Gjestekommentar (Fra en av våre norske forbindelser har vi fått oversendt denne meget klargjørende artikkelen

   og legger den gjerne ut på våre Gjestekommentarer. Fet markering av Red.)

 

 

Foredrag holdt på

Nordisk Luthersk Konference i Vasa , Finland

 

 

Av Mikkel Vigilus, 13. mars 2004

 

Udfordringen fra den amerikanske kirkevækstbevægelse

 

 

Læser vi Skriften igennem, kan vi ikke være i tvivl om, at hele verdenshistorien fra syndefaldets dag til Kristi genkomst dybest set handler om én ting: at Gud vil frelse det fortabte!

“Hvor er du?” Det er Guds første ord efter syndefaldet. Gud kalder synderen frem til opgør, omvendelse og frelse. Det samme kald lyder fra Gud ned gennem hele menneskeslægten og igennem alle Bibelens bøger helt frem til Guds ord i Skriften: "Ånden og bruden siger 'Kom!' Og den, der hører, skal sige 'Kom!' Den der tørster, skal komme, og den der vil, skal få livets vand for intet." (Åb 22,17)

Gud vil opsøge og frelse det fortabte. Det vil han også i vor tid. Når Gud ikke har stoppet verdensløbet endnu, så har det én eneste årsag: at han vil, at flere skal blive frelst.

"Gud har tålmodighed med os, fordi han vil, at ingen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse." (2 Pet 3,9) Derfor står verden i dag!

I de nordiske lutherske missionsforeninger har man fra begyndelsen haft et klart syn for dette. Man har haft én overordnet målsætning: at udbrede evangeliet til menneskers frelse. Og i lang tid har arbejdet været præget af stærk åndelig gennemslagskraft og af ydre vækst.

Men det er ikke tilfældet længere. I dag er missionsforeningerne på tilbagetog overalt i Norden. Der lukkes missionshuse i stort tal. Statistikkerne for medlemmer har nedadgående kurver. Og så rejses spørgsmålet: Gør vi tingene på en forkert måde? Hvorfor virker vores forkyndelse ikke som den gjorde engang? Hvordan skal vi arbejde og forkynde evangeliet - i dag?

Ingen kan være i tvivl om, at de kulturelle betingelser for vores missionsarbejde har ændret sig, siden missionsforeningerne blev dannet. Vore nordiske lande er blevet afkristnede. De mennesker, vi vil vidne over for har ikke længere noget kristent verdens- og gudsbillede. De tror ikke på en Gud i himlen, som er deres skaber, herre og dommer. De er måske nok religiøse, men på deres egen måde og på egne præmisser. Det er mennesker, som ikke føler, at de har noget problem hverken med Gud, synden eller dommedag. Det gør os usikre. Hvordan skal vi forkynde for dem?

I denne situation kommer den amerikanske Church Growth Movement (CGM) til os med et svar. Den har en evangelisationsmodel, der virker! Midt i den vestlige 'postkristne' kultur kan den fremvise vækstkurver, der peger opad. Med stor vækst i en lang række menigheder. Og man er selv overbevist om, at væksten skyldes en bestemt form for evangeliserende menighedsliv og forkyndelse, som er tilpasset vor tid.

I nordisk sammenhæng er det særligt missionsforeningerne i Norge og Danmark, der har vist interesse og åbenhed over for CGM. Navnlig har man knyttet kontakter til og hentet inspiration fra Chicago-menigheden Willow Creek. Denne menighed er siden sin etablering i 1975 vokset til over 20.000 ugentlige gudstjenestedeltager. Det er tydeligt, at den danske og norske interesse og åbenhed over for menigheden primært skyldes dens imponerende ydre kirkevækst.

I 2001 udgav Luthersk Missionsforening evangelisationsbogen ”Smittende tro” af Willow Creek-lederen Bill Hybels. I forordet motiveres udgivelsen på denne måde: "Bill Hybels er leder af den såkaldte Willow Creek menighed i Chicago, som er speciel og bemærkelsesværdig i den forstand, at den har kunnet registrere en helt enestående vækst i flere årtier. Helt bevidst satser man som en vigtig del af menighedsprogrammet på at lægge møder og gudstjenester til rette, så de specielt henvender sig til kirkefremmede, og man kan altså registrere, at det ikke er resultatløst."[1]

Willow Creek-menigheden er altså værd at beskæftige sig med og hente inspiration fra af én bestemt grund: fordi den bevisligt har oplevet stor numerisk vækst.

Åbenheden over for CGM findes også i en del af de nye evangelisk lutherske frimenigheder i Danmark og i de nye selvstændige lutherske ”helmenigheder” med fuld sakramentforvaltning i Norge. Selvom disse menigheder i nogen grad er blevet til ud fra ønsket om at distancere sig fra og mere eller mindre entydigt bryde med vranglæren i folkekirken, har andre motiver spillet en nok så stor rolle. Mange har argumenteret for de nye, friere og mere ?hele? menighedstyper med henvisning til, at de er mere hensigtsmæssige for missionsarbejdet. Disse folk vil generelt være meget positive over for forandringer af menighedens ydre former, så længe de blot de kan tjene til evangeliets udbredelse og menneskers frelse. Derfor skal man ikke undre sig over, at de forholder sig positive til CGM, der med nye menigheds- og arbejdsformer kan fremvise store væksttal.

Der er dog ingenlunde enighed om den åbne og positive holdning over for CGM. Der er inden for det sidste år blevet rettet alvorlig kritik mod de ledelser, der officielt har anbefalet at lytte til og lade sig inspirere af CGM. Kritikerne, som både er ledere og menige missionsfolk, har givet udtryk for, at CGM repræsenterer en forførende forvanskning af Guds ord og evangelium. De påpeger, at CGM´s overfladiske kristendomstolkning udhuler de bibelske grundsandheder til frelse og dermed opløser troens liv og kraft. Debatten om CGM i Norge og Danmark har aktuelt en intensitet og en alvorstyngde, som gør det nærliggende at overveje, om de involverede missionsforeninger kan undgå en indre opløsning eller splittelse, hvis man ikke tager et klart opgør.

"På deres frugter kan I kende dem", siger Jesus. (Mt 7,16) Det er Herrens eget kriterium for efterprøvelse af forkyndere, der kommer til os i hans navn. Umiddelbart synes Jesus her at anbefale, at vi forholder os til de ydre resultater af forkyndernes virksomhed. Er der gode ydre resultater, så må vi tage imod forkynderne. Men i virkeligheden kunne intet ligge fjernere fra Jesu anliggende og pointe!

Hvis vi ser på den tekstmæssige sammenhæng, så taler Jesus her om falske profeter og minder os om, at de i det ydre er tilforladelige. I det ydre virker alt godt. Problemet ved de falske profeter ligger på det indre plan - i det som er skjult for en umiddelbar menneskelig betragtning. "Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve." (v.15) I det ydre er der imponerende udfoldelse af kraft og store resultater: profeti, uddrivelse af onde ånder, og mægtige gerninger - og altsammen i Jesu navn. (v.22) De falske profeter er tilmed i god tro. De mener virkelig at tjene Herren. (v.21) Men der er en afgørende grundskade i det indre. De har forladt troskaben mod Guds ord. De gør ikke Guds vilje, men trodser den! Derfor er de uden for Guds rige og under Guds dom. Men først dommens dag åbenbarer sandheden!(v.21 og 23)

Jesus taler i denne sammenhæng om, at man ikke kan plukke druer af tjørn eller figner af tidsler. NT-professor D. A. Carson påpeger, at alle på Jesu tid vidste, at tjørnebusken havde sorte bær, som kunne forveksles med vindruer, og at der var en tidsel, hvis blomst - måske især på en vis afstand - kunne forveksles med figner.[2] Man kunne altså bedrages af det ydre skin. Træet så godt ud. Men når man kom tæt på frugterne og stiftede nærmere bekendtskab med, hvad der var indeni i dem, så kom sandheden for en dag. Jesu pointe synes således at være, at vi ikke må blive stående ved det første og umiddelbare indtryk. Vi må tæt på og undersøge, hvad der er 'indeni'. Vi må undersøge, hvad forkynderne siger. Hvad er indholdet i det, de kommer med? Det er det altafgørende spørgsmål. Kun ved at anvende dette spørgsmål kan vi kende forskel på sande og falske profeter her i tiden!

Hvad lærer da CGM? Hvad er bevægelens centrale anliggende og budskab? Jeg vil tage udgangspunkt i de to principper, som synes mest afgørende for CGM´s måde at tilrettelægge menighedsliv og forkyndelse på.

 

1) Alt i menighedens arbejde bør sigte på maksimal numerisk vækst

CGM tog sin begyndelse med en enkelt mand: Donald McGavran (1897-1990). Han var tredjegenerations missionær, tilhørte det amerikanske kirkesamfund ?Disciples of Christ? og blev i 1930´erne ansvarlig for missionsarbejdet ud fra 17 kirker i Indien. I løbet af 1940´erne blev han stadigt mere frustreret over, at ingen af de 17 kirker voksede. Han var overbevist om, at dette ikke kunne være Guds vilje. Gud ønskede vækst, og når den udeblev, måtte det være, fordi de kristne ikke brugte de rigtige arbejdsprincipper: "Hvordan er det muligt for kristne at komme ud fra modne marker med tomme hænder? At få svar på dette spørgsmål - hvad er årsagerne til kirkevækst, og hvad er hindringerne for kirkevækst, blev det overordnede mål for mit liv."[3]

McGavrans arbejde med dette spørgsmål førte frem til en helt ny missionstænkning baseret på en enkel følgeslutning: Gud vil, at alle kirker skal vokse. Han har stillet midlerne for vækst til rådighed for de kristne. Vi må derfor afklare, hvilke midler der bedst sikrer ydre kirkevækst ? og anvende dem!

Missionsbefalingen udtrykker ifølge McGavran både Guds ønske og den kristne menigheds stadige mulighed - hvis den er lydhør over for Gud. Dette indebærer, at kirker, der ikke oplever vækst i antallet af bekendende og aktive medlemmer, må betegnes som åndeligt syge og ulydige. Numerisk vækst bliver således et 'nota ecclesia' - et kendetegn på en sand kirke. Dette udtrykkes i klar tekst af Arthur Glasser, en af McGavrans medarbejdere: "Den kirke, som ikke vokser, er uden for Guds vilje." [4]

Dette er ikke ensbetydende med en principiel fornægtelse af, at Helligånden er det afgørende subjekt i missionen og den endelige årsag til kirkevækst. Men det er kirkens ansvar at finde ud af, hvordan Helligånden arbejder, og anvende de metoder og midler, som han bruger og velsigner. Vejen til forståelse af Helligåndens arbejdsmåde og de af ham velsignede midler er i ringe grad Skriftstudium og i langt højere grad empiriske undersøgelser af, hvilke arbejdsformer, der befordrer kirkevækst, og hvilke der ikke gør det. Og her bør man ifølge McGavran være hensynsløst pragmatisk: "Metoder og strategier i missionsarbejdet bedømmer vi i lyset af, hvad Gud har velsignet, og hvad han helt tydeligt ikke har velsignet. Intet skader et missionsarbejde så meget som at fortsætte med at anvende metoder, institutioner og strategier, som burde bringe mennesker til Kristus, men ikke gør det. VI lærer folk, at de skal være hensynsløse, hvad metoderne angår. Hvis noget ikke virker til Guds ære og til hans kirkes udbredelse, så kassér det og find noget andet, der virker. Hvad metoderne angår, er vi pragmatiske på det barskeste..."[5]

Skal denne tilgang udmøntes i praksis, indebærer det en villighed hos kristne ledere og menigheder til at lade alle personlige hensyn underordne under hensynet til ydre kirkevækst. At få en kirke der vokser, har en pris.

McGavran-disciplen C. Peter Wagner anfører som de to vigtigste kriterier for en succesfuld kirke: a) Lederen må ønske, at kirken skal vokse og være villig til at betale prisen. b) Menigheden må ønske, at kirken skal vokse og være villig til at betale prisen.[6]

Samme betoning møder man hos folkene fra Willow Creek. Her understreges det blandt andet, at prisen for vækst kan være splittelse af menigheder og udelukkelse af kritiske medlemmer. I et materiale fra en lederkonference i København foreskrives det således, at menighedsmedlemmer, der vedbliver at forholde sig kritisk til en missionarisk fornyelse af menigheden bør opmuntres til at finde en anden menighed og i yderste instans må behandles efter anvisningerne i Mt 18, 15-20 og sættes i kirketugt.[7]

Hvordan skal vi ud fra Guds ord vurdere denne tanke om numerisk vækst som styrende princip? Jeg vil sammenfatte min vurdering i en række korte punkter:

* Vi møder ingen steder i Skriften et guddommeligt krav til troens folk, om at vi skal frembringe ydre kirkevækst. Tværtimod, møder vi en stærk advarsel mod at lade os bestemme af, hvad der kan få folk til at strømme til. Det afgørende er ikke, om vi får bygget et stort kirkeligt bygningsværk op her i tiden. Men at vi bruger materialer, der opbygger et hus, som består gennem ildprøven på den store dag! (1 Kor 1,18-25 + 3,10-15; 2. Kor 4,1-6)

 

* I apostlenes vejledning om missionsarbejdet rettes opmærksomheden ikke mod de ydre resultater, men mod anvendelsen af de rette gudgivne midler. Dette er ikke udtryk for en manglende nød for de ufrelste, tværtimod! Det er et udtryk for en stærk bevidsthed om, at kun Gud kan frelse mennesker, og at det derfor er altafgørende, at han vil kendes ved vores arbejde og selv vil virke med igennem det. Kun ved Guds egen gerning i hjerterne kan mennesker blive frelst! (1 Kor 1,18-4,5; 2 Kor 3-4)

 

* Apostlene lægger ikke skjul på, at de midler, Gud virker igennem, ifølge en umiddelbar menneskelig vurdering synes svage og til dels som en hindring for ydre kirkevækst. Budskabet i lov og evangelium om Guds dom og nåden i Kristus er anstødeligt for det naturligt religiøse menneske. Men Gud knytter os til dette uanseelige og anstødelige ord for at knytte os til ham! Uanset dets ydre ringhed, er Guds ord i lov og evangelium Guds kraft til frelse! (Rom 1,16; 1 Kor 1,18-31 + 2,5)

 

* Selv med anvendelsen af de rette midler kan vi ikke tage for givet, at vi vil opleve synlig kirkevækst. Vi forberedes i Ny Testamente på, at mange vil vende os ryggen. (Mt 5,10-12) Det skete for Jesus og apostlene. Og vi ser i Skriften, hvad årsagen var. Det var ikke dårlige metoder og strategier, men det naturlige menneskes modstand mod Gud og evangeliet. Andre gange førte den samme missionsform imidlertid til vækkelse! Vort kald er til enhver tid at være tro! (1 Kor 4,1-5)

 

* Hvorfor evangeliet til nogle tider virker omvendelse og tro og til andre tider mødes med modstand og afvisning, er ikke gennemskueligt for os. Gud virker åndelig vækkelse og skaber tro, når og hvor han vil det. Som det udtrykkes i Confessio Augustana artikel 5: ?Ved Ordet og sakramenterne som midler gives Helligånden, som virker tro - hvor og når det behager Gud ? i dem, som hører evangeliet.? Påtager vi os ansvaret for, at ordet skal virke tro i hjerterne, så trænger vi ind på et ansvarsområde, som Gud har holdt for sig selv - til velsignelse og befrielse for os! (Joh 1,12 f.)

 

* Netop erkendelsen af, at ordets livgivende virkning i hjerterne er Guds ansvar og ikke vores, giver en uendelig stor frihed og frimodighed i evangelisationsarbejdet. Vi ser det hos apostlene. For dem var én ting afgørende: at forkynde Guds ord sandt og uafkortet og give sig helt hen i denne tjeneste. Så måtte Gud virke tro, når og hvor han ville det. Når de tjente på denne måde, kunne de have frimodighed til enhver tid - både i medgang og i modgang. (1 Kor 4,1-5; 2 Kor 4,1-6)

 

* I et bibelsk normeret missionsarbejde helliger målet ikke midlerne i den forstand, at vi kan vælge de midler, som ifølge vores vurdering bedst tjener til at nå målet. Gud har selv foreskrevet det afgørende virkemiddel: den sande og uafkortede forkyndelse af Guds ord i lov og evangelium. (Rom 1,16-17; Rom 3,19-20; 1 Kor 1, 18) Ingen føres til målet uden om dette middel. Og inden for vores ansvarsområde er forvaltningen af dette middel selve målet!

 

* En ret forvaltning af ordet indebærer, at Guds lov og evangelium forkyndes sammen, konkret, forståeligt og radikalt. Mennesker må enkelt og klart høre om Guds vilje med deres liv og om alvoren i, at de er underlagt ham og på vej mod hans dom. De må høre om syndens dybe fordærv og om Guds vrede. Samtidig må de høre evangeliet forkyndt til trøst og tro, så deres blik vendes mod Jesus og hans fuldbragte frelserværk til forsoning af Gud og retfærdiggørelse af alle syndere!

 

* I arbejdet på at nå mennesker med Guds ord må vi være villige til personligt at betale den højeste pris og ofre både magelighed og personlig tryghed for at blive 'alt for alle'. (1 Kor 9, 22) Men vi må aldrig prioritere vores missionsindsats over troskaben mod Guds ord eller hensynet til kristne brødres og søstres samvittighed. Gør vi det, står vi sandhedens og kærlighedens Ånd imod og kæmper mod Gud selv.

 

* Strategiske refleksioner og bearbejdelse af vore arbejdsformer i forhold til kulturen er en naturlig og nødvendig del af vores missionsarbejde. Målet må her være at skabe de bedste betingelser for, at ikke-kristne kan høre og forstå Guds ord. Men i Skriften er det klart, at rette arbejdsformer ikke i sig selv sikrer god åndelig frugt. Missionsarbejdet er en åndskamp, hvor alt i sidste ende beror på Guds nåde og velsignelse og hans frelsende gerning ved sin Ånd. (Ef 6,10-19).

 

* Ydre kirkevækst er ikke noget mål i sig selv. Det afgørende er, at der skabes sand tro i menneskers hjerter. Vi må til stadighed frygte det åndelige selvbedrag og den ydre vækst uden indre åndeligt liv. Netop derfor må vi i vore menigheder vedvarende lægge røst til en både ransagende, vækkende og evangelisk frigørende forkyndelse til omvendelse og tro. Kun når vi er tro mod dette kald, kan vi glæde os udelt over ydre kirkevækst i vore forsamlinger. (Ap G 20, 20, 26-27, 31)

 

2) Menighedens gudstjeneste bør sigte på søgere og bør virke attraktiv på dem

Efter McGavran overtog andre personer de ledende roller i CGM. I anden generation var det ikke mindst Robert Schuller og i tredje generation primært Bill Hybels fra Willow Creek. Disse to har flyttet fokus fra det offensive og opsøgende missionsarbejdet uden for kirken til kirkens modtagelse af søgende mennesker ved dens egen gudstjeneste. Tanken er, at det bedste middel til at nå ikke-kristne er en gudstjeneste, forkyndelse og menighed, som virker tiltalende og relevant for ikke-kristne og tilgodese deres følte behov.

Den nye tænkning tog sin begyndelse i 1955, da Robert Schuller skulle danne en ny menighed i Orange County, Californien. Han begyndte med at besøge folk i kvarteret og spurgte alle, der ikke var aktive i en kristen menighed, hvorfor de ikke gik i kirke, og hvad der kunne få dem til at gøre det. Med udgangspunkt i deres svar udviklede han en ny gudstjenesteform, der var målrettet på at tiltrække ikke-kristne, imponere dem og tilfredsstille deres ønsker. I forkyndelsen til ikke-kristne måtte man ifølge Schuller lægge vægt på at vise forståelse for og imødekomme folks følte behov. "Dette betyder, at det vigtigste spørgsmål for kirken er: Hvad er menneskers dybeste følte behov?" [8] Svaret på dette spørgsmål måtte bestemme prædikenens indhold. I overensstemmelse med et erklæret ønske om kun at prædike positive budskaber har Schuller tilkendegivet, at han aldrig vil prædike om synd. Det følger med nødvendighed heraf, at han aldrig vil prædike evangeliet om Jesus som Guds lam, der bærer vores synd og soner den under Guds dom og vrede på korset.

Hos Schuller fuldkommes Reinhard Niebuhrs beskrivelse af den liberale og humane forkyndelse: ?En Gud uden vrede bringer mennesker uden synd ind i et rige uden dom ved en Kristus uden kors!?

Men kirken voksede. Og den nye gudstjenesteform virkede inspirerende på mange andre kirkeledere. En af dem var Bill Hybels. Han lægger ikke skjul på, at det var mødet med Schuller, som gav ham mod på i 1975 at etablere en menighed med en søgervenlig gudstjeneste.

I den nye Willow Creek-menighed taltes der de første år så godt som aldrig om synd. Men da der viste sig tegn på vidtgående moralsk opløsning i menigheden, ændrede Bill Hybels politik. Han har siden gentagne gange betonet, at han i søgergudstjenesterne vil lægge vægt på at prædike det fulde bibelske budskab og ikke fortie hverken Guds hellighed, syndens alvor eller omvendelsens nødvendighed.

Samtidig har han videreført Schullers vision om at skabe en gudstjeneste, der virker sympatisk, attraktiv, imponerende og behagelig på ikke-kristne, og en forkyndelse, der viser forståelse for og behandler folks følte behov og derved opleves relevant af ikke-troende. "Medmindre vi tager os tid til og arbejder på at afdække - objektivt og faktuelt - hvad folk er optaget af, hvad der plager dem, og hvilken service de søger i kirken, så løber vi en alvorlig risiko for at blive irrelevante og af ringe værdi for de folk, der har behov for det, vi kan give." [9]

Med denne tilgang til forkyndelsen kan det ikke undre, at det har været svært for Bill Hybels at fastholde og udfolde visionen om at prædike det fulde bibelske budskab. Efter mere end et års analyse af forkyndelsen ved Willow Creeks søgergudstjenester kunne G.A.Pritchard i sin Ph.D.-afhandling, udgivet i 1996, konkludere, at hovedvægten i disse gudstjenester ensidigt lægges på, at Gud vil imødekomme og hjælpe de ikke-kristne med deres følte behov og give dem et stimulerende, velfungerende og tilfredsstillende liv. Guds hellighed er rykket helt i baggrunden. Syndens åndelige alvor og Guds vrede over synden omtales så godt som aldrig.[10]

I norsk og dansk sammenhæng er CGM-inspirationen altovervejende blevet formidlet ved en række Willow Creek-konferencer. Mange har vidnet om, at deres primære udbytte af disse konferencer var en fornyet nød for de ikke-kristnes frelse og en fornyet villighed til at give sig selv hen i tjenesten for evangeliet. Dette kan man kun glæde sig over! Samtidig er det tydeligt, at mange har taget tanken om den søgervenlige gudstjeneste til sig, og at der mange steder arbejdes på at realisere den - også i missionske sammenhænge.

Det aktualiserer spørgsmålet om, hvordan CGM-søgergudstjenesten må vurderes i lyset af Guds ord. Jeg vil igen sammenfatte min vurdering i en række korte punkter.

 

* Ifølge Ny Testamente har menighedens gudstjeneste ét samlet hovedformål: at forny og opbygge Guds børn i en frimodig tro på Kristus og vejlede dem i livet med ham. (1 Kor 14,2; Ef 4,11-16; Kol 3,16-17). De troende formanes til at tage godt imod alle, som kommer til menigheden. (Jak 2,2-4) Men vi møder ingen eksempler på evangeliserende forkyndelse ved menighedens sammenkomster.

 

* Menighedssamlingernes opbyggelige sigte må forstås i lyset af, hvad Ny Testamente siger om de troendes evangeliserende tjeneste. Vi får konkret vejledning herom to steder: Kol 4,5-6 og 1 Pet 3,1-5. Her betones det, at den enkelte kristne er må leve godt med Jesus og herved være beredt på at tale og vidne om ham i sin hverdag, når anledningen opstår. Dette er det fælles vidnekald til alle kristne, og det synes at været den altdominerende missionsform ud fra den lokale menighed.

 

* Ny Testamente lægger således op til at tænke om evangelisationen som det, der sker, ikke når menigheden samles, men når den spredes. Evangelisationen foregår 7 dage om ugen 24 timer i døgnet overalt, hvor de kristne færdes som lys og salt i verden. Åndeligt kraftfuld bliver denne evangelisation imidlertid kun, hvis de troende næres og opbygges i en rig, fri og myndig tro på Jesus - når de samles.

 

* Den evangeliserende forkyndelse ved de særligt kaldede apostle og evangelister finder i Ny Testamente sted uden for menighedens rum midt iblandt de ikke-kristne. I det omfang denne forkyndelse i dag rykkes ind i menigheden, må det aldrig ske på bekostning af den opbyggelige forkyndelse til de troende. I så fald ramme menighedens tro, åndskraft og evangelisation på selve sin livsnerve.

 

* Intet sted i Ny Testamente - hverken hos Jesus eller apostlene - møder vi en evangeliserende forkyndelse, der samler sig om og søger at imødekomme menneskers følte dennesidige behov. Både Jesus og apostlene kan tage udgangspunkt i menneskers konkrete situation og spørgsmål, men de fører altid deres tilhørere ind til de evigt afgørende spørgsmål om synden, dommen og frelsen - med det samme! (Joh 4,1-42; Ap G 17,22-34)

 

* Det er karakteristisk, at den evangeliserende forkyndelse i Ny Testamente tværtimod at imødekomme menneskets naturligt religiøse forventning til Gud om imødekommelse af følte behov, afviser og skuffer alle disse forventninger med det samme. Forkyndelsen river mennesket ud af forestillingen om, at det kan stille krav til Gud, og fører det i stedet ind i mødet en krævende og dømmende Gud. Herved åbenbares menneskets egentlige nød. (Ap G 17, 22-31; 1 Kor 1,18-25)

 

* Den nytestamentlige forkyndelse er kendetegnet af myndighed. Apostlene er bevidste om, at de repræsenterer en Gud, som er alles Gud - uanset om de tror på ham eller ej. En Gud som har skabt alle menneskeros, ejer dem og som de alle skal stå til regnskab for. Det er ikke en Gud, der er på desperat jagt efter tilhængere på det religiøse marked. Det er en Gud som af ren omsorg for os gennem sine vidner kalder mennesker til at omvende sig til ham - i tide! (Ap G 17, 22-31)

 

* Apostlenes evangeliserende forkyndelse retter sig ofte til mennesker med et ikke-kristent guds- og verdensbillede. Ikke desto mindre prædiker de frimodigt til disse mennesker om himlens Gud og deres forhold til ham. Og igennem denne forkyndelse møder tilhørerne Gud selv. Ordet skaber, hvad det nævner; det bygger et nyt guds- og verdensbillede op og formidler et personligt møde med den levende Gud. (Ap G 14,11-18; 17, 22-31)

 

* Den myndige forkyndelse ledsages i Ny Testamente af konkret medmenneskelig omsorg for de ikke-kristnes dennesidige behov. Vi møder det både hos Jesus og hos hans disciple, at forkyndelsens betoning af menneskets evige nød går hånd i hånd med en selvhengivende omsorg for den timelige. Her er vi kaldet til at gå i deres spor og med vore handlinger understøtte vidnesbyrdet om Guds kærlighed. (Mt 5,13-16)

 

* I Ny Testamente har apostlenes evangeliserende forkyndelse ofte karakter af samtaler med de søgende. Her formidles tydeligvis en grundig indføring i troens grundsandheder i dialogens form. (Ag G 17,2 + 17,17 +18,4 + 18,19 + 19,8 f. + 20,7) Det må være en central udfordring i vor tid at udvikle former, hvorunder sådanne samtaler kan finde sted. Netop i en afkristnet tid bør vi kunne tilbyde søgende en enkel indføring i den kristne tros grundlæggende indhold.

 

* Den herlige og store gave i den nytestamentlige forkyndelse er evangeliet om Jesus som vores korsfæstede frelser. Ingen vantro mennesker kan se herligheden i denne gave. Skatten er skjult i et lerkar, der helt omslutter den. Kun Ånden kan åbne hjertets øjne for gaven, og netop sådan har Gud villet det. For at fastholde os i restløs afhængighed af ham og hans Ånds gerning igennem ordet. (2 Kor 4,1-7)

 

* Skal vi være vidner om evangeliets herlighed, er det afgørende, at vi selv har vores glæde og kraft i evangeliet. Netop derfor har Gud udvalgt de svageste og mest ynkværdige i verden som sine vidner. For at vi ikke skal prædike os selv, men Kristus. Vi skal ikke vidne om vor egen kristendoms herlighed, men om nådens herlighed. Og det gør vi bedst som fattige syndere! (1 Kor 1,26-29; 2 Kor 4,5; 2 Kor 6,10; Ef 1,6)

 

* Den kristne menighed er altså ikke og skal ikke prøve på at være imponerende og tiltrækkende i verdens øjne. I samme grad vi bliver optaget af og fokuseret på vor ydre fremtræden, glider vi bort fra at have vor rigdom og trøst i Kristus. Vi går fra at være Kristus-centrerede til at være kirke-centrerede. Vi glider ind under loven og ender enten i mismod eller hovmod. Vi tappes for evangelisk frimodighed, for levende Kristus-glæde, og åndskraft i vort vidnesbyrd.

I sidste ende beror alt på den tro og åndskraft, som kommer fra Gud, og som rækkes til os, når vi lever i hans nærhed i personlig tilegnelse af hans ord i lov og evangelium. Det åndelige kraftfelt er identisk med spændingsfeltet mellem lov og evangelium. Her løses vi fra os selv og vort eget, og her knyttes vi til Kristus og finder hele vor rigdom, herlighed og kraft i ham. Gud give, at vi selv må leve her, og at vi igennem vores arbejde må føre andre herind! Kun da er vi tjenlige som lys og salt i verden - til enhver tid!

Vinder CGM-tænkningen frem, vil den ikke styrke vores evangelisations-arbejde, men tværtimod tappe det for sand åndelig kraft. Det er jeg for min egen del ikke i tvivl om. Der er tale om en herlighedsteologisk tænkning, som har mistet synet for og troen på den skjulte guddommelige kraft i Ordet, den skjulte åndelige rigdom og herlighed hos de troende og den skjulte kilde til tro og frimodighed i evangeliet om Jesus. Det er en tænkning, der orienterer sig ud fra det, som menneskeligt set virker stærkt, mægtigt og herligt. Følger vi denne tænkning, glider vi uvægerligt fra at fortrøste os til Gud og hans Ånd og evangelium til at fortrøste sig til os selv, vor indsats, vor fremtræden og vore evner. Da er vi på vej mod åndelig død.

Vi står alle i fare for at glide ind på denne vej. For herlighedsteologien ligger i vor natur. Derfor er den en trussel for Guds menighed til enhver tid, og det profetiske kald er tidløst: ?Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre!? (Zak 4,6)

Hvorfor har en række af de nordiske missionsforeningerne åbnet sig for CGM? De bagvedliggende åndelige årsager har kun Gud det fulde indblik i. De ansvarlige ledere henviser til ønsket om at nå mennesker med det frelsende evangelium, og det må vi tage alvorligt. Alligevel må man undre sig over den udtalte mangel på kritisk teologisk bedømmelse. Hvorfor er man ikke mere kritisk? Jeg vil pege på fire mulige årsager.

 

* Kontekstualisering er blevet et modebegreb blandt missionsteologer og har også fundet indgang i missionsforeningerne. Umiddelbart fremstilles sagen meget enkelt. Vor kulturelle kontekst har forandret sig, og derfor må vore arbejdsformer forandres. Det er nødvendigt for evangeliets skyld og teologisk uproblematisk. For vi forandrer ikke teologi, kun form. Mange ledere har ladet sig sige af dette. De ønsker at være progressive og åbne for nytænkning ? også når nytænkningen kommer fra amerikanere. Problemet ligger ikke i denne grundholdning, men i den manglende bevidsthed om, at Skriften har meget at sige om formen i vores arbejde. Den er en del af teologien!

 

* Pragmatisme har været en del af missionsforeningskulturen fra begyndelsen. I spørgsmålet om den ydre tilrettelæggelse af missionsarbejde og menighedsliv har man i meget høj grad orienteret sig ud fra, hvad der tjente evangeliets udbredelse. Denne tankegang kan der siges meget godt om, men i vor tid viser den sin svaghedsside. Vi må give plads for det personlige skøn angående det formålstjenlige, men kun inden for rammerne af Guds ords vejledning om kristent menighedsliv og missionsvirksomhed.

 

* Pluralisme har i flere nordiske missionsforeninger været en del af kulturen fra begyndelsen både på det teologiske og det praktisk-kirkelige område. Man har givet plads for forskellige teologiske syn på en række spørgsmål og for forskellige former for kirkelig praksis og arbejdsmåde. Den indre pluralisme indebærer, at dele af en forening kan have synsmåder og arbejdsmåder, som andre dele tager klart afstand fra - med henvisning til Skriften. Den tilvante pluralisme forstærker i sagens natur faren for, at en ansvarlig ledelse i visse situationer lader progressive eller liberale dele af organisationen åbne døren for og "afprøve" nye tankegange og arbejdsformer, som ledelsen ikke på forhånd har underkastet en grundig teologisk prøvelse.

 

* Evangelikalisme i form af inspirationsfællesskab med bibeltroende protestanter fra andre kirkesamfund har ligeledes fulgt de fleste nordiske missionsforeninger igennem lang tid. Det fælles teologiske grundlag for de "evangelikale" har primært været en bekendelsen til Bibelens autoritet, omvendelsens nødvendighed og kirkens forpligtelse til at forkynde budskabet om Guds dom og nåden i Kristus til verdens ende. I de seneste årtier er det evangelikale engagement for en del missionsforeninger blevet optrappet i tilknytning til netværk og konferencer for mission. Sideløbende med det optrappede engagement er den internationale evangelikale bevægelse imidlertid teologisk gået i opløsning, hvilket ikke mindst skyldes CGM.

I 1996 blev den indre splittelse synliggjort, da Alliance of Confessing Evangelicals blev dannet. En lang række fremtrædende evangelikale kirkeledere, bl.a. missiouri-lutheraneren Jacob Preuss og den klassisk-reformerte R.C.Sproul, ville med dannelsen af den nye alliance markere, at store dele af den evangelikale bevægelse havde bevæget sig så langt væk fra Skriftens grund, at den snarere var bestemt af almenreligiøsitet og verdens tidsånd end af Guds Ord og Kristi Ånd.

Grundlagsdokumentet for den nye alliance, "The Cambridge Declaration", er en indtrængende advarsel mod den åndelige opløsning og et stærkt kald til at vende tilbage til de reformatoriske solae Skriften alene, Kristus alene, Troen alene, og Nåden alene og dermed til "hovedartiklen" som det afgørende og umistelige grundlag for hele kirkens arbejde:

"Retfærdiggørelsen sker af nåde alene, ved troen alene, for Jesu Kristi skyld alene. Dette er den artikel, hvormed kirken står eller falder. I dag bliver denne artikel ofte overset og forsømt, forvrænget eller undertiden endog fornægtet af ledere, teologer og præster, der giver sig ud for at være "evangelikale". Skønt menneskets faldne natur altid er veget tilbage for at erkende sit behov for Kristi tilregnede retfærdighed, så bidrager moderniteten i høj grad til at opflamme og forstærke denne utilfredshed med det kristne evangelium. Vi har tilladt denne utilfredshed at bestemme karakteren af vor tjeneste for evangeliet og indholdet af vor forkyndelse.

Mange i kirkevækst-bevægelsen tror, at sociologisk kendskab til og forståelse af tilhørernes situation er af lige så stor betydning for evangeliets fremgang som den bibelske sandhed, der forkyndes. Som følge heraf er overbevisningen om, hvad der teologisk er sandt, ofte blevet adskilt fra den praktiske udøvelse af evangeliets tjeneste. I mange kirker har markedsførings-orienteringen ført et skridt videre i retning af en udradering af forskellen mellem det bibelske budskab og denne verden, en fjernelse af korsets anstød og en reducering af den kristne tro til de principper og metoder, der giver sekulære sammenslutninger fremgang og succes.

Selv om man måske stadig tror på korsets teologi, så tømmer disse bevægelser faktisk ordet om korset for dets mening...

Hvor som helst i kirken, Bibelens autoritet er gået tabt, Kristus er blevet fortrængt, evangeliet er blevet forvrænget, eller troen er blevet forvansket, er det altid sket af én bestemt grund: vore interesser har fortrængt Guds, og vi gør hans arbejde på vor måde. Det er et almindeligt og dybt beklageligt tab i kirken i dag, at Gud ikke længere er i centrum for menighedens liv som før. Det er dette tab, der tillader os at forvandle gudstjenesten til underholdning, forkyndelsen af evangeliet til markedsføring, at forveksle det at tro med at følge en bestemt fremgangsmåde, det at være god med at føle sig godt tilfreds med sig selv, og det at være tro med at have fremgang og succes." [11]

I det omfang, lederskaberne i de nordiske missionsforeninger tror på værdien af evangelikalt fællesskab, bør der ikke herske tvivl om, hvilke dele af den evangelikale bevægelse de henholdsvis må bryde med og knytte til ved, hvis de vil videreføre missionsforeningernes oprindelige åndelige linie.

På mange måder minder CGM om rationalismen. Det kan være både bedrøveligt og opmuntrende at standse for dette forhold her til sidst.

Rationalismens projekt var jo at vinde samtidens skeptikere tilbage til kirken ved at præsentere dem for en kristendom, som var tiltalende og fornuftig. Da var der noget, man måtte nedtone: talen om Guds vrede, om menneskets syndefordræv, om fortabelsen - og om Jesu stedfortrædende lidelse og død. Det gled i baggrunden. Og så talte man i stedet meget om, hvordan kristendommen kunne hjælpe mennesker til et godt og fornuftigt liv. Og det paradoksale er jo, at de rationalistiske præster over tid talte kirkerne tomme. For der var intet at hente i deres forkyndelse. Ingen virkelig åndelig kraft og næring.

Vi har mange messefald i dag - mange aflyste gudstjenester. Men der var flere i Norge og Danmark i år 1800, da rationalismen var på sit højeste.

Men netop da sker så det underlige. Da der intet er at hente i kirkerne, samles de troende i små kredse for sig selv. De læser Guds Ord og gamle lutherske prædiken-samlinger, og de kommer ind i et møde med Gud, som han virkelig er - til vækkelse, omvendelse og tro på Jesus. Og så går de ud blandt deres venner og naboer og vidner om ham. Og der er åndskraft i deres vidnesbyrd, for de har været inde hos Gud, og så bryder vækkelsen frem!

Dette er livslinien i kirkehistorien. Til enhver tid har der været et folk, der har levet for Guds ansigt, og som har fundet sin eneste trøst og glæde i evangeliet om Jesus. Og det vidnesbyrd, der er udgået fra dette folk, det har der været kraft i - til liv for verden! Gud give, at vi må høre til dette folk - nu og altid!

 

[1] Bill Hybels, Smittende tro, Hillerød 2001, s.9

[2] D.A.Carson, The Sermon on the Mount. Matthew 5-7, Carlisle 1994, s. 138

[3] Citeret fra: R.J.Koester, Law and Gospel. Foundation of Lutheran Ministry, Milwaukee 1994, s. 109

[4] Citeret fra: Koester, s. 123

[5] Citeret fra Martin Erdmanns artikel "Willow Creek" i Evangelical Times, Januar 2001, s. 30

[6] Koester s. 124-125

[7] Materialet "Builing Prevailing Churches", s.21, udgivet af Willow Creek Association og bl.a. tilgængeligt på hjemmesiden www.willowcreek.dk

[8] G.A.Pritchard, Willow Creek Seeker Services, Grand Rapids 1996, s.53

[9] Pritchard, s.63

[10] Pritchard, s.258-271

[11] Teksten er oversat af Niels Ove Vigilius. Den oprindelige og fulde tekst til "The Cambridge Declaration" samt yderligere oplysninger om "The Alliance of Confessing Evangelicals" kan findes på alliancens hjemmeside: www.alliancenet.org