Hva forteller Bibelen om Skapelsens dager –

og hvor sentral er nettopp tiden?

 

 

Av Jørgen Høgetveit – publisert i Norges Kommentar Avis 25.05.06

 

Åpningsinnlegg på AKFs seminar 18. mars 2006 og tale i Vennesla m.fl. steder.

 

I kveld skal vi først ha et innledningsforedrag om det mest sentrale i utviklingslæra, deretter se på en utfyllende video om kampen mot denne lære. Læren som har vært en ødeleggende surdeig i hele vår vestlige sivilisasjon og undergravd ”Troens første artikkel” på Gud som skaper og opprettholder av alt liv. Den kjente skotske teologen John Macquarrie sier: ”Det som ligger under enhver teologisk diskusjon – er det mest fundamentale spørsmål: om Gud virkelig eksisterer. Uansett i hvilken fasong kristen tro fremstilles, kan den ikke eksistere uten en tro på Gud!”

 

Men først en liten stubb av sunt bondevett som setter saken i fornuftens påfunn i relieff. Handeland forteller om en solid bonde i Heddal som het Håve. Han hadde besøk av prof. Monrad. Håve gjorde seg litt dum og spurte prof. : ”Kva er det du gjer inne i Kristiania?” Prof. svarte at han var prof. i filosofi ved Universitetet. ”Kva er filosofi for noko”, undra Håve. ”Det er et forsøk på å ettertenke, tenke etter de tanker som Gud har tenkt forut”, svarte den lærde. ”Nei, er det det,” svara Håve. ”Men hender det då ikkje at du kjem til å tenkja slikt som Gud aldri har tenkt?”

Nettopp slike tanker er det vi skal ta et oppgjør med i kveld, og viktigst av dem er skapertiden i 1. Moseb.1.fordi det åpner for alle disse mennesketanker som strid met Guds tanker.

 

Bibelen om skapelsestiden

Vi er pålagt i 2. Kor.10,5 å rive ned visse tankebygninger fordi de brukes som forsvar mot troen.

Ja, hva sier Bibelen om saken – tiden og ”gap-teorien” den bibelstridige teori som laget en kjempeåpning for menneskefornuften inn i Bibelens autoritet og tankeverden.? De åpner for millioner av år og utviklings tanker fra menneskets tanker. Leser en enkelt og greitt så står det at Gud skapte på 6 dager. Den forteller i enkle og klare ordelag at ”det ble aften og det ble morgen – den første dag – den andre dag og fortsetter slik hele skapelsesuken på 6 dager i 1. Mosebok kp. 1:

A.     Og går vi til 2. Mos. kp. 20 hvor budene listes opp – så kommer det i vers 11 i forbindelse med omtalen av sabbaten: ”For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” Her er det også helt klart at det tales om vanlige dager - men med en enorm skapermakt bak. Fra intet til et univers.

B.     Og Creation Magazine hadde i 2005 en uhyre interessant artikkel om det hebraiske 

ordet ”yom” for dag. Der slår de fast at ingen av de ledende hebraisk kyndige ved verdens kjente universiteter mener at ”yom” i 1. Mosebok de første 11 kp. betyr noe annet enn en vanlig dag. Dette mener dr. James Barr, professor i hebraisk ved Oxford Universitet som selv ikke trodde at Genesis var en sann historie. Vedkommende som skrev artikkelen, fikk seg forelagt alle rabbineres kommentarer omkring ”yom” og 1. Mos. kp.1-11 helt tilbake til da tempelet brant i år 70 e.Kr. Og ingen steder hadde man noen annen forståelse enn at ”yom” betød en vanlig dag!

 

Hva selve det hebraiske ordet ”yom” for dag betyr fra grunnspråket hebraisk – skal Stein Henriksen si litt om like etter mitt innlegg. Han har arbeidet med hebraisk og gresk hele sitt voksne liv – og bl.a. skrevet en fullstendig glossar til GT på i alt ca. 7000 håndskrevne sider. Så vidt jeg husker, var han den eneste som slo fast den rette forståelsen av ”yom” i den bortimot 1 ½ års debatten vi hadde i avisene i 2003 og 2004. Det sier ikke lite om hva vi står overfor av problemer i denne kampen. Men går Herren med - så er seieren sikret. Vi i oss selv er nulliteter – men Herren foran nullene – gir store tall og store seire – Han til ære oss til gavn. Og troens første artikkel og skapertroen må gjenreises for det er i sporene av det frafallet vi ser de store folkesynder gro opp. Når Gud er død—er allting tillatt. (Skisse over hva som gror opp av folkesynder)

 

Ser vi så på hvordan Bibelen bruker dag utenom 1. Moseb. kp. 1 finner vi at:

C.     Bibelen bruker dag + nummer 410 ganger og alltid om en helt vanlig dag

D.     Bibelen bruker aften og morgen uten dag 38 ganger og alltid betyr det en helt vanlig dag

E.      Bibelen bruker aften og morgen + dag 23 ganger og alltid med betydningen vanlig dag

F.      Bibelen bruker natt og dag 52 ganger og der også bare i rammen av en vanlig dag.

Kilde: Answer in Genesis - www.answersingenesis.org

 

Og legg merke til at hele veien har vi en tredoblet sikring for at man skal forstå at det dreier seg om en vanlig dag a. 24 t. (første dag, aften og morgen, seks ganger etter hverandre.)

I hele GT er ”yom” brukt i alt 2291 ganger og nesten alltid betyr det en bokstavelig dag.

 

Gud skapte også på denne måten for å demonstrere hvordan vi skulle innrette livene våre med arbeid og hvile for ved de 7 ukedager å få den rette rytme. Merk det hellige syvtall og sabbaten som jødenes mest høyhellige høytid. Vi har en meget nyttig video om hvor sentral jødenes sabbatsfeiring. Det er en av nøklene til å forstå GT og jødedommen.

 

Og legg også merke til at Gud åpenbarer seg med Ord – altså i et språk som mennesket var skapt til å forstå for at vi skal kunne kommunisere med Han og hverandre. Da måtte skapelsesordene om tiden også være til å forstå konkret og bokstavelig – uten tolkinger og borttolkinger.

 

Så merker vi oss at om det ikke skulle være slik Bibelen forteller det – men slik som utviklingslæren sier det - så måtte død, sykdom, torner og lidelse komme før syndefallet ved den første Adam og dermed undergrave både Bibelens autoritet og hele grunnlaget for frelsesverket og gjenopprettelsen ved den andre Adam, Jesus Kristus. Gap-teoriene i forskjellige varianter er grunnleggende og et livsfarlig kompromiss, hvor det skapes plass til millioner av år og undergravning av Bibelens autoritet.

 

Hvordan kirkefedrene forstod tiden i 1.Moseb. 1.

Fram til 16-1700 hadde man stort sett ikke annen forståelses av skapelsen enn det Bibelen sa. Og en sprenglærd som biskop Ussher i England på 1600-tallet gransket dette virkelig inngående og regnet seg tilbake til jordens skapelse og kom til omtrent samme resultater som de fleste gamle rabbinere. Riktignok fantes det kirkefedre i riktig gammel tid som var influert av gammel gresk filosofi som tolket skapelsesberetningen allegorisk (billedlig) og de skapte vansker på mange områder. Vi hadde en artikkel om dette for noen år siden i Lys av Tengesdal på NLH.

Men kirkefedre for øvrig som for eks. Martin Luther (1483 -1546)hadde heller ingen annen forståelse enn Bibelens bokstavelige åpenbaring. Han sa: ”Dag i skapelsen var ordinære dager i lengde. - - - Uansett, vi avviker ikke fra Skriftens autoritet.” AiG har noen små fine hefter om dette som vi med tiden vil få oversatt og utgitt. Her er enda sterkere ord av Luther. Enda et sitat av Luther om dags betydning: ”Han slo fast på sin jordnære måte at når Moses sa noe, så mente han det. Moses kalte en spade for en spade som Luther formulerte det. Luther spurte: Hvis vi ikke kan forstå meningen av ordet dag, hvordan kan man da bruke ordet dager på den måten Gud mente å bruke dem?” Men nå noen sterke ord av:

Charles Haddon Spurgeon sier i 1877 i et oppgjør med evolusjonslæren: ” Vi er invitert, brødre, i den største ærlighet til å forlate våre forfedres gammeldagse tro på grunn av de antatte vitenskapelige oppdagelser. Hva er vitenskap? Metodene som mennesket bruker til å skjule sin uvitenhet. Det burde ikke være slik, men slik er det. Dere skal ikke være dogmatiske i teologi, mine brødre, det er ondt; men for vitenskapsmenn er det det korrekte. Du skal aldri påstå noe veldig sterkt; men vitenskapsmenn kan dristig påstå det de ikke kan bevise, og kan kreve en tro/tillit som er mye mindre troverdig enn den vi eier. Uten tvil, du og jeg skal ta våre Bibler og forme og støpe vår tro etter den alltid skiftende lære til de såkalte vitenskapsmenn. Hvilken dårskap!

Vet du hva, i sporene av vitenskapsmenns marsjretning – urettmessig kalt så – gjennom verden, finner vi eksploderte, utpipte villfarelser og forlatte teorier. Tidligere forskere, en gang berømte, er nå latterliggjort. Den kontinuerlige tilintetgjørelsen av falske hypoteser er universelt beryktet. Du kan fortelle hvor de lærde har slått leir ved hjelp av etterlatte rester av antagelser og teorier like riktig som knuste flasker.” (omsatt av undertegnede)

 

Husk også at Luther og Calvin som var protestantismens grunnleggere, hadde samme syn på dette vi drøfter nå i denne første time.

 

Glem  ikke at Guds åpenbaring er en åpenbart bok for Hans folk og ikke en lukket bok. Han har lovet å veilede oss til hele sannheten. Hans N. Hauge understreket det så fint under et møte på Østlandet. Presten ville nekte han å tale, men Hauge talte over J. Åp. Da han var ferdig reiste presten seg og sa et Åp. var en lukket bok som ikke en gang hans far som var sogneprest våget å tale over. Da var Hauge på høyden, klappet presten på aksla og sa: Den heter åpenbaringen fordi Gud har åpnet den for oss.

 

Og glem heller ikke at ved disse karenes forkynnelse og virke ble millioner frelst fra en evig fortapelse og brakte fram samfunn med en frihet og orden og en velstand knapt en drømmer kunne tenke seg. Deres Ord fra Skriften bar frukter! Hvilke frukter bærer vår viten og forkynnelse? Les Kaj Skagens ”Ørkentaler” om vitenskapens vei til atomkraften – alle stoppesteder med dødsnavn fra madam Curies i Paris laboratorium til Las Palmos og eksplosjonen med lys som av tusen soler, sa Oppenheimer! Et forferdelig syn med forferdelige konsekvenser inn i vår tid med truslene over våre hoder av vitenskapens ypperste arbeider. 

 

Bakgrunnstoff for å forstå hvorfor og hvordan denne ”tidsavgrunnen” åpnet seg?

Hvorfor og hvordan har det så skjedd at den rette forståelsen ble opphevet og omgjort til millioner av år som da ga rom til de villeste fantasier om tilfeldig og målløs utvikling?

 

For å forstå det må vi få med oss litt bakgrunnstoff fra Europas tidsånd på den tid da Darwin fremstod. Den sentrale delen av tilpasningen som tiden utgjør - kommer vi tilbake til om litt:

 

Darwinismen er egentlig ikke noen ny teori. Vi finner tankene igjen i gammelt gresk hedenskap som jeg nevnte. Dessuten dukket den opp i sporene etter det store opprøret i Europa, den franske revolusjon (1789) og opplysningstiden (fra 1700-tallet) da Gud ble fjernet fra tenkningen og mennesket og dets fornuft ble satt i sentrum på nye og andre fundamenter enn Skriften. Dansken Søren Krarup har skildret dette grundig og godt i ”Det moderne sammenbrudd – 1789 – 1984” dansk Gyldendal 2001. Revolusjonens barn drepte prestene, tvang troende i tusentall til å avsverge sin tro, vandaliserte kirker og deres store katedraler. De restaurerte den gamle kvinneguddom Isis med røtter ned i Egypt, Hellas og det gamle Rom. Nå gjenskapte de henne i nye gevanter i Paris sine gater i det store folkeopprør. I 1793 ble en statue av Isis reist av revolusjonens barn utenfor det forhatte Bastillen. Så marsjerte de til den raserte katedral Notre Dame og bar guddommen med seg i form av en skuespillerinne på tronestol i deres nasjonalfarger og kalte katedralen ”tempelet for fornuftens gudinne” og spilte sitt teater i den nasjonale katedral. Dette ble etter hvert til den ”høyere makts kult” over hele Frankrike og statuer av ”ateismen” ble reist. Skrikene lød: ”Frihet, likhet og brorskap” men ordene var røvet fra kirken hvor de lød: ”Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker” som jo er noe helt annet.

 

Selv om England stort sett stod i mot revolusjon og etter hvert valgte en annen og mye bedre vei – så var tidsåndenDarwins tid farlig, sterk og giftig med dyrking av mennesket og dets fornuft  og var svanger med de nye tanke-bygninger på de fleste livsområder mennesket lever i. Farligst var kanskje Darwins verker som gikk til angrep på troen på Gud som livets skaper og opprettholder, altså ”Troens første artikkel.” Darwin mistet sin tro på sine teorier. Minnes må vi også både Sigmund Freud (1856-1939)og Karl Marx, (1818-1883) Friedrich Nietzche (1844-1900) m.m. fl. som preget tiden sterkt fram mot utbruddet av menneskets ondskap i mange og store og grusomme kriger. Som Jørgen Løvland sa det i 1914: ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre” – en meget god karakteristikk av hva tidsånden hadde frembrakt med sin nye viten.

 

Evolusjonen – og ”gap-teoriens” innmarsj i Norge.

Hvordan møtte så åndseliten og teologene denne farlige og åndelige destruktiv tidsånd? Tok de kampen eller tilpasset de seg, og hvordan tilpasset de seg? Ja, det har vi en del eksempler på både fra deres tid og senere. Vi nevner noen:

  1. Oskar Handeland skriver i ”Vårløysing”b. I, s. 242-243. om dette som strømmet inn i Norge rundt 1850 ”Til Norge kom dette synet med den danske jøden Georg Brandes. Ung og evnerik, heit av dei nye tankane, kom han i slutten av 1870-åra. Universitetet stengde dørene sine i 1878, men han fekk husrom likevel, og drog snart den eine etter den andre av dei norske åndshovdingane med seg. Diktarane Bjørnson, Ibsen, Kielland og Garborg, historieskrivaren Sars og mange andre. Det var slutt på det ortodokse veldet. (Altså dominansen til de ortodokse Gisle Johnson og biskop Heuch)  Ja, det slo om så fort og hardt, at etter denne tid har det ikkje vore ”fint” her i Norge å tru på Bibelen. Mest greip den nye åndsstraumen ungdomen. Allermest den skuledana ungdomen. Som studentane i 1850- og 60-åra hadde flokka seg om Gisle Johnson, som forkynte den lutherske kristendomslæra, såleis samla dei seg i 1880-åra om brørne Sars som forkynte darwinisme. Men det nye synet nådde mykje vidare enn til studentane og byungdomen. Det greip også bondeungdomen.

            prestane i 80-åra tapte den sjølvskrevne fomannsplassen i folkeboksamlingane, fløymde bøker med dei nye tankar utover bygdene. Og folkehøgskulane,  

            som i serskilt meining var skular for bondeungdomen, gjekk heller ikkje heilt fri.” Så langt Handeland. ( uth. av meg)

            Det var altså den danske jøden Georg Brandes som brakte disse livsfarlige tankebygningen inn i Norden, og det var særlig den akademiske elite i fornuftens 

            haller som tok imot – der hvor en ofte hyller hverandre og ikke Gud – som ble fanget av tankene.  Hybris (hovmodet) gror og man raner ære fra Gud!

 

     2.   Ivar Welle gir oss også flere andre eks. på hvor ødeleggende disse tankebygningene var. Vi har et eksempel fra England som Welle forteller om i sin 

Kirkehistorie bind II s. 200.  Han skriver: ”Blant de omvendte i Skottland var den unge Henry Drummond (1851-1897), som var lærer i naturfag ved Frikirkens presteskole i Glaskow og som sådan prestevidd. I 1873 begynte han å virke sammen med Moody. (Den ulærde, men kanskje nyere tids største vekkelsesforkynner i USA og England, min merknad)

Han ble middelet til en stor vekkelse i sær blant de skotske studenter, men så ble han kjent for flere bøker bl.a. ”Naturens lov og åndens vekkelse”. I disse bøker søker han å forene evolusjonslæren og den kristne tro. Det resulterte i at vekkelsen falt sammen og Welle skriver: ”Og det sies at ingen vekkelse har falt hurtigere sammen til ingenting enn hans vekkelse av de skotske studenter. ”Naturens lov” ble meget lest også i Norge,- - -”. Så farlig var den slags forsøk. Gud våker over sitt Ord. Skriften alene – gir resultater for den enkelte og folkene. Skriften sier noe om ”få vise etter kjødet.”

 

Den kjente historikeren Halvdan Koht forteller i sin Ibsenbiografi om tiden da Georg Brandes bragte Darwinisme og hendensk gresk tenkning til kultureliten i Norge: ”Det var som all gamal tru skulle rakne.  . . . . Naturvitenskap og bibelkritikk vendte våpna sine mot kristenlæra. Alt syntes samle seg om å velte religionen som i halvanna tusen år hadde rådd i Europa. Det var ei bryting mellom gamal og ny tru— - - - ”.

 

3. Fra Norge har vi allerede sitert hva Oskar Handeland skrev om hva som skjedde her i Norge fra 1850 og oppover. Darwins teorier sammen med marxismen og sosialismen som også er en fornekter av ånd og tilber det materielle – altså dyrking av skaperverket og ikke Gud – det la grunnlaget for store reisverk av tankebygninger om mennesket som likestilt med dyr (Rom 1). Og i nyere tid i Norge har vi en rekke eksempler på sprengkraften i disse tankene. Jeg skal ikke si mye om det – men jeg nevner bl.a. den kjente novellisten og forfatter Kjell Askildsen fra Mandal og kanskje også Jan Otto Johansen. Begge har uttalt seg om saken i pressen i fjor. Askildsen – sønn av den kjente Misjonssambands- Askildsen i Mandal er nå bekjennende ateist og forteller til A-magasinet 4.nov-05. Aft.: ”Det sies at ateister blir kristne når de blir gamle?” Ask.: ”Haha. Det tror jeg ikke et øyeblikk på. Ha. Den har jeg ikke hørt før. Nei, jeg er blottet for sånne tanker.” Aft: Når innså du at jorden ikke ble skapt for 6000 år siden?” Ask.: ”Det var da jeg var 15 år og hele oppgjøret med barnetroen og mine foreldres tro startet med et smell. Far trodde på 6000 årstesen, men han hadde samtidig et leksikon. Jeg så på sola og lurte på hvor langt borte den var, åpnet leksikonet og leste at den var milliarder år gammel og ”midt i sitt løp”. Hele barnetroen ble grunnleggende skaket av en elementær opplysning”. Så skapte han etter hvert småslibrige noveller som han har fått stor ære for – og en av dem var det Jan Otto Johansens troende far – hev i ovnen da han kom hjem med den. ”- jeg opplevde mitt første bokbål” sier JOJ—noe som synes å ha vært en viktig opplevelse for JOJ når han skriver om det i Aft. 5.11.05. Ja, tanker om tid og evolusjon og tid får sannelig konsekvenser. Det dreier seg om selve utgangspunktet og fundamentet for vår tro: Gud som suveren skaper, opprettholder og forløser av Sitt verk med sitt åpenbarte Ord.

 

3. Statsråd Giske ville forby kreasjonisme undervisning og listet ekstremskoler med over 30 i tallet av våre beste friskoler som ikke ville holde utviklingslæren for den eneste sannhet. Dessuten åpnet han høstsemesteret på Høyskolen i Agder med å påpeke at det satt mange i viktige stillinger som var mot homofili og trengte god undervisning og etterutdanning fordi det var så godt mot slike håpløse forestillinger. Det minner meg om tanker om ”hjernevask” med Darwin.

 

Og den helt sentrale del av denne tilpasningen var å åpne opp for en gal og bibelstridig tankebygning om tiden Gud brukte på skapelsen av himmel og jord med alle vekstene, dyr og mennesker. Det ga plass til mennesketanker i oposisjon til Ordet.

Utviklingslæren trengte tid, mye tid - og fikk det - eller som en av deres folk sa det.  I boken How life began” av Thomas Heinze sa den berømte professor ved Harvard, Georg Wald i 1995 følgende om utviklingslæren og tiden: ”Tiden er hovedsaken i planen. Tiden som vi har å gjøre med er i størrelsesordenen 2 billioner år . . . . Når vi har så mye tid blir det ”umulige” mulig, det mulige sannsynlig, og det sannsynlige virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper mirakler.” Og ganske riktig – inn i disse millioner og billioner av år bakte en så den ene merkelige hypotese etter den andre – for verifiserte teorier kunne man selvsagt ikke legge på bordet. Det var som Spurgeon sa allerede i 1877 – det krevde en lettvindt tro.  Ingen kan legge på bordet vitenskapelige eksperimenter for det som skal ha skjedd i disse millioner av år, men en kan fort plassere inn noen ”mirakler” som bortforklarer Gud.

 

Teologer og andre ga dem denne tiden med Gap-teorien. Klikker du deg inn på Internett/Google på ”gap theory” finner du mye om hvordan denne bibelsvikten ble skapt.  Thomas Chalmers, (1780-1847) var kanskje den første. Han hevdet at det var et langt tids gap mellom 1. Mos. 1,1 og 1,2 og dermed var åpning gitt - og raseringen kunne begynne. Etter han kom det en rekke mer eller mindre fantasifulle tanker som plasserte seg inne i dette gap av millioner av år som prøvde å harmonisere Bibelen med mennesketanker. Men det hadde også vært folk før Chalmers som allerede på 15-1600-tallet hadde vært inne på slike mennesketanker.

Selv om vi etter det vi har fremholdt, ikke finner noe fotfeste eller bekreftelse i hebraisk eller for eksempel 2. Mosebok 20, 11 hvor det står: - ”For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” fortsatte man denne utviklingen.

Dag inndelingen i Skapelsen finner du 1 Mos. 1, 14b, Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år, ga heller ikke rom for mer tid enn det som stod der.  Vår begrunnelse for at det er slik – er fordi ”det står skrevet og det står atter skrevet”, men vi arbeider også videre med de vitenskapelige hypoteser – tankebygninger – som reiser seg mot kunnskapen om Gud - fordi Gud pålegger oss å rive dem ned i 2. Kor.10,5 – slik at de ikke fortsatt skal korrumpere Skriften, angripe troen og ruinere våre nasjoner med sin humanisme—menneskeverk. Bibelens autoritet skal stå urokket også på dette fundamentale område og motbevise den forkvaklede vitenskap som W.Churchill omtalte nazistens forskning. Det skjedde i løpet av 6 dager, fordi slik står det. Derfor er det av interesse at det finnes en mengde naturvitenskapelige funn som sier at Bibelens Ord stemmer. Masse andre fakta omkring døde dyr og fossillæren tilsier heller ikke lang tid – men kort og akutt katastrofe som Bibelens syndeflod kunne skape fossiler. Alle deres tidsberegninger er for øvrig fulle av feil. Og et stort gode er det at man i alle fall i den angloamerikanske verden får fram bibeltro og skarpskodde vitenskapsmenn som river disse tankebygningene som reiser seg mot Guds verk så det er en fryd. Og galluper forteller oss at i USA tror 61 % av befolkningen at Gud skapte på 6 vanlige dager og at jorden er snaut 6000 år.  En stor prosent av britene tror også som det står skrevet.

 

Morris uttalte - etter minnet - til Aftenposten i fjor at først ignorerte motstanderne oss, så stengte de oss ute, så skrev de litt iltert imot oss og nå er de rasende på oss. Vi gjør fremskritt! Vi er i ferd med å oppleve det samme i Norge!  Men la oss huske Luthers ord: ”Hvor Kristus er – der går Han alltid mot strømmen.”

Men her ga altså undervisningsvesenet på alle nivåer etter – helt ned i barnehager og TV- Norge og opp på Universitets- og høyskolenivå – og teologene begynte å operere med en rekke tolkinger om at Bibelen ikke mente i begynnelsen når Jesus granngivelig sa det. Man måtte altså få til en forståelse av tekstene som sa at det var et stort rom av tid – helst billioner av år som den forgudede fornuften og vitenskapen trengte. (Det ordnet man som vi har sett med div ”gapteorier” i

1. Moseb. 1 - - - og så sa man at ”yom” ikke betød dag i vanlig forstand – men måtte bety lange perioder.) Det er med sorg jeg sier at de aller fleste teologer og mange andre troende ga etter her og spredte denne falske tanke og kunnskap – imot Bibelens Ord og autoritet – inn i barn og ungdom som etter hvert skulle få viktige og toneangivende stillinger i vårt samfunn.

Det fikk enorme konsekvenser inn å våre vestlige samfunn også i Norge med ruinerende effekt i menighet og samfunn – og sluttspillet ser vi i dag med fruktene av Darwinismen i lovgivning og kirkekamp. 

 

Slik går det altså når man sier at Bibelen ikke får beholde sin absolutte autoritet i ”den hele Skrift” og man sier at den ikke er noen lærebok i naturvitenskap – altså at Skaperen ikke har greie på skaperverket sitt når Han har åpenbart det i Sitt eget Ord for oss i forståelige Ord. Der Ordet og vitenskapene kolliderer med forklaringen av de samme fenomen og saker i skaperverket – er det alle grunn til å regne Ordet for Sannhet – og arbeide videre med de vitenskapelige forklaringer inntil man forstår hvorfor Bibelen hadde rett. La oss ikke glemme: ”En tanke som i hjertet kom og som man litt lot råde, ofte har gjort sjelen tom på Guds dyre nåde.” Vokt dere for fariseernes og de skriftlærdes surdeig sa Jesus en gang til sine. Og vi har mang en gang sitert og sunget: ”Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre.” Det gjelder den hele Skrift—som er innblest av Gud.

Skriften alene – Luthers Ord – bygde Norge. Bare tanker, utviklet på basis av Skriften – kan gjenreise Norge om Gud gir tid.  En dag sier nemlig Skriften – skal engelen komme ned fra himmelen og sette en fot på jorden og en på havet og forkynne: det er ikke mer tid! Han som skapte tiden og er også Herre over den. (J.Åp. 10,5-6)

SLUTT