Tidligere bibelskole rektor Kjell Dahlene, nå forkynner for NLM Hovedstyret - holdt nylig et flere timers foredrag om profetiene for en del forkynnere i Rogaland. Vi har fått tilgang på datafila – og hitsetter en del av innledningen – og avslutningen på foredraget – deler som er spesielt aktuelt.  Det er de deler som omhandler de mer prinsipielle delene av det profetiske Ord og betydningen av det for å holde seg våken og ventende for kristenheten. Resten av heftet inneholder en rekke eks. hentet fra Bibelen om oppfylte og enda ikke oppfylte profetier.

Kjell Dahlene er kjent for sin store og dyptpløyende interesse for det profetiske ord. Dette hefte gir en lettlest og lettfattelig inngang i dette Ordet.

 

Hefte kan bestilles hos Kjell Dahlene i Mandal evt. Om en stund også hos AKF/Krossen Media Pb. 196 4734 Evje. Tlf.: 379-31053

 

 

 

PROFETI   OG  OPPFYLLELSE.

 

Av Kjell Dahlene

 

   Et av kjennetegnene på den levende menighet i denne verden, er at de stadig er opptatt med det profetiske ord. Det holder dem våkne og ventende i tider med forfall og søvn. I slike tider vil det alltid være signaler som peker mot en snarlig oppfyllelse av det profetiske ord. I etterkant kan vi ofte smile av hvor feil tidligere tiders granskere av det profetiske ord tok. Men her skal vi ikke være for snare til å dømme. Visst var det mange som gav seg spekulasjoner og fantasier i voll. De mistet det edruelige sinn som en alltid må ta vare på i møte med Guds ord. Men ofte var det slik at de ikke tok feil av det profetiske ord, men de så en del viktige trekk, men i ettertid ser vi klart at det ikke var det rette tidspunktet og heller ikke den endelige oppfyllelsen. Mange bibelord har fått en delvis oppfyllelse i historien, mens den endelige oppfyllelse venter. Det profetiske ord er da heller ikke gitt oss til beregning, men til beredelse.

   Ettersom denne tidshusholdning nærmer seg slutten vil situasjonene vi møter i tiden passe som hånd i hanske til det profetiske ord.  Det vil utfordre den våkne menighet til å kjempe og være rede og til å nytte den tiden de har igjen. De har bare dagen. Natten kommer da ingen kan arbeide.

   Guds ord formaner oss til å være opptatt med, arbeide med og la oss inspirere av det profetiske ord. Det er med på å stadfeste for oss hvem Gud er. Det vil styrke vår tillit til det Ordet han har gitt oss i Bibelen. Det vil gi oss større frimodighet og myndighet og åndekraft, når vi kjenner Herrens ord og åpenbaring.

Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vil i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 2 Pet 1:19

 

Gud åpenbarer framtiden.

    Når Gud åpenbarer seg, er det som Sannheten. Slik stiller Himmelens Gud seg selv i Guds ord over alle guder som samtiden var så rik på. Det var stumme avguder og profetene deres var profeter som talte løgn.

Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Jes 46:9-10

   For Guds øyne ligger hele historien framfor ham som en åpen bok. Han kjenner den og han er historiens Gud. Målbevisst arbeider han mot sitt mål. Det er bare når Herrens profeter står i Herrens fortrolige råd at de kan gi oss innsikt i de kommende ting.

   De framtidssyner og profetier Herren gir, går i oppfyllelse. Bibelen og historien er full av dem. Det Herren talte gjennom sine profeter i den gamle pakt, gikk i mellom forutsigelse og oppfyllelse. Josva hadde fått oppleve at det Gud hadde sagt ham og tilsagt Israels folk var gått i oppfyllelse. Han sammenfatter det slik i sin avskjedstale til Israels barn.

Se, jeg går snart all jordens vei! Så skal dere da av hele deres hjerte og av hele deres sjel kjenne at ikke et eneste ord har slått feil av alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere. De er alle sammen oppfylt for dere, ikke et eneste ord av det har slått feil. Jos 23:14

    Det kan være fristende for mange å gi seg av med profetier. Fra tid til annen er det noen som kommer med slike ting i dag også. Noen ganger kommer det i aviser og blader, andre ganger er det større ting som blir publisert i bokform. I min tid har jeg hørt og lest en del slike profetier, men det har vist seg at budskapet var ikke fra himmelen, men det var skapt av dem selv. Muligens i nidkjærhet uten skjønnsomhet og av og til også for å få personlig oppmerksomhet.

   Men det er alvorlig å gi seg av med den slags. Gud stiller alle profeter inn under

 

profetprøven.

 

En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø. Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham. 5 Mos 18:18-22

Men når en profet profeterer om fred,  og hans ord går i oppfyllelse,  da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. Jer 28:9

   Vi skal derfor prøve det profetiske budskap både på Skriften og erfaringen. Men i de fleste sammenhenger gir vi oss ikke ut på profetier, men vi legger vinn på å forstå det profetiske ord og være tro mot den åpenbaring som er gitt oss.

Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. Åp 1:3

Se, jeg kommer snart! Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Åp 22:7

    De profetiske ord i Johannes Åpenbaring og i de andre profetiske delene av bibelboka vår, skal avsløre framtiden og gjøre oss kjent med de kommende tider slik at vi er i stand til å kjenne tidens pulsslag og tale rett om det som skjer omkring oss.

 

* * *

 

Tegn i himmelrommet.

   Også skaperverket skal gjenspeile at enden nærmer seg med raske skritt. Denne tids husholdning skal ta slutt. Det som synes å være fast og sikkert rokkes.

   Enig og tro til Dovre faller hviler ikke på et profetisk syn.

          Da sa han til dem: folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og store  jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen. Luk 21,11

          Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen  ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen og himmelens krefter skal rokkes. Matt 24,29; Mark 13,24‑25

          Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner.. Luk 21,25

   Først skal vi bemerke at dette ikke en naturvitenskapelig skildring, men den er skildret slik som den tar seg ut for det menneskelige øye når disse begivenheter betraktes i en profetisk visjon.

   Disse tegn som skal skje i himmelrommet synes i noen grad å falle sammen med Jesu komme, mens andre synes å være uforklarlige ting som skjer i universet som kaller fram frykt og undring.

   I denne sammenheng vil vi framheve:

 

Det skal være store jordskjelv.

    De som har gransket dette har sagt at jordskjelvfrekvensen har øket merkbart i den siste tid. Det ene jordskjelv etter det andre ryster folkene og skaper engstelse. Samtidig er det et tegn på at det snart er slutt på denne tids husholdning.

 

Hunger og sott både her og der.

    Naturkatastrofer med medfølgende epidemier vil komme. Vår tid har vist bilder som vekker gru av hungersnød. De har blitt mange i de senere år og de blir forsterket gjennom bildet media tegner. Vi kan ikke sove upåvirket av dem lenger. Dette er i seg selv et tegn.

 

Himmelens krefter skal rokkes.

   Kristus er selve himmelens bæresøyle. Han holder universet oppe ved sitt ord. Det vi kaller naturlover er bare vitenskapelige uttrykk for Jesu ords makt. Det den oppholdende kraft.

og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Heb 1:3

   Når han slipper taket, faller himlen sammen. Den har det uøvd sin gjerning og Herren, all jordens dommer setter punktum.

Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk.

De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Heb 1:10-12

 

Himmelen skal varsle de fryktelige hendelser som forestår.

      Tegn i sol og måne.

Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Luk 21:25

Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Matt 24:29

Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Apg 2:20

Og jeg så da Lammet åpnet det sjette seglet - og se: Det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Åp 6:12

Den fjerde engelen blåste i basunen, og tredjedelen av solen ble slått, og tredjedelen av månen og tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen av dem skulle bli formørket, og tredjedelen av dagen miste sitt lys, og natten likeså. Åp 8:12

Den åpnet avgrunnens brønn, og en røk steg opp av brønnen som røken av en stor ovn. Solen og luften ble formørket av røken fra brønnen. Åp 9:2

Den fjerde engelen tømte sin skål ut på solen, og det ble den gitt å brenne menneskene med ild. Og menneskene brant i svær hete, og spottet Guds navn, han som har makt over disse plager. Og de omvendte seg ikke til å gi ham ære. Åp 16:8-9

   Solen skal bli formørket. Månen skal ikke gi sitt skinn. Stjerner skal falle ned.

   Det er et dramatisk bilde som blir tegnet for våre øyne. Tidligere tider kunne ikke tenke seg hvordan dette kunne være mulig. I vår tid frykter de ikke Gud i sammenheng med dette skrekksenariet, men de frykter mennesker.

   Men når vi ser disse ting for våre øyner, vet vi en ting: Det nærmer seg med stormskritt den store dagen da Gud griper inn.

   Vi kjenner at Peters ord angår oss på en pinlig nærgående måte:

Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 2 Pet 3:10-13

   Hva så med vredesskålene i Åpenbaringsboken. Der er det jo en del ting som kan tolkes om atombomben, om en fryktelig forurensning hvor vann og elver blir giftige.

   Er ikke dette tegn i tiden?

   Personlig kan jeg ikke være med på at disse ting har direkte sammenheng. De fremstilles ikke i Skriften som tegn, men som katastrofer over en ugudelig slekt som ikke tok mot Guds ord og som må høste hva de sådde.

   Men det som for tidligere slekter var utenkelig, ugjennomførlig, ser vår tid store muligheter for. Miljøvernere er dystrere i sine spådommer enn predikanter og prester.

For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere! Lytt heller ikke til de drømmer som dere selv har! For løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. Jer 29:8-10

Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus. Jer 33:14

Det Herrens ord som Elias hadde talt gikk i oppfyllelse, og han døde. Og Joram* ble konge i hans sted i Judas konge Jorams, Josafats sønns andre år. For han hadde ingen sønn. 2 Kong 1:17

På samme vis - slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares. Luk 17:28-30

likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. Jud:7

Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden. 2 Pet 2:6

Og som Jesaja forut har sagt: Hadde ikke Herren Sebaot latt en ætt bli igjen for oss, da var vi blitt som Sodoma, vi var blitt lik Gomorra.  Rom 9:29

 

Ansvar for å studere det profetiske ord.

   La oss til slutt ta med noen ord fra vitenskapsmannen og profetigranskeren Isaac Newton:

   Ikke alle kristne har interesse av det profetiske ord, men kun den lille resten, de få som Gud har utvalgt og som ikke er blindet av andres innflytelse, utdannelse eller humanitære autoriteter – disse kan bestemme seg for å søke ærlig og oppriktig etter sannheten.

Vår Frelser anbefalte dem også å granske Skriftene straks han begynte sin forkynnergjerning. Luk 4:21. Deretter bød Han dem å granske profetiene i det han sa: ”Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem, - og disse er de som vitner om meg”. – En annen gang da de krevde et tegn, irettesatte Han strengt deres uvitenhet da Han sa: Dere hyklere! Himelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!”

Kort sagt var det jødenes mangel på kunnskap, hva disse profetiene angikk, som fikk dem til å forkaste sin Messias. Og dette resulterte igjen ikke bare i romersk okkupasjon, men også i evig fordømmelse. Luk 19;42.44.

For det vil ganske sikkert bli likeså farlig og likeså lette for kristne å følge Antikrist – som det var for jødene å forkaste Kristus.

Derfor er det din plikt å lære deg tidens tegn ved å granske det som allerede er skjedd, slik at du kan være våken og vite hva som heretter skal komme over jorden.

Legg til sist merke til den velsignelse som er lovet dem som leser og gransker og holdet det som er skrevet i profetiene: ”Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet, For tiden er nær. Åp 1:3.