Om Norges Kommentar Avis  (Lydfil om innholdet i NKA)

Norges Kommentar Avis, nettavisa som kommenterer de viktigste nyhetene i inn- og utland ut fra en (luthersk-evangelisk) og Grunnlovsmessig grunn (naturretten/ skaperretten). Kommentarene skrives av en rekke menn som selv bekjenner seg til denne grunn. Vi har både fagfolk og lekmenn som kommenterer nyhetene. Den enkelte står selv helt ansvarlig for det som kommer på trykk av hans stoff.

Flere av oss som skriver i Norges Kommentar Avis har lenge kjent på et sterkt behov for en kanal ut som ikke har de mange begrensinger som de aller fleste media har i dag, enten med hensyn på lengde - og dermed på en grundig dokumentasjon og argumentasjon, deres ideologiske ståsted osv. Vi mener media bør ha en slik respekt for sine lesere at fakta, dokumentasjon og argumentasjon kommer fram i sin helhet og fylde slik at leseren kan bedømme selv.

Vi håper du vil benytte deg av denne kanalen og anbefale den videre - samt ta utskrifter og sende rundt til folk som ikke benytter seg av PC-nyheter, men som er interessert i slikt stoff.

Vi ønsker altså at stoff fra Norges Kommentar Avis brukes utover det ganske land, men oppgi kilde. Stoffet skal ikke benyttes slik at Norges Kommentar Avis trekkes inn med våre synspunkter slik at det kan synes som om vi aksepterer ting vi ikke har gitt klart uttrykk for.

Norges Kommentar Avis er ikke ansvarlig for innhold/stoff som ligger på eksterne linker som det fra tid til annen linkes til.

Vi ønsker at sannheten skal få komme ut i vårt folk og frigjøre oss igjen! Be for kanalen!

 

Under finner du noe korte sitater som utdyper hvilket grunnlag Norges Kommentar Avis bygger på.

Om det protestantiske (evangelisk-lutherske)  hus

Om dette huset sier Olav Valen-Sendstad følgende i heftet "Moskva-Roma, Fjorten epistler om verdenspolitikken og det 20de århundres motrevolusjon.": "Å komme over i den protestantiske verden fra de to nevnte er å komme til en helt annen verden. Det er å komme over i den prinsipielle individualismes verden, hvor det enkelte menneskes religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje er grunnverdier som det våkes over. Som følge av denne grunnleggende individualisme blir det politiske ideal, demokratisk, sosiologisk sett svarende til at det kirkelige ideal ligger i det alminnelige prestedømme og de frie nådegavers utfoldelse.

I økonomisk henseende vil den individuelle eiendomsrett og en prinsipiell privat-kapitalisme alltid komme til å bli et korrektiv mot ekstrem sosialisme og kollektivisme. Både i Norden, i det vestlige kontinentale Europa, England og USA ser man" - at Europa finner sin egen vei "Velferdsstaten" " i forhold både til kommunismen (Moskva) og fascismen (Rom)." (uth. av red.)

Når man har merket seg og forstått det overfor siterte, bør man lese sakte videre hans sterke advarsel som kom i 1952:

"Så lenge de protestantiske folk kjenner seg bundet til sin historiske arv, tradisjon, kristendom og kultur, kan disse innflytelser og den megen forvirring ikke få nevneverdig betydning. Helt annerledes blir det fra den tid disse folk åndelig og mentalt taper kontakten med sin fortid. Da dukker ikke bare Moskvas og Roms "5te-kolonner" opp i ly av den politiske og religiøse frihet (som de selv er svorne fiender av), men deres ideer og idealer søkes omplantet  i vår jord - "  både på det politiske og det kirkelige område.  Og han fortsetter: "Med den ateistiske materialistiske kommunisme og sosialisme kryper den byråkratiske allmaktstanke og diktaturtendens inn i våre folk, og på bakgrunn av den "modernistiske" teologis fornektelser av grunnleggende kristelige sannheter, kryper den romerske kirketanke, det romerske kirkebegrep inn i de protestantiske kirker -  hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende." (uth. av red.)

Olav Valen Sendstad skrev utkastet til "Kirkens Grunn" som ble lest fra alle prekestoler i 1942 da prestene la ned sine embeder i protest mot nazimakten i Norge. Jeg lytter gjerne til slike folk og hva deres klare tanker bringer til torgs også om fremtiden. De tenker "vidt og langt"  ikke "kort og trangt". Man bør lytte til slike røster i tide. Når alle forstår situasjonen, er det ofte for sent.

 

Om "Det alminnelige prestedømme"

Alle kristne er rettferdiggjort av troen, derfor er de alle like for Gud. Det er ingen forskjell på en alminnelig troende mann eller kvinne og på paver og prester, så sant de er troende. Det er dette som Luther kaller: «det alminnelige prestedømme» etter ordet i Pet. 1.2: «Bli også I oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer.»

(Hvem var OVS?: dr. , cand theol Olav Valen-Sendstad  var en av nyere tids skarpeste ideologiske og teologiske hjerner, meget dyptloddende i sin forståelse av "det evangelisk-lutherske rike". Han formulerte også førsteutkastet til bekjennelsesskriftet "Kirkens Grunn" som ble lest opp på alle landets prekestoler da prestene la ned sitt  embete i 1942 i protest mot nazimaktens anslag mot norsk ungdom. Hans doktoravhandling "Virkelighet og virkelighetsforståelse" (enklere utgave "Ordet som aldri kan dø" er kanskje det  mest dyptpløyende verk om forståelsen av virkeligheten.)

 

Rettferdigjørelsen av tro forandrer verden!

Den sannhet fikk verdensomspennende følger. Før hadde virkelig tankefrihet, talefrihet, religiøs toleranse, frihet i samfunnet, og all annen frihet vært umulig så langt kirkens myndighet strakte seg. Nå ble det annerledes. Visstnok kom Luther selv ikke synderlig lengre enn til å kreve og leve i den religiøse frihet, men ettersom den fikk virke fulgte alle slags annen frihet etter. Frihet medfører ansvar. Den enkelte kristne kunne ikke lenger overlate sin Herres gjerning til kirken. Den som er prest for Gud, må være prest for sitt eget hus, sin menighet og sitt folk.» Kirkehistoriker Ivar Welle. (s. 35-36)

 

På denne grunnvoll er Grunnloven tuftet med alle sine menneskeretter. Nylig las jeg statsminister Jørgen Løvlands tale i 1914 på Eidsvoll for Grunnloven av 1814. Han nevnte ikke Den franske revolusjonen og Paris med et ord, men viste til den kristne arven fra England med «Magna Charta Libertatis». Red. merknad.

 

(Diverse sitater hentet fra "Dagendebatt" av Jørgen Høgetveit. En artikkelsamling om  den "evangelisk- lutherske" livsforståelse. Kan fås tilsendt fra AKF/Krossen media for kr. 45, + frakt.)

Til hovedsiden