Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme

 

Kort kommentar fra 08.07.23, før du leser artikkelen under fra 5. september 2012:

Vi får håpe på vekkelsen som skjer på Vigeland nå kan vekke opp folket og noen kristenhøvdinger som kan ta kristenfolket i kamp mot denne ødeleggelsen av forholdet til Gud, forholdet til familien og omsorgen for barna og den fremtidige kulturen de skal vokse opp i. Også i kampen for det vi skal leve av og leve i.

Håper også at flere våger seg inn på den lange talen fra Sødal Bedehus "Frankfurterne, fedrene og friheten".

Håper videre at flere våger å bringe ut i offentligheten: "Løft flagget høyt - det gamle korsets fane."

Kjetil Fredriksen og Fossnes koret har sunget den inn og den ligger på nettet. Syng den og løft flagget før andre flagg tar over. Flaggloven ble forandret i 2022!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.09.12

 

En oppsummering: Den nye kulturen som er skapt på basis av ”politisk korrekthet” og ”kulturterrorisme” er uten bærekraft, totalt undertrykkende og kristendoms-fiendtlig i alt sitt vesen for enkeltmennesket, familien og nasjonen. Den skulle vært bekjempet av Kristi stridsmenn i bønn og arbeid. Det er ikke blitt gjort – derfor er vi der vi er i dag. Nå bør Daniels bekjennelse, bønn og nåderop lyde fra enhver kristen sjel, før misjonsbasen Norge går under! ”- i det vi omstyrter tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus.” 2.Kor. 10, 5. ”- og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder,-” 1. Pet. 3, 15

Johannes' evang. Kp.10, 11: Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Kp. 15, 13: Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;

Innledning

Det jeg nå skriver er bygd på flere kilder, bl.a. alt jeg las av NOU-meldinger samt avisartikler fra 1975 og oppover til januar 1978 da jeg gikk ut med foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” om revolusjonen av familielivet i Norge med Likestillingsloven som krumtapp. Der nevnte jeg spesielt kommunisttenkeren Gramsci fra Frankfurtskolen i Tyskland som var en sentral person i opplegget for å gjennomføre en kulturrevolusjon i Vesten ved å innta institusjonene og få lovgivningen bort fra dens kristne basis. Kilden jeg nå først og fremst bygger på, er en flere siders artikkel av Raymond V. Raehn (R.V.R) som hadde en M.A. grad i internasjonal politikk fra Georg Washington Universitet i USA. Han var i høy stilling i marinen under 2. v.k. og har siden vært opptatt av sikkerhetsmessige spørsmål for USA. Han driver ellers familiegarden i Texas. Alt dette måles mot Bibelen av 1930!

(Innledningsvis nevner jeg også - og er selvsagt takknemlig for at sjefsredaktør Sæle i Norge i Dag på lederplass har nevnt dette arbeidet mitt - men samtidig er det trist når han må skrive at det "KUN" er Jørgen Høgetveit som har påvist Frankfurtherskolens destruktive arbeid i landet vårt. Det skulle like selvsagt vært så mange, mange flere som hadde gått ut i kraftig apologetisk arbeid og nedkjempet deres innflytelse i landet vårt. Nå håper jeg at en ved å offentliggjøre denne kronikken fra 2012 på YouTube kan føre til at mange flere ser hva som skjer og bekjemper det i alle våre institusjoner.)

Røttene til ”Politisk korrekthet”

Det som spesielt fanget min interesse, var artikkel II i en større utredning. Artikkelen heter: ”The historical Roots of ”Political Correctness” som trekker de store linjer fra den franske revolusjon i 1789 – til gammelmarxisme – gjennom ny-marxismen som Frankfurtskolen bygde opp i mellomkrigstiden fram til 1933 – og var det ideologiske grunnlag for 68-ternes herjinger med Norges familieliv, institusjoner og lovgivning som endte opp med rasering av Grunnloven i 2008-2012.

Etter mange års kamp mot disse kreftene – har det blitt mer og mer klart for meg at det er nettopp denne totaloversikten og helhet som RVR kommer med i denne artikkelen - og som for så vidt Finn Jor har bidratt en del til i ”Kong Haralds Nei” – som er helt avgjørende for at folk skal forstå hva vi står overfor av ideologisk ondskap: Den vil revolusjonere oss som mennesker og rive den kristne kultur som var bygd på Bibel og Grunnlov. Vi kan kaste oss over det ene bisarre utspillet etter det andre av deres kulturterror – og de bare ler av debattene våre, inntil vi forstår helheten i det de driver med, og angriper røttene med adekvate bibelske tanker og bønn. (1. Tim 2, 1-4). Overfor slike perspektiver er det like lite tillatt å gi opp – som det var det i 1940 overfor nasjonal-sosialismen. Det som nå kommer, er langt verre og til dels helt perverst. Det gjelder våre barn og barnebarn og alles felles fremtid om Gud gir tid.

Norge langt framme i raseringen

Norge er kanskje et av de land i Europa som er kommet lengst i denne ødeleggelsen fordi Frankfurtskolens ideer allerede ca 1923 ble oppfanget og programfestet av Ap`s store ideolog: Edvard Bull, n.formann i Ap. Hans kamp mot ”evangelisk-lutherdom og andre fordummende sekter” samt erobring av skolevesenet hvor barna skulle gjøres til sosialister, ekteskap, begravelse osv. som skulle verdslig gjøres – er det skrevet om til det kjedsommelige, ikke minst sitert ut fra Bjarne Hareides utmerkede bok: ”Skal kristendommen ut av skolen.” I tillegg hadde allerede materialismens naturvitenskapelige fundament og Gudsfornektelse – evolusjonslæren - fått godt tak fra ca 1860. Skoleungdommen strømmet over til denne tankeverdenen. Surdeigen som tok troen fra dem!

Raehn om ”politisk korrekthet”

Men la oss vende tilbake til R.V. Raehn og hans røtter for det som etter hvert skulle bli det ”politiske korrekte” og eneste akseptable tenkning i store deler av Vesten – ikke minst Norge hvor politisk makt, institusjonsmakt og ikke minst mediemakt er de som dominerer det offentlige rom – og fordriver det meste av andre meninger til taushet på tross av alt prat om demokrati, åpenhet og toleranse.

Han skriver at USA i dag er dominert av en fremmed tro, holdninger og verdier i et kompleks som vi kaller ”Politisk korrekthet”. Det er et system som man søker å påføre alle amerikanere og som er totalitært i sitt vesen. Røttene finner en i en type marxisme som vil utrydde tradisjonell kultur og skape sosial revolusjon. (Er det noen som kjenner seg igjen?)

Dette er ikke noe nytt sier han – for allerede Platons Republikk prøvde seg på det, men det var den franske revolusjon i 1789 som inspirerte Karl Marx til å lage sine tankebygninger i det nittende århundre – og førte fram til bolsjevik revolusjonen i Russland i 1917. Sistnevnte førte til en viss optimisme hos likesinnede i marxistrekkene i Europa og Amerika med håp om at den sosiale revolusjon og det ”politisk korrekte” skulle vinne. Ikke minst hoppet de på de mulighetene som de mente 1. v. k. hadde gitt dem. Han nevner så en rekke revolusjonære navn som prøvde seg i Europa bl.a. Rosa Luxemburg i Berlin, en Bela Kun m.fl. i Ungarn. Ikke minst Trotsky`s armè inn i Polen ga dem håp om at bolsjevismen skulle seire i hele Europa. Ikke minst håpet de på å få med seg arbeiderne i opprøret, men her klikket det totalt for dem. Det anklaget de selvsagt arbeiderne for og ikke sine vanvittige og besatte ideer. (Både Marx og Hitler var praktiserende satanister.)

Kulturmarxistene kommer med Gramsci og Lukacs m.fl.

Nå kommer den italienske marxisten Gramsci inn i bildet og etter hvert sammen med en ungarsk marxist, Georg Lukacs. Sammen utviklet de ”kulturell marxisme.” Gramsci forstod at opprøret måtte gå dypere enn gammel marxisme. Man måtte skape den ”kommunistiske mann” før man kunne gjennomføre en politisk revolusjon. De måtte få tak i hjertet! Dette førte igjen til at man fokuserte på det intellektuelle og sentralt i dette var selvsagt utdanning og kultur. Han foreslo videre den lange mars gjennom samfunnets institusjoner inklusive regjeringer, det juridiske, militære, skoler og media. Han konkluderte med at siden arbeiderne hadde en ”kristen sjel” ville de ikke reagere på revolusjonære appeller.

G. Lukacs ble, med flere av sine bøker snart en ledende teoretiker på høyde med K. Marx. Han forstod tidlig at den eksisterende kulturen måtte ødelegges. Det var eneste løsningen på å komme videre og bygge opp en ny kultur, hevdet han. Da måtte man utslette tidligere verdier for å få inn sine revolusjonære ideer. Hvorfor skjønner så få konservative politikere og kristne hva som forgår? Forstår man ikke – blir kampen vanskelig!

Han fikk kulturell innflytelse sammen med nevnte Bela Kuhn i Ungarn i 1919 og introduserte ”kulturell terrorisme”. Det betydde radikal sexundervisning i skolene. Barna ble oppfordret til ”fri kjærlighet”, sexuelt samleie og fortalt om de foreldede middelklassens familiekode, det utdaterte monogami, den irrelevante religionen som undertrykte menneskenes glede og nytelse. Lukacs ”kulturelle terrorisme” var forløperen for det ”Politisk korrekte.” Kvinnene også ble oppfordret til å gjøre opprør mot sexualmoralen i tiden.

De hadde nå etablert seg på Universitetet i Frankfurt med Institute of Social Research og dannet Frankfurtskolen, delvis med modell av noe tilsvarende i Moskva. Men i 1933 kolliderte disse folkene med Hitler og nasjonal-sosialismen - og mange flyktet over til USA hvor de utviklet seg ved Colombia Universitetet og etter hvert fikk programmene sine inn i skolene i USA. Denne skolen kombinerte marxistisk analyse med Freuds psykoanalyse. Det ble basis for deres ”Kritiske teori” dannelse. Nok et våpen i kulturkampen. Med dette kritikkvåpen gikk de løs på kristendommen, kapitalismen, all autoritet, familien, patriarkatet, hierarchy, moral, tradisjon, sexuell avholdenhet, lojalitet, patriotisme, nasjonalisme, heredity, etnisitet, konvensjonisme og konservatisme. Dette finner man igjen i Erich Fromm ”Escape from freedom and the dogma of Christ”, Wilhelm Reich, Theordor Adorno som delvis ble utgitt i femtiårene. Sistnevnte rettet bl.a. et kraftig angrep mot kristne patriarkalske autoriteter i USA. (Er det fremdeles noen som ikke kjenner seg igjen i det norske landskap?)

Kritiske teorier som våpen

De utviklet en rekke underteorier som våpen for å rive ned den kristne autoritet og kultur og formet det ”politisk korrekte” som alle måtte være enig i for å bli regnet med, ellers startet utstøtningen og latterliggjøringen. Teorier om dette ble utviklet på disse områder: ”matriarkatet, androgyni, personal, autoritet, familie, sex, rase, lover og litteratur. Alt dette ble formet med basis i deres ideologi og som angrepsvåpen over de tilsvarende tanker i den bestående kultur og sosiale orden. Det ble til kulturell marxisme.

Den patriarkalske (far) kultur skulle rives og erstattes av en matriarkal (mors) kultur. At mann og kvinne var og er forskjellige og med forskjellige roller skulle erstattes av androgyni, og heteroseksualitet skulle skiftes ut med homoseksualitet. Popstjernen Jackson var jo en formidler av androgyni. (Er det fremdeles ingen som kjenner seg igjen.)

Raseteorien (rasisme) var Trotskys våpen hvor han i stedet for arbeiderne nå brukte rasene som en ny spydspiss i opprøret for å skape revolusjon. Rasisme er jo et kjent våpen i dag.

Marcuse var også medlem av Frankfurtskolen og ble en toppleder for 68-generasjonen og dens opprør som startet på universitet i Sorbonne (Frankrike) og Berkley (USA, N-California) Han prekte den store avvisning av hele den vestlige kultur, feminismeopprør og hva som skulle være de ”politisk korrekte” meninger og praksis. Viktige sider var selvsagt sexuelt opprør: ”Make love, not ware” uten at man syntes å ha noen tanke for at manglende styring selvsagt førte til konflikter og krig. Både Luther og H. N. Hauge var sterkt imot opprør. (Revolusjonens barn har alltid ”spist” hverandre.)

Den nevnte artikkel nevner til slutt at den nye marxisme som vi nå har skildret med sitt krav om ”Politisk korrekthet” og fullt av forferdelige perversiteter er langt verre enn den økonomiske marxisme og den russiske revolusjon. Og det kan man si seg fullt ut enig i – for ikke bare er tankegangen mer pervers, men opprørerne har i tillegg fått i hendene ”Den bio-logiske tidsbombe” som fører kulturen fullstendig over i det dyriske riket, ja endog verre. (Romerbrevet kp 1.)

Konklusjon

Går man grundig gjennom disse tankebygninger, så vil en snart se at dette stort sett er tanker som reiser seg mot kristen tro og tenkning og svar på hvem jeg er som kristenmenneske, hva familien er og der livet skal leves – samt nasjonalstatens lovgivning og ordninger. Revolusjon, nedrivning, og hva kommer så i stedet for den fredelige velordnede kulturen vi hadde med et høyverdig menneskesyn som ga bærekraft til oss alle i alle relasjoner, relasjonen til Gud (avsatt), relasjonen til medmenneske i familie, menighet og samfunn og til naturen og forvaltningen av den – og lover for administrasjon som de førte bort fra folkete styre mot et undertrykkende totalitært styre. (rådmannsvelde)

Selvsagt er det en del av oss som har prøvd å formidle advarsler om større eller mindre deler av dette opprøret. Prof. Danbolt advarte mot Likestillingsloven på Geilomøtet i 1978, likeledes advarte undertegnede også i jan. 1978 i foredraget ”Nå må vi våkne, Familien staten og nye familielover.” Nytt lovverk i dag bygger stort sett på de samme prinsipper som ble lagt i 1978-lovene.

Folket mobiliserte, men masse av lederne sviktet i begge regimenter. Og så hadde motstanderne en fabelaktig evne til å angripe og stigmatisere og skremme folk langt inn i de kristnes rekker så de nesten ga opp eller satte i gang en intern krangel osv. Så isolerte de frontkjemperne, varslerne – trakk seg tilbake og mange – også ledere – begynte tilpasningen til det ”politisk korrekte” – og håpet i bestefall på at det skulle ”gå over” eller at en kraftig røst ville snu det hele.

Men det ble ikke den kampen en trengte – og nå er vi altså ved kanten av stupet for det norske samfunn, med massedrap av fostre, skilsmisser og ødelagte ekteskap (det første riket) og også rettskilden og Grunnloven for den norske stat. (det nasjonale riket) . Det åndelige fundament i Skrift og bekjennelse og selvsagt det de har jaktet på i alle år: Grunnloven av 1814 med den ”evangelisk-lutherske” basis. Gud er Gud for begge regimenter, selv om Han styrer det med forskjellige midler. Nå er Gud jaget ut av både kirke og samfunn – med små grupper av troende trofaste igjen som heller vil dø enn å gi opp sin tro og det evige liv hos Jesus.

Personer i Frankfurtskolen:

På slutten av artikkelen er det korte biografiske opplysninger om den enkelte som en ikke tar med her. De som spesielt er nevnt er:

1. Georg Lukacs,

2. Antonio Gramsci

3. Wilhelm Reich

4. Erich Fromm

5. Herbert Marcuse

6. Theodor Adorno m.fl.

Disse, og mange flere, kan du lese mer om i nevnte artikkel – eller du kan søke på nettet etter den enkelte. Det er vel kjente revolusjonære tenkere – som altså har inspirert store deler av de som i dag forvalter og styrer Norge og med røtter ned i Ap`s Edvard Bull i 1923. Derfor får vi den lovgivningen og styresett som vi ser i dag – og tankene deres er nådd langt inn i kristne og konservative rekker. Osmoseeffekten er sterk og tilpasningen kraftig. Kun når en forstår Bibelens tankeverden, Norges historiske røtter og skaffer seg et helhetlig bilde av disse opprørerne, kan en få til en adekvat kristen kamp mot ødeleggerne, og ikke slike destruktive ukristelige utspill som en er blitt vitne til i den senere tid. Da har en noe å gå ut med til folket og forklare dem at de er lurt trill rundt av disse folkene med sin ”skjulte agenda” som blir mer og mer åpenbar ettersom ødeleggelsen skyter fart som i Norge 2012.


* * *


Forsvarsløs, etterord fra
08.07.23:

”Tro uten fakta”? ”La vitenskapsmennene bekymre seg om fakta, jeg trenger bare tro”. En lærer sa: ”Vi er her for å lære om fakta, og hvis

din tro er sterk, burde den ikke la seg anfekte, fordi sann tro har intet å gjøre med fakta.” ”Vi må begynne å forstå at tro ikke er det motsatte

av fakta, men tolking av fakta.”

Hvor ble det av kristendomsforsvaret, forsvaret av vårt for den sanne og sunne lære basert på en rekke bibelske fakta og arven fra fedrene? (Heb. 13) Skaperen har sendt oss fra oven en åpenbaring, og Hans undervisning må ha innflytelse på vårt syn på virkeligheten og alle relasjoner. I møte med denne verdens visdom uten bibelske godt forståtte bibelske fakta, blir man fort forvirret og gjort til skamme, taus og uvirksom. Man blir overkjørt av disse velskolerte forførere.

Etter at denne artikkelen stod som kronikk i Norge I Dag i 2012 skrev sjefsred. Sæle to kraftige ledere som var med på å sprenge den øredøvende taushet som hersket i Norge om disse IDEOLOGISKE røttene til den elendighet som har utviklet seg siden minst 1923 - via 68-erne osv. Han skrev på lederplass den 7.3.1014: "Europa har ikke tålt avkristningen." Og fortsatte: "Europa har ikke tålt avkristningen og avskaffelsen av familie og ekteskap. Frankfurterskolens "Kritikk" preget enhver lærestol ved universitetene i den vestlige verden. - - - En kulturrevolusjon fant sted. Få kristne fulgte med i timen. Her til lands er det kun Jørgen Høgetveit som har pekt på hvor avgjørende innflytelsen fra Frankfurterskolens filosofi er."

Frankfurternes ledende ideolog - den italienske kommunisten Gramsci nevnte jeg allerede i foredraget "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover." En pekte på at man i nyere tid hadde oppdaget LEGALITETSprinsippet til Gramsci - og med u-lover og sine folk i institusjonene - sakte men sikkert ville ruinere Vestens sivilisasjon som Ap. og De Grønne jobber for fullt med på Stortinget i disse dager. NÅ MÅ MAN forstå de IDEOLOGISK RØTTEN og angripe og kutte de med Guds Ords frimodige forkynnelse og meget bønn. DET er bare trist å få rett!!

Sæle kom tilbake til saken kom på nytt tilbake til saken 4. april 2014: "FILOSOFI. Avkristnede tanker infiltrer vårt politiske liv, uten at våre avideologiserte politikere ser bevisst hvor disse tanker kommer fra. Det vil ende med total avkristning av vårt lovverk. Det sa den legendariske kristenredaktøren ARTHUR BRG på 1980-tallet. Mange ble sinte da han skrev sine artikler om hva som måtte skje - i avisen Dagen." Berg støttet kraftig opp med stormøter i Betlehem hvor Sune Luxell og undertegnede talte for fulle hus. Men flere ble etter hvert sinte på meg også. Og nå protesterer man rimelig nok mot Stortingets herjinger med homolover dom kan kneble forkynnelse og redusere foreldreretten med forferdelige konsekvenser!! Og noen farter rundt og sier at dette kom så overraskende og fort. Det er totalt feil. Derfor var det godt når Sæle avsluttet denne kronikken med: "Bare Jørgen Høgetveit på Evje lot alarmklokkene gå og skrev kronikker." Begge lederne finner du i heftet fra AKF "Fra Skapertro til Frelsertro."

DEN NORSKE RETTSSTAT og den basis FAMIIEN går mot et raskt sammenbrudd hvis ikke vi som kristenfolk tar kraftig fatt i forkynnelse og bønn og praktisk handling som kristenfolket i 1942 med "Kirkens Grunn." Da vek tyskerne, ideologene med nasjonal-sosialismen - deres nye religion.

Vil du vite mer klikk deg inn på "Kommentar-Aisa.no" og AKF/YouTube. Ideologi og lovgivning. Besøkt av ca 1 550 til nå. Nevnte foredrag finner du på Google. "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye over" fra jan 1978 finner du på Google. Besøkt ca 4 800 ganger. JH


* * *