Gjestekommentarer, 30.12.08


Kristendomsforfylgjing

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

Kristendomsforfylgjing finn vi grovt sett i tre versjonar:

 

1.: Der all religion er bannlyst, slik som i totalitære kommuniststatar.

2.: Der ein forbyd konvertering frå den rådande religionen til ein annan, slik som i islamske område.

3.: Der ein krev lydnad mot staten sin ideologi utan at ein direkte krev at ein fråseier seg si personlege tru. Dette siste skjer i einsrettande og illiberale nasjonar, slik det norske samfunnet under det antikristelege presset frå den raudgrøne regjeringa er i ferd med å utvikle seg til.

 

Som dagsaktuelt døme har vi trugsmålet mot Frelsesarmeen sin ungdomsorganisasjon om å fråta dei statleg tilskott dersom dei ikkje bøyer unna og godtek nærast kva livsførsel som helst i leiinga si. All slik tvangmessig og ideologisk einsretting er i sin karakter antidemokratisk og tyrannisk. Til hausten, i september 2009, får vi høve til å ta eit oppgjer med det styresettet vi har nå.

 

 

(Red. anm.:

”Og før høsten (og hele tiden) kan alle frie og ufrie mennesker opponere mot den totalitære ånd via sin munn og via skriftspråket! Sannheten knekker de ikke!”)