Den beste debattanten?

 

 

Av Bjarne Kydland, gjestekommentar i www.kommentar-avisa.no12.09.05

 

 

Hvorfor kåres Jens Stoltenberg konsekvent til valgdebattenes høyst-skorende, med bare 5-ere og 6-ere? Det finnes bare en forklaring på det. Samtlige debatter blir konsekvent gjennomført på hans og sosialismens – marxismens  mest ”primitive” og private premisser, og dessuten er han utdannet økonom.

”Der Mensch ist was er isst.”  Utlagt:  ”Mennesket er hva det spiser.”  Den eneste maten som ikke ”skaper” gode sosialister må være israelske appelsiner.  Marxismens filosofi er materialisme.”  (Lenin om Marx:  Forlaget NY DAG, 1979  2. oppl.  Minner også om boken ”Marx-Engels-sosialisme)  

 

Prisverdig nok slo Trond Giske (T.G.) an på de mest famøse sosialist- og darwinist-strenger. : 

”Kommer vi til makten vil vi forby de kristne privatskolene å undervise om bibelens skapelsesberetning.”  Han var bunns ærlig og sa klart ifra. Men foreløpig har det blitt med det. Jeg kan tenke meg at neste trekk fra den kanten blir: 

”Heretter skal samtlige norske barn kun ha lærebøker skrevet av marxister, sosialister og ateister. Her kommer ”naboen” inn og forteller deg hva du skal lese og ikke lese. En slik arroganse finnes bare i antikristne religioner. Men debattene fortsetter på nivået kost og klær, for å si det på den måten. Kroner og øre, skatter og avgifter.  ”Den som har mye får mest, og den som har lite får minst.”  Og folk blir kastet blår i øynene, sett i forhold til hva valget egentlig går ut på, og som T.G. var ærlig nok til å si fra om. 

 

Ovenstående var debatt-vinnerens mantra og hovedanliggende gjennom hele valgkampen. Mat og drikke er i høyeste grad materielle verdier, og hvert et kryp er avhengige av den daglige tilførsel. Dette vet Jens Stoltenberg (J.S.) mye om, og får på den måten effektivt ledet oppmerksomheten bort fra ideologiens egentlig misere og luftslått-lignende utopier. Vi kommer nemlig fra apekatten og alt og alle er vi kun tilfeldigheter og slumpetreff. Den som tror det motsatte har en gang for alle ”fått sitt pass påskrevet” av  Ap`s egen viseformann, mellom  1923 til 1932,  Edvard Bull,  - da hva gjelder klokskap og sosialistisk korrekthet. Blant annet sier han:  ”Vi skal sloss  uforsonlig mot den bestående offisielle lutherdommen, som mot andre fordummende sekter.” Dette er til dagen deres mest yndede praksis.  Se deg o m i dagens norske samfunn. Men valgkampen blir stor sett bare kroner og øre.

 

Hvorfor er det slik?  Løsenordet er, som det er sagt: 

”Det åndelige blir bare en funksjon av stoffet – av materien, derav materialisme.”  Man kan sagtens spørre:  Hvor åndsforlatt er egentlig sosialismen.? Det gjenspeiler seg i valgdebattene.  ”Den som har mye får mest og den som har lite får minst.” og det var alt. Jeg må her tenke på Ludvig Holbergs gravskrift, over Walt:  ”Her ligger Walt. Han gjorde malt og det var alt.”

Det spilles utelukkende på menneskers mest ”primitive” behov, nemlig på ”Was man Isst.”,

Og som er den første nødvendighet, bare for å overleve til neste uke.

 

La oss ta et lynkursus i sosialisme: 

”En politisk ideologi som hevder at samfunnsutviklingen hovedsakelig bestemmes av økonomiske faktorer. (kroner og øre, skatter og avgifter;  ”Den som har mye . . .” min mrkn.) Dens mål er et klasseløst og egalitært samfunn, (”Alt er like bra;”  konsekvens: alt er likegyldig: ekteskap mellom m.-kv.  eller kjønnsnøytral.  Du er en tilfeldig etterkommer av apekatter;  min merkn.) som blant annet oppnås ved at produksjonsmidlene går over fra privat til fellesskapets eiendom. Moderne sosialsime er nært knyttet til arbeiderbevegelsens fremvekst i kjølvannet av industrialiseringen av Europa på 1800-tallet. Forløperne til den moderne sosialisme var de utopiske sosialister ( Saint-Simon, Fourier, Owen o.a.)  Sosialismen ble delt i flere retninger; Marx` teori om klassekamp og revolusjon  (kommunismen);  Bernsteins kritikk av marxismen og hans ikke-revolusjonære revisjonisme (sosialdemokrati);  Proudhon, Bakunin og Krapotkins  anarkisme, som vil oppheve staten og overlate samfunnsstyringen til frivillige sammenslutninger (syndikater) av arbeidere.”  Det må bli den sterkestes rett, skulle en tro, eller rå muskelkraft og overlevelsesevne.

En merker seg i alle fall at her kolliderer det, front mot front, med det jeg vil kalle det ekte norske, fra 1000 år tilbake og som omsider fant sitt nedslagsfelt i Grunnloven av 1814.  De 10 budene er i dag like unge som den dagen Gud tegnet dem, for Moses, på Sinais stentavler.

Norske sosialister henter med andre ord sine ”lærdommer”, inspirasjoner og motivasjoner  fra Øst-Europa. Ateistiske tenkere og gudshatere, som istemmer materialsimen eller stoffets tilfeldige oppførsel gjennom år-millionene. Derav følger: Det finnes ingen intelligent Skaper, som vil kreve en til  regnskap for noe som helst, til slutt.

 

Osmose-trykket

Her ser vi tydelig hva det såkalte osmose-trykket går ut på og fører til. For tydelighetens skyld la oss tenke oss en tank hvori det finnes to beholdere adskilt med en membran.  Den ene beholderen har signalrød væske og den andre rent vann. Omsider blir vannet mer og mer rødt, også slik i norsk politikk. Illustrasjonen belyser Kristelig Folkeparti`s skjebne gjennom årene.  De søker makten fremfor prinsippet. Velger du for eksempel Kr.F. så velger du like mye Høyre og Venstre, samme hva du blir dosert fra den kanten.

Et tydelig eksempel er dagens Kr.F. med dets Ap-forhold til Israel. Et tydeligere eksempel enda finner en hos den gamle hederskronte statsministeren fra Høyre, Kåre Willoch. Han går ikke bare til Øst-Europa for inspirasjon, men ”reiser” like gjerne like til Mekka. Han ble Arafat`s  haleheng, for å bruke venstresidens terminologi.  Det samme med SV og Kristin Halvorsen, som har funnet ut at Amerika er verdens største trussel mot verdensfreden. De har bare reddet Europa to ganger og  holder nå en hånd over Israel. EU holder på å ”gå i hundene”  (les: islamistene) og  Kristin Halvorsen eier ingen motforestilling, for Israels appelsiner er visst for sure.

Norge hører ikke hjemme i disse gudsforlatte ideologier og religioner, men må fortsatt få være et ”haleheng” til  Amerika, mot alle former for terror og Gudsforlatte ideologier.

 

Stå på for Bibel og Grunnlov!

 

”Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.” Elias Blix

 

La det stå fast at, Gud verner ikke land som ikke verner Israel, Hans helt spesielle land og folk.