EN OFFENTLIG SPION NEDI SKÓRSTEINEN OGSÅ?

 

Noen får en idé. Konstaterer at den skal kunne gjennomføres innenfor Brüssels personvern-forordning. Og dernest bare tut og kjør.

 

"Muligheten til å selv kunne råde over egne personopplysninger, og et vern av den enkeltes privatliv, utgjør grunnstammen i personvernet." "Vi har på et tidlig tidspunkt gjort det klart at løpende registrering og lagring av den enkelte husstands strømforbruk medfører en ikke ubetydelig trussel mot personvernet. Vi har pekt på at til tross for ... tilfredsstillende sikring av opplysningene og klare formålsbegrensninger vil selve registreringen i seg selv gjøre at personvernet utfordres." (Datatilsynet; høringsuttalelse; 07.10.14)

 

Dag Jørgen Høgetveit; oktober 2022

 

 

Mens Brüssel arbeider med nedfasing av vedfyring, har Halden-firmaet airMont utviklet "Ny banebrytende løsning for monitorering av piper!"

"Vår pipesensor er en trådløs sensor som monteres direkte i pipeløpet. Sensoren kommuniserer med vår skybaserte plattform og gir feiervesenet mulighet til å innhente faktiske data om fyringsmønster, aktivitetsnivå og risikofaktorer." (airmont.no)

 

"... fyringsmønster, aktivitetsnivå ..."

 

airMonts sensor "vil gjøre feiertjenesten langt mer effektiv og bidra til en enklere og sikrere hverdag"; "vil gi økt trygghet og bedre sikring av dine materielle verdier. Riktig fyring vil bidra til redusert utslipp, renere luft og bedre utnyttelse av energien i brenslet."

"Vi er stolte av å kunne tilby et produkt som kan være med på å bidra til sunnere og bedre luft til folket."  Osv...

 

Aber ... ?

 

"Med mål om å redusere brann i boliger, har Halden kommune vedtatt en lokal forskrift som slår fast at brannvesenet har rett til å bruke sensorteknologi på alle hus med skorstein i Halden. En slik forskrift er juridisk bindende, og bruk av skorsteinsmonitorering med sensor er dermed ikke valgfritt. Du kan ikke nekte." (halden.kommune.no)

 

"Vi forvalter innsamlede data varsomt. Tjenesten skal ivareta alle sider av personvern og retningslinjer i personvernforordningen (GDPR)." "Halden kommune er ansvarlig for at innsamlede data behandles riktig og etter gjeldende regelverk. airMont AS drifter den tekniske løsningen og må følge det samme regelverket."

(Samme reglen re-shuffled: "Bjørnafjorden kommune er ansvarleg for at innsamla data blir behandla riktig og etter gjeldande regelverk. Airmont AS drifter den tekniske løysinga og må følgje det same regelverket. Tenesta skal ivareta alle sider av personvern og retningslinjer i personvernforordninga (GDPR)." (bjornafjorden.kommune.no ; "... i Bjørnafjorden kommune i Vestland røk siste minibank i mai", skriver Nationen 1. oktober - men det er en hélt annen sak?))

 

"Løsningen er lukket og krever innlogging. Løsningen er kun tilgjengelig for personer i boligseksjonen i Halden brannvesen som har et tjenstlig [sic] behov for slik tilgang"; ("Løysinga er lukka og krev innlogging. Løysinga er berre tilgjengeleg for tilsette i førebyggande avdeling i Bjørnafjorden brann og redning som har behov for tilgang i tenesta.")

 

Åja ... ; aber "airMont AS drifter den tekniske løsningen" - hvem har tilgang til airMonts server? airMonts server?

 

"Temperaturdata sendes inn til en skyløsning [eller om man tar det ned på bakken: det nye elektrosmog-bidraget sendes til et strøm-konsumerende ... ("Microsoft har vært karbonnøytral siden 2012"; "Det er opptil 98 prosent mer karboneffektivt å bruke Microsoft Azure enn et tradisjonelt bedriftsdatasenter. Bli en av stadig flere bransjeledere som reduserer energibruken og går over til en mer karbonnøytral infrastruktur med Azure" (microsoft.com)) ... det nye elektrosmog-bidraget sendes (ved å nytte elektrisitet i hele leveringskjeden) til et strøm-konsumerende, følgelig 'utslipps'-drivende, datasenter] hvor de [temperaturdata] sammenstilles med andre relevante fagdata." (Halden komm.)

"Sikker lagring i skyen (Microsoft Azure skyplattform)". (airMont)

"Microsofts personell (inkludert underprosessorer) utenfor det geografiske området kan styre databehandlingssystemer i det geografiske området eksternt, men får ikke tilgang til kundedata uten din tillatelse." (Microsoft)

 

"Løsningen er kun tilgjengelig for personer i boligseksjonen i Halden brannvesen som har et tjenstlig behov"?

 

Tusenser på tusener på ... nye påtvungne mikrobølgesendere ("Kommunikasjon - 4G (Telenor LTE-M)"); "-Vår tanke er at de fleste hus i Norge skal ha en slik sensor, sier daglig leder Karl-Magnus Haugen i airMont til Halden Arbeiderblad.

Han legger til at det er 2,5 millioner piper i Norge. -Kundegrunnlager er stort". (document.no 20.09.22;

-Skulle det være bare for pipebrann, kunne du klart deg med lokal alarm og ingen kontinuerlig datainnsamling. Dette åpner jo for kontinuerlig overvåkning av vedfyringen. Kanskje måles hvor mye CO2 hver bolig slipper ut, og har man først tatt det skrittet, er det bare fantasien som setter grenser. En ny og lokal CO2-avgift skal ikke utelukkes.

-Glem ikke at det sitter mange og fantaserer i Brüssel..."; document gjengir "Teknisk kyndige med bakgrunn i sikkerhetsarbeid.)

 

Men det var de potensielt 2,5 millioner nye mikrobølgesendere (og airMont tenker seg dertil utenlands):

"Såkalt "ikke-ioniserende", menneskeskapt elektromagnetisk stråling gir biologiske skadevirkninger som gir vesentlig økt risiko for et bredt spekter av helseplager og -lidelser, selv om eksponeringen er svakere - gjerne langt svakere - enn dagens grenseverdier. Vi kjenner den viktigste mekanismen så godt at vi kan gjøre beregninger som stemmer godt med de skadevirkningene som observeres i det meste av forskningslitteraturen.

Hovedkomponenten er meget lavfrekvente pulser som inngår i all radiokommunikasjon og "skitten strøm", og som forstyrrer de normale elektriske utladningene i celleveggers ionekanaler og i nervetråder. Denne mekanismen fanges ikke opp av dagens grenseverdier." (einarflydal.com 16.07.22)

 

"Alle disse virkningene", skriver Martin L. Pall (han lister i sammendraget til et halvtannet-hundre boksiders notat bl.a. nevrologiske/nevropsykiatriske virkninger, oksidativt stress, senket fruktbarhet, kreft, demens, "livstruende virkninger på hjerte- og karsystemet"; "Alle disse virkningene skjer gjennom hovedmekanismen for biologisk påvirkning fra både mikrobølget og lavfrekvent EMF [ElektroMagnetiske Felt], som er aktivering av spenningsstyrte kalsiumkanaler (VGCC [Voltage-Gated Calsium Channels]) (Kapittel 2). Hver av virkningene oppstår via såkalte nedstrømsvirkninger av VGCC-aktivering. Det følger av dette at vi har en god forståelse, ikke bare av at disse effektene oppstår, men også av hvordan de faktisk er i stand til å oppstå. Den ekstraordinært høye følsomheten i spenningssensorene for VGCCene, som aktiviseres av EMF, viser oss at de nåværende retningslinjene for strålevern tillater oss å bli eksponert for EMF selv på nivåer som er omtrent 7,2 millioner ganger for høye. Dette følsomhetsnivået følger av fysikken. Således peker både fysikken og biologien i retning av at ikke-termisk EMF virker gjennom den samme mekanismen - uten at det skjer oppvarming."

 

"Ettersom vi vet at resultatene fra sædcelletellinger gjennomgående viser nedgang på mer enn 50% i alle de teknologisk utviklede landene på kloden, er det vanskelig å unngå den slutning at det store flertallet av befolkningen i disse landene allerede er betydelig påvirket. Den samme konklusjonen kan trekkes hva gjelder den utbredte forekomsten av nevropsykiatriske lidelser i disse landene. Begge disse skadevirkningene vil bli svært mye verre, selv uten økning av nåværende eksponeringsnivå, ettersom disse skadevirkningene har en kumulativ karakter og er irreversible. Jeg forventer at vi vil se en kraftig nedgang i menneskelig reproduksjonsevne ned mot nær null, i likhet med det som skjedde i musestudien til Magras og Xenos. Jeg anslår at vi kan komme til å se tilfeller der dette inntreffer innen ca. 5 år, også uten noen økning av eksponeringsnivåer. 4G og 5G vil åpenbart gjøre situasjonen mye verre. Tilsvarende forventer jeg at den svekkelsen av hjernens funksjonsevne som vi allerede ser er under utvikling, vil forsegle vår skjebne dersom vi ikke klarer å handle raskt og effektivt. Vår kollektive hjerne kan bli helt ute av stand til å håndtere situasjonen ved en slik megakrise.

Nå kan det jo innvendes at enkelte av disse spådommene kanskje ikke utvikler seg slik som jeg forventer, til tross for at disse forventningene er basert på det beste vitenskapelige belegget som foreligger. Man kan til og med argumentere for at det kan gjelde alle spådommene som er framsatt ovenfor. Men når hvert eneste teknologisk utviklede land på kloden står overfor betydelig risiko for flere samtidige trusler mot sin eksistens, vil manglende evne til å handle raskt og effektivt bety at sannsynligheten er svært høy for at disse samfunnene kan bli fullstendig ødelagt... eneste rimelige kursen å ta, å handle med stor kraft for å hindre at nye eksponeringskilder oppstår, og for å svekke de eksponeringskildene som alt fins.

Man kan likevel ha tilgang til internett, ved hjelp av kablede tilknytninger. Vi kan også senke strålingen fra mobilmaster og mobiltelefoner vesentlig. Smartmålere kan fungere via kablede tilkoblinger, om de overhodet trengs." (Martin L. Pall; notat til EU-kommisjonen, 2017;

"Med dette notatet skulle han - nærmest en gang for alle - dokumentere hvor meningsløst feilaktig påstanden fra EU-kommisjonen var - at helseskader fra mikrobølget kommunikasjon ikke er påvist og at slike skader ville være uforenlig med foreliggende forskning."

"Martin L. Pall er professor emeritus i biokjemi og medisinske basalfag ved Washington State University. Hans utdannelse omfatter en BA i fysikk, Phi Beta Kappa with honors fra Johns Hopkins University og en PhD i biokjemi og genetikk fra Caltech (California Institute of Technology)."

"Det Pall gjør i sitt notat, er å gjøre litteraturstudie av litteraturstudier: Han tar for seg andres litteraturstudier, nærmere to hundre, og undersøker hvilke funn de gjør om hva primærstudiene gir sikre belegg for. Det ligger altså et svært stort vitenskapelig materiale til grunn for konklusjonene." (Einar Flydal og Else Nordhagen (red.); 5G og vår trådløse virkelighet - Høyt spill med helse og miljø - Bevis- og referansesamling med forklaringer for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte; (s.323-324.178.176.179).)

 

Så. Hva gjør offentlige instanser som eventuelt skulle ofre strålingssikkehet en tanke? Henvender seg til Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) - som vil henvise til retningslinjer fra International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), hvis retningslinjer (uten oversettelse) automatisk er gjeldende norsk forskrift.

 

"ICNIRP er en liten, selvutnevnt og selvrekruttert privat klubb, en stiftelse registrert i Tyskland"; "en gruppe av håndplukkede personer som alle er forpliktet til å opprettholde dogmet om at mikrobølger som er for svake til å varme opp biologisk vev, er ufarlige. Ettersom den eneste måten man kan bli med i ICNIRP på, er å bli invitert av dem som allerede er medlemmer, klarer man å sørge for at ICNIRP holder seg strengt til dette oppvarmingsdogmet."

"Det fins ingen uavhengig kontroll av ICNIRP. Organisasjonen kontrollerer seg selv."

"Til tross for sin erklæring om vitenskapelig uavhengighet, klarer ICNIRP tydeligvis ikke a) å ta interessekonflikter på alvor, og b) å garantere for noe av den informasjon organisasjonen bringer til torgs. Siden vi vet at ingen forsikringsselskaper vil påta seg å forsikre telekombransjen mot erstatninger for skader som skyldes bruk av deres produkter, er punkt b) neppe overraskende.

Det som derimot virkelig er overraskende - i alle fall for de blåøyde som har beholdt et snev at tillit til at deres nasjonale regjering har folkets velferd på hjertet - er at offentlige organer, som New Zealands [forfatterinnens hjemlands] helseministerium, ikke bare skriver i sine offentlige "faktaark" at de "stoler på" ICNIRP, men faktisk støtter denne interesseorganisasjonen med skattebetalernes penger." (Cellebiolog Susan Pockett; Stråletåka - Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene; s.45-49)

(Mer om ICNIRP i Tom Butler's kap. 14, ICNIRP, et globalt strategiverktøy, i Nicholas H. Steneck og Tom Butler; Debatten om mikrobølgene - Fra jakten på svar til bransjeforsvar; Paradigmeskifte forlag 2022.)

 

"Hvis hensynet til kriminalitetsbekjempelse ikke kan forenes med hensynet til personvern, må personvernet vike. Det er et gjeldende prinsipp for norsk politi", skriver Frank Rossavik ifm. Personvernskommisjonens ferske rapport. (Aft.p. 27.09.22)

Hvis hensynet til 'å redusere brann i boliger' ikke kan forenes med hensynet til personvern, må personvernet vike. Det er et gjeldende prinsipp for ...

 

"Kommisjonen vil ... ha vurdert om flere av politiets metoder må godkjennes av domstoler. Det er viktig at personvern sees på som et verdig hensyn, som noe viktig, ikke bare som en litt plagsom hindring for effektiv styring av samfunnet."

 

"I London henger det kameraer overalt. Folk elsker dem. De bidrar jo til oppklaring av kriminalitet som ellers ikke ville blitt oppklart. 80 prosent av innbyggerne i London er for, viser en meningsmåling.

Er det noe farlig da? Vel, det er som om det skulle stå en politibetjent på hvert gatehjørne og stirre på folk. Bare enda verre, for betjenten kan ikke gjenkjenne enhver som går forbi. Og verre fordi en synlig politibetjent på hvert hjørne ville være et ærligere uttrykk for politistaten." (Fremdeles Rossavik)

 

Men altså - en sensor tilkoblet en 4G-telefon som formidler "fyringsmønster og aktivitetsnivå" til 'skyen'?

 

Kunne det være greitt å (fortsatt) kunne tenne i ovnen om morgenen; litt senere lørdag kanskje; eller om kvelden, muligens sén kveld (og lite trekk kanskje) - uten at (også) dette blir elektronisk vidererapportert?

 

 

Se forøvrig D.J.H. (kommentar-avisa.no):

1. Men akkurat dét får ikke SSB vite.

2. Antagelig er lite kriminalitet i Nord-Korea - men hvem ønsker å bo dér?