Rivning av rettsstaten med "regnbue og kjærlighet"


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.06.22

For mange år siden talte den legendariske sjefsredaktør i Dagen, Arthur Berg, på Evjetun leirsted og undret seg på om vi ville bestå Sodomatesten. (etter minnet) Nå er vi farlig nær at testen slår negativt ut for Norge. Lovgivning og opinionsdannende markeringer blir mer og mer høylytte. Det er tankene om "legalitetsprinsippet og inntak av institusjonene" til den italienske kommunisttenkeren Gramsci -  (en Frankfurter) som anvendes for fullt. Makten i institusjonene og lovgivningsapparatet er et effektivt våpen mot vår gamle rettsstat med rettskilde i den judeo-kristne arv - særlig når man følger den skruppelløse Marcuse (68er leder i USA) som skriver om toleranse: "Toleranse for oss, men ikke for dem". (Lytt til første del av "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover" på nettet)

I tillegg er språket et like effektivt våpen i hendene på de som opererer med det "utvidede kulturbegrep". En eldgammel kunnskap man kan finne helt tilbake til Salme 12 hvor David skriver at de skal få makt med sin tunge.

Og den slags kulturopprør og forfalskninger finner man også i denne sak. Regnbuen, Pridefolket samler seg under, er en stor tilsnikelse. Deres "regnbue" finnes hverken i Bibelen eller naturen. Den mangler en viktig farge. Dessuten mangler den årsaken til Regnbuen og løftene Gud ga, noe som kolliderer med deres klimahysteri om havhevning. Løftet er fra 1. Mosebok 9,13 ff.:  "Min bue setter jeg i skyen, og den skal være et tegn på pakten mellem mig og jorden. 14 Og når jeg fører skyer over jorden, og buen sees i skyen, 15 da vil jeg komme i hu den pakt som er mellem mig og eder og alt levende av alt kjød, og vannet skal aldri mere bli en flom som ødelegger alt kjød. 16 Og buen skal stå i skyen, og jeg vil se på den og komme i hu den evige pakt mellem, Gud og alt levende av alt kjød som er på jorden. 17 Og Gud sa til Noah: Dette er tegnet på den pakt jeg har opprettet mellem mig og alt kjød som er på jorden."
De forsøker å bryte pakten.
  La oss stole på Gud og ikke ordmagikere. Videre merker en seg hva en advokat skrev at man hadde ikke den nødvendige avstand til lovgivningen. M.a.o. habilitet mangler mer eller mindre. Se senere.

Så var det kjærlighet og frihet til å elske hvem man vil, som de sier er kjennetegnet på kjærlighet - og sikrer seg frihet for seg selv og mot kritikk med Straffeloven paragraf 185. Det stemmer ikke med Skriftens Ord om saken. En rekke Bibelsteder uttaler seg om saken både agape og eros som jeg ikke har observert at de har drøftet og belyst ordene sine med. Bibelen konkluderer om kjærlighet som sitatet viser, og den skaper felleskap, trofasthet og bærekraft:
"4 Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,  
5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;  
6 den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet;  
7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  - - - -
13 Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten."
1. Korinterbrev 13.
Det er jo litt av et sted å speile seg i for det som foregår i Oslo p.t. Bl.a. "oppblåses ikke" mot "Pride" (stolt).

Både Dagens leder 25.06.22 "Trettbergstuens alvorlige angrep på tros- og ytringsfriheten", samt adv. O. G. Jensens artikkel (27.6. s.å.) sier at lovutkastet mot konverteringsterapi er "på grensen til totalitarisme" og endog "griper langt inn i den private sfære". At man heller ikke kobler inn lovavdelingen, peker i samme retning. Endelig sier han: "at høringsnotatet" bærer preg av at "man ikke har nødvendig personlig distanse" til notatet/lovarbeidet. Artiklene bør leses med grundig ettertanke med sikte på å ta vare på våre dyrt tilkjempede friheter etter 1814.

Dette er skrevet i hjemkommunen til Jørgen Løvland, første utenriksminister og tidl. statsminister, en dypt Bibel-troende mann som æret Grunnloven på Eidsvoll i 1914 - hvor Trettbergstuen heiste homoflagget for ikke lenge siden. Løvland var sentral i frigjøringen i Karlstad i 1905 og kjente vel til O.G. Uelands og N.J. Tvedt kamp for Folkestyret i 1837 og tale- og møtefriheten i 1842 ved Konventikkel-plakatens fall med start her i bygdene.
"Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som me venda og snu. Dei hev gitt oss ein arv til å gjøyma, han større enn mange vil tru." Av I. Aasen, sitert av stortingspresident J. Løvland på Eidsvoll i 1914.