Gjestekommentar, 06.01.17

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no


Og i fravær av Heimevernet?

"Til Adresseavisen understreker" forsvarssjefen i april 2015 "at HVs 45000 soldater har en svært viktig rolle med å "skape en terskel" dersom en fiende velger å bruke militær makt mot Norge. - En av utfordringene i Ukraina var nettopp at staten ikke hadde denne typen ordninger. Der fantes ikke det statlige maktapparat til stede på bakken. Vi har et system der vi har brukt enkle midler til å skape styrkene som trengs rundt omkring i landet, sier Bruun-Hanssen."
Halvåret senere råder admiralen til at Heimevernet med sine 3 prosent av militærbudsjettet, kuttes 28 prosent i områdestrukturen; til 30000 soldater samt, ikke minst, distriktsstabene redusert fra 11 til 7. Konsekvensen er i flg. HV-generalinspektøren "-... at store deler av Sør Norges territorium vil mangle HV-styrker." Bruun-Hanssens fagmilitære råd kommenterer seg selv. Hvor man skal hente mannskap ved neste større uhells-skogbrann som ignoreres i hovedstaden, det er sekundært.

Overalt - Alltid. "- For meg er eit framtidsretta landforsvar forankra i eit moderne heimevern som er til stades i alle norske kommunar." "-... dersom du ikkje har den lokale situasjonsforståinga, dei lokale aktørane, så er heile situasjonen tapt lenge før dei tyngre strukturane i det heile kjem i spel". "-Vi blir lettere å vippe av pinnen hvis vi er sterke i ett område, men helt tomme i et annet. Det handler ikke om store styrker, men tilstedeværelse i alle kriker og kroker gir evne til å lede andre aktører, også ild fra skip eller fly lenger unna." (Gen.It. R. Mood)

"Lokal tilknytning og kjennskap til terrenget og lokalbefolkningen er avgjørende for de smarte valgene, men også for å finne "snarveiene", de lure løsningene, de gjemte ressursene, fagfolkene, i det hele tatt det enorme registeret av ressurser som en fremmed aldri vil kunne nyttiggjøre. Det gjelder uavhengig av om det er en fremmed makt med onde hensikter, vår egen hær eller allierte forsterkninger. Det vi ikke kan innen den militære profesjon, tar vi igjen i evne til improvisasjon, lokalkjennskap og fighting spirit." (Sjt.maj. Ø. Mjelle) Beskrevne kapasiteter tilkommer også 'Heimepolitiet'; men ikke pendlerpolitiet.

Jeg antar folk flest ville bifalle nødvendige øvingsmidler til HV; bifalle våpen og uniformer til de rapporterte tusener som ikke har; bifalle at landsmenn som evt. må i krigen tilkom nødvendige nye hjelmer og fraværende kroppspansring; at generalinspektøren tilkom de 50 stillinger han behøver for å hente ut potensialet i dagens organisasjon. Og dertil arbeidsro.
Men ...

Kardinalpunktet i en langtidsplan er helhetlighet. Riksstyret fremmet i høst langtidsplan hvor landmakten, herunder HV, ble henvist til utredning. I en tid da Polen og Frankrike etablerer heimevern, foreslo riksstyret rutinemessig å redusere HV. Da synes fasiten alt kjent; uansett landmaktutredningens konklusjon. Og i mellomtiden - går tiden.

 

Stortinget, som på sitt beste begår skadereduksjon, beholdt foreløpig HV-11, mens Sjøheimevernet og nye tusener soldater kan levere inn. "-... langtidsplanen er meir av det gamle, med eitt unntak: Han tek enda eit steg vekk frå at vi skal ha ei eiga sjølvstendig nasjonal forsvarsevne." (Mood) Men evnen til å svi av milliarder har stadig vært upåklagelig.

Heimevernets akuttberedskap og HV-lovens grunnintensjon ble parkert ved inndragning av vital våpendel i 2003. Senere fulgte soldatens ammunisjon. Pr 2014 er initiert innlevering av restvåpen. Hele tiden i strid med HV-lovens bokstav og intensjon.

Der gjøres forsøksvis forklaringer på nasjonalforsvarets utvikling / avvikling siste 25 år. Selv minnes jeg general Maxime Weygand's religiøst-ideologisk motiverte ødeleggelse av fransk forsvar fra 1930-tallet og like inn i krigen (ref. Valen-Sendstad: Moskva og Rom / Churchill: Den annen verdenskrig III); forøvrig med konsekvens for (Nord-)Norge i 1940.

Det rikspolitiske Norge har lenge feilet og feiler å vareta forsvar av land og folk. Av langtidsbildet synes rimelig å anta det vil følges opp med (fortsatt) suksessiv inngripen i muligheten for privat og sivil-kollektivt selvforsvar, i nordmannens eldgamle volds- og undertrykkelsespreventiv, den sivile væpning. Herunder patroner. Og: Uregistrerte hagler bør å vedbli uregistrerte.

Alle land har soldater; enten sine egne eller andres. Agder og Rogaland skal etter ferske avistall ta 41 prosent av seneste HV-kutt; mest i Agder med rest 8-900 eller ca. 2,5 prosent av landets foreløpig gjenværende HV-styrke. Det går seg nok til. Allerede i -99/-00 ble planlagt og øvet NATO-ledet fredsbevarende FN-operasjon i Agder og Rogaland (CB2000). Hva som evt. er 'planlagt' for vakuumet mellom fravær av norske militære styrker og evt. nærvær av internasjonale, står enhver som tør, fritt å spekulere over.

Se ellers D.J.H.: Sverre Diesens kalkulator.

Godt nytt år.