Vi plager våre barn.

Klipp og kommentar, 28.10.2011

Relatert stoff:

Artikler om barnehagen.

 
 


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Vi plager våre barn

 

Dagen nett skriver 28.10.11:
«Mange barn mistrives i barnehagen

En ny norsk undersøkelse viser at mange barn ikke har det så bra i barnehagen som voksne liker å tro.»

Det er 3.000 danske barnehagebarn har fått mulighet til å uttrykke hvordan de opplever hverdagen til 4 norske forskere. Fagfolk er overrasket over de funnene, de høye tallene, bl.a. er professor Thomas Nordahl ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePu) ved Høgskolen i Hedmark det. Han uttaler også bekymring for disse funnene!

Så fortelles det at en av tre fire- og femåringer forteller at de perioder ikke har det særlig godt i barnehagen. 20 % trives under middels, omkring 50 % sier de blir ertet og plaget så mye at det er ubehagelig, og at de blir lei seg.

 

NKA kommenterer
En klassisk uttalelse en møter fra foreldre med barn i barnehagen er: «Jo, det er ikke alle barnehager som er like bra, MEN i vår barnehage der er det bra der.» Innen psykologien kalles vel en slik uttalelse for projeksjon. Man vil ikke innrømme egne feil hos seg selv, og de feil en har projiserer en over på andre, i dette tilfellet andre barnehager der egne barn ikke går.


Norges Kommentar Avis har i en rekke artikler påpekt fakta omkring sterkt økte nivåer av støy, smittepress og stress (forhøyet kortisolnivåer) i ansamlinger av barn i barnehager. Det som i noen sammenhenger benevnes fagfolk på området ignorer stort sett disse fakta – slik at det ikke vektlegges betydelig i favør av barna, men i favør av foreldrene og statsapparatet eller den rådende ideologi om man vil.

 

Hvor mange foreldre har ikke møtt for eksempel bedrevitende pedagoger, helsesøstre, leger og lignende profesjoner som forteller en hvor feil en tar når en prøver å skåne barn for en oppvekst i en barnehage institusjon. Barn blir ikke ordentlig sosialisert uten i barnehager må vite etc etc Og så får en høre at en må bidra til samfunnsoppbygging ved å yte noe uten for hjemmet…vel hvor blir det av de små krabatene når de er ferdig oppdratt hjemme? Jo de kommer ut i det ytre samfunnslivet og der begynner de å virke i tråd med sin oppvekst på godt og ondt – med den ballast de har fått. Er ballasten god går det samfunnet godt og visa versa…og hva sier så professor Nordahl om barnehagen – han er bekymret for barna...

 

Denne nye undersøkelsen av danske barn vil sikkert møte sterk motbør. Uten å ha lest arbeidene til disse forskerne, er det prisverdig at disse synes å ha stilt med åpne kort (formet relevante spørsmål) i sine undersøkelser og latt barna gi sin versjon – en versjon vi sjelden hører – men mange foreldre (+ barnehageansatte, psykologer, psykiatere etc) innerst inne opplever! Det trengs ikke høyere utdannelse for å forstå at barn ned til 8 mnd ikke vil trives i slike institusjoner – men tvert om må en nok ha høyere utdannelse (og da har gjennomgått en norsk ideologisk hjernevask) for hardnakket å påstå noe slikt er bra for barn, eller så må en være innbarket sosialist og benekte både seg selv og sitt opphav i naturretten.

 

Og samfunnet kan ikke si at dette var helt nytt for oss for hva sier bl.a. denne professoren:

«Så leser en et oppslag i DagenMagazinet den 14.11.08, der ingressen lyder: ”Professor mener stadig flere barn får stressrelaterte lidelser, noen så alvorlig at det kan føre til forbigående lammelser, kramper eller blindhet.

Og videre: ”Barneklinikken på Rikshospitalet opplever at flere barn må behandles for dette. Professor og barnepsykiater Trond Diseth mener skole og barnehage ikke tar barnets behov tilstrekkelig alvorlig.” 14-15 barn kommer hvert år til Rikshospitalet med de alvorligste stressykdommer. Det må bety at bak disse 15 ligger det hundrevis, kanskje tusenvis av andre som lider. Hva med de andre sykehus og legekontorer rundt om i det ganske land – vil noen publisere tall derifra?

Diseth uttaler også (m.h.t. bl.a. at skole og barnehage ikke tar barnets behov tilstrekkelig alvorlig): ”– Det må gå an å si noe om denne mulige sammenhengen uten å bli kalt mørkemann, erkekonservativ eller antifeminist, framholder han.”»

Kilde: Mørkemenn som sprer Lys!

 

Og kunnskapen om disse ødeleggelsene finner vi om vi går 10, 20, 30, 40 eller 50 år tilbake i tid, så kunne vi historisk også gå helt tilbake til Skapelsen – der var det fritt for slikt vanvidd i barneoppdragelsen og oppdraget var også å oppdra og passe på sine egne barn.
Det er intet nytt under solen sa Predikeren, men vi gjør feilene om igjen og om igjen…og mange helt bevisst eller under press. Mange i statsapparatet arbeider ikke under press, men de utgjør presset (via økonomisk press, Likestillingslov m.m.) mot den oppvoksende slekt og er derigjennom destruktive – og Nordahl er bekymret…! (Kikker du på denne linken ser du hva presset munner ut i: Den nye barnesykdommen)