Gjestekommentar, 14.01.08

 

 

Når ble gr.l. §2 opphevet?

Av Johan I. Holm

”NRK-tekst t/v meldte 7. des. 07: ”Regjeringen vil endre navnet på KRL-faget til Religion, livssyn og etikk, som ett av flere tiltak for å etterleve dommen fra Menneskerettsdomstolen.”

Læreplanen for faget blir også endret for at opplæringen skal samsvare med menneskerettightene. I regjeringens høringsbrev går den inn for å endre lovbestemmelsen og fritaksreglene for faget. ”Vi viser med dette at vi vil behandle livssyn og religioner likt, sier kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell”.
I Grunnlovens §2 står det at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpliktede til at opdrage deres Børn i samme.”

Ifølge gammel, anerkjent norsk rett er Grunnloven av samme natur som annen lov, om vel av en høyere orden. Det betyr at den er bindende for all annen rett. Professor Johs Andenæs sier i sin lærebok om statsforfatningen. ”Grunnloven er den høyeste rettskilde vi har. I forfatningsretten er den også den sentrale. At den er høyeste rettskilde vil si at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike.---”.

Ifølge gr.l. §2 har Norge en statsreligion. Om den juridiske forpliktelse som staten dermed har, sier jusprofessor Knut Robberstad i sin lære bok i kyrkjerett (1957) side 16: ”Det særskilde innhaldet i par. 2 er at staten i seg sjølv er konfesjonell. Det er eit statsfyremål å halda uppe og fremja den evangelisk-lutherske læra.”

Det har lenge vært kjent at vår nåværende regjering ikke kjenner seg juridisk forpliktet til å etterleve gr.l. §2. Det gjelder tydeligvis også den unge, nye kunnskapsministeren fra SV. Han holder som norsk statsråd dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg for å være en høyere rettskilde enn Norges Grunnlov.