Klipp og kommentar, 29.09.2007

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Pass dere bønder!

I følge et oppslag i Nationen 01.09.07 ønsker Innovasjon Norge å trekke 4,5 millioner turister til Norge innen 2010 og ønsker dermed et mye tettere samarbeid mellom reiselivet og landbruket for å få dette til. Dette er budskapet Inger Solberg, direktør for Landbruk og Marin i Innovasjon Norge har til bøndene. Og Norges Bondelag ved Cesilie Aurbakken, fagsjef i Norges Bondelag, støtter tanken til Solberg. Det er også noe penger å tjene på dette, ”grønt reiseliv” har 25 millioner til disposisjon i år. Solberg selv kaller dette en vinn-vinn situasjon for landbruket og reiselivsnæringen.


NKA kommenterer
Kan det være mulig at Norges Bondelag lar seg påvirke av smiger og penger, siden ”grønt reiseliv” har 25 millioner til disposisjon i år?

Men - hva med denne vinklingen: Prisen på råvarene stiger nå på hvete, grønnsaker etc. Da er tiden i hvert fall inne til å være ekstra på vakt mot å importere smittsomme sykdommer til norske gårdsbruk og forebyggende tiltak er de beste. Og av de forebyggende tiltak som er viktigst er selvsagt forbud mot import av levende dyr, men også å være svært forsiktig med turister som besøker gårdsbruk. Det kan jo undre en at det er 25 millioner i potten for slike integreringsaktiviteter, mens et lite grøftetilskudd – til den norske bonden - for å holde kulturlandskap og produksjon i hevd ikke lar seg stable på beina?

Mattilsynet sies nå fra faglig hold å ha store hull mht kontroll med import av mat og også svikt i kontrollen på landsbygda der maten produseres. Hvorfor går det penger til turistsatsing mens kontrollen med en overhengende smittefare legges brakk? Ønsker man mer smitte hit til lands for å øke integreringen mot EU m.fl. landområder?

 

I en slik turbulent tid for verdensproduksjonen av mat skal en i hvert fall være svært forsiktig med å hoppe på statlige påfunn, samtidig som man slepper inn på gården sine turister fra hele verden som bor i områder med svinepest, kugalskap, farlige insekter som koloradobillen, soppsjukdommer etc. Det kan koste gårdbrukeren og Norge dyrt og staten hjelper for sjelden til med å kompensere for den skaden som skjer – det blir masse ekstraarbeid på bonden og i verste fall faller de gode sanitære forholdene som Norge i dag er kjent for! Og faller de så faller et argument bort mht importkontrollen (det som er igjen av den), siden vi da vil risikere å bl.a. få nye sjukdommer hit til landet som vi per i dag har et regelverk for nettopp å hindre! 25 millioner kan vise seg å bli små penger i forhold til skadene påført ved økt smitte direkte inn på norske gårder.

 

Prisen på råvarene stiger nå på hvete, grønnsaker etc. som nevnt og det er mye som tyder på at landbruket begynner å få sin rennesanse igjen og da er det viktig at grunnkapitalen som også da innebærer en god dyre- og plantehelse er på plass og ikke ytterligere ødelegges av uvettige påfunn.

I EU er man nå tvunget til å oppheve brakkleggingspåbudet på de 7-8% av matjorda som var tatt ut av drift, fordi deres kornreserve har falt fra 14 millioner tonn til 1 million tonn. EU håper med det å få økt produksjonen med ca 13 millioner tonn korn og de har skjønt at de ikke uten videre har anledning til å kjøpe dette utenfra siden flere store produksjonsområder for korn sliter med bl.a. tørke.