Gjestekommentar, 20.06.11

 

 

Gravloven tilpasses det nye Norge

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

Så er nøytraliteten også blitt dominerende for gravskikkene i Norge. Hele vår kirkegårdshistorie som er en kristelig tradisjon, må vike for det nye Mangfolds-Norge. Nå skal det innføres nøytrale gravparagrafer i lovene våre. Det som har skjedd av vigsling skal nå erstattes med "seremoni", samtidig som det skal være anledning til vigsling av det som har hett kirkegård og som nå skal hete gravlund. Men det er tillatt å bruke kirkegård i den verbale dagligtale! Tenk det, Hedda!

 

Administrativt ansvar skal kirkelig fellesråd ha i kommunene, når det gjelder gravplasser. Nå nedfelles det i den nye loven som ble vedtatt i Stortinget

8. juni at de også skal tilrettelegge gravplasser for muslimer og andre religioner/tradisjoner.

 

Denne nye livssynsnøytrale gravferdsloven medfører også økonomi. Kommunene skal ha det økonomiske ansvar. Her er det ikke nedfelt i loven hvor mye kommunene skal ha ekstra for de nye oppgavene. Og heller er det ikke nedfelt at kirken ikke skal merbelastes dette. Her synes det å være duket for en ny runde av økonomisk art i forbindelse med kirke/stat forliket i Stortinget.

 

Slik jeg ser det kan Stortingets "rød-grønne" flertall med et pennestrøk pålegge kirken å betale hele gravferdsregningen, også for "muslim-gravene"- Ser vi litt tilbake så vet vi at i 1897 fikk kirken ansvaret med å legge tilrette for gravferd i Norge. I 1996 ved kirke-lovreformen ble dette videreført til kirkelig fellesråd som forvaltningsorgan, og kommunenes ansvar rent finansielt angikk kirkegårdenes drift og likeledes krematoriene.

 

Så har vi passert ennå en ny "avkristnings" grense. Det som i århundrer var et begrep om å hvile i vigslet jord, som var et sted der den oppstandne Jesus Kristus ga håp om det evige liv også i kirkegårdens jord, som var viet oppstandelsens Herre, der skal dette nå ta slutt. Fordi det er et mindretall av avdøde som vi må ta hensyn til der deres nærmeste ikke deler vår kristne oppstandelsestro. Så er kirkegården blitt gravplass ad politisk vei.