Diverse internasjonale konvensjoner

-         med noen bekjennelsesskrifter

-         Norges Grunnlov &

-         Bibelen i 1930 utgave

 

Tilrettelagt av www.Kommentar-Avisa.no - 14.01.2006

Under finner du diverse internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Noe lignende finner man ikke i andre kulturer enn de vestlige som har vært under

kristen innflytelse og har deres syn på nasjonen, folket og enkeltindividet. Bibelen

forteller om nasjonene/folket i Apostelgjerningene 17,26 og om menneskeverdet/

individet bl.a. i 1. Mosebok 1,27, der mennesket ble skapt i Guds bilde med evig

verdi garantert av Gud.
Stoffet under er av stor verdi i den friskolekampen som nå pågår i Norge.


1. FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene
Finner du her: http://www.fn.no/erklaeringer_og_konvensjoner/menneskerettigheter/fns_internasjonale_konvensjoner_om_menneskerettighetene__1
I artikkel 13 finner man i pkt 2 ord om grunnskolen og undervisningsfrihet.

Pkt 3 og 4 omhandler bl.a. foreldrenes rettigheter.

2. Verdenserklæringen om menneskerettighetene
Finner du her: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/nrr.htm

Artikkel 26 pkt 3 sier: ”Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.”

3. UNESCOs konvensjon mot diskriminering i undervisning
Finner du her: http://www.unesco.no/generelt/unesco/instrumenter/diskr.html
 

I artikkel II og III finnes en rekke interessante bestemmelser som går på retter og hva som skal ivaretas for å hindre diskriminering. Her er det en rekke bestemmelser som kan brukes i
den friskole sammenheng.


4. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller

Finner du her:

http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/otprp/012005-050035/index-ved002-b-n-a.html  - i norsk oversettelse

 

Denne er bygd på av en rekke protokoller, og denne konvensjonen er det Strasbourg-domstolens oppgave og håndheve.

5. Konkordieboken og Kirkens Grunn fra s. 560-564
Konkordieboken finner du her: http://www.logosmappen.net/bekskrifter/index.html

 

Den er en samling av lutherske bekjennelseskrifter, utgitt i 1580.

 

 

Kirkens Grunn finner du her: Kirkens Grunn

 

Det er en ”bekjennelse og erklæring” brukt av Den Norske Kirke i 1942 som en reaksjon på den nazistiske okkupasjonsmakt. Ikke minst Olav Valen-Sendstad laget utkastet til Kirkens Grunn. Den er fremdeles fundamental og er god tenkning om "de to regimenter", stat/kirke, familien og foreldrerett og et godt våpen mot urett og avkristning.

 

6. Norges Grunnlov

Finner du her: http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#2

 

I paragraf 2 leser du om foreldreansvaret og dets plikter. Innledningsvis er også nevnt hvilken grunnvoll den norske stat hviler på og ut i fra den springer religionsfriheten.

 

Norges Grunnlov er også kalt Restaurasjonen eller også Konstitusjonen - Norges frihetsbrev fra 1814. Det er lov av første rang som all annen lovgivning og forvaltning skal hvile på.

 

7. Bibelen

Finner du her: http://www.menfak.no/bibelprog/mb.cgi?bi=Bibelselskapets+utgave+av+1930&refk=ja&wbo=ja&bp=1mo-ape

 

Den henviste Bibelutgaven vi har brukt her er Bibeloversettelsen fra 1930. Beherskes engelsk kan også versjonen King James av 1611 – sterkt anbefales.

 

Bibelen danner den helt nødvendige basis for de overforstående tall-punkter, med sitt syn på mennesket og dermed grunnlaget for menneskeverdet. Du kan lese en kort oppsummering av det tema også her: http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm