Gjestekommentar, 15.06.10

 

 

Det finnes en høyere rett

 

Av Ivar Kristianslund, i www.Kommentar-Avisa.no (Tale utenfor Høyesterett, lørdag 12. juni 2010.)

 

 

1. DET FINNES EN HØYERE RETT

 

Vi står nå utenfor Norges Høyesteretts lokaler. Dommerne i Høyesterett bør merke seg at navnet ”Høyesterett” egentlig er veldig misvisende. Bibelen forteller oss nemlig at det finnes en høyere rett. For det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom.” Heb 9,27. ”Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.” 2 Kor 5,10.

 

Jesus Kristus skal komme igjen og dømme levende og døde. Han lot apostelen Johannes få se på forhånd det som da skal skje. Johannes beskriver det slik: Åp 20,12: ”Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.”

 

Det er mange høyesterettsdommere som kommer til å bli dømt skyldige i løgn og medvirkning til drap på dommedag. De vil bli anklaget for det som Bibelen kaller å ”bøye retten”, dvs. å jukse i sin rettspraksis. I dag er det nok å nevne at Høyesterett har godkjent den norske Abortlovgivningen, som er i strid med både Guds lov og Norges Grunnlov. Høyesterett har jukset og fått det norske folk til å tro den løgnen at Abortloven er gyldig norsk lov! Det er en alvorlig synd Høyesterett har begått. Bibelen sier i 5 Mos 27,19: ”Forbannet være den som bøyer retten for en fremmed, en farløs og en enke! Og alt folket skal si: Amen.”

 

 

2. GUD OG BIBELEN LAR SEG IKKE BORTFORKLARE

 

Noen høyesterettsdommere vil kanskje svare at de ikke er bundet av Guds bud, fordi de ikke tror på Gud. Men dette blir for dumt! Guds eksistens er selvsagt ikke avhengig av høyesterettsdommernes tro. Petter Dass: Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde.”

 

Alle som har syndet mot Guds bud uten å omvende seg og tro evangeliet om Jesu forsoningsverk vil bli dømt skyldige på dommens dag. Rom 1,19-20: ”For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.”

 

Dommeren, Jesus sto opp fra de døde, og beviste på denne måten at han er Guds veldige Sønn. Dette er et historisk faktum som ingen ærlig gransker kan rokke ved. Hvis Høyesterett er villig til å granske vitneutsagnene, vil de måtte bøye seg for oppstandelsens faktum.

 

Jesus - han som er selve Sannheten - han har vitnet om at både Det gamle testamente og Det nye testamente er Guds sanne og ufeilbarlige ord. Derfor er Bibelen den viktigste bok i tilværelsen. De feil som noen mener å finne i Bibelen er bare tilsynelatende feil. På dommens dag vil alle se at Jesus hadde rett da han sa: ”Guds Ord er Sannhet” Joh 17,17.

 

 

3. NORGE SKAL ALLTID HA EN KRISTEN STATSFORFATNING

 

Gud har i sin store nåde gitt Norge en kristen statsforfatning i vår Grunnlov. Dette har vi grunn til å takke for og holde fast ved, for dette er et gode for alle nordmenn, uansett hvilket livssyn de har. For Kristus sier i Matt 5,44-45: ”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.”

Fedrene på Eidsvoll slo derfor fast i Grunnloven § 112 at Kristendommen alltid skal være statens offentlige religion. Dette er nedfelt i § 2 hvor det står: ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

 

Ordet ”forbliver” viser hen til Christian V’s Norske Lov. Der er også Den evangelisk-lutherske Religion definert ved henvisning til bekjennelsesskriftene, men da med Bibelen som øverste norm. Det som kjennetegner Den evangelisk-lutherske Religion i sin opprinnelige og ekte form er at alle oppfatninger til enhver tid skal prøves på Bibelen. Derfor har vi dekning for å si at Den evangelisk-lutherske Religion er den sanne religion.

 

 

4. HØYESTERETT HAR PLIKT TIL Å AKSEPTERE FOSTERETS MENNESKEVERD

 

Et foster er et menneskeliv skapt av Gud. Fosteret er beskyttet av Guds bud som lyder slik: ”Du skal ikke slå i hjel.” Bibelen understreker fosterets menneskeverd ved å fortelle at Gud former og ser til fosteret, (Salme 139,13-16) og at et foster endog kan bli fylt av Den Hellige Ånd og fryde seg. (Luk 1,15; 1,44).

 

Høyesterett burde ha avslørt de fordummende slagordene som ble brukt da Abortloven ble vedtatt. Alle vet selvsagt at et foster verken er en celleklump eller en del av morens kropp. Som kompetent juridisk organ burde Høyesterett ha trukket fram det faktum at Norges grunnlov definerer et foster som et menneske.

I Grunnloven § 6 står det nemlig om den kongelige arverekkefølgen: ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den ufødte, [uthevet her] der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.” Denne paragrafen viser klart at det er i strid med Grunnloven å hevde at et foster ikke er et menneske. Det er selvsagt bare mennesker som kan bli konger i Norge! Abortloven strider mot en rekke paragrafer i Grunnloven og er derfor klart ugyldig.

 

 

5. DEN EVANGELISK-LUTHERSKE RELIGION SETTER SKRANKER FOR ALL NORSK LOVGIVNING

 

Fosterdrap er selvsagt totalt uforenlig med Den evangelisk-lutherske Religion. Dette burde Høyesterett forstå. Høyesterett har hevdet at § 2 i Grunnloven bare gjelder Den norske kirke, og ikke statens virke for øvrig, men dette er åpenbart feilaktig. Det er nok her å vise til § 9 i Grunnloven. Der står det: ”Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende ed: « Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende! »”

Her trekkes den allmektige og allvitende Gud inn, ikke bare i forbindelse med kirkestyrelsen, men i hele statsstyrelsen. Dette er ett av flere fakta som viser at dommer Aasland tar fullstendig feil når han i høyesterettsdommen mot Børre Knudsen hevder følgende: ”Det er ingen holdepunkter for at Grunnloven §2 annet ledd og §4 etablerer skranker for Stortingets utøvelse av alminnelig lovgivningsmyndighet.”  Her har Høyesterett bøyet retten, dvs. fusket i faget!

 

6. KONKLUSJON

Høyesterett forsvarer løgn og juks og gjør felles sak med mordere som piner ihjel og dreper mennesker som ikke har mulighet til å forsvare seg. Høyesterett har brudt både Norges grunnlov og Guds lov. I dag har jeg snakket om abortlovgivningen. Men Høyesterett har også brutt Grunnloven og Guds lov i forbindelse med andre lover, f.eks. ekteskapslovgivningen.

 

ADVARSEL! ! Norske politikere og dommere setter seg i Guds sted på flere og flere områder. Måtte de i tide omvende seg og ta til seg følgende advarsler:

Jes 5,20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!”

Jes 10,1: ”Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.”

 

MEN ENNÅ ER DET HÅP: Jes 1,18-20: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt.”

 

OPPFORDRING TIL HØYESTERETT: I følge Norges grunnlov er Høyesterett en selvstendig 3. statsmakt som har makt til å trosse stortingsdiktaturet og bidra til å gi Norge riktig kurs. Jeg vil appellere til dommernes samvittighet og be dem å nekte å anerkjenne grunnlovsstridige lover!

 

OPPFORDRING TIL DET NORSKE FOLK: Jeg vil oppfordre alle nordmenn til sivil ulydighet mot åpenbart grunnlovsstridige lover! På denne måten kan vi bidra til å redde Norge fra undergang!