Kristningskongene

 

           

Anmeldelse av heftet: «Kristningskongene
fra Kaukasus og Jødeland»?
av Jørgen Høgetveit, AKF Krossen Media,
Pb.196, 4734 Evje.              

 

Anmelder Steinar Handeland, Hovsherad
– i www.Kommentar-Avisa.no – 12.02.2019

 

På lærerskolen hadde jeg en meget god historiker som sterkt understreket: HVEM har skrevet historien og hva er ideologien bak?

I dagens norske politiske og religiøse uro i Det Norske Hus, er dette heftet en tankevekker for alle som er opptatt av «våre røtter»! Fra kilder og litteraturliste henter Høgetveit fram flere professorers bøker om saken, som blir mer og mer belyst og hentet fram fra glemselen i flere lands studier av saken. Avisutklippene i flere land viser det.

Går Norges arv tilbake til folkeslagene i Kaukasus, som rømte for Øst-Romerne via Russland, Saxerland og Sigtuna i Sverige. Deres videre ferd og arv gikk til hele Norden. Mye tyder på det.

Kan noen av jødenes 12 stammer ha kommet til Kaukasus fra Assyria og Ninive og Babels angrep senere, som fikk store folkegrupper til å rømme videre på de store elvene Volga, Don, Dnepr, Donau og kom til Kvit-Russland og ble med i folkevandringene rundt Svartehavet og Kaukasus mot dagens Europa, eller blandet seg med vaner og æser og tok senere avsted mot nord, som Ynglingeætten vi kjenner?
Hvor hadde disse folkeslagene sin åndelig «sed og skikk fra»?

Harald Hårfagre sin far, Halvdan Svarte kom fra Sigtuna og var den første kristningskongen. Ynglingeættens folk ønsket å få landene styrt etter kristenretten. På Moster i 1024 innførtes «Hellig Olavs lov» med dyptpløyende endring og bærekraft til folk og nasjon som «kristenretten», Gulatings kristenrett.

De vendte seg mot hedenske religioner og det var ikke krav om personlig omvendelse, men om nye former i samfunnslivet. (Ikke drepe barn og gamle, ha onde rettskilder, ikke undertrykke fattige, trolldom og offerplasser ble forbudt, holde høytidsdager, søndag m.m.)

Lovene ble en nasjonalsamlende faktor i landet. Prof. T. Titlestad peker på folkestyre og tingsystemer, Gud er Gud for begge regiment og Guds vilje skulle være rettskilde for samfunnet.

Winston Churchill peker på den eminente skipskunst og samarbeide med Norden og England/Skottland. Angrepet på klosteret Lindisfarne i 793 gav paven i Roma et sjokk og friheten ble kjempet for av kong Olav mot den romerske organiserte motstand på Stiklestad i 1030, ja, helt fram til «kong Sverre talte Roma midt imot» og Magnus Lagabøte laget rettsstat før 1350 med demokratisk tingrett. I starten av skissen finnes et vink til vår samtid – og vi håper heftet blir lest av mange i dagens åndskamp!

 


Jan Pedersen anbefaler også heftet:
Jan Pedersen - fast skribent i Norge I Dag - skriver bl.a. om

det helt ferske heftet på 56 s. om "Kristningskongene fra Kaukasus og Jødeland"

 

"DYPTPLØYENDE HEFTE OM KRISTNINGSKONGENE.

JØRGEN HØGETVEIT SKAL HA TAKK!

 

"Det er viktig å være historisk oppdatert!  Jørgen Høgetveit er en slik person. Han har nylig gitt ut et hefte på ca 56 sider. Det bærer tittelen: "Kristningskongene fra Kaukasus og Jødeland".

Det er en fyldig orientering - - - -. Mange vil her få kunnskap om emnet for første gang. Dette er spennende lesning, som jeg anbefaler flest mulig å få del i."


Det er farlig å kutte kristenrøttene som har båret våre nasjoner her nord i flere tusen år.  

Bestill heftet hos:
AKF/Krossen Media
Pb. 196
4734 Evje

eller akf-evje@online.no eller tlf/SMS 90 83 43 79