Det grønne skiftet og profetene Esaias og Mika


Av sivil agronom Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.03.23

I Esaias 60, 1-2 står det: «Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.» Vi ser i dag en verden der flom, tørke med mere preger flere nasjoner og vi ser hvordan jødene er inne i ett titalls land (Kina, afrikanske land, mange araberland, USA etc.) for å hjelpe dem med flom og tørke problematikk som er tegn på økologisk ubalanse – og vi nærmer oss tiden i Esaias 60.
I Sakarias 8, 22-23 ser vi det enda tydeligere: «Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med dere; for vi har hørt at Gud er med dere.»


Og i Esaias 11, 6-12 hører vi om Fredsriket (ulven og lammet i sameksistens og rettferdighet og fred skal råde), eller 1 000 års riket som vi ofte sier – og skal det være et godt sted må selvsagt naturen på plass igjen, ved de rette grep går det relativt raskt.

Profeten Mika 4, 2-4 peker rett på det grønne skiftet: Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig, men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem; for Herrens, hærskarenes Guds munn har talt.
 

 

Det er en tid der Håpet igjen er tent (og det blir en stor misjonstid) – Bibelen forteller oss i klartekst at skogplanting skal bli jødene til berømmelse – økologien skal på plass igjen. I Esekiel 34, 29 (nedtegnet for ca 2 500 år siden!) får vi i klartekst nevnt: « Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån.» Og Esekiel 34 beskriver et område med skoger i økologisk balanse med velsignet regn og der Herren Selv er med dem.

Deretter vil denne verdens tidshusholdning gå mot sin slutt.

 

Verdens grønne skifte ser vi nå utfolde seg – det skaper død i sine fotefar. Frykten for sterke vinder, tørke, flom, CO2, m.m. gjør at en helt mister bakkekontakten og søker det nye babels tårn i en global setting uten Gud – Han vil de ikke ha noe med å gjøre! Og med globalismen forsvinner den rolige faglige vurderingen som peker på det helt sentrale i all økologi, skogen, re-skoging av verdens ødelagte arealer. Vi makter det ikke, når vi er blitt ihuga Gudsfornektere! Verden hater jødene, helt bokstavelig og det hatet river ned økologien – for jødehatet er et Gudshat og da havner naturforvaltningen på historiens skraphaug.
Det grønne skiftet gir ødelagt økonomi for familier, bedrifter går konkurs, nasjoner sulter (og snart sult også her i Vesten) og uroligheter oppstår globalt. Bibelen taler og regner i Nasjonalstater ikke globalisme (Apostelgjerningene 17, 26+) for at vi mennesker skal søke Jesus, Han som er alfa og omega. Bibelen taler om måtehold og naturforvaltning! Da vi ble Troløse mot Himmelen, forrådte vi Jorden, er det sagt. Synd mot Herren gir også utslag i naturen.

 

Israels tidligere president Shimon Peres uttalte rundt 2012 følgende:
“Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israels rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.” Vil du lese om det virkelige grønne skiftet se semesteroppgaven
 «Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur».

 

Israel, innerst i Middelhavet har > 5 forskjellige klimasoner fra Nord i Israel til Negev og Eilat i syd. Det er rundt 12,5 mill. jøder i verden og vi vil få oppleve hedningene gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med dere; for vi har hørt at Gud er med dere.»

Jødene skal ved Guds hjelp skape en skog- og jordbrukskultur med velstand og bærekraft.

Jødene, Bokens folk, har en helhetlig forståelse av hva som bærer livene våre. De driver selv en utstrakt skogplanting i Israel som bedrer mikroklimaet, regional klimaet og de bygger en kompetanse i Israels > 5 klimasoner, kunnskap som i dag spres til flere muslimske land i Midtøsten, til flere nasjoner i Afrika, til USA, til det fjerne Østen f.eks. Kina osv. via jøders tilstedeværelse i disse nasjoner og også mange workshops i Israel. Ikke underlig når Bibelen forteller oss at det skal bli dem til namkundighet – en berømthet verden nekter å forholde seg til før de må. Nasjonalstaten og familien er basis for enhver nasjon – uten disse 2 og Guds kunnskapen legges sakte med sikkert alle riker og nasjoner øde. (Se gjerne KKL-JNF, Neot Kedumim og Jacob Blaustein Inst. for desert research.)Relatert stoff

Så "grønn" at tanken stilner?
Takk til NIBIO!
Parisavtalen og veien videre.
Hat til staten Israel = økologisk selvmord
Kunnskap om skog, vann og jordbruk i Israel – spres til nasjonene