Nytt-stoff

 

Klikk her for nytt stoff om kreasjonistkampen i England og USA.

 

 

 

 

Arkiv-stoff

 

Tekstboks:  Her er det samlet 32 artikler fra en debatt som pågikk i flere media

om Gud som Skaper, Hans Skaperverk og Bibelens autoritet og Bibelens

krav på en bokstavtro forståelse der Bibelen i sitt selv-vitnesbyrd gjør krav

bokstavtrohet. Guds Ord skal nemlig belyses av sitt eget Ord.

Stoffet er ment å kunne hente argumenter i fra og kan brukes som et oppslagsverk,

i den formen det er presentert her. Mange innfallsvinkler er berørt i artiklene.

De nyeste artiklene kommer først. (Stoffet vil i stor grad ikke bli foreldet.)

 

 

 

Tirsdag, Februar 03, 2004

 

Jordas alder 

 

Av Lars-Arne Høgetveit

”Fossiler viser dyr som har levd for lenge siden.”, skriver Jon Kvalbein i Utsyn.
Fra mitt faglige ståsted er det slik at en sau som omkommer på et heibeite oppløses av sopp og bakterier i løpet av få dager, og rester blir kun bein og ull. Levninger i store mengder, som fossiler, ville forsvunnet på kort tid om ikke en katastrofe hadde fossilert dem raskt. Olje, og kull forekomster viser oss en kraftig ansamling av organisk materiale. Katastrofe hendelser går dermed igjen i flere fagdisipliner og det er naturlig når vi leser 1. Mosebok 7, 1 og 17-20:
”Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. (…) Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden. Og vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjell under himmelen ble skjult. Femten alen høyt steg vannet over fjellene, og skjulte dem.” Det skjedde for noen ti-talls generasjoner siden.

Darwinistenes ”Big bang” kan ikke innpasses i Skapelsen, bla fordi sola og månen ble skapt den 3. skapelsesdagen, slik det står i 1. Mosebok 1,14; ”Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år.” Vers 16 forteller oss at dette var sola og månen. Sola og månen står der den dag i dag og mennesket lever fremdeles innsatt av Gud i tiden fastsatt av bla sola.
For få måneder siden ble det presentert vitenskapelige resultater i USA (Kilde: www.icr.org, søk på ”AGU Conference”.), der jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år. Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale. Dette er i dag kunnskap på området.

(PS – Leserbrev sendt til Utsyn som redaktøren ikke ville sette å trykk.)

 

 

Torsdag, Januar 15, 2004

Francis Shaeffer og den nye nyortodoksien

 

Av Lars-Arne Høgetveit
Francies Shaeffers ”Skjebnetime” (ISBN 82-503-0715-1, Ansgar, 1986) er på mange måte hans boklige testamente. Det er interessant det som skrives i kapittelet ”Den nye nyortodoksien” på side 35: ”Det er bare èn måte å beskrive dem som ikke lenger tror at hele Bibelen er ufeilbarlig: På tross av at mange av disse fremdeles blir kalt bibeltroende kristne, er vi nødt til å kalle deres syn en form for nyortodoks, eksistensialistisk teologi. Det sentrale for denne type teologi er at Bibelen gir oss en religiøs opplevelse, men at den inneholder feil der den handler om områder som vi kan kontrollere – dvs. historie og vitenskap. Dessverre må vi si at dette synet nå også har fått innpass blant konservative kristne. Denne nyortodokse, eksistensialistiske teologien blir nå faktisk ofte presentert som bibeltro teologi.
Spørsmålet er om Bibelen sier oss meningsfylte og kommuniserbare sannheter når den omtaler historien og universet; historien helt tilbake til tiden før Abraham, tilbake til de første 11 kapitlene av 1. Mosebok. Eller om den bare er meningsfull der den taler om såkalte religiøse ting. T.H. Huxley var biolog, en venn av Darwin og bestefar til Aldous og Julian Huxley. Han skrev i 1890 at han så for seg en tid ikke langt inn i fremtiden da tro skulle bli skilt fra alle fakta, spesielt fra historien før Abraham, og at troen ved hjelp av dette skulle gå seirende gjennom alle problemer. Dette er en overraskende uttalelse til å være i 1890 før eksistensialistisk filosofi eller teologi hadde dukket opp. Huxley så virkelig tydelig hva som kom til å skje, men jeg er sikker på at han og hans venner så på denne uttalelsen som en god vits. For de forsto godt at dersom troen blir skilt fra fakta, og spesielt fra skapelseshistorien, blir den ikke noe annet enn en slags opplevelse av rus.”


 

 

Fredag, Januar 09, 2004

Bladet Origo m.fl. og Gud Skaper

 

Av cand. agric Lars-Arne Høgetveit
Bladet Origo består så vidt jeg vet av et styre på fem. Formann er dr. philos Peder A. Tyvand, i tillegg sitter dr. scient Willy Fjeldskaar, cand real Steinar Thorvaldsen, adjunkt Ingvald Straume og cand. scient Rune Espelid der. Sistnevnte bekrefter og underbygger igjen (i Dagen den 6. januar) min grunn til oppsigelse av bladet Origo, for få mnd siden. Espelid gjengir prof. John Lennox som deltok på et seminar kalt ”Plan eller tilfeldighet” bla i regi av Origo. Det repeteres igjen bibelkritikk når han omtaler Skapelsesberetningen slik; ”Det er en kortfattet oppsummering, som derfor ikke rommer detaljer og forklaringer på komplekse sammenhenger”. Hva vet Espelid om det og hvorfor problematiserer han mye av det han leser i Skapelseberetningen nærmest i historisk kritisk stil? Jeg må be ham lese teksten en gang til, med det for øyet at det er selve Skaperen som har inspirert det han leser jamfør ”Den hele Skrift er innblest av Gud…”, 2. Tim. 3,16. Et annet poeng er at slik det står skrevet henger teksten i sammen rent økologisk hvilket før er vist av flere.

2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag. At man ikke vil tro på dette i redaksjonen i Origo og heller ikke i redaksjonen til Fast Grunn (FG nr 6 for 2003) forteller meg at tilliten til Guds Ord står svakt i mange miljøer. Dette kunne ikke skjedd om ikke arven etter bla I.P.Seierstad ved MF hadde blitt omhegnet og dyrket. I.P. Seierstad så på Skapelsesberetningen som en ”billedlig fortelling” ( i følge J. Kvalbein i Dagen) altså med sine historisk kritiske briller.
Men Gud lar ikke sitt Ord behandle på den måten, det merker vi jo i hele samfunnet nå og langt inn i kristenheten. Bibelkritikken læres man også i dag opp i på MF, men også på noen av våre Bibelskoler synes det meg. Etter hukommelsen sitter det en i styret ved Fjellhaug skoler som tror at Skaperdagene er å forstå billedlig – hvorfor sitter han der – kan styret i NLM forklare hvorfor - når han bruker bibelkritiske metoder i sitt bibelstudium? I ”Inter Medicos” (Tidsskrift for medisinsk etikk, studentnummer) nr 3/4 -2003 sier vedkommende i et intervju: ”Så jeg mener vi kan argumentere for at dagene frem til skapelsen av mennesket er billedtale.” Dette er ren bibelkritikk alà slik det begynte med Slangen i Edens hage.

Både i Fast Grunn (hvorfor heter det fremdeles ”Fast” tro?), Origo m.fl. sniker det seg inn omtrentligheter mht Bibelens selvvitnesbyrd – det er alvorlig. Mange studenter føres nå vill og innpodes et bibelsyn som vil volde dem store problemer med å bevare troen på Jesus.
Det som nå har kommet til overflaten i denne debatten er skremmende. Bibelen taler klart om Guds Skapelse systematisk og klart daginndelt med et
morgen og en kveld, men vi mennesker vil ikke tro Han - hvorfor? Hva slags åndsarv er det vi hegner om og dyrker som gir oss rett til å vurdere Hans Ord på en slik måte?

Avslutningsvis vil jeg anbefale alle de som ikke har hegnet om den historisk kritiske metode å skrive flere ord i Dagen, jeg har lest mange slike med glede. Hegn ikke om den Bibel kritiske metodelære som ender i at man heller ikke kan tro på Syndefloden og at Noah var 600 år gammel det år vannflommen kom (hva sier Espelid til den tidsangivelsen?) og det kan raskt ende i at man heller ikke kan tro på Jesu oppstandelse. For hvor bokstavlig skal den tas da? Blandes det inn 1% usannhet i en ellers 99% ren og næringsrik mat – blir matretten dødelig for tid og for evighet.

 

Skapelsen, tiden og veien

 

Av Jørgen Høgetveit

Debatten om tiden Gud brukte på skapelsen fortsetter, om dagene er 24 t. eller lange perioder. (Dagen 6.1.-04, s.2.) Uten å drøfte hva grunnteksten ”jom” betyr - og hva 2. Mos. 20, 10-11 sier, fortsetter man med prof. Lennoxs sine argumenter: ”- men mellom hver kveld og morgen som nevnes, KAN DET LIGGE ET TIDSROM SOM VI IKKE FÅR VITE LENGDEN AV”. Hvor har man det fra? Går det an å skrive noe inn i teksten som ikke står der? Det står aften og morgen, det gjentas en bokstavelig forståelse i 2. Mos. 20,10-11. Saken burde være klar. Ytterligere argumenter kan man lett fremme o.m. flere:

1. Tredje dagen skapte Gud ”gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med deres frø i.” Disse vekstene må ha lys og fastsatt tid av lys og mørke som Gud ordnet neste dag. Denne del av skaperverket må også ha et økologisk miljø. Det blir skapt de påfølgende dager: innsekter, fugler og alt av jordens kryp som må til i det økologisk spill som foregår hvert minutt i hele skaperverket. Lange perioder ville kort og godt slukke livet.

2. I ”ikke eksperimentelle vitenskaper” - er man helt avhengig av slutninger og fortolkninger omkring mer eller mindre kjente fakta. Det gir mange rare hypoteser – som bl.a. Darwinismen. En kort avisartikkel gir ikke muligheter for å gå inn på alle de aktuelle vitenskaper som klart peker i retning av en kort alder av jorden – av skapelse og syndeflod – og ikke milliarder som de fleste synes å mene og som evolusjonistene trenger. Hør bare:

3. I ”How life began” av Thomas Heinze sa den berømte prof ved Harvard, Georg Wald i 1995 følgende om utviklingslæren: ”Tiden er hovedsaken i planen. Tiden som vi har å gjøre med er i størrelsesordenen 2 billioner år . . . Når vi har så mye tid blir det ”umulige” mulig, det mulige sannsynlig, og det sannsynlige virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper mirakler.” Men det gjør altså ikke Gud som man har avsatt. ”Det er ingen Gud, det er alle deres tanker.” (Salme 10,4) ”Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt,-”. Du verden for en energi som brukes hele veien fra barne-TV til Universitetsnivå for å få oss til å fornekte og gi oss inn på deres tankebygninger for da vet de at ved enden av den veien blir vi som de. Dette møtte mange også i de kristne skoler. H. M. Morris` spørsmål er avgjørende: Hvordan kan en søkende få tillit til det Skriften sier om frelsen og himmelen som han ikke kan kontrollere, når det som han delvis kan kontrollere – er full av feil? Gud uttaler seg korrekt om alt!

Forståelsen av Skriften er så enkel at alt kan tas bokstavelig hvor det ikke fremgår av sammenhengen at man må forstå det annerledes. Slik er det jo ikke her! Har man tatt feil vei, burde en be om tilgivelse – vende om – og gå helt tilbake til der en tok feil – og så slå inn på den rette veien. I synet på Skriften har våre akademiske miljøer tatt forferdelig feil i decennier – og gjør det fremdeles. Hundre fremtredende forskere ved UiO stemte for Darwin som den mest betydningsfulle vi har hatt i dette århundre! Må man fremdeles skaffe seg visse åpninger i Skriften for den menneskelige tankefrihet, farlige åpninger for nye avveier? Sporene skremmer! Vi unner ikke nye ungdomskull samme behandling.

 

 

 

Fredag, Januar 02, 2004

Skaperen og Ordet! 

 

Av Jørgen Høgetveit
Tidligere har jeg i media referert til en rekke interessante hjemmesider for kreasjonister. Blant disse finnes en grunnleggende interessant artikkel fra ICR skrevet av Henry M Morris. (HMH) Artikkelen heter "THE BIBLE IS A TEXTBOOK OF SCIENCE" Her fremheves bl.a. at Bibelen er en lærebok i alt den uttaler seg om. Her stiller HMM kanskje det mest grunnleggende spørsmål som er reist i debatten om Skaperen, Ordet og frelsen: "HVORDAN KAN EN SØKENDE BLI LEDET TIL EN FRELSENDE TRO I DET HELLIGE ORD HVIS RAMMENE (CONTEXT) I HVILKET ORDET ER FUNNET - ER FULLT AV FEIL? HVORDAN KAN HAN STOLE PÅ AT BIBELEN TALER SANT NÅR DEN FORTELLER OM FRELSEN OG HIMMELEN OG EVIGHETEN - SOM HAN ER KOMPLETT UTE AV STAND TIL Å VERIFISERE EMPIRISK - NÅR HAN FINNER AT DATA (OM NATUREN) SOM ER GJENSTAND FOR TESTING ER MISVISENDE?" (Oversatt av undertegnede.) (Se gjerne Rom. 1 - uten unnskyldning.) OG HAN FORTSETTER MED AT OM GUD ER TIL Å STOLE PÅ - SÅ ER HAN VEL I STAND TIL Å TALE SANT OM DE JORDISKE TING SÅ VEL SOM OM DE HIMMELSKE.

Det er dypt alvorlige ting som man drøfter i skapelsesdebatten. Tidligere har jeg understreket at det dreier seg om Troens første artikkel - faller den - faller resten som vi ser det har skjedd i stor utstrekning både blant ledere i samfunn og menighet - med de forferdeligste konsekvenser. Jeg minner også om at det har med bibeltillit å gjøre: Det står skrevet! . Jeg synes HMM forsvarer Skriften med det rette alvor og argumenter og med kjærlighet til ungdommen som skal vokse opp i vitenskapens iskalde vind hvor mennesket ut fra naturvitenskapen er en tilfeldighet bestående av 70% H20 og noen skarve askestoffer når man er død - i motsetning til å være skapt i Guds billede. En slik lukket himmel, og et slikt menneskesyn og samfunnsutvikling vil vi ikke ha i vårt kjære fedreland.

 

 

 

Så Job dinosaurer?

 

Av Jørgen Høgetveit

All historieskrivning og vitenskapelig produksjon er i dag mer eller mindre dominert av utviklingstanken og utviklingslæra med perspektiver på hundreder av millioner av år. Bibelen tenker ikke slik - og jeg ser fram til snart å få tak i en av verdenshistoriens største historikere i vår vestlige verden, James Ussher. (1581-1656) og hans "Annals of the world." Han brukte hele livet sitt til helhjertet forsvar for den kristne tro, m.a.o. en stor apologet. Og etter det som jeg har blitt fortalt, ble hans navn nevnt i den mest solide bibeloversettelse som finnes: King James version av 1611. Den ære er ikke blitt mange til del! Han skriver verdenshistorien i detaljer tilbake til Adam og Eva. Jeg ser fram til å lese slik historieskriving og verdensforklaring. Da kan man antagelig legge enda flere "vitenskapelige" verk bak seg - og skuffe vekk masse selektert kunnskap - som er silt gjennom vantro briller. Det blir befriende!

Man får mest lyst til å si med Egil Aarvik: Det mer man leser nye bøker, til mer får man lyst til å lese de gamle. Boken er nå å få tak i igjen fra den engelsktalende verden. Men mens vi venter på den - kan man fortsette sitt studium av bibelske tekster - for eks. stoppe ved Job kp. 40, 15 -> og 41 der Job skildrer noen gigantisk dinosaurlignende dyr som våre utviklingsprofeter selvsagt har henført til millioner av år siden. (I flg oppslagverk regner man Job som en av de eldste bibelske skikkelser som levde rundt ca. 1000 f. Kr., noen sier endog før Moses) Dette gjør selvsagt ikke kreasjonister i USA, heller ikke en trippeldoktoranden Wilder Smith. Sistnevnte skal ha sagt at om man finner dinosaurspor og menneskespor ved siden av hverandre - ville hele utviklingslæra falle i grus. Og det har en i flg. en amerikaner med 5 stk. vitenskapelige grader sagt at man finner over store deler av USA. De blir avdekket av store flommer eller bulldosere! I tillegg forteller han at man har funnet risninger av slike kjempedyr i huler og dalsider i Arizona og i Rhodesia.

Men det mest interessante er at han også trekker inn Jobs tale i forannevnte kp. i Bibelen. Der omtales de altså slik: "Prøv å legg hånd på den! Den strid skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen. - - "ALLEREDE VED SYNET STYRTER HAN TIL JORDEN." 40, v. 27-28. Det er Herren som taler her og Han fortsetter: "Hvem har dradd den klædning av? Hvem tør komme innenfor den dobbelte rad av tenner? - - Det ene skjold henger fast ved det andre ; de griper inn i hverandre og skilles ikke at. Når den NYSER, STRÅLER DET FREM LYS, og dens øyne er som morgenrødens øielokk. BLUSS FARER UT AV DENS GAP, gnister spruter frem. Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv. DENS ÅNDE TENDER KULL I BRAND, OG LUER GÅR UT FRA DENS GAP. På dens hals har styrken sin bolig, og angst springer foran den. - - Når den hever seg, gruer helter; av REDSEL MISTER DE SANS OG SAMLING. Rammes den med sverd, så biter det ikke på den, heller ikke lanse, pil eller kastespyd. Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre." Dette var altså størrelse, kledning og styrke, og beskrivelsen passer ikke noe særlig på noen krokodille som enkelte har antydet. Høyden er det heller ikke å si noe på: "ALT SOM ER HØYT, SER DEN I ØYET; DEN ER EN KONGE OVER ALLE STOLTE DYR." (Uth. av u.t.) Boken fra USA som jeg altså referer til, skriver om denne teksten: " - at dette ser ut til å omtale land- og sjødinosaurer som levde på Jobs tid." I boken "Hvorfor Herre?" sier Guttorm Raen om disse bibelvers: "For min del synes jeg nok beskrivelsen i kp. 41 ville passe bedre på noen av de store forhistoriske øgler,-". Alt dette skildres for å vise Job og hans venner Guds allmakt og skapermakt og menneskets litenhet mot Gud.

Dette siste falt nok ikke i smak hos den opprørske Karl Marx, det gjorde derimot Darwins verker. Han skrev et brev og takket Darwin for å ha lagt det vitenskapelige grunnlag for hans materialistiske filosofi! Siden har marxister og sosialister brukt dette uvitenskapelige materialet for det det er verdt i sin kamp for å slå fast at: Det er ingen Gud, det er all deres tanke. Salme 10. Og når Gud var avsatt "Skyter retten opp som giftige urter på markens furer,-" Hoseas kp 10, Jeremias 2 m.fl. I dag trenger man ikke særlig klarsyn for å se hvor opprøret og ødeleggelsen har sitt utspring, hva de ødelegger og hvor dette fører hen - hvis man ikke da ønsker å fortsette sin halvsløve søvn foran TV med "brød og sirkus." og eventyrfortellerne i NRK om verdens skapelse.


 

 

Onsdag, November 12, 2003

Prof. Kanestrøm om ICR o.a.

 

Av Jørgen Høgetveit
Det er med en viss forundring en leser at prof. Kanestrøm fortsetter å frembringe argumenter som går mot "dag-forståelsen" av skapelsen i motsetning til perioder. Nå drøfter han kvartærgeologien som spørrende argumenter - og den geologien har jeg for så vidt hatt stor nytte av i mitt arbeid med forvaltning av naturressurser, men jeg finner liten grunn til å bruke den for å forstå skapelsestiden. Her er mange faktorer og forklaringsmåter som kan være like aktuelle som periodetenkningen. Men det som stoppet meg mest denne gangen var hans avvisning av ICR Inst. for Creation Research, og dr. Henry M. Morris. (HMM) Han sier at HMMs argumenter om at det står skrevet i Bibelen, samt skille mellom stat og skole, gjorde at HMM måtte definere skapertroen som vitenskap for å slippe inn på skolene. Derfor synes bl.a. ikke ICR kvalitetssikret. Man undres umiddelbart på hvor kvalitetssikret en slik påstand er. Saken er jo at HMM står på sikker bibelsk grunn for sin påstand om bl.a. dagtenkning. (Konf. www.ikrist.com og prost Stein Henriksens forklaring fra hebraisk) Dessuten var HMM en vitenskapsmann av klasse. Han var professor i vannkraft ingeniør-vitenskap, formann for Department of Civil Engineering ved "Virginia Polytech. Inst. Han hadde Ph.D grad og var medlem av en rekke vitenskaplige org. samt styremedlem og direktør for Appalachian Bible Inst. Selv om jeg ikke bryr meg så mye om tittelutstyret - og sier med Arthur Berg - "eg er jo boksynt mann, eg skjønar jo kva eg les" -, så kan det jo være greitt å slå fast at denne mannen og sikkert også hans etterkommer - ikke bør avfeies med: "Konsekvensen er blitt at observasjoner som kan tolkes som støtte for ungjord hypotesen, blir benyttet uten kritisk analyse. - - - Dette preger materialet fra ICR på nettet." Hvor er argumentene?

Jeg har en meget interessant artikkel fra ICR av HMM som heter "The Bible is a textbook of science", altså det motsatte av hva professor Kanestrøm sa i en tidligere artikkel: - at Bibelen ikke var noen lærebok i vitenskap. I denne artikkelen stiller HMM bl.a. et meget relevant spørsmål: "Hvordan kan en søkende bli ledet til en frelsende tro i det hellige Ord hvis rammene (context) i hvilket Ordet er funnet - er fullt av feil? Hvordan kan han stole på at Bibelen taler sant når den forteller om frelsen og himmelen og evigheten - som han er komplett ute av stand til å verifisere empirisk - når han finner at data (om naturen) som er gjenstand for testing er misvisende?" (Oversatt av undertegnede.) Og han fortsetter med at om Gud er til å stole på - så er han vel i stand til å tale sant om de jordiske ting så vel som om de himmelske.

Det er dypt alvorlige ting som man drøfter i skapelsesdebatten. Jeg minner om at det har med bibeltillit og Troens 1. artikkel å gjøre. Jeg synes HMM forsvarer Skriften med det rette alvor og argumenter og med kjærlighet til ungdommen som skal vokse opp i vitenskapens iskalde vind hvor mennesket ut fra naturvitenskapen er en tilfeldighet bestående av 70% H2O og noen skarve askestoffer når man er død - i motsetning til å være skapt i Guds billede.

 

 

Mandag, November 10, 2003

Out-Of-Place-ARTifacts (OOPARTs)

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Hva skal en leser tro om aldersdateringer gjort med C-14 og radioaktivitet som vitenskapelige metoder, når vi leser om et begrep som Out-Of-Place-ARTifacts (OOPARTs)?
OOPARTs brukes om uforklarlige funn av menneskelagde ting som man finner for eksempel i geologiske lag som aldersdateringer viser at skal være flere millioner år gamle.
Professor Sanderson (engelsk-amerikansk biolog og geolog) sier at listen over ”malplasserte menneskelagde ting” nå begynner å bli bemerkelseverdig lang når en tar i betraktning at praktisk talt ingen har tatt dette alvorlig før i senere tid.

Slike ”uforklarlige funn” finner man bl.a. i Texas. Historien om menneskelige fotavtrykk på siden av dinosaurusspor i Paluxy River ved den lille byen Glen Rose i Texas kan du lese mer om på
http://www.icr.org/pubs/imp/imp-035.htm.

Vitenskapsmannen Albert Ingalls sier at man finner slik avtrykk som i Paluxy River i et område som rekker fra Virginia til Pennsylvania, gjennom Kentucky, Illinois, Missouri og vestover mot Rocky Mountains. Altså må mange vitenskapsmenn, også norske, ha problemer med å orientere seg i den rådende informasjonsflom om dette skulle ha gått dem hus forbi. Men her er det fortsatt muligheter for den som søker fakta.

En pike som solgte billetter i Dinosaur Valley State Park våren 1972, der de viste frem dinosaurusspor fra Paluxy River, ble spurt av redaktør Walter Lang om hvorfor de ikke opplyste om funn av menneskespor i samme utstilling fra Paluxy River? Piken var ærlig og svarte ”Vi skal helst ikke vedgå offisielt at det er menneskespor der”.

Mennesket ynder å ”underbygge” sine argumenter med å vise til egen lang utdannelse og erfaring. A.E. Wilder Smith har jeg aldri lest gjorde dette på egne vegne, men han hadde allikevel jobbet seg gjennom en tilleggsutdannelse på tre doktorgrader. Han sa ”Et dinosaurspor eller brontosaurusspor på samme sted som et menneskelig fotspor er nok til å velte hele den darwinistiske teorien og revolusjonere all biologi i dag”. For egen del vil jeg legge til at også de fleste daterings-metoder innen geologien ville velte og har gjort det, selv om ”the establishment” ikke ser det.

Leser du boken ”Darwin & Endetidens Antikristelige Verdens Religion, av Thoralf Gilbrant (Hermon Forlag, 2000) vil du finne mange eksempler (som jeg bl.a. har henvist til i denne artikkel) på slike Out-Of-Place-ARTifacts funn. Boka burde hatt eget kilderegister, men den gir stort sett så detaljrike beskrivelser at kilder relativt lett lar seg oppdrive på Internet. Noen flere eksempler er:
1. Funn av fotavtrykk med sandal inne i en kløyvd skiferblokk sammen med to eller tre fossile tydelige trilobitter. Fossiljegeren William Meister fra Utah fant dette i 1968 og fortalte om sitt funn til doktor Melvin Cook
2. Stålnagler er funnet dypt begravet i sandsteinsbrudd i Skottland og en del fine gulltråder ble funnet i en kalksteinsblokk i Nord-England. Man har også funnet et lite gullkjede i en knekt kullbit som knakk når en kvinne i Morrisonville i Illinois mistet en spade med kull i gulvet under fyring. Odd Sæbø som gjengir historien skriver: ”Dersom den geologiske tidstavlen er rett, må denne kjeden ha ligget der i minst 12 millioner år, kanskje opp til 270 millioner år”.

Det var ikke uten grunn at Herren sendt Syndefloden til jorden, men la oss ikke igjen gjøre Hans Ord til et ”ca Ord” fordi Han er ikke upresis, noe vi mennesker ofte er!

 

 

Tirsdag, Oktober 28, 2003

Origo sprer feilinformasjon

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Gjennom flere artikler i Dagen de siste månedene har undertegnede og flere med henvist til Bibelens selvvitnesbyrd om lengden på skapelsesdagene i 1. Mosebok 1.
Dette til tross tar flere fremdeles ikke Bibelen bokstavelig på dette området, men fortsetter med ”i pose og sekk” tenkning. Sist ute er nå Oxford professor John Lennox på et møte i Bergen i regi av bl.a. Origo. Lennox svarte, i følge journalisten i Dagen, slik på spørsmål: ”Ordet ”dag” har fire meiningar i 1. Mosebok, sa Lennox og mana tilhøyrarane til å vera varsame med å vere sjølvsikker på tolkinga. Derimot åtvara han mot å gjera alderen på jorda til eit viktig tema.”
Hva sier så Bibelen oss(?), for det er det avgjørende. Guds selvvitnesbyrd om antall dager jorden ble skapt på, hvor lange disse var og jordens alder står det om flere steder:
Les bl.a. 1. Mosebok 1, 14-16, 2, Mos 20, 8 – 11, Lukas 11, 50-51, Markus 10,6 og Romerne 1,20. Som skrevet før setter disse bibelsteder beinkrok på evolusjonistens flukt bort fra Gud gjennom sin aldersdatering som gir rom for at Gud er død, fordi Guds Ord ikke synes å stemme.
Selv har jeg abonnert på bladet Origo i nærmere 10 år, men dette abonnement ble sagt opp for få dager siden. Grunnen er enkel. I slike saker, som omtalt over, kan man ikke velge ”i pose og sekk strategien” når Bibelens selvvitnesbyrd er et annet. Origo står som med arrangør og har dermed et ansvar for hvem som er innbedt og hva som blir prediket. Kan man videre vite om hvilke andre temaer Origo kommer til å informere om, der man vil velge samme ”i pose og sekk strategi” som farbar metode?

Gud satte oss mennesker til å dyrke og vokte jorden, slik det står i 1. Mosebok 1. I dagens Norge har vi fjernet oss utrolig langt fra denne primæroppgaven. Kanskje grunnen er at vi nettopp ikke tok Guds Ord bokstavlig (der Bibelens selvvitnesbyrd underbygger nettopp en slik forståelse) og isteden søker våre sprukne brønner (les gjerne oljebrønner) og ikke den genuine kunnskapen om hans Skaperverk.
Den nye ”trenden” i dag (trenden er merkelig nok ikke ”Gud har talt”) blant både troende og også en del ikke troende er å snakke om at det ”må stå en skaper bak” – og man snakker om ”intelegent design”. Riktignok er de ikke troende forsiktig med ordet Skaper med stor S.
En kristen skulle ikke bli veldig overrasket over et intelegent design, for han kan jo lese om denne intelegente designer gjennom hele sin Bibel. Han som dannet mennesket (Adam) av jordens muld og Eva av et av Adams ribben.
Men, tror vi dette bokstavelig? Tror vi at Gud skapte av intet? Tror vi at Gud sendte syndfloden og at den skyllet over hele jorden - selv om enkelte geologer forteller oss at de ikke finner spor av den? Tror vi at Rødehavet delte seg for Israelsfolket? Tror vi at Gud sendt sin enbårne Sønn som døde og gjenoppsto på den tredje dag? Hva tror vi på og hvem tror vi dermed på - det er sluttspørsmålet. Tar vi Bibelens Ord bokstavelig der den ber oss gjøre det, eller overser vi Bibelens selvvitnesbyrd når den ber oss ta Ordet bokstavelig?

Det er fantastisk å kunne si med Dr. Martin Luthers ”Lille Katekisme”: - Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og om skapelsen siterer Luther
2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag.

 Onsdag, Oktober 01, 2003

Hva lærer skapelsesdebatten oss?

 

Av Lars-Arne Høgetveit
Enkelte innlegg i avisen Dagen har konkludert med at debatten om skapelsesdager er i ”periferien” når det gjelder Bibelens sentrale budskap og mener at debatten virker splittende for den felles åndskampen blant kristne for de sentrale hovedpunkter i den kristne tro. Den kristne tro – hva er det? Guds vitnesbyrd om Bibelen er: - Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkommen, dugelig til all god gjerning. Timoteus 3, 16-17. Og om troens vei: - Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord… Romerne 10, 17. GRUNNLAGET FOR NÅDEN LIGGER ALTSÅ I ORDET OG DETS TROVERDIGHET!

Det begynner å ane meg at den åndelige arv fra bl.a. Menighetsfakultetet (MF) har forgiftet oss alle - om i noe ulik grad. Den historisk kritiske metode har infisert oss alle - slik at ”Har Gud virkelig sagt” blir standardspørsmålet i mye av Bibelstudiet, der vi deler Bibelen inn i det sentrale og det mer perifere. Det er det bare å se i øynene. Det kan ikke forstås slik, sier noen, fordi vitenskapen har jo løst det problemet. Eller andre sier: - dette avsnittet i Bibelen har ingen relevans for troens grunnlag og forståelse. Eva møttes av Djevelen i slangens skikkelse med ”Har Gud virkelig sagt?” Jesus møtte Djevelen med ”Det står skrevet”.

Veien ut av dette uføret blir da å rette søkelyset mot Bibelens selvvitnesbyrd – og det er: ”Den hele skrift er innblest av Gud”. Derfor vil en tolkning av Bibelen dit hen at Skapelsen og Syndefloden er å betrakte som en billedelig fortelling slik tidligere I.P. Seierstad ved MF skriver, føre i ulykken. Dette bibelsyn førere oss dit hen at Jesu oppstandelse og jomfrufødselen også vil kunne betviles, slik Jacob Jervell gjør det. DET SENTRALE FOR FRELSEN ER OM VI KAN STOLE PÅ GUDS ORD OM FRELSEREN! Kan vi ikke det – kan vi slutte å lese andakt, slutte å samles til yngres og søndagskole, slutte å be for maten osv.

Altså er ikke skapelsen av den første jord på 6 dager en bagatell, fordi ”Den hele Skrift er innblest av Gud”. Guds selvvitnesbyrd om antall dager som jorden ble skapt på står klart flere steder: 1. Mosebok 1, 14-16, 2, Mos 20, 8 – 11, Lukas 11, 50-51, Markus 10,6 og Romerne 1,20 – for å nevne noen steder. Som skrevet før setter disse bibelsteder beinkrok på evolusjonistens flukt bort fra Gud gjennom sin aldersdatering som gir rom for at Gud er død, fordi Guds Ord ikke synes å stemme.

Har vi slått fast at ”Den hele skrift er innblest av Gud” kan vi be med D.L. Moody: ”Gud, det er vel ikke noe som stenger mellom deg og meg”. Videre ba han: ”Gud, send vekkelse”. Deretter tegnet han en sirkel rundt seg selv og sa ”Begynn her!” Jeg tror ”Begynn her!” er ydmykhet – og den ydmykhet innrømmer ”at Gud har talt”.

 

 

Onsdag, September 24, 2003

Interessante linker om skapelsen i utlandet

 

Av Jørgen Høgetveit
En rekke av våre ungdommer som nå må gjennom skolekverna med mange ugudelige lærere som poder dem med bibelkritikk og spesielt angrep på 1. Moseboks første 11 kapitler - trenger en rask håndsrekning. Det er ikke for ingenting at mange unge fra gode kristne hjem - svekkes eller mister troen i møte med vidergående skoler, universiteter og høyskoler. Desverre har dette også foregått ved mange kristne skoler gjennom mange år - hvor det har vært lite motgift å få. Jeg har grei dokuentasjon fra mange år tilbake. Det apologetiske arbeid har ikke blitt tatt alvorlig nok i
vårt land i møte med de mange tankebygninger.

Men nå kan mange av både unge og eldre brukbart engelsk. Det er også gode kilder i våre naboland, og millioner har hjemme-PC med internett-tilknytning. En dansk kilde sier: "Fastholder Bibelens autoritet
fra det første vers." Så nå er det bare å sette i gang. Vi i Akademi for Kristen Folkeopplysning har gjennom år hatt flere gode artikler om dette i bladet vårt Lys som våre mange tusen lesere har gledet seg over -
og vi vil fortsette med det i fremtiden. Vi har desuten et rikholdig bibliotek med slik litteratur som vi fikk av Arthur Berg for noen år tilbake. Det var biblioteket til "Institutt for Kirke og samfunn." Vi har dessuten en udmerket lesesal med en del videostoff og utstyr som den interesserte er velkommen til å orientere seg i.

Den fulle og hele Bibeltillit skal - ved Guds nåde - gjenopprettes i vårt folk med troen på "Troen første arikkel" om Gud som skaper og opprettholder. Hvis ikke faller både "Troens andre artikkel" om troen på Jesus og hans verk, og til sist "Troens tredje artikkel" om Den Hellige Ånd som jo har som hovedoppgave å ta av Jesus sitt verk, forklare og gi det til våre hjerter. Om ikke det skjer er vi redningsløst fortapt både som enkeltmenneske og nasjon.

Derfor klikk deg inn på noen av disse sidene og du vil finne mye stoff ute i verden - som er trosstyrkende på en helt annen måte enn det som har vært dominerende i norske miljøer frem til i dag. Men fremfor alt les
din Bibel under bønn!

 

http://genesis.sv

http://www.answersingenesis.org/home.aspx

http://www.creationevidence.org/

http://www.creationresearch.org/

http://www.icr.org/

http://emporium.turnpike.net/C/cs/links.htm

http://www.answersingenesis.org/Danish/

 

 

 

Mandag, September 22, 2003

Syndfloden og jordas alder

 

Av cand. agric. Lars-Arne Høgetveit
DET ER BEHOV for å kommentere Willy Fjeldskaars artikkel i Dagen av 16/9.
Fjeldskaar skriver om mangel på funn av bevis for en verdensomspennende flom:
- Det har ikke lykkes (å finne slike bevis, min anm.). Det skyldes rett og slett at slikt bevismateriale ikke finnes.
Forskingsleder, cand. scient Holger Daugaard i Dansk Origo nr 55, desember 1996 skriver følgende (oversatt og bearbeidet fra Creation Science Movemenet Pamplhlet 304/96):
- Fossiler: Fossiler er tegn på katastrofeaktivitet, idet dyrene er begravet levende i vand og sedimenter. Enorme kirkegårde for marine fossiler verden over fortæller om en global katastrofe. Fossiler dannes ikke i dag. Dyrene dør og bliver spist eller rådner. … Hele fiskestimer, dækkende store områder er blevet fossileret pludselig, uden tegn på angrep fra nedbrydere og ådselædere.

FJELDSKAAR SKRIVER OGSÅ: - Dateringsspørsmål og alder har ikke vært tema i Origo.
Men igjen skriver altså Origo nr 74 september 2001 (da er Origo et samarbeid mellom Origo redaksjonene i Norge og Danmark), ved Holger Daugaard, som del av et spesialnummer om den ”geologiske lagserie”:
- Hva så med geologien – beviser den ikke, at livet på jorden er blevet til gjennem mange millioner års udvikling? … Geologerne har opstillet den såkalte ”geologiske lagserie”, hvor lagene er ordnet efter forventet alder. Sagen er bare den, at vi ingensteds på jorden finder denne serien komplet. … Lagene er sammenstykket som et puslespill til den samlede serie, der representerer jordens historie, men vi har ingen sikkerhet for, at ”puslespillet” er korrekt. Serien er til dels sammenstykket efter, hvilke fossiler der er i lagene – med andre ord ud i fra den forutsætning, at den evolusjonistiske modellen er riktig. Bagefter andvendes den geologiske lagserie som ”bevis” for evolusjonsmodellen! Det kaldes cirkelslutning, og er ikke sand videnskap. ……I øvrig er der mange steder i verden, hvor èt eller flere lag i serien af uforklarlige årsager mangler. Der er end ikke spor af det i lagserien.

Når det gjelder C-14 metodens pålitelighet nevner Fjeldskaar igjen metodens sikkerhet inntil de 11 350 år, men nevner ikke de usikre forutsetningene for metoden? Hvorfor?

HVORFOR KONTAKTER ikke Fjeldskaar sin kollega i Danmark og får oversendt slik informasjon, med tilhørende litteraturliste? (Plassen tillater ikke flere eks. i denne omgang.)

Jeg vil oppfordre de i Origo redaksjonen i Norge, som kan, til å kvesse sine vitenskapelig og bibelske våpen og gå ut i striden. Argumentene er der! Studenter og annen ungdom og eldre med trenger nå informasjon som de kan møte sine Guds fornektende medmennesker med også på Skapelsesområdet – for angrepene kommer ofte der. Skulle man forsvare Bibelens ord og av den grunn miste sine karriere muligheter var det verdt det!
FJELDSKAAR SKRIVER at begge syn er representert i Origo styret om jordas alder, men mener at dette bør være til å leve med. Fra min side synes Origo å være svært pasifisert i forhold til hva man kunne forvente i denne debatt ant. pga fravær av konsensus om de viktige spørsmålene som dateringsmetoder og skapelsesdager er. Flere måneder med avis diskusjon har foregått uten at Origo profileres positivt som et informasjons – og Kamp Organ ”om vitenskap, skapelse og etikk” som det heter i bladet. Dette er nesten litt oppsiktsvekkende, og viser hvor farlig det er å blande ”begge syn”, slik at viktige saker synes å bli skjøvet under teppet

 

 

Tirsdag, September 16, 2003

Svar til Jon Kvalbein fra Jørgen Høgetveit, Ivar Kristianslund

og Lars-Arne Høgetveit

Kanskje burde man forbigå Jon Kvalbeins (JK) utblåsing i Dagen 30.08. i stillhet, når han skriver om "de siste" artiklene "rettet mot meg" av Ivar Kristianslund, Lars Arne Høgetveit (LAH) og Jørgen Høgetveit. Men utsagn som "AT DE HAR ET INNHOLD SOM UNDERGRAVER ENHVER MULIGHET FOR EN SAKLIG DEBATT, - AT JEG IKKE VIL DISKUTERE MER MED DEM I AVISEN" TRENGER EN KORREKSJON. Hans takk og farvel til Saxe etter at han påviste JKs feilbruk (JK vil vel kalt det "misbruk") av Saxes forsiktige innlegg, burde heller motivere JK til å si: beklager. Lengre nede bruker JK ordet "LØGNAKTIG INFORMASJON" om LAH. Dette er klassisk retorikk og herskerteknikk - hvor man tar mannen og ikke ballen. JKs "humoristiske" tegning i Fast Grunn av syndefallet - er også en ille behandling av 1. Moseb. At Dagen - med krav til saklighet og personvern uten grove uttrykk - setter på trykk: "løgnaktig" - er også beklagelig. Dagen kan også ha forkludret debatten ved å stokke innleggene tidsmessig - og dermed skapt misforståelser og konflikt. Debattredaktøren har imidlertid lovet oppklaringsplass - og det er bra!

Så vidt en husker begynte JK debatten med en ganske sterk uttalelse i "Skapelseslæren - et bedre alternativ" i Dagen 19.2.-03. : "SKAPELSEN ER SKJEDD OVER LANG TID. NOEN HAR HEVDET AT UNIVERSET BARE ER OM LAG 6000 ÅR GAMMELT. DETTE ER EN URIMELIG TANKE." "SKAPELSESDAGENE - - - KAN ETTER GRUNNTEKSTEN BETY LANGE PERIODER." Debatten fortsatte en stund med argumenter, inntil han kom med et ønske om samarbeid (14.8) mot evolusjonslæren, men vi synes å måtte glemme det som mange anser som viktig bibelsk sannhet (dag-læren) (1. Mos. 1 og 2. Mos. 20,8-11 m.fl.) (Periodetanken er basis for evolusjonslæren.) Videre laget han - etter vår mening - retoriske spørsmål (om jordens alder og bibeltroskap og - at hans motdebattanter må passe seg så de ikke havner sammen med de som mente jorda var flat, stod stille osv.) Når han så får svar på tiltale og ikke lenger kan svare for seg verken bibelsk eller vitenskapelig - kommer påstandene om " usaklighet og undergraving" etc. Vel det er hans valg, men vi ønsker ikke en debatt på det nivå.

Når han bruker ordet "løgnaktig" informasjon - passerer han tillatte grenser. En løgn er en bevisst gjerning - og han må bevise at det er en bevisst løgn. JK kan skrive "feil og evt. feilaktig", men løgnaktig er noe annet! LAH siterer Fr. Schaeffer (FS) fra et hefte fra 1975 i relasjon til FS holdning til Bibelen og vitenskapen hvor FS sier han står på EN HEL BIBEL der den uttaler seg om historie, kosmologi o.a. hvor viten fra Bibelen krysser vitenskapens viten. Det er også vårt syn, men synes ikke å være synet til I. P. Seierstad og JK. Det var starten hos LAH i hans artikkel av 23.8.-03 JK sikter til. At FS i samme hefte kp. 3 på sidene 29-31 drøfter "dag - periode-tenkning" - stiller seg "åpen" i denne saken - kan ikke vi se av disse sidene er HELE SANNHETEN, for FS konkluderer slik: "Husk vi snakker bare om muligheter m.h.p. lengden av "dag". Men hvis man aksepterer konseptet med "lang dag" VIL IKKE DETTE INNBEFATTE AT MAN AUTOMATISK SKRIVER UNDER PÅ DET MODERNE VITENSKAPELIGE KONSEPT AV EN EKSTREMT GAMMEL JORD." (uth. av oss) Altså det som utviklingslæren trenger. Prof. Kanestrøm i Dagen 2.9. sier: "Det sentrale i denne debatten er hvordan en skal fortolke begrepet "dag" i skapelsesberetningen i 1. Mos." Det er i samsvar med overskrifter flere av oss har brukt: "Gud har talt", "Viktigst: Guds tale" og "I begynnelsen var Ordet" o.a.. Dette er nå klarlagt fra grunnteksten av tidligere prost og dyktig hebraiker Stein Henriksen - som blankt avviser periodetenkningen til JK m.fl. Les hva Jesus sier om Loven (Mosebøkene) i Mat. 5,18 - ikke en bokstav ikke en tøddel skal forgå. Uansett hva kloke menn måtte ha sagt, si og mene - så er det den eksakte bokstavelige forståelsen av Skriften fra den allvitende og allmektige Gud som avgjør saken. Annet er bibelstridig og vrang lære. Dermed er vel strek satt.

 

 

Mandag, September 08, 2003

Utfordring til geologiprofessor Ingolf Kanestrøm ved UiO

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit

Følgende burde prøves:
Finn 4 hovedfagsstudenter (for eksempel 2 kristne og 2 ikke kristne) som er på leting etter en oppgave til sitt avsluttende studium innen geologi på universitetet i Oslo. Foreslå for dem en oppgave der oppgavens hypotese kort kan formes slik:
H0 – Bibelen forteller oss i 1. Mosebok 7, 17-24 at det har vært en alt over strømmende flom for omkring 5000 år siden.
H1 – Verden har ikke vært utsatt for en alt over strømmende flom for omkring 5000 år siden.

Oppgaven utføres som en litteraturoppgave og alle søkemotorer på Internet og andre databaser og kilder skal brukes, men vær kritisk til kildenes kvalitet.

Før de starter på sin oppgave fortell dem at de nok vil møte stor motstand (men også interesse fra uventet hold) fra flere av sine forelesere i dette faget og fra andre fagdisipliner. Fortell dem også at de fleste av deres medstudenter kanskje vil riste på hodene sine og plassere dem i boksen for useriøse og for å drive useriøs forskning.

Gi dem all den faglige støtten de spør etter og bruk dine kontakter i Norge og evnt. utlandet og evnt. kjennskap til andre geologiske miljøer i verden som tidligere har jobbet med denne slags hypoteser! Som en start gi dem Internet adressen: http://www.answersingenesis.org.

Forespeil dem at oppgaven kan bli tøft behandlet av sensor, siden temaet er særdeles kontroversielt i hvert fall i de fleste norske geologiske miljøer. Men fortell dem også at det er flere miljøer i bla England og USA, av godt kvalifiserte fagfolk, som synes en slik hypotese også faglig sett ville være interessant for utprøving.

Lov dem til slutt at konklusjonen av arbeidet deres skal få god publisitet ved hjelp av deg og din posisjon. Men du kan ikke love dem at det blir lett å finne jobb senere pga at de har interessert seg i denne type forskning.

Lykke til!

(PS – Oppgaven kan selvsagt også prøves på flere høyskoler og universiteter.)

 

 

 

Fredag, September 05, 2003

J. Høgetveit svarer J. Kvalbein

 

Av Jørgen Høgetveit
Kanskje burde man forbigå Jon Kvalbeins (JK) innlegg i Dagen 30.08. i stillhet, når han skriver om "de siste" artiklene "rettet mot meg" av Ivar Kristianslund, Lars Arne Høgetveit og Jørgen Høgetveit. Men utsagn som "AT DE HAR ET INNHOLD SOM UNDERGRAVER ENHVER MULIGHET FOR EN SAKLIG DEBATT, - AT JEG IKKE VIL DISKUTERE MER MED DEM I AVISEN" TRENGER EN KORREKSJON. Lengre nede bruker han ordet "LØGNAKTIG INFORMASJON" om LAH. Dette er klassisk retorikk og herskerteknikk - hvor man tar mannen og ikke ballen, påplusset en passe ladning følelser. Hans metode overrasker meg. At Dagen - som hevder at spaltene skal være saklige og personvernet uten grove uttrykk - setter på trykk: "løgnaktig" og resten av denne tiraden - er også beklagelig. At Dagen selv har vært med å forkludre debatten ved å rote med innleggene tidsmessig - kan også skape misforståelser og konflikt. Debattredaktøren har imidlertid lovet meg oppklaringsplass.

Så vidt jeg husker så begynte JK debatten med en ganske sterk uttalelse i artikkelen "Skapelseslæren - et bedre alternativ" i Dagen den 19.2.-03. Han skriver og rep. samme senere: "SKAPELSEN ER SKJEDD OVER LANG TID. NOEN HAR HEVDET AT UNIVERSET BARE ER OM LAG 6000 ÅR GAMMELT. DETTE ER EN URIMELIG TANKE." "SKAPELSESDAGENE - - - KAN ETTER GRUNNTEKSTEN BETY LANGE PERIODER." Debatten fortsatte en stund med argumenter, inntil han kom med et ønske om samarbeid (14.8) mot evolusjonslæren, men vi måtte glemme det som vi anser som en viktig bibelsk sannhet (dag-læren) (1. Mos. 1 og 2. Mos. 20,8-11 m.fl.) (Periodetanken er basis for evolusjonslæren.) Videre laget han - etter min mening - retoriske spørsmål (om jordens alder og bibeltroskap og - at hans motdebattanter må passe seg så de ikke havner sammen med de som mente jorda var flat, stod stille osv.) Når han så får svar på tiltale og ikke lenger kan svare for seg verken bibelsk eller vitenskapelig - kommer påstandene om "usaklighet og undergraving" etc. Vel det er hans valg, men vi ønsker ikke en debatt på det nivå.

Når han bruker ordet "løgnaktig" informasjon - da går han over tillatte grenser. En løgn er en bevisst gjerning - og han må bevise at det er en bevisst løgn. JK kan skrive "feil og evt. feilaktig", men løgnaktig er noe annet! Lars Arne Høgetveit siterer Fr. Schaeffer (FS) fra et hefte fra 1975 i relasjon til FS holdning til Bibelen og vitenskapen hvor FS sier han står på en hel Bibel der den uttaler seg om historie, kosmologi o.a. hvor viten fra Bibelen krysser vitenskapens viten. Det er også mitt syn og har vært det i mange år. Det synes tydeligvis å være et annet syn enn både I. P. Seierstad og JK står for. Det var start og hovedfokus hos LAH i hans artikkel av 23.8.-03 som JK sikter til. At FS lengre ute i samme heftet kp. 3 på sidene 29-31 drøfter "dag - periode-tenkning" - stiller seg "åpen" i denne saken - kan ikke jeg se av disse sidene er HELE SANNHETEN, hvor FS konkluderer slik: "Husk vi snakker bare om muligheter m.h.p. lengden av "dag" Men hvis man aksepterer konseptet med "lang dag" VIL IKKE DETTE INNBEFATTE AT MAN AUTOMATISK SKRIVER UNDER PÅ DET MODERNE VITENSKAPELIGE KONSEPT AV EN EKSTREMT GAMMEL JORD." (uth. av meg) Altså det som utviklingslæren trenger.

Det gleder meg nå at prof. Kanestrøm i Dagen 2.9. i alle fall sier: "Det sentrale i denne debatten er hvordan en skal fortolke begrepet "dag" i skapelsesberetningen i 1. Mos." Det er i samsvar med mine overskrifter: "Gud har talt", "Viktigst: Guds tale", og LAH: "I begynnelsen var Ordet". Les hva Jesus sier om Loven (Mosebøkene) i Mat. 5,18 - ikke en bokstav ikke en tøddel skal forgå. Uansett hva kloke menn måtte ha sagt, si og mene - så er det den eksakte bokstavelige forståelsen av Skriften fra den allvitende og allmektige Gud som avgjør saken.

Når JK nå ønsker å tie i forhold til oss - så er det hans sak. Jeg leser med interesse hans ref. fra Sverige som jeg synes samstaver godt med de tanker jeg har hevdet om aksiomer (forutsetninger) og metoder som jeg har nevnt flere ganger i debatten. Vi vil fortsette påpekingen av at periodetenkingen og utviklingslæren hører nøye sammen og at dette syn er direkte bibelstridig - en vrang lære (2. Mos. 20,11 m.fl.) - i de mange fora som er åpne. Behovet for alternativ forskning med andre aksiomer og metoder - hvor Gud regnes med - synes høyst påkrevet - i motsetning til: "Det er ingen Gud - det er all deres tanke." Det antydes også i ref. fra Sverige. I motsetning til en for eks. ødeleggende psykologisk-, olje- og industri, atom- og genforskning (den biologiske tidsbombe m.m.), trenger vi en forskning og praksis som tar vare på skaperverket og bærekraften i den bolig som Gud har gitt menneskene, men som vi ruinerer. Fjeldsgaars - adskillig roligere innlegg - men ikke uten antydninger om uærlighet (folk det da må finnes mange av i utlandet) - vil en evt. komme tilbake til senere. Nå er vel strek satt? 

Skaperverkets alder, og Markus 10:6

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
En ubegrunnet påstand hevder professor Ingolf Kanestrøm ved UiO (i Dagen 2/9-03) om min tidligere artikkel der jeg spør han om ikke mye av geologiens dateringsmetoder bygger på et sirkelbevis. Det er tydelig at man her har å gjøre med et kjernepunkt i den moderne ”vitenskap”, siden bla Kanestrøm ikke vil (aktiv handling?) inn på de forutsetninger som jeg tror han kjenner til og som ligger til grunn for nåtidens dateringsmetoder og som jeg gjentar at bla er:
1) Man antar å kjenne sammensetningen av bergarten dvs forholdet mellom en radioaktiv isotop og datter isotopen ved tiden null altså når den ble dannet (og det hevdes å være for flere milliarder år siden).
2) Man antar å ha og gjøre med et sluttet system dvs at materialet ikke er blitt påvirket av ytre faktorer eller at vi kan redegjøre for påvirkningen.
Jeg henviste i min artikkel til den geologiske rekke som Kanestrøm sikkert kjenner, men ikke vil kommentere? I geologiske kretser kan det vel ikke være ukjent at fossilets antatte alder bla danner grunnlag for hvor gammelt det geologiske materiale antas å være og omvendt. Og at man velger dateringsmetode ut i fra dette uten at tidsepoken kan kontrolleres eller måles, slik man kan med en skole time (Kanestrøms eksempel) og deretter velger seg en stoppeklokke som dekker det aktuelle tidsintervall i skoletimen?

Man kan frykte at man ved radioaktive dateringer ofte forkaster data, som innehar ekstremverdier ved at de for eksempel ikke stemmer overens med det man først antok? Men i forskningen skal man ha svært gode grunner for å forkaste utførte målinger, selv om de skulle ”ødelegge” hele forskningsarbeidet. Dette fordi ”god forsker skikk” er å ikke tilpasse sine innsamlede data til et ønsket svar. Det er noe av det alvorligste en forsker kan gjøre, men historien lærer oss at innen for de fleste fagdisipliner gjøres dette fra tid til annen nettopp for å endre sannheten.

Har Kanestrøm hørt om slike tilfeller når det gjelder arbeid med dateringsmetoder? Eller vet Kanestrøm, som fagmann på området, om det er nokså vanlig at en forsøksserie med dateringer har en stor varians, noe som egentlig gjør metoden svært usikker og svekker styrken i resultatet? Og hvilke hensyn tar en ved presentasjon av geologiske dateringer (forsøksresultater) med bakgrunn i de forutsetninger som den aktuelle dateringsmetoden har? (se gjerne http://www.answersingenesis.org)

Bibelen lærer oss at jorden er ung, som vi kan lese flere steder:
Markus 10:5-6: 5 Men Jesus sa til dem: For deres harde hjertes skyld har han skrevet dere dette bud. 6 Men FRA SKAPNINGENS BEGYNNELSE skapte Gud dem til mann og kvinne.
(Eller i King James oversettelse: 6 But from THE BEGINNING OF THE CREATION God made them male and female.)
Lukas 11, 50-51: 50 …for at alle profeters blod, som er UTØST FRA VERDENS GRUNNVOLLBLE LAGT, skal bli krevd av denne slekt, 51 fra Abels blod til Sakarias' blod, han som blev drept mellom alteret og templet. Ja, sier jeg dere, det skal bli krevd av denne slekt.
Romerne 1,20: 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet,
ER SYNLIG FRA VERDENS SKAPELSE AV, idet det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning,

Bibelen setter en effektiv stopper også for menneskets dateringsmetoder i versa over.
1. Mosebok 1, 14 – 16 og 2. Mosebok 20, 11 gjør det samme. Grunnlaget som en gammel jord ville skapt for en makro evolusjon fjerner altså Gud gjennom sitt Ord, noe som ikke burde overraske oss, siden Han kjenner oss mennesker til bunns.

 

 

 

Mandag, September 01, 2003

Geologer finner ikke Syndefloden

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
I artikkelen ”Om jordas alder og forskning” i Dagen av 30. august, skriver Willy Fjeldskaar:
- Det er ingen ting som tyder på, slik Lars-A. Høgetveit antyder, at det er avsatt store mengder sedimenter i en ”svært turbulent periode” for få tusen år siden på et globalt nivå.
Mitt svar bygger på 1. Mosebok 7, 17-24:
- 17 Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, og vannet vokste og løftet arken, og den blev hevet over jorden. 18 Og vannet steg og øket storlig over jorden; og arken fløt bortover vannflaten. 19 Og vannet steg høyere og høyere over jorden, så alle de høye fjell under hele himmelen blev skjult. 20 Femten alen høyt steg vannet over fjellene, så de skjultes. 21 Da omkom alt kjød som rørte seg på jorden, både fuglene og feet og de ville dyr og alt det som yrte og vrimlet på jorden, og alle menneskene. 22 Alt som hadde livsens åndedrag i sin nese, alt det som var på det tørre land, døde. 23 Og han* utryddet hvert liv som var på jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; de blev utryddet av jorden, og bare Noah blev igjen, og det som var med ham i arken. 24 Og vannet holdt sig over jorden i hundre og femti dager.

Det er jo oppsiktsvekkende om ikke geologene kan finne spor etter en verdensomspennende flom som står omtalt i Bibelen? En flom som resulterte i at det kun ble 8 mennesker igjen på jorden.
Hvilke metoder benytter man seg av i geologien om man ikke klarer å finne slike spor? Setter man ikke opp de rette hypoteser, Fjeldskaar? Er det enkelte hypoteser som man for ”bare livet” ikke kan sette på trykk for da rakner den vitenskapen som mange har bygget sitt liv på? For det er en kjensgjerning at mange akademikere blir relativt ”stramme i maska” om man begynner å blande inn Gud i deres vitenskap – Gud hører hjemme i tros-sfæren får man høre.

Jeg tror at flere Geologer skulle sette seg ned og grunne litt på 1. Mosebok 1, 14-16 og 2, Mos 20, 8 – 11. Kanskje man da, etter hvert, ville klare å sette opp hypoteser (med bakgrunn for eksempel i 1. Mosebok 7) som kan verifiseres? Til nå har man i følge Fjeldskaar ikke klart det, mht hva man kan lese i Bibelen om en altoverstrømmende flom.

Men det merkelige er jo at noen forskere (også med doktorgarder, om det skulle være det viktigste?) har funnet samsvar mellom bibelske tekster og geologiske funn – hva skyldes det? Og når det gjelder Noah står det at Noah var 600 år gammel i det år da syndefloden startet. Dette aksepterer neppe norske forskere i dag? Så her beveger vi oss inn i bibeltroskapens minefelt, atter en gang.

Når det gjelder Fjeldskaars tro på pertroliumsvirksomhetens gode effekter på økonomi etc. kan det vel reises mange spørsmål, men kort (pga plassmangel) nevnes. Fossilt CO2 bidrar nå antakelig til klimaendringer som flommer og lignende og truer store deler av den biologiske verden. Ekofisk sies å ha sunket flere meter pga at olje- og gasstrykket er svekket pga uttak (Fjeldskaar kan sikkert bekrefte dette?) og konsekvensene venter vi egentlig på. Norge har fått en oljeøkonomi som bla presser lønningene i været og gjør oss lite konkurransedyktige. Vi er svært sårbare med den oljeøkonomien vi nå har, slik det også bla omtales av Kaj Skagen i ”Ørkentaler”.

Og som Jan Bygstad skriver i sin siste bok - så er Bibelens historiskrivning ikke en utvikling til det stadig bedre som verden synes å mene, men fra syndefallet til det stadig verre for å ende i det totale mørke i endetiden.

Om da man ikke har det himmelske perspektiv over tid og evighet. Tiden nå i Norge minner meg mye om å få sin lønn i hullet pung, en lønn uten mye velsignelse.Tirsdag, August 26, 2003

Bibeltro og bokstavtro

 

Av Jørgen Høgetveit

Ved en rekke anledninger - igjennom mange år - og i de underligste media har en funnet harde angrep på disse forferdelige bibeltro og bokstavtro kristne. De blir gjerne også utropt til noe innskrenkede fundamentalister - for riktig å slå dem i hartkorn med de verste muslimer. Man hevder at Bibelen kan ikke utlegges ord og ord - men må tolkes - finne meningen bak ordene og bokstavene. Sannheten havner da gjerne hos de som fremhever det gode og kjærlige i budskapet og ikke vredens Gud og det Han utrykkelig sier i Sitt Ord. Han som er en fortærende ild mot all synd, men har vist sin store kjærlighet mot oss i Kristus Jesus. Han underslås samtidig med et kraftig angrep på de bokstavtro kristne. Samtidig skaffer man seg gjerne godt rom for sine egne tanker og vitenskaper m.m. Bibelens Ord må ikke tas bokstavelig - slik at man slår hverandre i hodet og i hjel med Skriften, sier man. Og de mener seg sågar å ha Skriften på sin side.

Om de ikke siterer noe annet, så kommer i alle fall dette ordet fram: "bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende." (2. Kor 3,6) Uten å ha anelse om hva dette ordet betyr - slår man sine motstandere på munnen med den største frimodighet. Men hva betyr så ordet? "Bokstaven" er enkelt sagt - LOVEN, de 10 Guds bud. I 2. Mosebok leser vi at budene ble skrevet med bokstaver "med Guds finger" på to steintavler. (2. Mos. 31,18.) Loven er altså "bokstaven" innskrevet på steintavler, og både GT og NT vitner om lovens gjerning: å slå i hjel, dødens tjeneste. (2. Kor. 3,7 og 9) Altså lukke munnen på et hvert menneske slik at det står skyldig for Gud og roper som "tolleren i Tempelet" og Luther: Hvor finner jeg en nådig Gud? Frelst av nåde ved tro og ikke av gjerninger, for at ikke noe kjød skal rose seg.

Ånden - det tales om - som gjør levende - er den som gjør evangeliets tjeneste. Ingen ville finne på ikke å lese et arvetestamente grundig og etter dets ordlyd når store verdier står på spill, men det kan man tydeligvis gjøre med Skriften uten å blunke!

Fra tid til annen har en også opplevd et annet merkelig fenomen - man kaller det "Matteus effekten." Gud fremstilles som høyst urettferdig fordi har gir til den som har og motsatt. Men saken er at her snakkes det om den som har evangeliet - er frelst og vil få overflod - mens det motsatt vil skje med den som ikke har Jesus. Dette er jo ikke noe annet enn hele frelses-budskapet som Skriften er gjennomsyret av - og så legges det ut til det tåpelige. Både sannheten og debattene ville tjene stort på at man skaffet seg et minimum av kunnskaper - før en gyver løs på de bokstavtro som ved Guds nåde har fått seg et fundament - et som ennå er tilgjengelig for alle som vil høre, frelses og leve.I begynnelsen var Ordet

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
DAGEN DEBATTEN om Skapelsens dager tror jeg nå er i ferd med å få frem hva som dypest sett ligger under det syn at Skapelsesdagene av noen skal sees på som ”perioder” og ikke dager av 24 timer.

Og som jeg dessverre nok fryktet kan vi nå lese i Dagen av 14. august at Jon Kvalbein skriver, en anbefalende bokanmeldelse, av boken ”Skapelseberetningen og naturvitenskapen” av GT-forsker I.P. Seierstad. Seierstad skriver at Skapelsesberetningen er gjort forståelig for alle tider og kulturer gjennom at den er bygd opp med ”- bruk av allmennfattelige forestillinger. Den israelittiske arbeidsuke er brukt som utformingsmodell, … osv” Dette er vel en HISTORISK KRISTISK BIBELFORSTÅELSE (eller ”Har Gud virkelig sagt"? bibelforståelse) som alle kristne definitivt må bekjempe og som nå er i ferd med å kvele hele den norske kirke og flere kristne organisasjoner. Jeg vet ikke om Kvalbein ser dette? Men hvorfor skriver ikke Kvalbein om de mange for eksempel geologiske funn som underbygger en ung skapelse og som Axel Saxe og også bladet Origo (nr. 74 -2001, side 26 av Holger Daugaard) skriver om?

DR. FRANCIS A. SCHAEFFER stiller det rette spørsmål i sin bok ”No Final Conflict, The Bibel Without Error In All That It Affirms”: - Saken er klar: er Bibelen hele sannheten og ufeilbarlig hvor hen den uttaler seg, også inkludert der den underviser historie og om kosmos, eller er den på en måte bare en åpenbaring hvor den underviser i religiøse tema?

Det sentrale er altså: kan vi stole på Gud og Hans Ord i et og alt? Kan vi det - er Ordet om korset vår redning! Kan vi det ikke er vi fortapt – det er den historisk kritiske bibelkritikks endemål.

PROFESSOR PEDER A. TYVAND har jeg ikke ”mistenkt” for å ha et historisk kristisk syn på Bibelen, men det er å tre inn på farlige veier når han i Dagen for 13. august prøver å beherske yrket som ”brannslukker” mht den debatt som nå går i Dagen. Tyvand hevder langt på vei at forståelsen av ”Skapelsesdagene” ikke er det viktigste… men at debatten bare tjener dem til gode som ikke ønsker at evangeliet skal ha fremgang som ateister, humanister og darwinister. Jeg tror 2. Timoteus 3, 16 besvarer Tyvands problemstilling: - DEN HELE SKRIFT ER INNBLEST AV GUD og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning.

DET ER OGSÅ VERDT å merke seg, også i denne skapelsesdebatt, oppslaget i Dagen 14. august om ”Ny bok om friskoler forener ulike livssyn” der Torgeir Flateby (Kristne Friskolers Forbund) uttaler:
- Vi viser at vi står sammen (muslimer, kristne og humanister red. anm.) om en tenkning som er fundert på menneskerettene. Jon Kvalbein har hatt det meste av det praktiske arbeidet med prosjektet! Altså et prosjekt som ”forener ulike livssyn”. Dette er i tråd med synet til ”fredsforsker” Johan Galtung, men ikke det genuint kristne menneskesyn og de kristne menneskerettigheter. Vi vet at den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia,
1800-1914, Impulser og brytninger.)

DEN SVEITSISKE JURIST DR. PETER SALLADIN har sett slik på dette, sitat : - Vi må se i øynene at de filosofiske grunnstener som tradisjonelt ligger under ideen om menneskerett, nemlig opplysningstidens, liberalismens og utilitarismens filosofiske systemer, disse grunnstener holder på å smuldre og er ikke lenger troverdige.

Bibelen, derimot viser oss en ny Grunnvoll: - For ingen kan legge En Annen Grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. (1.Kor. 3, 11.)

DEN FØRSTE TROSARTIKKEL er avhengig av at Guds Ord står fast til alle tider og den andre trosartikkel rokkes dramatisk om den første settes ut av kraft av oss mennesker. Så alvorlig er denne debatten, når det vitterlig står at dagene var 24 timer i 1. Mosebok 1. 14-16. Når Gud har talt må en synder lytte og godta Hans Ord, det er det frelse i. Dette vet også en darwinist, derfor er han også så aktiv i mot Guds Skaperordning og verk, fordi han drives ikke av seg selv - men av han som bor i hans hjerte. Og han, Guds fiende, vet at ”I begynnelsen var Ordet” og det vil aldri i evighet forgå!

 

 

 

Fredag, August 15, 2003

Ordet og vitenskapene

 

Av Jørgen Høgetveit
John Kvalbein (JK) avlegger undertegnede og Lars Arne Høgetveit en visitt i sin kronikk om "Bibeltroskap og naturvitenskap" i Dagen 9.aug. d.å. Han starter opp med en generell påstand: Krever man at troen på 6 dagers skapelse skal stå fast, vil mange av teologene som har kjempet mot bibelkritikken bli skjøvet ut. En generell henvisning og uspesifisert debatt er egentlig uinteressant. Hvilke teologer - hva har de hevdet om "Bibeltroskap og naturvitenskap? J.K. tidligere henvisning til Øyvind Andersen - er jo allerede tilbakevist av flere. Hans noe underlige spørsmål om det finnes "en maksimalalder på jorda - - for å bli regnet som bibeltro" - synes meg rimeligere å returnere med om hva han tror om jordens og menneskets alder? Bibelen eller vitenskapen?

Dessuten undrer det meg at JK om temaet Bibel og vitenskap - min hovedsak - nemlig at "Gud har talt" - svarer med en kronikk som lister opp en rekke "historiske eksempler" på feilende teologer og vitenskapsmenn. Historier en har møtt fra ungdommen av i debatter inntil det kjedsommelige - helst fra liberale teologer og verdslige motdebattanter. Augustins og Luthers o.a. div. feiltagelser - blir ref. med advarsler om å ikke gjenta flere av deres feilaktige skriftanvendelser og "tolke skapelses-beretningen slik at her IKKE ER ROM FOR ULIKE SVAR." FØRST: Jeg kan ikke se at JK tolker noen som helst Ord som "Gud har talt" bl.a. om skapelsesdager. Konf. 1. Mos 1 og 2. Mos. 20, v.8-11. DERNEST argumenterer han mot seg selv når han gir inntrykk av at det skal være rom for "ulike svar", for deretter å ville slå sine motdebattanter i hardtkorn med de som tok feil og mente at jorden var flat og stod stille osv. Har han rom for Skriftens svar? (For øvrig var Skaperen tidligere ute enn moderne vitenskap om klodens utseende og feste: Salme 104,5 og Job 38,4-6.)

Jeg savner også synspunktet at Gud er Gud, men de og vi er høyst ufullkomne mennesker, men som klamrer oss til det åpenbarte Ord. Selvsagt tar de og vi feil, men står det skrevet - så står det der til det er motbevist av Skriften selv - ikke av vitenskapen på sitt SVIKTENDE AKSIOMATISKE- OG METODE-GRUNNLAG OG KORTLEVENDE HYPOTESER OG TEORIER.

ENDELIG: Mer styrkende for kampkraften i et samfunn i vilt frafall og forfall - ikke minst anført av teologer og akademikere som stadig trekker deler av Guds Ord i tvil - hadde det vært å få høre at Guds Ord står fast på alle livets områder hvor Skriften uttaler seg. Store vitenskapsmenn har holdt fast på det åpenbarte Ord innen for en rekke vitenskapsdisipliner - ikke bare de naturvitenskapelige - og dermed blitt til stor velsignelse for sitt folk. La oss få høre om dem! Mye av den forskningen som foregår i dag kan mer og mer henføres til det som sir. W. Churchill kalte "deres forkvaklede vitenskap" -.

AVSLUTNINGSVIS: J.K skrev den 7.7.-03: "Teologien bør holde seg til den kilden og sitt kompetanse-område." Jeg gjentar mitt svar: Teologi er læren om Gud, Hans åpenbaringsord og hans vilje, derfor synes det å henvise teologien til et eget "kompetanseområde" meg i beste fall noe overfladisk. Gud har talt og teologene skal tale som Guds Ord taler. Om nå noen skulle ta feil og verden fryde seg - så har verden lite å fryde seg over i forhold til de som fastholder Guds Ord til liv og salighet og blir til stor velsignelse for sine omgivelser (Luther m.fl.). Jeg er redd det førte og fører til undergang for dem som gjennom tidene benyttet feiltolkingene til å motarbeide Skriften og livets vei for tid og evighet. 

Viktigst: Guds tale!

 

Av Jørgen Høgetveit
Prof. P.A.Tyvand (PAT) skriver en artikkel i Dagen den 13.8. med overskriften "Skapelsesdager viktigst?" Svaret fra min side går i grunnen fram av overskriften. Både ut fra 1. Mos. 1 og 2. Mos. 20, 8-11 går det klart fram at Gud skapte på 6 dager og hvilte den syvende. PATs anliggende synes å være at "de som slett ikke tror på skapelsen, går nærmest fri -". Det gjør de selvsagt ikke - for kritikken rammer like godt dem som andre som evt. deltar i debatten. PAT sier om disse som tror på "periode og ikke skapelsesdager: "Dette synet er dessuten farlig fordi det bærer i seg en glideskala over i bokstavtro Darwinisme." Likevel sier han videre at i "iveren for å gjenreise respekten for første trosartikkel bør man vokte seg for å skyte på dem som står nærmest." For det første er det kanskje et spørsmål - hvem som skyter på hvem, selv om det langt på vei er uinteressant. (Se Dagen 19.2.-03 og du vil tenke annerledes) Saken er: Guds har talt og også dette Ord er viktig - som det fremgår av de ovenfornevnte bibelhenvisninger. Personlige og taktisk hensyn er farlig når sannhet og u-sannhet drøftes. Da står Guds tale og saken i fokus - ikke person og taktikk. Sannheten frigjør! Dessuten er jeg ikke sikker på at "periodetenkere" er "- faktisk skapelsestroens forsvarere." (Dagens 2 s. om prof. Seierstad forteller kanskje i klartekst hvor feiltenkningen kommer fra: MF.)

Francis A Schaeffer (FAS) mener ikke slikt i sitt lille hefte fra 1975 om saken når han sier at i årene som kommer vil kampen stå om Skriften også på dette området også blant de evangeliske, og fortsetter: "Saken dreier seg om Bibelen er Guds verbalinspirerte kommunikasjon til mennesket som gir sitt framlegg av sann sannhet også der det berører kosmos og historie , eller om det bare i en viss forstand er "åpenbaring" hvor den berører saker om religion." Han hevder at fra visse teologiske hold påstår man det siste og fra kristent vitenskapelig hold lærer man "at Bibelen lærer oss lite eller ingenting hvor den berører vitenskapelige interesser." Han understreker at han står helt på de feilfrie GT og NT og hva de sier om seg selv helt tilbake til de første 11 kp. i GT. FAS forteller om T.H. Huxley - venn av Darwin - som så for seg en tro i fremtiden løst fra alle fakta , "og spesielt all før-Abrahams historie,-" FAS påpeker hvor farlig dette er for troen og avslutter med: "Evangeliske er ikke konsekvente evangeliske hvis det ikke dras en linje mellom de som tar med hele Skriften og de som ikke gjør det." Her går vannskillet sier han. Hvor den enkelte stiller seg innenfor et slikt perspektiv - må jo bli hans eget valg og sak.

Vitenskapelige argumenter er ok - men da skal man passe seg vel for ikke å komme på kollisjonskurs med sin viten i forhold til Guds åpenbarte viten. Dessuten er det makt i Guds Ord - en makt som bare Gud og sannheten besitter. Vi i AKF har gleden av å ha overtatt det apologetiske biblioteket fra Arthur Berg og "Institutt for kirke og samfunn". Solid internasjonal litteratur skrevet av fremragende vitenskapsfolk. Deres utgangspunkt er den bokstavelige forståelsen av Bibelens skaperberetning - og viser at med tenkning på Bibelens Ord og premisser er svært mye av det godt forståelig. Om vår "dag-periode" sier boken "The Collapse of Evolution": Denne teorien er tenkt ut (designed) for å tilpasse seg de geologiske aldre og er forenlig med evolusjonstenkningen". De beskriver den som et ubrukelig kompromiss både bibelsk og vitenskapelig - fylt med store vansker. Annen fyldig litteratur sier det samme.

 


 

Jon Kvalbein og naturforskning

 

Av Sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Med bakgrunn i Jon Kvalbeins visitt til meg (og Jørgen Høgetveit) når det gjelder bibeltroskap og naturforskning vil jeg, for min del, henvise til Salme 10, 4 som lyder slik: Den ugudelige sier i sitt overmot:
- Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud, det er all hans tanke. Dette sier altså Bibelen om den uGudelige.
I millionprosjekter i Sovjetunionen kom i sin tid astronauter tilbake til jorden og proklamerte at ”De fant ingen Gud der ute….”. Litt av en frukt av forskningen?

Ved Norges Landbrukshøyskole har man, meg bekjent, kun en lærebok som nevner
Guds Skapelse som en realitet. Det er Grunnkurslæreboka i akvakultur av Trygve Gjedrem.
Lærestedet har 2500 studenter og et ”uttall” av forskere som nok ikke leter etter Guds finger i sitt forskningsarbeide. En forsker ved høyskolen sa en gang at: Om det ikke hadde vært pga den manglende lovhjemmel i norsk lov mht kloning så hadde jeg utført det. Dette er vel stikk i strid med Bibelen om ”hvert etter sitt slag”, Kvalbein. Heldigvis har vi kristne forskere også som har frembakt mye forskning om bla Skapelsen som er i tråd med Bibelen - hvorfor dette ikke fanger noen interesse i de fleste akademiske miljøer vet vi.

Jeg savner mer virkelighetsforståelse, Kvalbein, om hvor alvorlig situasjonen er også innen for norske forskningsmiljøer mht Gudsfornektelse og dens falske ”teorier” som i virkeligheten så vidt kan benevnes som hypoteser. Det er et faktum at uten at verden er flere millioner år gammel faller deres tanke om at ”Det er ingen Gud” i grus. MEN, i fra grusen kan det nye livet med Kristus vokse frem! Bibelen er realismens opphav, Kvalbein, det opplever jeg hver dag i mitt bidrag til forskningen.

Ut i fra Bibelen er det vel enighet om at Adam ble skapt for ikke så altfor mange tusen år siden, dette og mer til kunne det skrives mer om av de mange som er skriveføre. Bruk lit tid på for eksempel ”skriftene” til den nå avdøde professor A.E. Wilder-Smith (http://www.ntnu.no/kompendium/natvit)
som bladet Origo i sin tid trykket jevnlig!

 

 


Mandag,
August 11, 2003

Den hele Skrift er innspiret av Gud

 

Av cand.agric. Lars-Arne Høgetveit
Geofysiker Willy Fjeldskaar stiller meg noen spørsmål i Dagen av 9. august. Her er mine betraktninger:
Finner man i sedimenter fossiler som med en C-14 datering bestemmes til 25 000 år og man ut i fra sedimentenes sammensetning ser at de er sedimentert over kort tid i en svært turbulent periode DA må vel Bibelens Syndeflodsberetning overstyre C-14 dateringen Fjeldskaar? Axel Saxe har besvart dette temaet, om sedimentasjon, på en meget forstålig måte i sin artikkel ”Fossilene vitner om Syndfloden!” og jeg skriver lite om det her. Men føyer til at dateringsmetodene og dens resultater er et av de viktigste ”våpen” den ideologiske darwinisme er i besittelse av. Faller den lange tidsskalaen på millioner av år faller resten…og det er nok ikke så lenge til Gud åpenbarer nettopp dette, også for de fleste forskningsmiljøer. Slik at de ikke lenger hevder som Fjeldskaar at - Alle geologiske data peker i retning av en gammel jord. Men geologiske data fra Syndfloden vitner vel om en ung jord? Eller er Syndfloden en ikke realitet, Fjeldskaar?

Dateringsmetodene er direkte korrelert med darwinismen, fordi uten et langt tidsspenn på millioner av år møter en darwinist Gud – som Skaper. Og det ønsker ikke ”gamle Adam” i oss.
- Skal vi forvalte jorda godt er det ikke uvesentlig å undersøke dens forhistorie. Denne kjenneskap har, for eksempel gjort det mulig å finne petrolium utenfor kysten av Norge, skriver Fjeldskaar. Hvilken velsignelse mener han petroliumen har brakt oss – det var vel best om den var blitt der den hører hjemme. Nordsjøbunnen har sunket med flere meter pga at vi mennesker gjennom olje- og gassutak har reduserer trykket. Følgene kan bli økte jordskjelv hevder enkelte. God forvaltning?

Fjeldskaar spør meg om vi skal ta bokstavlig (når vi gjør det med Skapelsen) det verdensbilde som de bibelske forfattere (ifølge Fjeldskaar) hadde med jorden som en flat skive som stod på søyler. I Salme 104.5, står det ikke om søyler men på dens støtter (oversettelsene 1930 og 1988) står det og med henvisning til for eksempel Jobs bok 38. 4-6, der utrykket GRUNNFESTET JORDEN brukes av Herren som spør Job. Jeg vil svare Fjeldskaar med innledningen til kapittel 38 hos Job:
- EFTERAT ELIHU HAR SLUTTET SIN TALE, ÅPENBARER HERREN SELV SEG FOR JOB I ET UVÆR. HAN FORELEGGER HAM EN REKKE SPØRSMÅL OM SKAPNINGEN FOR Å FÅ HAM TIL Å ERKJENNE I YDMYKHET HVOR UVITENDE HAN ER, OG HVOR UFORSTANDIG DET DERFOR ER AV HAM Å VILLE MESTRE GUD. HAN SPØR HAM SÅLEDES FØRST HVORLEDES DEN LIVLØSE NATUR ER SKAPT OG INNRETTET, HVORLEDES JORDEN ER BLITT TIL, HVORLEDES DET ER MED HAVETS GRENSER, MORGENLYSETS UTBREDELSE OVER JORDEN, HAVETS KILDER OG DØDSRIKETS PORTER, LYSETS OG MØRKETS BOLIGER, SNEENS OG HAGLETS FORRÅDSKAMMER, LYSETS OG VINDENS, REGNETS OG TORDENENS VEIER, REGNETS, DUGGENS, ISENS OG RIMETS OPPRINNELSE, STJERNENE, HIMMELENS LOVER, SKYENE OG LYNENE. 1-38.

Jeg tror ikke vi mennesker skal komplisere de bibelske tekster, slik man ofte også gjør det med ordet dag, 1. Mos. 1, 14-16 forklarer greit hva en dag betyr i Skapelsen. Og jeg tror at
”Den hele Skrift er innblest (inspirert) av Gud!” Da spiller det liten rolle hvilket verdensbilde vi mennesker mener et annet menneske hadde, for Guds verdensbilde er som beskrevet i Hans Ord.
I ei bok med tittelen ”Når dag og natt opphører”, skrevet av den jøde-kristne Ramon Bennett, står det om hvor fantastisk et skaperverk jorda vår er. Om solsystemet er det skrevet:
- Planeten jorden har en diameter på nesten 13 000 km. Dette legemet roterer rundt sin egen akse i en hastighet av 1 700 km/t, samtidig som den roterer rundt solen med en hastighet på mer enn 108 000 km/t. Dette må kalles ”grunnfestet”, slik Herren kaller det! Kunne Job forklare det? Kan vi, i detalj?

 

 

 

Lørdag, July 26, 2003

Datering av jordens alder og Bibelens syn

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Det var interessant å lese kronikken til Willy Fjeldskaar (WF) i Dagen for 19. juli. Slik jeg las denne kronikken understreker han gang på gang den meget store usikkerheten geofysikken har med å forme seg teorier (som dermed kan etterprøves) - man forblir stort sett på hypotesestadiet med sine antagelser. Men WFs konklusjon viser tilsynelatende for meg hvor ofte, sikkert på mange måter det vi betegner som gode fagfolk, lar seg styre mere av sitt fag en av Bibelen? Det er litt underlig at WF konkluderer slik han gjør når han I HELE SIN KRONIKK GANG PÅ GANG har vist oss hvor usikre dateringsmetodene er. Jeg skal la ligge mye av det jeg har skrevet tidligere om dateringsmetodene, men kun minne om følgende:

Skapelsesberetningen forstår vi mennesker ikke i hele dens fylde, men i 1. MOSEBOK 1, 14 – 16 leser vi: ”Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn Og Fastsatte Tider Og Dager Og År. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.” Dette sitatet viser oss at lyset på himmelhvelvingen skulle være ”til tegn og fastsette tider og dager og år”. Det kan vel ikke uttrykkes klarere at vi er i en døgnsyklus i Skapelsen.

Et annet skriftsted er 2. MOSEBOK 20, 11: - For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Den syvende dagen ble altså sabbatsdagen, slik vi kjenner den i dag, igjen med 24 timer.

Det er et viktig poeng at dette med hva en dag er i Bibelsk terminologi, ikke kan taes lett på. Og det forstår vi når den religiøse darwinismen har som et av sine kjernepunkter i sitt ”byggverk” mot Kristus at verden er millioner av år og med det er en utvikling (makroevolusjon) mulig fra ursuppen. BIBELEN SETTER EN EFFEKTIV STOPPER FOR DENNE VANTROEN I SITT KONKRETE ORD, SOM DU LESTE OVER.

Det ser ut for at Bibelen (om vi leser den bokstavelig, og det er det all grunn til!) gir oss gode svar på hva vi mennesker skal forstå med skapelsesdager. Ut i fra Bibelen taler den klart om Skapelsesdager som en dag med 24 timer.

Om dette ikke passer med dagens geologiske dateringsmetoder vil det passe inn når en gang kunnskapen om Gud skal fylle hele jorden i en periode før himmel og jord skal forgå om man vil i et ”Big Bang”. Men dette trenger ikke en kristen å bekymre seg for, fordi fremtiden ligger i Hans hender Han som skapte himmel og jord mer underfullt en vi ”toppskolerte” og skoleflinke mennesker kan forstå.

 

 

 

Tirsdag, July 08, 2003

Gud har talt! II

 

Av Jørgen Høgetveit

Noen ord også til John Kvalbeins (J.K.) artikkel i Dagen 7.7.d.å. Jeg går ikke inn på annet enn det mest prinsipielle, fordi mye av det andre anser jeg for dekt av tidligere innlegg. Han skriver. bl.a. "Skriften alene er autoritativ åpenbaringskilde når det gjelder tro, lære og liv. Teologien bør holde seg til denne kilden og sitt kompetanseområde." Teologi er læren om Gud, Hans åpenbaringsord og Hans vilje, derfor er det å henvise teologien til et eget "kompetanseområde" synes meg i beste fall noe overfladisk. GUD HAR TALT - og teologene skal tale som Guds Ord taler! Hele Guds Ord skal på talerstolen. Og Ivar Aasen sa det rette om det "vetle vetet, det strekk ikkje til, ei tru lyt stydja oppunder." Troen på Åpenbaringsordet.

En av de største skader i vårt moderne samfunn er at vi har fått div. eksperter med div. kompetanser som har mistet helheten. En kjent advokat yndet å angripe ekspertisen i sine båser med følgende kraftsalve: "En ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj, i sin ville flukt uti de store villfarelser." Spesielt farlig vil det være å henvise læren om Gud og Hans åpenbaringsord til slike "båser" - når Gud har uttalt seg om en rekke saker som gjelder både LIV OG SALIGHET. Når fredsriket kommer sier Esaias, skal Gudskunnskapen dekke jorden som vannet havets bunn. Da blir det fred og velstand og Guds rettferdighet blir gjennomført ved Fredsfyrstens rettferdige dommer.
Når J.K. også sier om konsekvensen av dag/ 6000 års tenkingen, at det "- blir i alle fall at man må fornekte en rekke vitenskapelige fakta og ty til spekulasjoner". I en slik konfrontasjon velger jeg å holde meg til det Gud har talt (konf. artikkel nr. I ) og så får verden drive på med sitt til de har funnet "regnefeilen". Noen spekulasjoner har jeg heller ikke tenkt å begi meg inn på heller - men holde meg til det Guds har sagt! (1. Mos. 1 og 2.Mos, 20, v.11)

Til slutt: Nylig var jeg på et større internasjonalt seminar i Rogaland hvor en sosiolog fortalte om utviklingen av folk og næringsliv fra ca. 1800. En voldsom kraft ikke minst inspirert av haugianerne og Oftedal, Foldøen og en rekke andre lekfolks kraftige, bibelske forkynnelse og holdningsskapende tale. Det skapte frihet og velstand - liv og salighet. Om dem kunne sikkert prof. ord gjelde. "De visste ikke så meget, men det de visste det visste de så forferdelig godt" M.a.o. de visste det viktigste og gjorde det i trofasthet.

En fylkespolitiker nordfra undret seg nylig over at vi etter krigen gjenreiste Norge med stortingsfolk som i hovedsak hadde 7 års folkeskole - dog med mye kristendom - og nå yngler det av akademikere - som synes å være eksperter på å rive felleskapet i stykker og landet ned. Kunnskapen er blitt stor - ja, men de søyler av ånde og kjærlighet født i enfoldig forkynnelse og lydighet mot Ordet - synes fjernere og fjernere.

Mer kunne vært kommentert, men avslutningsvis vil jeg si at jeg har satt pris på deler av denne debatten hvor det har fremkommet en del god Bibeltillit. Hvis den kunne vokse blant oss - skulle det fryde mitt hjerte - og vi øyne håp for vårt kjære fedreland! Nasjonen som Guds Ord hadde løftet så høyt - som har falt så dypt - men som Guds allmakt ennå kan redde med Sitt Ord!Gud har talt! I

 

Av Jørgen Høgetveit
Det er bra at red. Kleppa gir sin tilslutning til viktigheten av at vi må "halda fast på det historiske i teksten. - - "at han heilt konkret skapte dei to første menneska,-". Men han innleder med å si at de skapertanker som drøftes "ikkje går på hovudsaka". Han avslutter disse avsnitta slik: "Eg går ut frå at dei som har delteke i debatten i Dagen, er samde i dette." Nå er imidlertid HOVEDSAKEN i "store" og "små" saker - som for eks. at Gud har åpenbart det vi trenger å vite - frelsesveien, historisitet, naturviten, hygieneforskrifter og m.a. - det enkle faktum at GUD HAR TALT! Han har talt til oss på mange måter gjennom patriarkene, profetene - og til sist gjennom Sønnen og apostlene. Hør dem - sier han til den rike mann som vil ha talsmenn fra opp fra det døde. Han har talt inn i vår virkelighet hvor vi virrer rundt - høyst begrenset. Det som ikke oppkom i noget menneskehjerte om frelsesveien først og fremst, åpenbarte Han. Men etter utgangen fra Egypt fikk de undervisning som var noe helt annet enn egypternes, bl.a. helseforskrifter som reddet dem fra en rekke sykdommer. Ser en seg rundt på kloden - så virrer menneskene rundt på avvei etter avvei både med hensyn til livet og evigheten. Avveiene er legio og fører stort sett til ufrihet, ødelagt natur, ødelagt helse, ufred og død. Hadde man lest og tatt vare på de konkrete ORD HAN TALTE om mange tema, og lagt de prinsippene til grunn for stell av skaperverket og livet, ville man fått både liv og salighet. Norge fikk det. Ikke minst de protestantiske kulturer og velstandssamfunn - riktignok høyst ufullkomne og på vei nedad bakke i sitt frafall og forfall, men dog - .

Når det gjelder saken om døgn eller periode ut fra 1. Mos. 1. så er det en HOVEDSAK AT GUD HAR TALT. Går man så fram til 2. Mos 20, v. 8-11 kommer denne "detaljen" igjen midt inni den første omtale av Guds bud, livets lov, etter utgangen av trælehuset! "Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men på den syvende dag er sabbat for Herren Gud,- " og så kommer v. 11.: "For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dagen; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den." Her nytter det ikke lenger med "periodetenkning" uten å komme i direkte konfrontasjon med det GUD HAR TALT! Det viser hvor farlig det er å tillate seg å lese Ordet annerledes enn det står. Han som åpenbarte Ordet - er suverent over de skarpeste hjerner.

Det er uendelig mye stoff - bibelsk kunnskap - på de forskjelligste områder, men jeg skjønner jo at det er lite kjent og påaktet i Norge og i de norske skoler. Det er en hovedårsak til at frafallet kommer så hardt og forfallet så fort i Norge nå. For å stoppe dette - redde sjelene for himmelen og Norge som misjonsbase til Jesus kommer igjen - er veien å vende tilbake til det GUD HAR TALT! GUDS ORD STOD FAST BLANT DE SOM BYGDE LANDET FRA H.N. HAUGES TID DA LYSET STRØMMET INN OVER NORGE.

 

Bibelen en lærebok?

 

Av Jørgen Høgetveit
Bibelen er ingen lærebok i naturvitenskap og for den del andre vitenskaper, har man fått høre i alle år man har gjennomgått årelange studier. At Bibelen – Guds Ord - er en lærebok i alt den uttaler seg om – synes å være en fjern tanke for de fleste, også for prof. Kanestrøm (I.K.) i Dagen 6.d.s.: ”Bibelens primære hensikt er å lede oss til troen på Jesus Kristus. - - Jeg har derimot problemer ved å se på Bibelen som en lærebok i naturvitenskap.” Og våre barn blir fylt med dette langt inn i de kristne skoler uten å få et adekvat kristendomsforsvar. Heldigvis fikk jeg i min ungdom tak i litteratur som hjalp meg ut av slike sannhetskriser på en sann måte. Med argumentet om ”ikke lærebok” kunne vitenskapene leve sitt eget liv uavhengig av Bibelens kunnskap og visdom, og etter hvert overtok menneskelige kunnskaper på felt etter felt. Resultatet ser vi i dagens kunnskapsrike, men kjærlighetsløse og naturødeleggende samfunn.

Det er lett å forstå I.K. dithen at naturvitenskapen endog skal være overordnet Bibelen når han i sitt tideligere første innlegg skrev: ”- dersom vi sammenholder naturvitenskapelige data med skapelsesberetningen i Bibelen, kan vi ikke tolke skapelsesdagene som dager med 24 timer, men som perioder.” I det neste utsagnet gjentar han at når dag i Bibelen ”kommer i konflikt med dagens kunnskap” må Bibelens utsagn vike eller omtolkes. Dette er sterke ord, ikke mot meg, men mot Skriften! Mot dette hevdet jeg - fra mine hebraisk kyndige kilder - at når Bibelens ord sier ”dag” – så mener den dag, uansett hva vitenskapen måtte mene. En dag kommer kanskje vitenskapen etter og oppdager ”regnefeilen.” Dette er slik først og fremst fordi Guds Ord sier det, (dette berører ikke I. K. i sitt svar) dernest fordi naturvitenskaplige teorier ikke er særlig ” forbløffende stabile” når man leser vitenskapshistorie med tidsspenn som er interessante i denne sammenheng. I tillegg kommer at både det aksiomatiske grunnlag og metodene i aller høyeste grad bør være gjenstand for diskusjon. Det viste jeg ved å henvise til Komplementaritetsteorien til Nils Bohr som viste at lys – som er sentral i diskusjonen om tid - med forskjellige metoder både kan forstås som partikler og bølger, selv om de to metodene gjensidig utelukket partikler/bølger. I.K. synes ikke å ha oppfattet mitt poeng, når han til dette skriver: ” –lover har vist seg forbløffende stabile.” Jeg skriver om metoder som avdekker forskjellige sider av skaperverket – og nevner i samme åndedrett kunstnere, som med sine intuitive metoder taler om samme virkelighet: lyset, men enda flere sider. Dette illustreres nettopp ved Goethe og Newton – begge hadde rett – så komplisert er skaperverket! Og en enda større Gud.

ER SÅ BIBELEN EN LÆREBOK I VITENSKAPER. Ja, i alt den uttaler seg om, er den det, og det er ikke lite, men teologer o.a. har flyktet også fra denne troens slagmark – kanskje i frykt for å måtte bære vanæren og ikke bli regnet med osv. Olav Valen Sendstad så annerledes på saken da han ble konfrontert med Bibelens utsagn om noe de fleste ville ansett for en bagatell, nemlig at haren skulle være drøvtygger. Vitenskapen sa at det var den ikke, men OVS sa den var det, for det stod i Bibelen! Dermed var saken avgjort for han! Noe senere blir det kartlagt at den er ”falsk drøvtygger”. Tarmen skiller ut noen blanke proteinperler i tillegg til avføring. Om natten spiser haren proteinene direkte fra anus. Hindrer man den i å gjøre det, skranter den fort. OVS fikk rett, fordi han stod på Bibelen. Jeg kunne nevnt behandling av avføring som skulle skje ”utenfor leiren” med en spade som man bare brukte til det bruk – til å grave et hull for avføringen og dekke til. Og med de problemer vestlig byutvikling har på dette område – har de kanskje noe å lære om prinsippet ”tilbake til jorden.” Hadde afrikanerne brukt denne enkle anvisning – lære – fra Han som har oversikten – hadde de skaffet seg en betydelig bedre helse.

Hadde vitenskapen fulgt Bibelens lære om håndvask under rinnende vann og soltørring (ultrafiolett bestråling) mellom hver vask, hadde titusener vært reddet fra barselfeberinfeksjoner av datidens medisinere som ikke ville høre på Zemmelweis. Rene og urene dyr som ga mennesket kjøtt fra dyr som ikke tok inn urenheter er også en del av Bibelens helselære. Guds Ord om historien og jussen er andre områder som man burde bevege seg inn i og påpeke overfor våre unge at Bibelen er ”Sandhets bok” 1917 (Sidney Collett). Bibelen er full av slikt lærestoff og prinsipper som hvis de blir fulgt – gir det gode liv – og følger man deres frelseslære – får man det beste: saligheten! Gud kunne ikke forklare Abraham detaljer om stafylokokker osv, men prinsippene fikk han høre – var lydig – lød – Guds røst – og fikk Herrens velsignelse som han var lovet. Det gikk han vel og han fikk lenge leve i landet, som det står om et annet lærestykke et annet sted. Det trenger Norge i dag.

Dagens spalteplass tillater ikke å gå videre på naturvitenskapens historie, resultater med dødsdans fra madam Curies lab. til Las Palmos med et ”lys av tusen soler”, Hiroshima og Tsjernobyl og en skjelvende menneskehet. Heller ikke får jeg plass til den dag da ”jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn” Es.11,9 og verden er tilbake til en agrarkultur som er tilfreds med når ”I har mat og klær” og et åpent Guds forhold i fred.

 


Tirsdag, Mai 27, 2003

Gud skapte på 6 dager og hvilte den 7ende

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit

Med bakgrunn i to kronikker av prof. Ingolf Kanestrøm (Dagen 20/5-03) og Jon Kvalbein (Dagen 22/5-03) om bl.a. dateringsmetoder, jordens alder og skapelsesdagene, og der det hevdes av Kvalbein at Bibelen ikke er en lærebok i naturvitenskap, har jeg følgende kommentar:
I boken ”Ingen av disse sykdommer” av dr. med. S.I. Millen (Ansgar Forlag, Oslo 1983) kan vi lese i kapittel 3 om at ”Vitenskapen når frem etter 4000 år” og det omhandler da påbudet om omskjæring i 1. Mos. 17, 10-12 som vitenskapen etter 4000 fant ut at førte til en dramatisk reduksjon av kreft i livmorhalsen og i mannens kjønnsorgan i de ekteskap der mannen var omskjært. Omskjæringen skulle utføres den 8. dagen etter fødselen. Vitamin K produseres ikke i normal mengde før 5-7 dager etter fødselen og verdiene av prothrombin er på sitt høyeste den åttende dagen. Dette reduserer dermed risikoen for alvorlige blødninger. Hva Gud vet og vi ikke forsto før etter 4000 år!

Det fortelles også i boken om den unge legen Ignas Zemmelweiss. Han innførte en regel på sin sykehusavdeling om at alle som hadde deltatt i en obduksjon skulle vaske hendene sine omhyggelig før vordende mødre ble undersøkt. Han hadde nemlig oppdaget sammenhengen i at det døde så utrolig mange vordende mødre. Zemmelweiss ble skviset ut av ”det gode selskap” for sine oppdagelser og døde på et sinnssykehus, etter å ha blitt hånet av sine samtidige ”eksperter” og pga skrikene fra døende mødre. Flere år senere ble hans arbeid bekreftet av bl.a. John Tyndall og Louis Pasteur. Du kan lese om de relevante hygieneforskrifter bl.a. i 4. Mos. 19.

Sanitære regler nevnes også i 3. Mos. 13,46 (spedalskhet og karantene), 5. Mos. 23. 12 (hvordan håndtere ekskrementer, lage et toalett) og det er mye mye mer å lese om Bibelens forebygging av angst, revmatisme, bedret kosthold (Daniel 1, 11-16), økologiske prinsipper (for eksempel viktigheten av skogplanting) osv.

Et av hovedpoengene til Jon Kvalbein er: - Men den (Skapelsesberetningen, red. anm) tar ikke sikte på å gi en naturhistorisk beskrivelse av hvordan verden ble til.

Så vidt jeg forstår av eksemplene ovenfor fra Mosebøkene er de svært relevante i en naturvitenskapelig (og nat. historisk) sammenheng. Eksemplene er praktiske og meget konkrete råd om hvordan vi mennesker bør innordne oss i Skaperverket som vi er en del av – og vi leser og forstår dem konkret. Slik også mht skapelsesdagene som 24 timer - hvorfor dette ikke forkynnes og undervises på bibelskoler som Fjellhaug i Oslo (i følge Jon Kvalbein) får skolens ledelse ta tak i. Det er klart at Gud har latt oss få del i sin bruksanvisning for jorden som vi bebor og Gud er ofte meget konkret. Gud forteller oss bl.a. at mennesket ble skapt til sist og at den 7. dagen er hviledagen - det er vel en naturhistorisk beskrivelse som er meget nyttig?

Skapelsesberetningen forstår vi mennesker ikke i hele dens fylde, men i 1. Mosebok kapittel 1 vers 14 – 16 leser vi: ”Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.”

Dette sitatet viser at lyset på himmelhvelvingen skulle være ”tegn og fastsette tider og dager og år”. Det kan vel ikke uttrykkes klarere at vi er i en døgnsyklus i Skapelsen.

Konkret er jo også 7 dagers syklusen i menneskenes tilværelse også ment å vise oss at Gud vil at vi mennesker skal innrette oss etter dette (7 dagers uken) pga vårt forhold til Gud og vår helse, vi trenger bl.a. hvile etter 6 dagers arbeid (ikke 6 perioder): - Og Gud velsignet den 7. dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning,. I Russland prøvde man i sin tid å justere på antall dager i uken (fordi det minnet for mye om Gud med syv dager) – det varte ikke lenge før de var tilbake til 7 dager, det fungerte ikke med noe annet antall en 7!

Prof. Ingolf Kanestrøm forklarer i sin kronikk at ”Det radioaktive grunnstoffet som brukes til datering av et materiale, bør ha en halveringstid av samme størrelsesorden som materialets alder”.
Om jeg har forstått Kanestrøm rett er dette prinsippet bygd på et sirkelargument – og dermed ligger det som forutsetning at vi allerede, sånn omtrent, vet materialets alder før vi skal datere det? Er det vitenskap? Det kan vel heller virke som om man har bestemt seg på forhånd hva resultatet skal bli, slik vi

kjenner det fra utviklingslærens geologiske rekke, som benyttes ved landets universiteter og høyskoler? Uansett burde Kanestrøm fortalt leserne at det ligger flere forutsetninger til grunn for dagens dateringsmetoder bl.a. at:
1) Man antar å kjenne sammensetningen av bergarten dvs forholdet mellom en radioaktiv isotop og datter isotopen ved tiden null altså når den ble dannet (og det hevdes å være for flere milliarder år siden).
2) Man antar ha å gjøre med et sluttet system dvs at materialet ikke er blitt påvirket av ytre faktorer eller at vi kan redegjøre for påvirkningen.

Vi vet at disse forutsetningene ikke lar seg kontrollere eksperimentelt og dermed kan ikke den oppsatte hypotese verifiseres (og etterprøves på en vitenskapelig måte) og dermed vil hypotesen forbli på hypotese stadiet. Og dermed vil byggverket grunnlagt på hypotesen også være en hypotese og ingen teori. Det samme gjelder det man kaller Darwinismen.

Det er et godt poeng, i skapelsessammenheng, at mennesket ble skapt fullt ferdig, slik Adam ble det. Kan ikke da en stjerne også ha blitt skapt fullt voksent dvs med lysstråler som rakk ned til jorden ved Skapelsen. Gud er Gud og menneske er menneske og menneske overgår ikke sin Skaper i oversikt over Skaperverket.

Avslutningsvis utfordres Kvalbein og Kanestrøm til å komme med sine synspunkter på hvor lenge mennesket har levd på jorden – det hadde vært interessant. Jeg regner med at man ikke ser på det slik at livet på jorden oppsto ved ”The Big Bang”, som man mener skjedde for milliarder av år siden?

GUDS ORD ER JORDNÆRT OG PRAKTISK OG KONKLUSJONEN BLIR IGJEN AT NÅR BIBELEN UTTALER SEG OM NATURFAGLIGE TEMAER GJØR VI KLOKT I Å TA DET TIL ETTERRETNING OG SÅ FÅR VI LA OSS KORRIGERE AV GUDS ORD UNDERVEIS. DA VIL OGSÅ KRISTUS TROENDE NATURVITENSKAPELIGE STUDENTER FÅ HJELP TIL TROEN PÅ DET DE VEDKJENNER SEG I DEN 1. TROSARTIKKEL, OG FÅ ET MEKTIG VÅPEN I KAMPEN MOT TANKEBYGNINGER SOM REISES FRA BIBELKRITIKKENS FRONTKJEMPERE SOM DE MØTER I SIN HVERDAG.

 

 

 

Troens første artikkel og skaperdager

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
At Guds Ord står fast også om skapelsen - er av avgjørende betydning for resten av troens fundament. Faller troens første artikkel - faller også de andre. Derfor er det så viktig at ikke naturvitenskap, ideologier eller andre krefter eller tankebygninger får rive ned eller på noen måte anfekte hva Bibelen sier om skapelsen og vår bokstavelige forståelse av den.

I Dagens debattspalter drøftes bl.a. forståelsen av jordens alder og Bibelens tale om skaperdager, om det skal forståes som dager eller perioder. Sist med innlegg av professor ved Universitetet i Oslo, Ingolf Kanestrøm:
1."Hypotesene som gjerne kalles teorier, må testes mot nye observasjoner," skriver han Så vidt jeg har oppfattet, er hypoteser de tanker man gjør seg om et fenomen som skal undersøkes. Så velger man seg en metode for å undersøke fenomenet - og hypotesen blir da verifisert eller falsifisert. Og når disse undersøkelsene er rimelig sikre og kan gjentas av andre - snakker man om en teori. Vitenskapelige teorier har da lengre eller kortere levetid. Metodespørsmålet som brukes for å finne "sannheter" er i seg selv et problem - noe bl.a. dansken Nils Bohr viste gjennom sin Komplementaritetsteori som med forskjellige metoder viste at fenomenet lys - sentralt i skapelsen - kunne være både partikler og bølger, påvist med forskjellige metoder som gjensidig utelukket en av teoriene. Det viser hvor uhyre komplisert virkeligheten er og med hvilken forsiktighet man bør nærme seg Guds skaperverk - spesielt med de naturvitenskapelige metoder som i betydelig grad er kvantitative - mens mange av de store kreative ånder i for eks. kunstverdenen fanger inn helt andre sider av virkeligheten.

2. Men mitt hovedanliggende er det Kanestrøm skriver mot slutten: "Dette viser blant annet at dersom vi sammenholder naturvitenskapelige data med skapelsesberetningen i Bibelen, kan vi ikke tolke skapelsesdagene som dager med 24 timer, men som perioder. Dette samsvarer med det Jon Kvalbein flere ganger har påpekt i Dagen." - - "Naturvitenskapen viser at jordas alder er ca. 4,5 milliarder år. Dette viser at å tolke begrepet dager i Bibelens skaperberetning som seks dager med 24 timer kommer i konflikt med dagens kunnskap."

Til dette er å si at en må fastholde at hvis Gud vet alt, har all makt i himmel og på jord og er suverent over våre tanker, så skal vi være uhyre forsiktig med å skyve til side en bokstavelig forståelse av Bibelen for våre tidsbegrensede teorier. Vi bør forutsette at Gud og Hans åpenbaring alltid har rett om vi forstår det eller ikke, og at "regnefeilen" en dag vil bli oppdaget og vi forstå at Bibelen talte rett. En bokstavelig forståelse bør absolutt være rettesnoren når en av sammenhengen og andre Ord skjønner at ordene skal oppfattes bokstavelig og ikke i en annen eller overført betydning. En slik bokstavelig forståelse kunne jeg ramse opp et utall av eksempler på både innen historie, geografi, biologi, landbruk, medisin osv. Selv om mang en vitenskapsmann har ledd av dette - måtte man etter som årene gikk - igjen gi Bibelen rett! Dette er velegnet kronikkstoff.

I denne sammenheng skal det først sies at ordet for dag i 1 Mos. 1 - i flg. mine kilder - direkte fra grunnteksten betyr dag og intet annet. Det kan i helt andre sammenhenger bety "levedager eller livstid, men ikke periode/tidsavsnitt av utviklingsdimensjoner. Videre i Bibeltekstene finner en at på tross av vitenskapen - som kanskje bare skraper i overflaten i en sådan sak som lys og tid - er det flere fenomen som bare faller på plass ved en bokstavelig forståelse av "dag" forstått som 24 timer.

Videre er det forklarende ord både i 1. Mos. 1 og andre steder (2. Mos. 9-11) som prof. Ivar Kristianslund på en god måte har listet opp i sin artikkel i Dagen - ord som knapt kan forstås på noen annen måte - og derfor underbygger at det dreier seg om DAG (24 t).

3. For det tredje er "dagens kunnskap" - altså teorier - funnet med dagens aksiomer og metoder - sannheter som knapt vil holde i så mange tiår. Derfor blir det feil å fastslå disse "vitenskapelige sannheter" mot Bibelens utsagn så kraftig som det her er gjort, selv om man pynter litt på saken ved å si at "Vi kan med stor frimodighet slutte oss til den første trosartikkel -".

Avslutningsvis bør det sies at denne tidstenkningen med milliarder av år -er et ypperlig redskap i hendene på de som med Darwinismen danner en rent dennesidig materialistisk utviklingstenkning. Og når det endatil, er galt åpner det opp for katastrofer i unge sinn i Norges mange utdannelsesinstitusjoner. Det synes jeg ikke vi skal hjelpe våre motstandere med. De har gjort nok skade på de fleste livsområder i vår sivilisasjon!

 

 

Onsdag, Mars 26, 2003

Geologi, tidsregning og evolusjon

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Som student ved Norge Landbrukshøyskole opplevde jeg på midten av 90-tallet det akademiske miljøet som svært lite interessert i å få inn alternativ tenkning til utviklingslæren, i undervisningen. Det ble isteden regelrett gjort narr av Bibelen. Ved en anledning husker jeg det ble det sagt med snert av en foreleser i en geologitime at de kristne mente at jorda skulle være 6000 år gammel og dette stemte jo slett ikke med dagens geologikunnskaper mht dateringer av fossiler og bergarter. Men fantes det naturvitenskapelige data som min foreleser ikke fant frem?

Det er ikke veldig underlig at en nok åndsbevisst foreleser hevdet et slikt syn. En viktig forutsetning for utviklingslæren er nemlig den at jorden er svært gammel og at utviklingen har skjedd over en lang tidsperiode og at jorda er omkring 4.500 millioner år (noen mener eldre). Fjerner man denne lange perioden fjerner man en av evolusjonslærens hoved-”byggesteiner”. Og fjernes ”grunnsteinen” i utviklingslæren må man jo finne en erstatning og da ligger Skapelseslæren veldig nær med den konsekvensen det vil få for menneskets forhold til sitt ego og til sin Skaper med temaer om synd og nåde. Skapelseslæren vil lede til et oppgjør med Gud, noe alle mennesker trenger.

Sylvia Baker (biologisk utdannet ved universitetet i Sussex, England) har laget heftet ”På vaklende føtter – Søkelys på Darwins utviklingsteori”. I heftet er det flere solide kildehenvisninger til fagfolk på emnet. Heftet er verdt en lesning og er utgitt på Hermon Forlag a/s, 3577 Hovet (se også http://www.skabelse.dk). Mye av eksemplene nedenfor er hentet fra dette heftet, delvis i sitater.
- Før utviklingslæren ble populær hadde vitenskapsmenn vært fornøyd med å regne i tusener av år. Det ble imidlertid, snart klart at evolusjonen ville ha krevet millioner av år. Det var ikke slik at mange faktorer tydet på at jorden var gammel. Saken var at vitenskapsmenn begynte å lete etter bevis på at den var så gammel som utviklingslæren krevde.

Alle dateringsmetodene, meg bekjent, som er i bruk er basert på at forholdene på jorden alltid har vært de samme (uforanderlighetsprinsippet), uten noen store katastrofer. Noen metoder er endog basert på den utviklingsteori som en søker å bevise.

Metodene som benyttes når man driver med aldersbestemmelser av fossiler og bergarter er svært upålitelige. De vanlige metodene (det finnes flere metoder) basert henholdsvis på blyisotoper, kalium-argon, carbon 14 (C-14) er alle befengt med alvorlige mangler m.h.t. sine grunnantagelser. Selv Libby, som utviklet C-14 metoden på slutten av 1940 tallet innrømmet at hans metode bare kan benyttes til dateringer av fossiler med en alder på mellom 5000 - 10 000 år.

Et dateringseksempel er: - Steinprøver fra 22 vulkanske steiner fra forskjellige deler av verden, som man med sikkerhet vet er dannet i løpet av de siste 200 år, ga en alder i fra 100 -10.000 millioner år ved hjelp av typiske radioaktive teknikker!

Et annet forhold er at hagen din hver dag får en dusj av meteorstøv som er tilstrekelig til å kunne måles. Dersom dette hadde pågått i 4.500 millioner år ville en kunnet forvente å finne store forekomster av slikt støv på jorden. Slike forekomster finnes ikke. Forskere ved N.A.S.A. i USA var redde for at deres romskip skulle synke ned i dette meteorstøvet på månen, siden månen da også skulle være millioner av år og med et tykt lag av meteorstøv. Man fant ikke stort mer en 3 millimeter meteorstøv, noe som antyder at månen er ung.

Slik kunne man fortsette: Hvorfor er ikke sedimentasjonstykkelsen i havet tykkere enn det det
virkelig er, siden det i dag flyttes 27.000 millioner tonn sediment ut i havet hvert år? Hvorfor er ikke havet saltere enn sine 4 promille om verdens elver hadde brakt med seg salt til havet i millioner av år? Hvorfor daterer man fossiler på grunnlag av hvor de er funnet i den geologiske rekken og motsatt, slik er hele den geologiske rekken er bygget opp som et ”sirkelbevis”!?

Mennesket har ofte laget seg en lære som danner ens åndelige fundament og som man benytter som
sine egne ”naturlover” for å bygge sin ”naturvitenskap” på. For kristne er det svært avgjørende å prøve og løsrive seg fra utviklingslærens destruktive premisser. Det vil si at vi må tenke slik:

Det er ikke riktig at stjernene ved en eller annen utviklingsprosess fikk nok energi til å stråle og at disse strålene da har brukt millioner av år for å nå vår jord. Vi må tenke slik som jeg tror Bibelen lærer oss å tenke: I 1. Mosebok kapittel 1 vers 14 – 16 leser vi: ”Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.” Til å lyse over jorden står det, lyset som ble skapt nådde nok allerede jorden i skapelsesøyeblikket.

Det lyset som treffer deg i dette øyeblikk, du leser denne artikkelen, ble sendt ut fra sola for
ca 8 minutter siden. Så hevder noen at en stjerneeksplosjon for en milliard år siden (som man antar! skjedde da) viser at historien må telles i milliarder av år. Hvor er dokumentasjonen for å estimere tidspunktet for når stjerna eksploderte? Vi kan som kjent ikke se hva som skjer langt der ute i verdensrommet, men vi ser resultatet når det når jorda. Kan det hende at stjernen eksploderte for 6000 lysår siden – vi kan vanskelig kontrollere det. Naturvitenskapelige beregninger bla med bakgrunn i Hubble`s lov (Hubble konstanten, Ho, er et av de mest interessante parametrene innenfor astronomien. Størrelsen på konstanten benyttes til å bestemme universets alder og avstanden til galaksene.) konkluderer med et ”Big Bang” for 13 milliarder år siden.
(Kilde: Freedman og Young, University Physics, 9. utgave, Addison-Wesley Publishing Company, INC - side 1438.)

Det forekommer meg at man innenfor fysikkens verden i denne sak har gjort en meget tøff ekstrapolering av sine fysiske lover, bygd på visse grunnforutsetninger som gir en tidsperiode på
13 milliarder år.

Gap-teorien (Thomas Chalmers, 1780-1847, hevdet at det var et langt tids gap mellom 1. Mos. 1,1 og 1,2) som enkelte forfekter, finner heller ikke noe fotfeste eller bekreftelse i for eksempel 2. Mosebok 20, 11: - For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Den syvende dagen ble altså sabbatsdagen, slik vi kjenner den i dag. Bibelen viser oss i daginndelingen i Skapelsen
jfr. 1 Mos. 1, 14b, ”Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år ”.

Jeg er overbevist om og tror følgelig at Gud skapte slik det står i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Det skjedde i løpet av 6 dager, fordi slik står det. Og, om det skulle være interessant, så finnes det en mengde naturvitenskapelige funn som underbygger Bibelens Ord.

Vi mennesker vinner stadig ”ny viten”, men hadde vi finlest Bibelen kunne vi spart oss for mye av den forskning vi driver i dag, fordi forskningen kun har som mål å bevise at Gud ikke er til. Og dette bruker vi vår hjerne til, en hjerne som er skapt av Gud. Det er heldigvis en uløselig forskningsoppgave for oss mennesker, å bevise Guds ikke-eksistens!

En gang vil vi alle få de svarene som vi søkte i detalj, også min geologi foreleser ved Norges
Landbrukshøyskole. I mellomtiden er det flere studenter og andre unge og gamle som mister troen på Jesus, fordi man ikke får nok motgift til den løgnen som spres bevisst og ubevisst. Og så prøver man i en slags fortvilelse å integrere makroevolusjonen med kreasjonismen, som et minste felles multiplum.
Konklusjonen blir at når Bibelen uttaler seg om naturfaglige temaer gjør vi klokt i å ta det til etterretning og så får vi la oss korrigere av Guds Ord underveis.

 

 

Torsdag, Februar 20, 2003

Gud er suveren Skaper

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Tom Årstøl skriver i Dagen den 20. februar at han ser på avisen Dagens kamp mot Darwinismen som mer skadelig en til gagn.

Til det er det tre ting å kommentere:

1. Les boken ”Kampen om Menneskerettene” av Sigurd Opdahl, der står det bl.a.
– Utviklingslæren førte med seg at synet på mennesket ble totalt forandret.
Så viktig var og er denne læren som ikke lar seg verifisere verken i naturen eller på annen måte. Den ødelegger menneskeverdet og ødelegger jorden.

2. Les 1. Mosebok kapittel 1 vers 14 – 16: - 14 Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. 15 Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. 16 Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.
Her sier Gud at Han delte døgnet inn slik det er i dag og dermed blir en skapelsesdag en dag slik vi opplever den.
Regner man dette som en symbolsk fortelling, får man automatisk problemer med å ta resten av Bibelen bokstavelig også inkludert Kristi oppstandelse.

Så takk til Dagen for denne informasjonen om Darwinismen. Det skal allikevel sies at Dagen bør komme tilbake med eget stoff om bl.a. skapelsesuken jmfr den vinklingen som ligger i
1. Mosebok kapittel 1 vers 14 – 16, der man ser at skapelsen har foregått på nettopp 6 dager. Dager slik vi regner de i dag, fordi det står slik beskrevet i Bibelen. Likeledes bør dateringsmetodene som benyttes i geologien kikkes nøyere på, fordi mange kristne synes å mene at verden er flere millioner år gammel ut i fra geologiske dateringer.

 

 

 

Lørdag, Oktober 26, 2002

Evolusjonens Pris

Av Lars-Arne Høgetveit, sivilagronom

Den danske jurist og høyskolemann Poul Hoffmann skriver, sitat: “- Mennesket er et dyr, som skaper Gud i sitt bilde etter hvert som det utvikler seg, sa Darwin. Så sluttet man å dyrke Gud og begynte å dyrke mennesket og utvikle seg til dyr.
- Religion er avsporet seksualitet, sa Freud. Så avskaffet man religionen og fikk avsporet seksualitet istedet.
- Religion er opium for folket, sa Marx. Så avskaffet folket religionen og fikk opium istedet.
- Bibelen er full av fabler og menneskepåfunn, sa Bultmann. Så forlot man Bibelen og fikk fabler og menneskepåfunn istedet.
- Onde ånder er gammel overtro, ropte de falske profeter i kor. Så sluttet man å tro på onde ånder og kom vergeløst i deres vold. Gud lar seg ikke spotte.
Saken er egentlig den at den menneskehet som man har fratatt den sanne religion, kristendommen, og i stedet forsøkt å sperre inne i materialisme, rasjonalisme etc., er i ferd med å eksplodere som en dampkjele når trykket blir for stort. Den er brutt opp for på egen hånd å søke forløsning i de skjulte verdener. Ved å grave gammel hedenskap frem, ved hjelp av sadisme, ved hjelp av narkotika.
Saken er egentlig den at verdens forrådte ungdom søker seg en vei ut av forstandstroens dødscelle, som deres foreldre har anbragt dem i. Middelet er en kritikkløs sammenskrapning av alt som kan gi en smak av å være utenfra, alt som kan lindre den innesperrede forløsningens press. Kan man ikke få Gud, tar man Satan.”1

Hvorfor tror du man i det tidligere Sovjetunionen la stor vekt på neodarwinismen når man ønsket å omskolere mennesker. Jo, dette var (og ER) en av de sikreste veiene til å få dannet et menneske som i sine tanker var ateistisk og “lett styrbart”. Vi vet hva det førte til.

Flommen kom
Men er ikke bevisene mange for at en makroevolusjon (utvikling av nye arter) har funnet sted vil noen spør seg. La oss se på noen eksempler som indikerer en løsning slik man finner dem i Bibelen. I 1. Mosebok kapittel 1 vers 6 og 7 leser vi, sitat: “Og Gud sa: Det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det blev så.”
Denne vannkappen rundt jorda ga grunnlaget for en absorpsjon av skadelig ioniserende lys samt et grunnlag for et godt og varmt klima. Dette ga seg utslag i en betydelig høyere levealder enn i dag, noe man ser beskrevet i Bibelen, samt i fortellinger fra Egypt, Syria, Persia, India m.fl.. Funn av fossile tropedyr nær polene, viser også at man en gang hadde et universelt tropisk klima. Dette klimaet ga nok også grunnlaget for at de kaldblodige dinosaurusene kunne leve på jorda. Men så ble de plutselig borte, og hvorfor det? Jo, Bibelen forteller oss om menneskets syndefall som etterhvert resulterte i at vi fikk syndefloden da alle kilder brast i det store dyp og vannkappen regnet ned på jorden i førti dager og førti netter. (1.Mos.7.11-12) Den beskyttende vannkappen ble borte, menneskets levealder ble redusert og det universelt varme/frodige klimaet opphørte slik at dinosaurene i Noahs ark ikke klarte seg etter flommen.
Har vi beviser for en slik stor flom. Biolog Sylvia Baker ved Universitetet i Sussex gir oss noen svar, sitat: “For det første - er minst tre fjerdedeler av jordens overflate dekket av sedimentære bergarter. Disse sedimenter må naturligvis være erodert fra et annet sted, og deretter transportert og avsatt. Dette er nøyaktig hva som skjer under en flom. Det er mye som tyder på at disse tykke sedimentlagene ble dannet på svært kort tid - ikke over millioner av år. En har funnet mange fossile dyr og trestammer som ligger på tvers av berglagene, og som strekker seg over flere lag, opptil 10 meter. De øverste deler av disse fossiler er like godt bevart som de nederste. Dette viser at hele dyret eller treet ble begravet på kort tid under et raskt voksende sedimentlag. Enkelte steder i USA er svære krypdyr funnet i en slik stilling. Dersom sedimentene var avsatt med dagens hastighet ville det gått 5000 år før dyrene var begravet. Nær Edinburg er en trestamme funnet. Denne var over 25 meter lang og gikk gjennom 10 eller 12 sedimentære lag. Fossilen var så godt bevart at det er tydelig å se at den var blitt raskt begravet.”2

Teorier, metoder og naturlover
Underbygger så ikke naturlovene den evolusjonistiske tro. Termodynamikkens 2. lov forteller oss at orden ikke kan oppstå ved en tilfeldighet. Det vil med andre ord si at det er en naturlov at en prosess går mot uorden om den ikke blir styrt (se Romerbrevet 8.20-21). Dette blir det vel ikke makro-evolusjon av. Man kan jo undre seg over hva slags naturlover vi skulle hatt i ursuppen som fra vann(H2O), karbondioksid(CO2), metan(CH4) og ammoniakk(NH3) ved hjelp av energi skulle gitt oss organiske molekyler deretter aminosyrer og til slutt et replikasjons-molekyl som skulle ha ført til liv.

Det kan også sies litt om de metodene som benyttes når man driver med aldersbestemmelser av fossiler og bergarter. De vanligste metodene basert henholdsvis på blyisotoper, kalium-argon, carbon 14 er alle befengt med alvorlige mangler m.h.t. sine grunnantagelser.
Her skal bare nevnes at selv Libby, som utviklet C-14 metoden på slutten av 1940 tallet innrømmer at hans metode bare kan benyttes til dateringer av fossiler med en alder på mellom 5000 - 10 000 år.2 Dette hører man ikke mye om i de norske akademiske miljøer og undervisningsinstitusjoner, men det er jo ikke uinteressant av den grunn.

Prøv å forklar øyets oppbygning ut i fra en evolusjonistisk modell, da vil du oppdage følgende, sitat fra Sylvia Baker: “Alle de spesialiserte cellene som utgjør øynene skulle angivelig ha utviklet seg på grunn av fordelaktige mutasjoner i enklere celler som var utgangspunktet. Men hva er hensikten med å ha et hull foran på øyet som slipper lyset igjennom dersom det ikke er noen celler bak i øyet som kan ta i mot lyset? Hva er hensikten med en linse som danner en avbildning hvis det ikke er et nervesystem som kan tyde avbildningen? Hvordan kunne et system av synsnerver ha utviklet seg før det var et øye som kunne gi nervene impulser?”2

Guds løsende allmakt
Bibelen forteller oss at verden med dens liv ble skapt ved Ham som også opprettholder livet. Leser vi Bibelens 1. kapittel ser vi bl.a. at skapelsedagene her er på 24 timer “Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsette tider og dager og år.” (1. Mosebok 1.14)

Skal vi da slå fra oss Bibelen som en samling menneskepåfunn, slik Bibel kritikeren Bultmann gjorde, eller følge eksempelet til den tidligere religiøse russiske fritenkeren dr. Ivan Panin. Ivan Panin var matematiker av profesjon og behersket både gresk og hebraisk. Ut av litterær interesse begynte han å studere Bibelen på grunnspråket. Og fordi greske og hebraiske bokstaver har en tilhørende tallverdi (alfa=1 beta=2 osv.) oppdaget Panin til sin store overraskelse at Bibelen var bygget opp etter et matematisk 7 tallsystem. 3 Han så altså, at Bibelen iberegnet alle dens slektsregistre var sammenvevet i et kjempemessig syvtallsmønster. Sitat: “Var dette menneskeværk? Var det i det hele taget muligt? Dr. Ivan Panin kaldte to venner til sig, som var kyndige i det hebraiske og græske sprog, og i 13 uger arbejdede de møjsommeligt sammen for ved hjælp af leksika og udregninger bare at opbygge een eneste sætning på de to sprog efter syvtallsprinsippet.”3 Dette førte til Panins omvendelse. Han innså at Bibelen, skrevet over 1600 år av både konger og bønder, som ofte bodde langt fra hverandre samt oftest ikke kjente hverandre kun hadde et felles - de var Guds menn, drevet av Den Hellige Ånd.

Menneskesynet
Vi kan vel si det slik at det falne mennesket føler det i første øyeblikk som en befrielse å bevege seg bort fra Gud. Men, konsekvensene er fatale noe Dr. Francis A. Shaeffer uttaler slik i sin bok Skjebnetime, sitat: “- dersom en aksepterer en virkelighetsforståelse som sier at det eneste som fins er masse og energi, formet av tilfeldigheter, da har en devaluert mennesket og stilt det på linje med dyr. Da har en bare to skiller igjen, liv og ikke-liv. Og dersom en tror at mennesket egentlig ikke er forskjellige fra dyr, hvorfor skal en så ikke behandle dem på samme måte.”4 Det er dette menneskesynet, som òg nevnt innledningsvis, vi idag ser resultatene av innenfor flere og flere samfunnsområder.

Dette er altså evolusjonens pris. Men det finnes heldigvis en alternativ vei, den veien går gjennom de kjente linjene fra Johannes evangeliet 3.16 “For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv!” Det er bedre å tro at Gud har vært der hele tiden enn å tro at ingenting har vært der hele tiden. En Gudstro stemmer også overens med alt det fantastiske vi ser rundt oss i naturen.


Kilder
1. Hoffmann, Poul. Narkotika og sex i Bibelens lys. Ansgar.
2. Baker, Sylvia. på vaklende føtter -- Søkelys på Darwins
utviklingsteori. Hermon Forlag A/s, 3577 Hovet.
3. Guds matematikk og syvtallsmønsteret. Kirkeklokkenes Forlag,
Nitivej 8, DK-2000 København F.
4. Schaeffer, Francis A.. Skjebnetime. Ansgar, 1986.