Skaperen og Ordet!

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Tidligere har jeg i media referert  til en rekke interessante hjemmesider for kreasjonister. Blant disse finnes en grunnleggende interessant artikkel fra ICR skrevet av  Henry M Morris. (HMH) Artikkelen heter "The Bible is a textbook of science" Her fremheves bl.a. at Bibelen er en lærebok i alt den uttaler seg om. Her stiller HMM kanskje det mest grunnleggende spørsmål som er reist i debatten om Skaperen, Ordet og frelsen: "Hvordan kan en søkende bli ledet til en frelsende tro i det hellig Ord hvis rammene (context) i hvilket Ordet er funnet - er fullt av feil? Hvordan kan han stole på at Bibelen taler sant når den forteller om frelsen og himmelen og evigheten -  som han  er komplett ute av stand til å verifisere empirisk  - når han finner at data (om naturen) som er gjenstand for testing er misvisende?" (Oversatt av undertegnede.) (Se gjerne Rom. 1 - uten unnskyldning)  Og han fortsetter med at om Gud er til å stole på - så er han vel i stand til å tale sant om de jordiske ting så vel som om de himmelske.

Det er dypt alvorlige ting som man drøfter i skapelsesdebatten. Tidligere har jeg understreket at det dreier seg om Troens første artikkel - faller den - faller resten som vi ser det har skjedd i stor utstrekning både blant ledere i samfunn og menighet - med de forferdeligste konsekvenser. Jeg minner også om at det har med bibeltillit å  gjøre: Det står skrevet! . Jeg synes HMM forsvarer  Skriften med det rette alvor og argumenter og med kjærlighet til ungdommen som skal vokse opp i vitenskapens iskalde vind hvor mennesket ut fra naturvitenskapen er en tilfeldighet bestående av  70% H20 og noen skarve askestoffer når man er død - i motsetning til å være skapt i Guds billede. En slik lukket himmel, og et  slikt menneskesyn og samfunnsutvikling vil vi ikke ha i vårt kjære fedreland. *

 

Guds Ord står fast

Av Jørgen Høgetveit

At Guds Ord står fast også om skapelsen - er av avgjørende betydning for resten av troens fundament. Faller troens første artikkel - faller også de andre. Derfor er det så viktig at ikke naturvitenskap, ideologier eller andre krefter eller tankebygninger får rive ned eller på noen måte anfekte hva Bibelen sier om skapelsen og vår bokstavelige forståelsen av den. Les under.

Troens første artikkel og skaperdager

Av Jørgen Høgetveit

At Guds Ord står fast også om skapelsen - er av avgjørende betydning for resten av troens fundament. Faller troens første artikkel - faller også de andre. Derfor er det så viktig at ikke naturvitenskap, ideologier eller andre krefter eller tankebygninger får rive ned eller på noen måte anfekte hva Bibelen sier om skapelsen og vår bokstavelige forståelsen av den.

I Dagens debattspalter drøftes bl.a. forståelsen av jordens alder og Bibelens tale om skaperdager, om det skal forståes som dager eller perioder. Sist med innlegg av prof. v. UIO . Kanestrøm:

1."Hypotesene som gjerne kalles teorier, må testes mot nye observasjoner," skriver han Så vidt jeg har oppfattet, er hypoteser de tanker man gjør seg om et fenomen som skal undersøkes. Så velger man seg en metode for å undersøke fenomenet - og hypotesen blir da verifisert eller falsifisert. Og når disse undersøkelsene er rimelig sikre og kan gjentas av andre - snakker man om en teori. Vitenskapelige teorier har da lengre eller kortere levetid. Metodespørsmålet som brukes for å finne "sannheter" er i seg selv et problem - noe bl.a. dansken Nils Bohr viste gjennom sin Komplementaritetsteori som med forskjellige metoder viste at fenomenet lys - sentralt i skapelsen - kunne være både partikler og bølger, påvist med forskjellige metoder som gjensidig utelukket en av teoriene. Det viser hvor uhyre komplisert virkeligheten er og med hvilken forsiktighet man bør nærme seg Guds skaperverk - spesielt med de naturvitenskapelige metoder som i betydelig grad er kvantitative - mens mange av de store kreative ånder i for eks. kunstverdenen fanger inn helt andre sider av virkeligheten.

2. Men mitt hovedanliggende er det Kanestrøm skriver mot slutten: "Dette viser blant annet at dersom vi sammenholder naturvitenskapelige data med skapelsesberetningen i Bibelen, kan vi ikke tolke skapelsesdagene som dager med 24 timer, men som perioder. Dette samsvarer med det Jon Kvalbein flere ganger har påpekt i Dagen." - - "Naturvitenskapen viser at jordas alder er ca. 4,5 milliarder år. Dette viser at å tolke begrepet dager i Bibelens skaperberetning som seks dager med 24 timer kommer i konflikt med dagens kunnskap."

Til dette er å si at en må fastholde at hvis Gud vet alt, har all makt i himmel og på jord og er suverent over våre tanker, så skal vi være uhyre forsiktig med å skyve til side en bokstavelig forståelse av Bibelen for våre tidsbegrensede teorier. Vi bør forutsette at Gud og Hans åpenbaring alltid har rett om vi forstår det eller ikke, og at "regnefeilen" en dag vil bli oppdaget og vi forstå at Bibelen talte rett. En bokstavelig forståelse bør absolutt være rettesnoren når en av sammenhengen og andre Ord skjønner at ordene skal oppfattes bokstavelig og ikke i en annen eller overført betydning. En slik bokstavelig forståelse kunne jeg ramse opp et utall av eksempler på både innen historie, geografi, biologi, landbruk, medisin osv. Selv om mang en vitenskapsmann har ledd av dette - måtte man etter som årene gikk - igjen gi Bibelen rett! Dette er velegnet kronikkstoff. I denne sammenheng skal det først sies at ordet for dag i 1 Mos. 1 - i flg. mine kilder - direkte fra grunnteksten betyr dag og intet annet. Det kan i helt andre sammenhenger bety "levedager eller livstid, men ikke periode/tidsavsnitt av utviklingsdimensjoner. Videre i Bibeltekstene finner en at på tross av vitenskapen - som kanskje bare skraper i overflaten i en sådan sak som lys og tid - er det flere fenomen som bare faller på plass ved en bokstavelig forståelse av "dag" forstått som 24 timer.

Videre er det forklarende ord både i 1. Mos. 1 o.a. steder som prof. Ivar Kristianslund på en god måte har listet opp i sin artikkel i Dagen - ord som knapt kan forstås på noen annen måte - og derfor underbygger at det dreier seg om DAG (24 t).

3. For det tredje er "dagens kunnskap" - altså teorier - funnet med dagens aksiomer og metoder - sannheter som knapt vil holde i så mange tiår. Derfor blir det feil å fastslå disse "vitenskapelige sannheter" mot Bibelens utsagn så kraftig som det her er gjort, selv om man pynter litt på saken ved å si at "Vi kan med stor frimodighet slutte oss til den første trosartikkel -".

Avslutningsvis bør det sies at denne tidstenkningen med milliarder av år - er et ypperlig redskap i hendene på de som med Darwinismen danner en rent dennesidig materialistisk utviklingstenkning. Og når det endatil, er galt åpner det opp for katastrofer i unge sinn i Norges mange utdannelsesinstitusjoner. Det synes jeg ikke vi skal hjelpe våre motstandere med. De har gjort nok skade på de fleste livsområder i vår sivilisasjon.!*

Evje 20.05.2003