Klipp og kommentar, 9.2.2004

 

Nationens nettavis d.d. har flere viktig oppslag som vi gjerne vil sette inn i et videre perspektiv. De fire første er fra Nationen.

 

 

Dramatiske beviser mot Blair

heter det nå med store overskrifter. Det er tidligere utenriksminister R. Cook som nå hevder at man har funnet bevis for at Blair talte usant med hensyn til masseødeleggelsesvåpen. (MØV)  Man sier at Blair var advart bare dager før vedtakene om at informasjonen om MØV var motstridende og at bevisene var tynne.

Norges Kommentar Avis:

På oss virker det som om man fortsetter kampen etter at Huttonkommisjonen har sagt sitt og renvasket Blair - men dømt BBC og den fløyen. Cook var jo den som trakk seg i protest mot invasjonen - og har vel kanskje et visst behov i å få rett. Nå er imidlertid saken den at Huttons undersøkelse først og fremst var en sak om at Blair hadde "spritet" opp rapporten fra våpeninspektør Kelly. Det hadde han altså ikke gjort, så påstanden fra BBC var gale.

Mhp MØV  er ikke siste ord i den saken sagt. Mye tyder på at våpnene er transportert ut av landet og plassert i Syria, delvis i Libanon - Bekadalen rettet mot Israel og kanskje også i godt bevoktede fjellområder mot Syriagrensen. Et område man fremdeles ikke har våget å angripe på grunn av at det ligger så høyt at evt. bakterier eller giftstoffer kan spre seg vidt over Midtøsten.

 

 

Anklager Putin for å likvidere politiske motstandere

er det "høyres tidligere forsvarspolitiske talsmann Ingvald Godal" fra Telemark som gjør. "Det er overhodet ingen tvil om hvem som står bak denne systematiske likvideringen av den politiske opposisjon i Russland. Det kan være Vladimir Putin, slik han også har ansvaret for likvideringen av Russlands uavhengige media, heter det i en pressemelding fra Støttekomiteen for Tsjetjenia der Godal er leder." Meldingen er gått ut over NTB. Han sier at Europa har fått en blodig despot i sin midte. Vi må erkjenne fakta for denne farlige realitet, og ta "de nødvendige forholdsregler før det er for sent," sier han.

Norges Kommentar Avis:

Fra en rekke artikler gjennom mange år har man lært å kjenne Godal som en klar og sikker vokter for Norges sikkerhet. Hans utsagn nå må en regne med er velinformert og vel underbygd. Flere åpne indikatorer peker i retning av at han har rett. En har i mange år - i avisartikler og bladet Lys - advart mot den utviklingen som tidlig syntes å avtegne seg med illusjonspolitikken i Norge med hensyn til forsvar og landbruk, splittelse i NATO og FN og militær oppbygging i Nordområdene. Nå har vi ikke kornlagre, nedbygd landbruk og nesten ikke invasjonsforsvar - en situasjon som minner mye om 1940. "Vi har ingen fiender medr"

sa minister Holst i begynnelsen av nittiåra, den kvinnedominerte forsvarsledelse prater det samme, og trusselen har lenge bygde seg opp fra Russland og evt. Frankrike for den som vil se. Aft. 15.1. d.å. er på samme linje når de skriver: Putin strammer tøylene. "Og sier at han har en makt knapt den russiske tsar hadde." Det må megen klar tale til nå og MEGEN BØNN om dette skal gå godt!

 

 

Drapsbølge over landet

er nok et oppslag av prinsipiell karakter. "I hele fjor var det 43 drapsofre. Nå er "Ni personer tatt av dage så langt i år."

Norges Kommentar Avis:

Mange har knyttet den økende voldskriminalitet til den økte innvandringen fra kulturer og miljøer som har mye mer av vold og blodhevn og æresdrap i sine kulturer.

Kriminalsjef Huse la for en tid tilbake fram en fyldig statistikk som viste at dette var tilfellet.

Nå sier kriminiolog N. Christi at "den store mediedekning er svært uheldig." Og det kan man for så vidt slutte seg til. Å "gasse" seg i kjempeoppslag dag etter dag med de råeste skildringer som en kan se det i taboloidpressen dag etter dag - avstumper etter hvert folk som fyller seg med slikt. Men man kommer nok ikke bort fra Huses advarsler som den grunnleggende årsaken. Samtidig er også det norske samfunn på vei bort fra Guds ord og resultatene ser vi.

 

 

For dyrt med importert tømmer

heter det nå fra sagbrukene som i fjor økte importen med nesten 50%. "Men nå slås bremsene på. Importtømmeret blir for dyrt." Prisene har økte kraftig i utlandet.

Videre heter det: "Det er tømmerknipe hos mange sagbruk, og hogsten har foreløpig ikke tatt seg opp- ,-. Importen av sagtømmer til sagbrukene økte med 200 000 m3 i fjor til totalt 495 000 m3."

Norges Kommentar Avis:

Dette kommer overhode ikke overraskende på oss. Behandlingen av bøndene med "importvåpenet" har pågått lenge, samt en rekke andre virkemidler som vil avvikle norsk skogproduksjon. Man rasler med utsagn om å avvikle skogbrukssjefene rundt i kommunene, man kutter kulturtilskuddet til skogplanting, kjører prisene ned på sliptømmer til kr. 130, per m3 en stund - og i planleggingen regnet  vi kr. 150,- i hogging og kjøring for å få fram tømmeret! En bonde var så forbitret at da han ble oppringt for mer tømmer - svarte han bare "at det har dere godt av". Masse bønder er tvunget over i attåtnæringer og kan ikke bruke arbeidskrafta på skogen. Dette må nå sentralmyndighetene snart forstå. Om de skal få mat og råstoffer - som alt kommer fra fotosyntesen på jord, beiter og skog - må de slutte med å skulle senke bondestanden fra nå ca. 60 000 til 20 000 - med en avgang på 4 000 bønder per år.

 

 

Avisen Dagen skriver på lederplass om "Den frie debatten"

den 9.2. bl.a..  "For tabloidiseringen har gjort at både papiravisene og etermediene er sluttet å tenke tankerekker og ut fra argumenters beviskraft. I stedet tenker man  i overskrifter og sjabloner og ut fra medieimage. Det er en ren fordummingsprosess som dessuten er svært farlig for demokratiet."

Norges Kommentar Avis:

Vi kan absolutt underskrive denne tankerekken. Det er også årsaken at vi sjelden eller aldri leser den slags avviser. De virker direkte "fordummende". Men det som undrer oss er at Dagen som nylig har lagt om layouten i avisen med store og stadig større bilder og desto mindre stoff ikke først feier for egen dør. Endatil lederne deres er det blitt vesentlig mindre plass til enn før. Og deres debattdisiplin er streng - C, og B- og kronikklengder som selvsagt igjen utstyres med store bilder. Plass til fakta og argumentasjon blir det mindre og mindre av. Og mange får stoff i retur - med beskjed om masse ekstraarbeid for nedkorting om en i det hele vil på trykk. Så forsvinner gode skribenter ut av rekkene - og røstene blir tause både her og der - til nettopp - skade for demokratiet.

 

 

Oppsiktsvekkende om jordens alder

skriver cand theol Saxe om i Dagen og forteller at fire forskere fra Institute for Creation Research (ICR) (www.icr.org) er blitt innbudt til "amerikanske geofysikeres høstmøte i San Francisco" for å legge fram sine undersøkelser for det vitenskapelige miljø i USA på dette området. Det viser deres høye nivå - som man har lett for å avfeie her i Norge som inkompetent og uvitenskapelig.

Man forteller at granitt etter de vanlige dateringsmetoder er fastlagt til 1,5 milliarder år, men den "inneholder uforklarlige store mengder helium." Ved den alder burde heliumet for lengst vært forsvunnet. Dette indikerer "at granitten bare er noen få tusen år gammel."

"Et annet forskningsresultat  -  var om målbare mengder C14 i diamanter" - som igjen indikerer at deres alder ikke er millioner  - "men bare tusener".

Og endelig la man fram undersøkelser om grunnstoffet polonium - radioaktivt - " som finnes i granitt som er dannet i løpet av få uker, og dette faktum peker i retning av store naturmessige omveltninger ("catastrophic conditions") - noe som igjen tolkes som indirekte vitnesbyrd om skapelsen eller syndefloden for bare få tusen år siden."

Norges Kommentar Avis:

Vi har ikke mange kommentarer til dette - bortsett fra at når man begynner å få kontakt med vitenskaplige miljøer i utlandet - så lettner det betraktelig for den kristne som tror på en ufeilbarlig Skrift. Både seminaret til DELK i Egersund nylig - som vi kommer tilbake til - samt mye av deres vitenskapelige materiale og bibelforståelse er noe vi skal glede våre lesere med og den norske ungdom videre framover.* J.H.