Gjestekommentar, 02.04.08

 

 

Et samboer-forhold!

 

Av Willmore Gundersen i www.Kommentar-Avisa.no

 

Jeg er pastor og forkynner i en menighet, det er min oppgave å se til den åndelige situasjonen i den forsamlingen jeg betjener. 2. Korinterbrev 13,8. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.” Det betyr at det er vår forpliktelse å ta et standpunkt for sannheten.

Etter Guds ord er det galt å leve i et samboer-forhold utenom ekteskap. Det går ikke an å være en kristen og stride imot Guds ord. Vi kommer bare til å bedra oss selv. Tror du ikke at Gud følger med det som skjer med den enkelte av oss? Merk deg hva han sier i Hebreerbrevet 13,4. ”La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.”

Gud oppfordrer oss i sitt ord til at en kristen skal stride eller forplikte seg for å gjøre Guds vilje. Johannes 14,15. ”Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.” Jesus sier også i Johannes 14,24. ”Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord...”

 

Når vi ser på disse bibelvers og flere andre som vi skal se på, forstår vi at vårt forhold til Jesus påvirker måten vi lever på. En gjenfødt person ønsker å leve sitt liv til hans velbehag og ikke i strid med det han vil.

Hva mer sier Guds ord om å leve sammen med en annen person utenom ekteskap? Ett av budene sier: 2. Mosebok 20,14. ”Du skal ikke drive hor.” 1. Tessalonikerne 4,3-5. ”For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud.” Gud vil ikke at vi skal leve et umoralsk liv. Hvis vi gjør det, må vi selv bære konsekvensene.

 

I det gamle testamente var der 23 000 mennesker på en dag som Herren blev vred på. Alle disse mennesker døde på en dag på grunn av dere umoralske livsførsel. De levde i umoral. 1. Korinterne 10,8. ”Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt tjuetre tusen.” Du kan gjerne lese hele den historiske beretningen om det som skjedde hvis du vil - se 4. Mosebok 25,1-9.

 

Så er der noen som tenker at vi kan muligens leve sammen uten å ha samleie. Dette er også noe Gud advarer oss imot. Fristelser er farlig! Det er umulig for en normal person å leve i så nær kontakt med det annet kjønn uten at det er urene tanker og begjær. Matteus 5,27-28. ”Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.” Jesus taler om alvoret av å friste andre til å synde. Lukas 17,1-2. ”Han sa til sine disipler: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve den som de kommer fra! Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om hans hals, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små.” Dette er en grufull og samtidig alvorlig tanke som vi ikke ønsker for noen. Med ”ve det menneske” menes fortapt er det menneske. Salemos Ordspråk 21,4. ”Stolte øyne og overmodig hjerte - de ugudeliges lampe blir dem til synd.”

 

Dette underviser skriften oss om. Efeserne 5,3-5 ”Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn! For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike.” 1. Korinterne 6,18-20. ”Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!”

 

Der er en fare med å gifte seg med en slik person som viser så lite åndelig dømmekraft at de frister deg til å leve i slikt et forhold. Statistikken viser at mennesker som har levd i et samboer-forhold, har en større sannsynlighet til å skilles enn andre som ikke levd i slike forhold.

Som en Herrens tjener vil jeg oppfordre deg som måtte leve i et samboer-forhold til å vende om. Bekjenn all din synd inn for Gud og kom til Jesus Kristus. Forstår du at en hver person har rett til å bli rettferdig innfor Gud? Det er i sannhet et nådens tilbud!1. Johannes 1,9 sier: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”

 

Kanskje du spør deg selv dette spørsmål: Hva vil skje med meg hvis jeg fortsetter i å leve i et samboer-forhold? Gud sier til oss i skriften at han er imot slik livsførsel. 1. Korinterne 6,9-10. ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” På engelsk er der et vers i Salemos Ordspråk 30,20 som taler sterkt. “Equally amazing is how an adulterous woman can satisfy her sexual appetite, shrug her shoulders, and then say, ‘What’s wrong with that?’” Det er gjennomgående kraftige ord som brukes her. Dette er skrevet for å hjelpe oss å huske at det er Gud selv som har det siste ordet.

Derfor burde det være et behov i oss til å søke etter det som er Guds vilje og adlyde hans ord. Vi er ikke frelst ved gjerninger. Romerne 3,20. ”Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.” Men skulle ikke vi ta hans ord til hjertet? Jo! Må Gud hjelpe den enkelte av oss slik at vi lever vårt liv til hans velbehag. Be Gud om å frelse deg så du blir en omvendt person. Be: ”Jesus hjelp meg til å vende synden ryggen. Jeg er så syndig og svak, derfor trenger jeg deg som Herre og Frelser i mitt liv.”

 

Min bønn er at du må vokse i nåde og kjennskap til Jesus, at du også vokser i troen på ham når du studerer Guds ord og tar det til hjertet. Derved kan du lære å gjøre det som Gud ønsker og ber deg om å gjøre. I alt det du sier og gjør i livet, elsk Herren og tjen ham, da vil du merke hans rike velsignelse over ditt liv.