Tegn i tiden - i Messias` hjemland

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.12.22

Profeten Amos skriver om sitt kjære folk og Israel i ruiner at det skal gjenreises. Gud har riktignok straffet Sitt folk igjen og igjen p.g.a. frafall og forfall, men aldri glemt at de er utvalgt for en bestemt hensikt: Ordet og Messias og frelsens vei skulle igjen åpnes gjennom dette folket. De skulle samles igjen, og Davids falne hytte skulle bygges opp igjen med folk og land. Derfor skrev Amos slik: "11 På den dag vil jeg reise op igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise op det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den op igjen som i fordums dager, 12 så at de får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. 13 Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløier, skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. 14 Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal bygge op igjen de ødelagte byer og bo der og plante vingårder og drikke deres vin og dyrke op haver og ete deres frukt. 15 Og jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mere rykkes op av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud."

Derfor er det underlig å fortsette å lese i Ap.gj. 15 der apostlene er samlet til kirkemøte i Jerusalem hvor det blir et skarpt ordskifte - hvor Jakob avslutter slik: Ja, hva sier Jakob om saken: "13 Og da de hadde holdt op å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre! Hør på mig: 14 Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. 15 Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet: 16 Derefter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, 17 forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette 18 som er kjent av ham fra evighet av."

Men kan disse frafalne jødene som nå samles fra hele verden bli innsatt i en slik gjerning?

Da må vi ikke glemme at dette er Herrens gjerning alene. Han gir dem landet tilbake og samler jødene fra hele verden. I Esaias 43 sier Herren det slik: "Gi dem hit, og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende,  7 hver den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort.  8 For frem et blindt folk som dog har øine, og døve som dog har ører!  9 La alle hedningefolk samle sig, alle folkeferd komme sammen! Hvem blandt dem er det som kunngjør slikt? La dem si oss hvad de tidligere har spådd! La dem stille sine vidner, så de kan få rett, la dem høre og si: Det er sannhet!"

Dette er et stort og underlig forat. Herren forsetter Sin HENSIKT med dette folket. Hvordan gjør Han det? Det finner vi i Romerbrevet 11 der Paulus drøfter sitt frafalne folk som nå skal inne i Herrens gjerning igjen - de var satt på "sidelinja" en stund forat "alle hedninge folk" skulle få høre "mitt navn", men nå skal de inn i en verdensvid tjeneste. Nå er "hedningenes fylde" inne - et tall Gud alene kjenner, men da begynner Rom. 11 å skje: Først slår han fast at "Gud har ikke forkastet Sitt folk." Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet; 12 men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde! 13 For til eder taler jeg, I hedninger! Så sant som jeg er hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, 14 om jeg bare kunde vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst nogen av dem. 15 For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hvad annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde?" - - "25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, 26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, 27 og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. 28 Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld; 29 for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på30 For likesom I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, 31 så har også disse nu vært ulydige, forat de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del; 32 for Gud har overgitt dem alle til ulydighet forat han kunde miskunne sig over dem alle. 33 O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! 34 For hvem kjente Herrens sinn? eller hvem var hans rådgiver? 35 Eller hvem gav ham noget først, så han skulde få vederlag igjen? 36 For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.


Kommentar:

Nå ser vi helt konkret at Davids hytte er under full gjenreisning. De får bit for bit av land under kamper som Herren lar dem vinne på underfullt vis, som da de inntok landet under Josva. Så bygger de det opp fra hedningenes ruin av feilforvaltning - slik at ørken og sump gir mat, miljø og råstoffer til det snart bærer ca 10 millioner mennesker - og dette under 8-10 angrepskriger. De samler jødene fra hele verden - og Skriften sier at ikke en skal mangle! Man kan si og mene hva man vil - men av Herren er det gjort og gjøres det, frem mot dette mektig: FORAT.

Men de er jo ikke frelst og gjør mye galt. Da må du lese om igjen: " og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, 27 og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem." Jesus skal åpenbare seg for dem - hvordan står det ikke noe om - men Han skal bortta deres synder og inngå en ny pakt med dem." Er ikke dette helt umulig da? Ikke glem at Frelseren bar alle og tok bort all verdens synd - og i Sakarias 3,9 står det: " - og jeg tar dette lands misgjerninger bort på en dag."  Husk også de slangebitte i ørkenen. Altså Herren, den allmektige kan rydde opp på en dag.

Og de folk som vil hindre dette og gjør straffedommen verre enn Herren hadde tenkt - skal møte Herrens vrede. Heller burde kristenfolket velsigne og trøste jødene og forberede seg på å være med dem i den store gjerning som venter der framme i dette FORAT.

Da undres en på om dette er tusenårs-riket som er under utvikling. (Se også Esaias 65, mht at Henry M. Morris er inne på det.) Det synes underlig at Gud skal samle jødene fra hele verden og utslette mesteparten av dem igjen - i stedet for å omvende dem og sette i gang nådegaver og utrustning HAN har gitt dem og ikke angrer på. Men jeg vet ikke, men følger rådene i 1. Peter, 1,10-13.om profetene som gransket og ransaket - og 2. Peter 1, 19-21, hvor det står om lyset som skinner på et mørkt sted-. Det trenger vi nå – Bibelen gir det! «Gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og etterfølg deres tro.» Vi har Bibelen og fedrearven!!

Kanskje tiden også har noe med Esek.38-39 å gjøre: Russland – Ukraina og Gog m. fl. nasjoner? Gog skal vendes om fra Norden og møte sin undergang i de Veifarendes dal i Syria,  men når? Ganske nær tror jeg og mange med meg.
Kanskje noen synes dette blir vel konkret, men jeg kommer ikke bort fra å tenke konkret etter de opplevelser jeg hadde av å lese Esaias 43 en kveld for meg selv i Awasa / Etiopia da revolusjonen hadde startet og jødene fikk reise hjem. Nå er ca 160 000 etiopiske jøder i Israel etter flere tusen år i diaspora. Jeg landet på Bole flyplass 12. sep. 1974 da de tok keiseren og revolusjon startet og det gamle keiserdømme gikk under - starten på jødenes hjemreise.                                                                                                                         Likeledes var det sterke og gode opplevelser da jeg reiste rundt i Israel i 1985 sammen med folk fra Landbruksdep. der nede - og så ørkenen bli liv av døde. Men husk: Vi skal skjønne det når det skjer - og glem heller ikke at tiden og tidsforståelsen er viktig i denne sammenheng.
Det er et før, på slutten av og et etter tusenårsriket - mange av disse store hendelser finner sted. Vi må også holde oss våkne for hva Herren sier om Anti-Krist, trengselstider, bortrykkelse m.m., men det skisserte er en viktig hovedlinje. Og vi skal skjønne det når det skjer til styrking av troen under vandringen hjem.