Gjestekommentar, 23.09.20


Nye strømmålere og nettselskaps trussel om frakobling av strøm


Av Dag Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no

"Til slutt har jeg en oppfordring til noen av våre kunder om å behandle Agder Energi Nett sine medarbeidere med respekt og god folkeskikk. Vi har mange dyktige medarbeidere som er ute i felten for å bytte målere eller sitter inne og tar imot telefoner. De fortjener ikke alle ukvemsordene de får, bare fordi de gjør jobben sin." (Adm.dir. Agder Energi Nett AS, Jan Erik Eldor; Agderposten 21.07.20)

Nettselskap har i flere år trakassert abonnenter med bl.a. trussel om frakobling der hvor abonnenter (med opptil flere velbegrunnede innsigelser) nekter nettselskap tilgang for å bytte ut analog strømmåler med AMS-/digitalmåler.

Om nettselskaps (til dels kreative) anførsler vedrørende digital-/smartmålerens uklanderlighet samt installasjonsplikt, er det skrevet adskillig - her skal kun berøres monopoldistributør av essensiell våres (mis-)bruk av frakobling som sanksjonsmiddel.

"Når det gjelder spørsmål om stenging av anlegg", kan Elklagenemnda finne på å skrive, "... er standard nettleieavtale § 7 sentral". Og slik er det altså ikke, da tilfellet er (relativt nitid) regulert av Forbrukerkjøpsloven('s §48a).

Forbrukerkjøpsloven "gjelder for ... avtale med et nettselskap om overføring av elektrisk energi." (§2 første ledd bokstav d) "Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her." (§3)
Paragraf 48a skriver at "Nettselskapet kan avbryte (stenge) overføringen av elektrisk energi dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukerens side i en avtale som nevnt i § 2 første ledd bokstav d." Som "vesentlig kontraktsbrudd" kjenner paragrafen kun betalingsmislighold. "Dersom sosialtjenesten innen fristen i annet ledd annet punktum bokstav a har meddelt skriftlig at den tar på seg ansvaret for å oppfylle forbrukerens forpliktelse, kan stenging ikke skje." (3. l.)

Annet ledd bokstav a skriver: "Før stenging kan skje, skal nettselskapet sende forbrukeren et skriftlig varsel om stenging. Varselet skal ["skal"] angi a) at stenging ikke vil skje dersom forbrukeren betaler innen ..."

Følgelig er det ifm. målerbytte ikke mulig for nettselskap å utsende et lovformelig "skriftlig varsel om stenging" uten samtidig å legge for dagen at varsel m.evt. påfølgende stengning er lovstridig.

"-Trusselen om stengning er ulovlig, og helsefaren er et reelt argument, selv om vi ikke har en dom på det ennå. Gebyrene [ved innvilget AMS-fritak] er uberettigede, så de vil forsvinne eller skrumpe inn til nesten ingenting, sier Einar" Flydal til Strålevett (1/2020); "-Vi har vunnet over nettselskapene i alle sakene som vi har gått inn i som gjelder fritak fra AMS. I noen tilfeller var det nok med en telefon, i andre et brev fra juristen eller et rettslig krav om midlertidig forføyning. Ingen av selskapene har villet møte i retten. De viker unna." (Se ellers einarflydal.com)

Tilbake til innledningen, til Agder Energi Nett (AEN) og seksjonsleder nettkunder, Ole-Herman Cappelen - etter gjeninnkobling av abonnenter i AEN's konsesjonsområde: "Det er viktig for Agder Energi Nett at vi har en god dialog med våre kunder og at vi forsikrer oss om at disse kundene har forstått konsekvensene av å si nei til bytte av måler"; Cappelen sitert av Espen Syversen (Agderposten 11.07.20); Syversen: "AEN er nå på full retrett og setter på strømmen igjen hos dem av oss som har blitt frarøvet strømmen, kun fordi vi har takket nei til installering av AMS-måler. AEN har altså truet og "tvunget i kne", mange kunder som ikke ønsker AMS-måler ved å frarøve/true med å frarøve oss livsnødvendig strøm. Mange har gitt opp, men noen av oss tar saken til tingretten. Er det derfor AEN nå snur? Er det derfor de skylder på "dårlig kommunikasjon"? Mener AEN nå at alle de trusselbrevene min familie og andre kunder har fått fra AEN siden januar bare er "dårlig kommunikasjon"!?"