Gjestekommentar, 24.03.09Syndfloden var global

 

Av Per Emanuel Valand (Kilde med tillatelse: http://gi-akt.blogspot.com)

 

Som følge av at mange i dag har så stor tro på menneskevisdom, særlig den delen som heter naturvitenskap, har tilliten til Bibelen blitt redusert, også blant kristne. Det er tragisk og meget ødeleggende for den kristne tro.

 

Noen tror at de kan øke kristendommens troverdighet ved å omtolke deler av Den Hellige Skrift slik at den passer med dagens vitenskap. Men siden vitenskapens resultater stadig revideres, så må jo disse moderne tolkningene av Bibelen også revideres i samme takt. Selv om Bibelen i tidligere tider også noen ganger er blitt forstått feil vedrørende naturen og verdensrommet, så er det på en måte samme feil som begås i dag. Man tolker Bibelen i tråd med samtidens oppfatning av naturen og vitenskapelige teorier og smiler av fortidens uopplyste folks verdensbilde, og glemmer at også nåtidens forskere har sine menneskelige begrensninger, som i fremtiden kan bli smilt av.

 

Det vi tror, tror vi ikke fordi vitenskapen bekrefter det, men fordi Bibelen sier det. Selvsagt er det fint når vitenskapen bekrefter Bibelens budskap, og det skjer ofte nok det. Men det er ikke det vår tro avhenger av. Det er grunnleggende at vi som tror på Gud også tror Bibelens klare vitnesbyrd, uansett om vitenskapen sier motsatt. Når vi begynner å rokke ved troverdigheten av Bibelens utsagn på noen steder, vil det ene stedet etter det andre bli betvilt. Slik har vi sett at det skjer.

 

Det er derfor skuffende å registrere at mange kristne setter vitenskapen høyere enn Bibelen og tror at syndfloden ikke kan ha vært global. Det er helt på tvers av Bibelens klare og utvetydige ord, og det blir å betvile Guds troverdighet og trofasthet. Tenk over følgende:

 

1. Hvis syndfloden var lokal, hvorfor måtte Noah bygge en svær ark? Han kunne jo bare ha flyktet til et høyt fjell et stykke unna.

 

2. Hvis syndfloden var lokal, hvorfor sendte Gud dyrene inn i arken for at de derved kunne overleve? Det ville jo vært nok av dyr andre steder for å kunne formere seg videre.

 

3. Hvorfor skulle det være fugler i arken, dersom syndfloden bare var lokal? De kunne jo bare ha flydd til et høyt fjell eller et fjernere strøk.

 

4. Hvis syndfloden var lokal, hvordan kunne da vannet stige til 15 alen over fjellene? 1Mos 7:20.

 

5. Hvis syndfloden var lokal, ville folk som bodde i andre områder ikke bli rammet av Guds dom over synden på den måten han hadde sagt: ”Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt…” (1Mos 6:7). Skal vi da forstå det som en delvis dom over noen mennesker når Jesus sier om sin gjenkomst følgende: ”Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være… vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer” (Matt 24:37.39)?

 

6. Hvis syndfloden var lokal, ville Gud ha brutt sitt løfte mange ganger, for han lovet at han aldri mer skulle sende en slik flom. Men legg merke til ordene: ”Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort” (1Mos 8:21), og ”Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden” (1Mos 9:11).

 

7. Skal vi også tvile på sannheten i følgende ord: ”Disse tre var Noahs sønner. Fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden” (1Mos 9:19). Er det sant at alle mennesker stammer fra Noah og hans tre sønner, eller er det en myte?

 

8. Hvis denne syndflodsberetningen er en myte som må tas med ”en klype salt”, hva da med Jesu ord, hvor han omtaler Noah og vannflommen som tok alle. Var Jesus også uopplyst og feiltolket Skriften? Kan vi tro på Jesus som Guds fullkomne Sønn da?

 

9. Når Lukas fører Jesu slektstavle tilbake til Noah, for ikke å si Adam, er det også en myte?

 

10. I 1. Pet 3:20 står det at åtte sjeler ble frelst ved vann i Noahs dager. Hvis syndfloden ikke var global, ville vel mange flere ha overlevd flommen av dem som bodde rundt omkring på jorden?

 

11. I 2. Pet 3:5-6 står det at den daværende verden gikk under da den ble oversvømmet av vann, som et forbilde på at jorden skal gå under i ild på Herrens dag. Kan vi ha troverdighet til dette, hvis det er bygd på en myte?12. Bevitner ikke Bibelen klart at syndfloden faktisk er en viktig hendelse, som skal gi oss respekt og ærefrykt for Guds hellighet og allmakt, og for hans dom over synden? Hvor troverdig er Guds ord når det tales om fremtiden, når man ikke kan tro det som står om fortiden?