenke borgernes rettigheter. Mange av disse meldingene er anonyme og noen brukes i kamp voksne mellom. Store ressurser sløses bort som kunne hjulpet dem som trenger det også økonomisk." Les mer.
 • Hans Bovim om friskolekampen (21.11.2017) Disse talene av tidligere rektor på Kristelig Gymnasium (KG) er svært prinsipielle om grunnen til friskoler og retten til slike for alle barn og hjem.
 • Folkestyret og barnevernet (16.11.17) "Etter min mening bør dette systemet opphøre og kommunestyret, ikke bare få rapporter og orientering, men på selvstendig basis sette ned et kontrollorgan med 3-5 folkevalgte personer som trekker ut en del saker og gjennomgår dem grundig og rapporterer." Les mer.
 • Politi og skolen kaster "kortene"? (10.11.17) "Utspillene nå fra politi og skole forteller meg at de nærmer seg en grense for statlig overtagelse av foreldrerett og ansvar. Dette handterer de ikke lenger - og så kommer ropet på foreldrene og mer tvang. Det har de ganske rett i - og uten div. ideologiske briller - burde man innsett dette for lenge siden og på en helt annen måte satset på å oppfylle Skolelovens § 1 om samarbeid og forståing mellom heim og skole." Les mer.
 • Forsvar fedrenes "Det norske hus" - mot total nedrivning (05.11.17) "Èn mann i ydmyk bønn over Guds løfter, som bekjente synd og ba om nåde for seg selv, folk og land snudde det hele." Les mer.
 • Tro uten Skapertro - mulig? (31.10.17) Det er i dag 500 år siden Martin Luther slo opp 95 teser i Wittenberg og artikkelforfatteren spør: "Kan man virkelig innbille seg at alt det som skjer rundt oss av frafall og forfall ikke har grunnleggende årsaker: Frafall fra den hele Skrift." Les mer.
 • Luther-året 2017 - Dette er viktig informasjon fremover også i 500 års jubileet for Luthers nedkjemping av katolisismen.
 • Statlig legalisering av import av skadegjørere (24.10.17) "Temaet var import av plantemateriale og han dro frem eksempelet der Mattilsynet tillot import av jordbærplanter, slik at flere produsenter etter eget ønske kunne utvide jordbærsesongen. Men, Forsell pekte da på at dette og andre eksempler var ønsket av næringen – men han var tydelig på risikoen med at slik import kunne innebære import av skadegjørere." Les mer.
 • Tilsyn: u-anmeldt eller ikke og folkefriheten (18.10.17) "Tilsynene blander også tilsyn og doms- og straffefunksjon som sprer frykt og er lite tjenlig til å skape tillit og samarbeid og forandring til det bedre. Det må vel være hensikten - ikke skremme folk til lydighet? Dette gjelder delvis både mattilsyn, barnevernet, rovdyr-politikken og flere andre institusjoner. En ser av et innlegg i fagpressa at det finnes et annet og bedre opplegg i deler av oljesektoren, med varsling og samarbeid." Les mer.
 • Folkefriheten forsvinner bit for bit (16.10.17) "Ytringsfriheten er også under press og ble heller verre da Gr.l. om ytringsfrihet ble revidert - men lettes noe av de sosiale media som åpner kanaler ut. Red. skrev et hefte om saken som red. Kleppa anbefalte på det beste i avisen Dagen. Nå har vi fått div. farlige diskrimineringslover. Ytringsfrihet og møterett fikk vi igjen i 1842." Les mer.
 • Hvem er en teolog? (08.10.17) "Hvis man ikke ”lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder” – er de da teologer? Nei,..." Les mer.
 • Fra Marx/Lenin til Frankfurterskolen og rett til Osloskolen (28.09.17) "Den kortsiktige og langsiktige løsningen på dette problemet, som ikke bare preger en enkelt skole i Oslo, er å gjeninnføre Pontoppidans «Sannhet til Gudfryktighet» - den boken var bærebjelken sammen med Bibelen i Norges første skolereising i 1739." Les mer.
 • Rettsstaten Norge og kristenforfølgelse? (21.09.17)  "Som tidligere nestform. i skolestyret, vil jeg mene det er klart brudd på skolelovens § 1 og foreldreretten. Før forlangte rettssamfunnet en dommeravgjørelse for å kunne gå til pågripelse evt. ransaking på privat eiendom." Les mer.
 • Krisemaksimering – en metodikk brukt av Frankfurterskolen (12.09.17) "Motgiften ser du det vil være å hegne om det kristne menneskesynet, og derigjennom ytringsfriheten og foreldreretten. To regimentslæren forteller oss at samfunnet styres med sine midler som domstoler etc og menigheten styres med Guds Ords virkemidler – men for begge disse regimenter – som styres med ulike midler - gjelder det samme styringsfundamentet – Sannheten gitt oss i Guds Ord. Det er like galt å stjele på bedehuset som ute ellers i samfunnet og basisen for den kunnskapen leser vi i De Ti Bud." Les mer.
 • BOT og Stortingsvalget (05.09.17) "Hvorfor jeg skriver dette? Fordi det er i slutten av valgkampen og et kall til BOT. Vi finner opplegget hos profeten Daniel. Israel hadde stelt seg slik at Gud sa nok er nok - og lot fienden ta dem." Les mer.  
 • Jon Kvalbeins sekter? (01.09.17) "Det bør ikke være ukjent for bedehusfolk at døden kom inn med synden (Romerbrevet 5, 12), verden ble lagt under forgjengelighet (1. Mos. 3, 18 og Romerbrevet 8, 20) og dermed også muligheten for å danne fossiler. Rent naturvitenskapelig bør man i stor grad snarest orientere seg bort fra norsk akademia i disse sakene og inn i mot forskningsmiljøer som også lar Bibelens naturvitenskapelige opplysninger telle med – da blir det interessant." Les mer.
 • Fransk dokumentar om norsk Barnevern, produsert av Arte. (26.08.17) "Norge den "siste kommuniststat" uttalte en svensk statsråd for noen år siden!" Les mer.
 • Da Gud ble avsatt av «eliten» i Norge. Det grunnleggende i teologien er at Gud er til og vi kan stole på Hans ord!! (21.08.17) "Den kjente historikeren Halvdan Koht forteller i sin Ibsenbiografi om tiden da Georg Brandes bragte Darwinisme og hedensk gresk tenkning til kultureliten i Norge: ”Det var som all gamal tru skulle rakne.  . . . . Naturvitenskap og bibelkritikk vendte våpna sine mot kristenlæra. Alt syntes samle seg om å velte religionen som i halvanna tusen år hadde rådd i Europa. Det var ei bryting mellom gamal og ny tru— - - - ”." Les mer.
 • Informasjonsleder Ottosen om skapelsen og tiden. (19.08.17) "Han har nok en fundamental merkelighet om tid ved å si: "Hvor lenge var så jorden øde og tom? Det sier teksten ingenting om. Slik sett er det ingenting i veien for å mene - ". Den logiske slutning er vel heller at når teksten sier "ingenting" - er en taus - en kan ikke mene noe som helst med den teksten som utgangspunkt. Man kan ikke slutte fra "ingenting."" Les mer.
 • Bjugnsaken, massehysteri og Barnevernet (10.08.2017) "Og verst er at "profesjonene har vært aktive pådrivere i mange av prosessene" og utformet -  gjennom mange år - en familiepolitikk som fører til kriser som de så kan gripe inn i og overføre makta over barna fra foreldrene til staten. Og ytterlige i ideologisk retning peker dette: "- den førte til voldsomme raseriutbrudd fra såkalte incestsentra og fra kvinneaktivister."" Les mer.
 • Bonden: Ringest hos hedninger - viktigst hos fedre og jøder (07.08.17) "Så kommer det vi akter minst på i dag: Familien med far og mor som skal hedres og deretter nok en viktig nedvurdert sak: DET DAGLIGE BRØD (lehem=brød) - som de ringaktede jordbrukere sørger for. Merkelig greier - som dukker opp igjen og igjen og gjør at hele sivilisasjoner går under - også Babel - som av grådighet og dårlig forvaltning gikk under. Standardverket "Topsoil and civilisations" og historikeren Toynbee vitner om det. Husk Bet-lehem betyr brød-huset, fødestedet til Han som lærte oss å be om "det daglige brød."! Slå den!" Les mer.  
 • Politisk korrekt kritikk av Luther - uten samme kamp (05.08.17) "Vi vakler også mot Moskva og glemmer hva forfatteren av Kirkens Grunn i 1942, Olav Valen-Sendstad, sa: "Hold ditt hjerte og din tanke langt, langt borte fra Moskvas og Roms veier,-". Om fremtiden sa han at sosialismen ville trenge inn i staten vår og den katolske kirke inn i kirken "hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende i blant oss."" Les mer. 
 • NOS AS/Barnevern i Kr.S - i Evje og Hornnes (31.07.17) "Den aktuelle sak synes ute av kontroll og uten lokal styring og sikring. En eller annen myndighetsperson må vel kunne klargjøre dette for borgerne som de skal sikre livsmiljøet til." Les mer.
 • Evolusjonstilpassing knuste vekkelsen (29.07.17) "Spesielt er det verdifullt å lese hva Oskar Handeland (NLM og red. av Fast Grunn) skriver i Vårløysning om hvordan bibetillit m.m. røk over ende da Brandes introduserte evolusjonslæra i Norge." I dag er det også 29. juli, dagen til minne om slaget på Stiklestad og markert innføring av kristendommen i Norge. Les mer.
 • Profetiene og profetisk gave, åndelige opplevelser og sannheten (23.07.17) "Igjennom alle tider har det vært falske profeter og vranglærere. I vår tid florerer spådoms-ånder og forutsigelser som knapt har eller ikke har forankring i Guds Ord. De  forvirrer og fører på avveier etter hvert store skarer. De påberoper seg både Bibelen, Jesu navnet og Guds direkte tale til dem om nye profetier. Hvordan skal man vurdere slikt? I starten må man avklare hva Bibelens endelige og avsluttede profetier er - hva en profet er hva og profetisk gave er." Les mer.
 • Dagen og adgang til spaltene (17.07.17) "Spesielt merkelig er det fordi de ikke så sjelden soler seg i glansen av sin gamle sjefsredaktør - legende Arthur Berg. Men her er det noe som ikke stemmer for i Bergs tid var spaltene vid åpne og jeg kan ikke huske at noen av de utallige artikler jeg sendt inn - ikke kom på trykk - ofte med bra utstyr." Les mer.
 • Naustdalsaken og sivilisasjonsendring! (13.07.17) "I dette Lutherår skal vi huske at "Et Guds Ord kan han binde" - den onde altså." Les mer.
 • Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap (10.07.17) "Først tar Inger Merete Hobbelstad  fra barna deres håp og selvbilde basert i Guds Skapelse av mennesket, der Gud gav oss en Verdi, ett menneskeverd – vi skal ikke slaktes og spises fordi vi er mennesker! Veldig mange unge i dag er lei av livet for de det ingen mening har for dem! Og de voksne har stelt til et samfunn av skilsmisser (seriemonogamiet) og annen elendighet som gjør dem til klienter hos psykologer og psykiatere."  Les mer.
 • "Kvinnenes ætt skal knuse slangens hode" (05.07.17) "Du skal være aktuell i din oppbyggelighet og oppbyggelig i din aktualitet! Men da blir det tårer og forfølgelse – for Guds rike er ikke av denne verden!"
 • Ny lov om likestilling og diskriminering rammer også familielivet  Norges Kommentar Avis vil peke på denne artikkelen av Kjell Skartveit. Legg merke til den Onde ideologi Skartveit her peker på (den som skroter Guds Skaperordning inkl Foreldreretten som også er et vern om barna), men husk i samme åndedrag at den Onde ideologi er beseiret i Jesu Kristi Navn!
 • Barnevernet over domstolene? (03.07.17) "Barnevernet anså at volden har funnet sted, selv om mora var strafferettslig frifunnet for dette." Les mer.
 • Akademi for Kristen Folkeopplysning holdt Bibelseminarer Vi minner om denne artikkelen fra i fjor, siden det igjen er ett visst fokus på tidligere sjef.red. Arthur Berg, i avisen Dagen. Berg var en apologet av de sjeldne. Les mer.
 • Winston Churchill om Islam (23.06.17) "Og hans siste setninger er verdt å merke seg: "- the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."" Les mer.
 • Toppfolk i Romania tar den norske stat kraftig i skole mht Barnevernet (16.06.17) "Og hør hva Titus Corlatean minner om i konteksten med historien Romania har som tidligere Sovjet-stat. «Et av de viktigste elementene i et hvert demokrati er sjekkpunkter. Og vi oppdaget at denne enhet, som er kalt Barnevernet, ikke er underlagt virkelig demokratisk kontroll.»" Les mer og spre stoffet!
 • Hvilke konsekvenser får praktisering av darwinismen i samfunnet? - Ideologier på avveier gir dramatiske utslag i samfunnet. Du kan lese litt mere om det i denne presentasjonen.
 • Valg i Storbritania i morgen 8. juni. Denne artikkelen fra tidligere år er i så måte av interesse, i og med medienes pågående kamp mot statsstyrselen, der det også hevdes at det benyttes valgprognoser i valgkampen.
 • Barnevernet og ett Gudgitt tegn (06.06.17) "Sir W. Churchill (den vestlige sivilisasjons redningsmann) sa under 2. v.k. at det hadde forundret han å se hvilken kraft det var i et folk oppfostret i frihet - da tydeligvis i relasjon til tyskerne som marsjerte i takt, til de ikke marsjerte mer, men satt på ruinhaugene sine. Hitler hadde en ond familiepolitikk." Les mer.
 • Paris avtalen og veien videre. (03.06.17) "Det er noen få avgjørende pilarer i en nasjons liv: Forholdet til Gud som Skaper og den gir rette tanker og praksis om familien som nasjonens grunnceller og nasjonens styresett. Parallelt skal en ta vare på jorda, skogen og vannressursene – da har man det man trenger for å leve." Les mer.
 • Familievern er barnevern - bare barnevern traumatiserer (30.05.17) "Jeg har nevnt det før, og gjentar det igjen, at alle totalitært tenkende mennesker går til angrep på familien..." Les mer.
 • Hets av barnevern, familier og barn (26.05.17) "Fortsetter dette, passerer vi fort en grense for folkestyrte rettsstater og beveger oss med rekordfart østover mot totalitære stater. Bare denne lille korte skisse i håp om en rolig og grundig samtale om vårt folks ordninger - ikke minst med forankring i arven vi minnes i 2017 (500 år Martin Luther) og som gjenskapte Norge i det nittende århundre nettopp med basis i god tenkning og velfungerende familier." Les mer.
 • NORGES RETTSSTAT - "DEN SYKE MANN" - eller KVINNE, som skal "klippe, klippe" mot rett og fornuft? (24.05.17) "Noen smakebiter i Grunnloven som man sjelden hører uttalt høyt og tydelig - og kanskje praktisert enda mindre." Les mer.                                    
 • Avhørsmetoder og begreper i Barnevernet (19.05.17) Leser man "Glassjenta" i Stavanger Aftenblad (64 s.), så synes det som om politi og Bvtj. kan bruke den makt de vil mot ei 15 år gammel jente - men da heter det ikke "vold og slå" - selv om jenta skriker aldeles forferdelig. Men når mor og far gir barnet en klaps på baken eller et fast grep i armen etter gjentatte advarsler, da er det "vold og slå" som "er forbudt i Norge." Forstå det den som kan om dette ikke skal forstås ideologisk - ellers er det totalt irrasjonelt. Foreldreretten og foreldremyndigheten er sterkt truet av statsmakten i Norge - noe som er typisk for totalitære stater." Les mer.
 • Vi ønsker våre lesere en Velsignet Grunnlovsdag, men det er blitt slik at den igjen må restaureres. Du vil kunne lese om det her: 17. Mai – Østre Kvelde Bedehus der du bl.a. kan lese disse to strofene:
  "Når Jesus kommer med sin nåde og legger den på hjertets sår, når synderen har sett sin våde, og med sin nød for Jesus står, da slukkes sorgen salig ut, da blir det glede stor i Gud!"
  "Når Jesus kommer inn i landet Og fanger folket med sin makt, Og hjerter fjernt og nær har sannet Hans Ord har gjort sin pakt, Da blir det trygt og godt og bo I Herrens fred og stille ro."
 • Brudd i Jordbruksforhandlingen 2017? (15.05.17) "Det vil forundre meg om bondelaga går inn på en avtale med en slik stat nå i kveld. De må tungt ut til folket – som ofte har større virkelighetsforståelse en de som er valgt inn av folket – selv om det høres noe ulogisk ut mht at det samme folket valgte dem inn. Men går alvoret opp for folket på grasrota kan noe positivt skje, for inne i de etablerte politiske kretser sover man den farlige søvn for folk og land." Les mer. 
 • Norges hjelpeapparat gjort til "lakeier" i en kulturrevolusjon mot familien og barna? (10.05.17)  "Rettsstaten er i fare når barnevernleder, endog med en anonym "bekymringsmelding" kan rekvirere politiet til å innbringe barn og foreldre til avhør! Ingen dommerbestemt arrestordre evt. ransakingsordre. Ikke rart at Thune skriver det hun skriver og fortsetter: "Familier i kontakt med den kommunale barnevernstjenesten er om mulig enda mer fortvilete og sinte over å ha fått livet sitt revet i stykker." Les mer.
 • FrP vedtok økning i livmorhalskreft og at troende jøder ikke er ønsket i Norge (07.05.17) "American Journal of Obstretrics and Gyneocology peker på det samme og lederen deres avslutter med "å tilrå omskjæring av nyfødte gutter for å forebygge denne krefttype." Det skulle da uten videre være klart at dette må være en sikker måte å fjerne det meste av denne kreften på i de fleste u-land." Les mer.
 • 1. mai – Antikrists ”nasjonaldag”? Les denne kommentaren fra noen år tilbake der den nevnes at "Illuminatiordenen ble grunnlagt 1. mai 1776 av Adam Weishaupt, bayersk jesuitprofessor. De vedtok syv punkter for å oppnå global kontroll." (...) "Vi fikk altså den 1. mai 1776 Illuminatiordenen, 1. mai 1864 Den første internasjonale og 1. mai 1889 Den annen internasjonale. Historien viser seg sjelden å være oppfylt av tilfeldigheter." Les mer.
 • Lenin med ideologisk rot i evolusjonslære og likestilling (26.04.17) T.`s filosofi var basert på noen enkle fakta: vi stammer fra apene og ikke Adam og Eva, livet er en kortlevd biologisk prosess, og derfor må det bringe glede til hver den som lever. Det er ikke mulig i en verden dominert av grådighet, hat og krig, egoisme og klasse. Derfor var en samfunnsrevolusjon nødvendig." Dette ble Lenins basis for utvikling av den russiske revolusjon hvor han slapp til da tyskerne smuglet han inn med jernbanen med nedrullede gardiner - for å svekke Russland de lå i krig med.
 • Skogene reiser seg i deler av Etiopia og økosystemet begynner å virke igjen (24.04.17) Ta en kikk på denne korte videoen. Den gir noen highlights i et landbruksprogram for å reparere økosystemet. Etablering av skog står helt sentralt, samtidig som de får kontroll på beitebruken. Gjennom dette arbeidet gis redusert vannerosjon, det skapes ved til varme/matlaging, elvene gir etterhvert en stabil vannføring gjennom hele året som igjen gir grunnlag for irrigasjon til jordbruket. Hovedresultatet er et bedret klima og mat til folket og en fremtid der de slepper å sulte og flykte.
 • Paulus bekrefter ung jord og seks dagers skapelse (10.04.17) "I et fyldig verk på 488 sider om "Coming to grips with GENESIS" (T. Mortenson og T. H. Ury Ph.D.) skriver de på s. 403 at Luther brukte ca. 10 år på sin Genesis kommentar som indikerer hvor vesentlig han anså denne bok som forberedelse for å forstå resten av Skriften. Han la vekt på den historisk, bokstavelige forståelsen." Les mer.
 • Bibelbeltets folk i nye kamper? Har Herren ennå en løsning? (06.04.17) "Ikke minst sosiologiens grunnlegger, Max Weber, slår fast at det var protestantismen - særlig den i Norden - som skapte disse frigjorte, gode velstandsnasjoner ved å føre folket inn i sine jordiske kall og på himmelveien for evigheten." Les mer.
 • Barnevernet styrt av en kjerne av Frankfurtere? (31.03.17) "Alt sant menneskeliv, fri og rett myndighet har sitt utgangspunkt her - fordi det er Guds fundamentale skaperordning: "Det første riket" med lovgivende, dømmende og utøvende makt. Dette har selvsagt alle ideologier forstått som vil kristendommen og vår frihet til livs." Les mer.
 •  Velsignet påskehøytid ønskes våre lesere, med et dikt som viser påskens Budskap!
 • Jordbrukets basis for Nasjonen Norge (27.03.17) "Vi er vel for så vidt der også når de fleste politikere diskuterer Jordbruksavtalen, sammenhengen er gått tapt og man ser på norsk produsert mat som en særinteresse for bonden i det frie økonomiske marked og ikke helt avgjørende for enhver innbygger av dette landet der nasjonen selvsagt stiller opp med gode rammebetingelser." Les mer.
 • FRIHETENs fundament: Familien, FAR, MOR og BARNA. Hvor er kristenfolket i strid for fedrenes kristne frihet? (23.03.17) "Og nå stiller de opp som "de reddende engler" for å fullføre sin kulturrevolusjon. Og en rekke godtroende idealistiske mennesker lar seg utdanne av dem - for så å sluttføre raseringen av hjemmene og den kristne norske stat som de ideologisk har hatt som mål i flg. 68-ernes ledende filosofer i Frankfurtherskolen, det "politisk korrekte" fra den franske revolusjon, marxisme, ny-marxisme, evolusjonslære og freudianisme." Les mer. 
 • 20 millioner sulter ihjel!! (20.03.17) "Til slutt: Hvor alvorlig er det egentlig følt og ment disse mange katastrofeoppslagene, innsamlingsaksjonene osv. osv. og en voksende hær av NGO-er, når man ikke gjør det som man vet skal til for å redde millioner av menneskeliv og bygge nasjonene opp til velstandsnasjoner?" Les mer.
 • Biskopen, Bibelen og menigheten (15.03.17) "Dernest er det enda merkeligere at biskopen som egentlig var imot - ikke gleder seg over at menigheten i Eiken setter foten ned og vil holde seg til Åpenbaringen og Den naturlige åpenbaring. Nei, i Fædrelandsvennen er det ingen glede å spore hos biskopen - nå er det knallhard støtte til Kirkemøtets vedtak han skal tvinges gjennom." Les mere.
 • Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2017 (13.03.17) "Det er et svært betenkelig poeng også for Norge at Riksadvokaten tier stille om at i et hvert norsk hjem kan politiet gå inn med bakgrunn i en anonym bekymringsmelding, bare den er utformet alvorlig nok. Selv Riksadvokaten kan sitte på sitt kontor å utforme en slik anonym bekymringsmelding på en person han ønsker kontroll med." Les mer.
 • Alternativer til den etablerte Presse? (01.02.17) "En annen ting er «falske nyheter».  Dette ved at den som blir intervjuet, blir tillagt andre meninger enn det vedkommende har i forbindelse med et intervju." Les mer.
 • Fylkesmann Kleppa og IQ-jenta (27.02.17) "Nok en mor/barnesak dukker opp i Rogaland - og man er enda ikke ferdig med Glassjenta. Ida fikk en behandling som endte med ungdomsfengsel - som etter min mening er under all kritikk i forhold til folks rettsfølelse og empati. En ”unnskyldning" har kommet fra Barnevernet og fylkesadm. p.g.a. en rekke brudd på regelverket. Unnskyld er snaut nok, man burde lært langt mer av den saken enn fortsatt praksis tyder på." Les mer.
 • Les en fersk oppdatert versjon av: Styrk familien og dens vern.
 • De små barn: Jesus, Barnevernet, kirken og organisasjonene. Forsvarer man "det første riket" og barna eller? (20.02.17) "Nå bør makter og myndigheter høre nøye etter før denne Skaper med all makt i himmel og på jord "napper teppet unna benene" på maktene og hele deres makteløshet blottlegges, som vi ser det i Skriften, mange ganger i vår historie." Les mer. 
 • Kan ikke biskopene vanlige voteringsregler - langt mindre teologi? (18.02.17) " De måtte kunnet bruke retten til å følge skikkelige voteringsregler og stemt etter sin overbevisning for/imot de 6 pkt. - om de hadde den da." Les mer.
 • Vi ønsker alle mødre en Velsignet Morsdag søndag 12. februar!!!
  Les HELE LYS Morsdag 2017 her.
 • Barnevernet delvis resultat av en ond, villet familiepolitikk (11.02.17) "Nå fortsetter de sin Frankfurtherpolitikk - primært rettet mot Guds helt fundamentale ordning for et sant og fritt menneskeliv og en fri og velfungerende nasjon - familien - bygget på "evangelisk-luthersk» lære og tro. Dette i motsetning til de U-frie nasjoner som bygges på Frankfurthernes grunn av marxisme, ny-marxisme, tanker fra den franske revolusjon, freudianisme og evolusjonslære i en kulturevolusjon av "politisk korrekthet" som kort og godt må stoppes om Gud gir tid for Norge enda en gang, for nå er de kommet så langt at de er kommet over dørstokken i de "tusen hjem"." Les mer.
 • Mister retten og politiet tillit i folket? (08.02.17) "Det man kort og godt forlanger, er at foreldreretten og andre fundamentale menneskeretter skal respekteres og praktiseres." Les mer.
 • - Norge må beholde fordelene av lave strømpriser (04.02.17) "- Det er uheldig med kraftkabler mellom Norge og land sørover i Europa fordi dette gjør at strømprisen i Norge blir mer og mer lik strømprisen i Europa, altså høyere. Men enda verre er det dersom Stortinget sørger for at vi får en lov der utenlandske selskaper kan bygge og eie kraftkabler mellom Norge og andre land. For da vil vi få en enda høyre strømpris og miste kontrollen. Enda verre om kraftverkene selges." Les mer.
 • Morsdag 12. februar 2017 - Bestill Morsdagshefte gratis nå og del ut.
 • Menigheten, bruden gjort til skjøge etter ekteskapssøndag (30.01.17) "Denne grovt vranglærende kirke som skyver Brudgommen til side og mener seg å kunne ta hans plass over for Gud - og forfører bruden til evig fortapelse. Det er det man nå innbydes til i Trondheim og den gamle ærverdige Nidarosdomen." Les mer.
 • Kan Trump gjøre «America great again»? (27.01.17) "Christian Anton Smedshaug, i Agri Analyse, har noen dyptloddende historiske vurderinger i sin artikkel med tittel lik overskriften." Les mer.
 • Friheten fra H. N. Hauges kamp - tapes av oss (26.01.17) "Norge før 1814 var et føydalt samfunn, undertrykkende og styrt av embetsverk og presteskap. Det ser ut som at når hedenskap og avsporet presteskap får makta - så "vokser" de ved å plage det kristne lekfolk som bl.a. bygde Norge i det nittende århundre. Merkelig greier det der, men kanskje ikke så merkelig likevel i flg. Jesu Ord." Les mer. 
 • Juryordningen: Man fortsetter med å skape ulover som vi ikke kan leve med. (24.01.17) ”Jurysystemet er kommet til å representere alt det vi forbinder med engelsk rettspleie, for så lenge en sak må granskes av tolv hederlige og uhilde menn, har både den anklagede og anklageren selv en garanti mot vilkårlig forvrengning av loven. Det er dette som skiller retten slik den håndheves ved engelske domstoler, fra de kontinentale rettergangssystemer, som bygger på romersk praksis.”
 • Ekteskapssøndag - en dommedag? (19.01.17) Kirkemøtet starter neste onsdag og: "Det man ønsker og ber om er menn som våger å stå fram og forkynne HELE GUDS ORD og være "aktuell i sin oppbyggelse, og oppbyggelig i aktualitetene.""
 • Kristenfolket og media til de store masser "Verden for Kristus" og Norge for Kristus. (11.01.17) "Det som i mange år har forundret en mer og mer er hvordan kristenfolket abonnerer på og averterer i verdslige media - som de - i alle fall utad - kritiserer og tar avstand fra. Hundre tusener, ja millioner havner årlig i lomma til våre motstandere som de bruker til å bekjempe oss og våre institusjoner. Vi forer de store "talerstoler" deres med millionbeløp." Les mer.
 • Alvorlig angrep på en familie i Hedmark, som måtte flykte fra norsk barnevern til polen i 7 måneder, endte i dag i Tingretten med at Barnevernet aksepterte at vedtaket i Fylkesnemda fra juni 2016 ble opphevet etter kun 3 dager i retten. Du kan lese saken her. Legg spesielt merke til hva familiens advokat sier 1:25 min ut i videreportasjen.
  Det ideologisk bakteppet som Barnevernet synes å arbeide etter leser du om her.
 • Styrk familien og dens vern. (02.01.17) "Men la meg stille et helt sentralt spørsmål: Når staten over mange år har tillatt så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?" Les mer.