Klipp og kommentar, 26.3.2004

 

Ny ensrettet skole, dirigert av byråkrater

  Av Lars-Arne Høgetveit

 

I en kronikk i Aftenposten den 22.03.04 skrives det i ingressen:

”Til sommeren får vi et nytt statlig utdanningsdirektorat, som skal styre fremtidens Skole-Norge ved hjelp av 200 byråkrater. Det er duket for en sentraldirigering uten like, som vil kunne gjøre de norske skolene likere enn de noen gang har vært, skriver CHRISTIAN W. BECK, førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.”

Det sakses korte deler fra kronikken:

 

Man begrunner dette nye Utdanningsdirektoratet bl.a. med:

 

 

Norges Kommentar Avis

For ikke mange dagene siden kom det opplysninger i media om at karakternivået i privatskoler lå høyere en i offentlige skoler. Dette har lenge vært kjent og skyldes bla god motivasjon og bedre disiplin i den ”private sektor”.

Den offentlige skole har i mange tiår lært barna at de stammer fra apene, altså Darwinisme. Derfor er det ikke til å undre seg over at barna tar etter den ideologi (og biologi) som de har lært og oppfører seg i tråd med den frie oppdragelse der mennesket er redusert til et dyr og ikke er Skapt I Guds billede. Skolebarna lærer at mennesket er det 5. rovdyr.

 

Bech skriver at ”Forslaget om en slik sosial utvidelse av evalueringsgrunnlaget for kvalitet i skolen, kommer fra den politiske høyreside, men har lenge vært etterspurt fra venstresiden.” Dette er meget opplysende og interessant og styrker grunnen til å frykte hva du kan lese i artikkelen Hva er og vil Sosialismen? Tidligere professor Edv. Bull og nestformann i Det norske Arbeiderparti utalte: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak." Og videre "Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst.” Kjenner du deg igjen? Den totalitære smak får vi også når vi repeterer punkt 2 og 3 som nevnt innledningsvis:

”Samtidig blir det understreket at skolene må sørge for at de nasjonale undersøkelsene blir gjennomført og at den kartlegging som undersøkelsens resultater gir, blir fulgt opp med tiltak fra skolen. Når dette blir nedfelt som forskrift, er det lovgrunnlag for et nytt og mer totalt kontrollregime over Skole-Norge. Tyngdepunktet for styring av vår allerede overbyråkratiserte skole er blitt det nye byråkratiet, Utdanningsdirektoratet. Hvis skolene ikke tar del i alle de undersøkelser de 200 ansatte måtte finne på, og ikke sørger for de tiltak som direktoratet fremmer, bryter de norsk lov, og de blir registrert som kvalitetssvake skoler.”

 

Hvem skal bekle dette Utdanningsdirektorat? Hvilken ideologi skal råde? Dette er sentrale spørsmål som krever svar. For det er sikkert at den norske skole aldri har hatt et reelt behov for en slik maktstruktur, for vi har basis lover og regler som bra ivaretar de behov som barn, foreldre og samfunn har. Hvorfor dette da? Aner vi en ytterligere innskjerping i foreldreretten og samfunnets indoktrinering av våre barn. Det bør ikke lenger være tvil om det.

Norges Grunnlovs § 2, Norges rettsgrunnlag, forteller oss at den staten du og jeg bor i skal styres etter ”Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales.       (Kilde: www.kommentar-avisa.no/Grunnloven-Constitution-1814,%20ferdig.htm )  Norge er en kristen stat (og konfesjonsbundet) og ikke en sosialistisk. Derfor har den norske skole bl.a. en kristen formålsparagraf.

Konfirmasjonsundervisningen var starten til de første skoler i Norge ut på 1700 tallet. Der var Bibelundervisningen en hjørnestein. Denne hjørnestein, med bl.a. idègrunnlaget for foreldreretten, angriper man nå ytterligere i og med en et nytt statlig utdanningsdirektorat. Edv. Bull og nestformann i Det norske Arbeiderparti fortalte oss for flere tiår siden hva de ville gjøre med Norge, nå bygger flere partier på mye av den samme ideologi, også regjeringspartiene. Men Foreldreretten står ennå ved lag! Den er tuftet på vår Grunnlov og holder i enhver rettssal, som følger Grunnloven, der foreldreretten eventuelt skulle settes under press. Et økt press kan vi se som en økt mulighet med et nytt Utdanningsdirektorat, med bakgrunn i det politiske skisma vi i dag har. Vi trenger ikke et slikt direktorat, men det planlegges allikevel. Da spør man seg selvsagt hvorfor?