Gjestekommentar, 14.03.20

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

LYSENE SKAL NÅ SLUKKES RUNDT PÅ AGDER
- der hvor Agder Energi Nett AS ikke får det slik de ønsker.


Agder Energi Nett (AEN) sender for tiden ut varsel om strømutkobling til mer enn 1500 abonnenter som ikke ønsker AMS, Avanserte Måle Systemer.

Slikt varsel skal ihht. Forbrukerkjøpsloven § 48a bl.a. angi "at forbrukeren bør ta snarlig kontakt ... dersom forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengingen."
Men AENs varsel angir ikke dette. Det ville vel ikke medføre ønsket respons - "-Når vi sender ut slike brev tar cirka 70 prosent kontakt med oss for å bytte", sier AENs O.H. Cappelen til Agderposten 3. mars. Enhver innsigelse "som ikke er åpenbart grunnløs", medfører etter nevnte paragraf at stenging ikke kan skje.
Slikt varsel skal også angi "at stenging ikke vil skje dersom forbrukeren betaler", hvilket i og for seg er av interesse da lovens stengingshjemmel er knyttet til betalingsmislighold. Dertil skal slikt varsel angi "at forbrukeren bør ta snarlig kontakt med nettselskapet dersom stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade". Heller ikke dette angir AEN.


AEN informerte aldri 190000 abonnenter om at AENs valgte AMS-løsning i biologisk forstand stråler kontinuerlig med en effekt som kan tre ganger overgå effekten fra en 3G- eller 4G-telefon. De hevdet noe ganske annet og valgte ikke å informere om internkommunikasjon i etablerte maskenettverk. AEN informerte ikke om at AMS personvernmessig er så inngripende at eks.vis nederlandske myndigheter av den grunn avstår fra AMS-pålegg.
AEN informerte ikke om at AMS-installasjonen innebærer at fjernstyrt individuell strømbryter er installert på abonnentens el-anlegg (og jeg er ikke kjent med at nødetater er fritatt ekstern nettfrakobler).
Heller ikke informerte AEN om at AMS-installasjonen inngikk i et ønsket effektprisregime. At AMS vil bidra til at abonnenten kan "spare strøm" er vel et understatement. Alternativet til å "spare strøm" kan antas bli meget kostbart.

Produktkontrolloven (fremholder Advokatfirmaet Erling Grimstad AS i utredning som inngår i publikasjonen "Smartmålerne, jussen og helsa") gir "på nærmere vilkår enhver rett til informasjon om produkter som foreligger hos offentlig organer, samt rett til informasjon om produkter fra produsent, importør, bearbeider, omsetter eller bruker av produkt, jf. §§ 9 og 10. Slik informasjon kan bidra til å avklare ytterligere hvordan de ulike målerne fungerer, og dermed også hvilken helsemessig risiko de potensielt og rent faktisk genererer."
For personer med innvilget helserelatert AMS-fritak er det essensiell kunnskap om en evt. (evt.) AMS-installasjon innebærer demontert eller deaktivert senderenhet. Der andre nettselskap demonterer senderen, erfares det at AEN på gjentagen forespørsel ikke besvarer om sender blir demontert eller deaktivert, evt. klargjør hva AENs løsning innebærer.

AEN skriver i stengingsvarsel som sendes el-abonnenter at "AEN er gjennom lov/forskrift pålagt å bytte samtlige målere innenfor eget nettområde til AMS". Aktuelle forskrift angir ikke type teknologi; AEN er altså ikke pålagt installere det som for mange er innsigelsen - trådløs AMS.
Heller ikke er AEN "pålagt å bytte samtlige målere". Av OEDep.s brev til S. Werenskiold datert 04.12.19 fremgår implisitt at slikt pålegg aldri er gitt der AMS-fritak er innvilget. (Når Dep. i samme brev hevder at en "digital strømmåler som hverken kan sende eller motta signaler... ikke [er] en AMS-måler", så medfører dette ikke generell riktighet. Forskriften skriver Avansert(MS), ikke Automatisk.)

Det kan videre glatt utledes av forskriftens fritaksbestemmelse at slikt pålegg heller ikke kan gis, da fritaket gjelder AMS-installasjon og ikke trådløs sender. (En "ny måler" av type manuelt avlest AMS-installasjon innehar elektronisk strømforsyning, (en de facto 24/7 'skittenstrøm'-støysender) uforenlig med reelt AMS-fritak for 'el-sensitive' eller hva man kaller det. AEN har forøvrig innvilget ca. 800 slike fritak.)

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS skriver (under Oppsummering og konklusjon i 11-siders "Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm") bl.a. at "Varslingsreglene i forbrukerkjøpsloven må følges for at nettselskap skal kunne stenge strømmen, uansett underliggende hjemmel for stenging. Stenging uten hjemmel vil videre være brudd på nettselskapets leveringsplikt, noe som vil kunne føre til erstatningsansvar etter Standard Nettleieavtale."
"... en kundes innsigelse mot stengingsgrunnlaget, der denne begrunnes med f.eks. frykt for økt strålefare og dermed økt helse- og miljørisiko (sett i forhold til den måler kunden har i dag) neppe kan kategoriseres som "åpenbart grunnløs". Dette tilsier at nettselskapet ... ikke kan stenge av strømmen."
Søk forøvrig opp mitt memorandum Agder Energi og smartmålerproblemet.