Gjestekommentar, 02.06.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Jesus i politikken

 

Jeg har opplevet og levet i et samfunn der Jesus skulle helt bort fra samfunnet, både fordi han var jøde og fordi det nasjonalsosialistiske parti skulle ha all makt i Norge! Aldri lærte jeg så mye om Odin og Tor i senere skolegang!

Da jeg kom ut av krigen i 1945 var 5 av mine skoleår ødelagt på så mange områder, fordi frykt var et våpen som NS brukte.

 

Da hadde vi en kirke som stod opp i direkte kamp for å beholde Jesus i samfunnet. Biskopene ble avsatt, ca 1 200 prester la ned sine embeter, lærere ble arrestert. Det kostet livet å ville beholde Jesus i Norge!

 

Den store lederen i Dnk var Oslo-bispen Eivind Berggrav, begavet og uredd! Midt i kampen i 1941 innså han at han måtte reise til presteforeninger og menigheter fra Vestfold til Trøndelag, og holde et foredrag, som vi i dag så sårt trenger til å bli minnet om. Det er dyp kunnskap hentet fra en Martin Luther -preken, "Når kusken er gal". Han tar et oppgjør med og en forklaring på den såkalte "to-regimentslæren". Den finnes ikke. Det er bare en "En-regimentslære".

La meg lese direkte hva Berggrav sa, gjengitt i boken: "Staten og mennesket":

 

"I det siste har man ofte tatt frem dette med de TO REGIMENTER hos Luther. Dette er blitt en løsreven sats, som volder forvirring. Det er på tide å slå fast at for Luther som for oss er der bare ETT REGIMENTE, det er Guds regimente. Det kunne ellers bli gjort til at med de "to regimenter", det verdslige og det åndelige, tilhører vi to forskjellige herrer og har to slags lydighet. Det ville bli den groveste forfalskning av Luther. Vi har bare èn Herre, og der er bare en lydighet. Dette er hovedsatsen".

Og videre fra sidene 219-220:

"I den store kamp og spaltning, den mellom Gud og Satan, står både kirke og øvrighet, verdslig lov og kristelig lov. På en av sidene befinner vi oss, aldri midt imellom, aldri utenfor.

Med Luthers ord:" Gud er vår Herre, han er ENESTE ØVRIGHET over alt som finnes av skapning". Til dette sitt enregimente bruker Gud i menneskenes verden organer som skal kjempe hans vilje frem og representere hans orden. I denne verden er det noe grovere og noe edlere, det som bare er født og det som tillike er gjenfødt. Også det grovere skal være under orden. Ellers blir det kaos. Orden i det ugjenfødte skal tjene befrielsesverket for sjelene. Til denne grovtjeneste har Gud satt inn "øvrigheten". Øvrigheten har sitt oppdrag fra Gud, ikke i frelsens tjeneste direkte,- dette duger den ikke til,- men i oppholdelsens tjeneste, i ordenens tjeneste. Til frelsens tjeneste har han innstiftet sin kirke. Det åndelige regimente ER SELVE GUDS ORD.Dettes organer er forkynnelsen, forvaltningen av ord og handlinger fra Gud til sjelens frelse og til å virke Guds rike. Begge ordninger er av Gud, begge "regimentene" er hans. De kan like så lite skilles som Skaperen kan skilles fra Frelseren. Men hver av dem har sitt oppdrag, sin fullmakt,- de får ikke blandes sammen." (Hele Berggrav tale finnes i "Staten og mennesket".)

 

Dagens Norge er blitt en ulydig nasjon. Da fosterdrapsloven ble vedtatt, skulle egentlig alle biskopene lagt ned sine embeter, ikke bare biskop Per Lønning. Her var dårlig koordinering.

Folkestyret ville ikke at Jesus, som er den rette øvrighet, skulle komme til orde. Vi gjør det samme som nasistene under krigen: makten er vår, og vi skal bruke den! Vi har i dag en overordnet makt som heter demokratiet, der flertallet bestemmer over liv og død, ekteskap og familie. Men Jesus skal bort! Den eneste øvrighet som har rett til å utøve øvrighet er nedstemt av folkestyret! Det endelige bruddet skjedde i 21. mai 2012, da §2 i Grunnloven ble borte. Nå er det fritt frem.

 

 

Tillegg av redaksjonen:
Mennesket
spår og Gud rår!