Farlig, dødelig lydighet mot myndighetene?


Av cand agric Jørgen Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 07.03.22

Under viruspandemien har en lest flere merkelige innspill for og mot å ta C-19 vaksinen - med lite eller ikke basis i biologiske og lovmessige fakta - før man drøfter saken for eks. teologisk. Det kan bli farlig veiledning med betydelig ansvar. Og husk på hva Skriften sier om kroppen i 1. Korinterbrev 6, 19-20: «Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!»
Mye av tankene er preget av blind tillit til myndighetene, ofte kombinert med angst av den medieblåste saken - uten den høyst påkrevde informasjon om hvordan denne vaksinen er blitt utviklet, er utprøvd og fungerer og skal brukes innenfor et fritt samfunn. Utprøvingen er - kort sagt - under enhver kritikk av denne helt nye metoden å lage vaksine på til bruk på mennesker - mRNA basert.
Produksjonsfirmaene har frasagt seg ansvaret for evt. skade-virkninger. Og nå har toppsjefen i Moderna solgt seg ut av firmaet og gått under jorden. Sakte, men sikkert avdekker elektronmikroskop innholdet i vaksinene og det synes absolutt ikke bra. Opplysningen omkring Pfizer og deres forsøk som de ville hemmeligholde i 75 år – der er selskapet nå dømt av en domstol i Texas til å offentliggjøre dataene sine på 55 000 sider. Det er skremmende tall. Heller ikke opplyser myndighet og media om at det finnes flere medisiner som virker utmerket mot viruset, at de yngre generasjoner er lite utsatte - og at det finnes en rekke farlige bivirkninger som det heller ikke opplyses om. Ja, de direkte underslås - men bryter seg nå vei til offentligheten i store internasjonale media. Dog advarsler og signalene og de løse tråder har vært mange. Samtidig underslår myndigheten de svært viktige forebyggende tiltakene hver enkelt kan gjøre med økt tran inntak, tilskudd av zink og vit. C m.m.
Nå reises det endog kjempemessig sak a la Nürnbergsaken mot nazitoppene etter krigen. Tribunalet ledes av toppjurister i Tyskland, masse godt kvalifiserte medisinere, og vitnene står i kø for i dagevis å avlegge sin forklaring på både bivirkninger og måten PCR er brukt på for verifisering av viruset.

Hvis man følger skikkelig med - og har en nødvendig biologisk og politisk bakgrunn - må en først spørre om det er grunn for å legge bort det meste av ens kritiske sans i møte med viruset, dens vaksine - når en kjenner til mye av det andre som foregår i verdens- og norske sykehus av fosterdrap, håpløse operasjoner, osv. Man aner at den påståtte tillit- og dugnadsånd det tales om fra myndighetenes side - mer har med å få fram ettergivenhet hos pasientene som ikke våger annet fordi man kan for lite og overfor de som man er så bunnløst avhengige av.

Rent ille blir det når man begynner å bruke Skriften med liten eller ikke innsikt i hva som er godt og ondt, rett og galt i virkelighetenes verden - det som myndighetene maner evt. presser en til og eller direkte truer. En merker seg - i en parentes - at en rekke toppjurister sentralt har avlevert mange ryddige artikler om at her kan det endog dreie seg om brudd på Grunnloven og Menneskerettene fra myndighetenes side.

Men uten smålig hensyn henter en fram Paulus som dokumentasjon for at det er rett - ja både en kristenplikt og solidaritet med menneskeheten å la seg vaksinere. Det som da brukes, er dette fra Romerbrevet 13, 1 ff: "Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud, så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom. For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde."

Men en merker seg at den understrekte linjen sløyfes, og dernest legges all vekt på lydighet mot øvrigheten - uten at man har forstått at her er man inne i farlig internasjonal stor-politikk og store finanskrefter å gjøre. Ikke vil man høre etter heller. Media og det politiske trykket blir for hardt. Man reagerer ofte med sinne og følerier - i stedet for å legge etterprøvd informasjon og fakta på fakta - som etter hvert gir en viss oversikt og grunnlag for et rett personlig fritt valg. At ondskapen kan komme ad flere veier - synes vanskelig å oppfatte - særlig når den kommer fra folk en er avhengig av og har tillit til og som oftest selv tror at de er ute i godt ærend - og kanskje er presset innad i etaten. Den dyrebare friheten presses i bakgrunnen sammen med den kritiske sans - i stedet for at man rygger noen skritt tilbake for å orientere seg grundig og tenke seg om for selvstendig valg.

For det første har man ikke gjort hjemmeleksa si. For det andre har man ansvar for den veiledning man gir andre - jo større autoritet man har. For det tredje er nevnte bruk av Skriften overfladisk og farlig og kan føre til uopprettelige skader. For det fjerde må man være obs på at om ikke alt for lenge, kan det komme en oppgjørets dag - etter hvert som sannheten om denne nye, lite utprøvde vaksinen med uhyggelige bivirkninger kommer for dagen og etter hvert kommer inn i rettsapparatet. Det kommer ikke til å nytte å skjule seg bak at "man handlet etter ordre" eller man visste ikke bedre osv. Det har vært prøvd før med dårlig resultat.

Man kunne rustet seg med bl.a. A. Øverlands ord: "Du sier det kan ikke være sant. Så onde kan ikke mennesker være, det fins da vel skikkelige folk i blant. Bror du har ennu meget å lære." Eller man kunne rustet seg med Ronald Fangen fra trettiårene: ”Publikum interesserte seg ikke for den såkalte ”storpolitikken”. Og aller minst var folk lysten på å se sammenhengen mellom storpolitikken og vår tids livsanskuelseskamp, hele vår åndelige situasjon. Selv mangfoldige kristne var blinde her, hvor våkne, ivrige og skarpsindige de ellers kunne være." Boken han skrev ”Kristendommen og vår tid” (Gyldendal Forlag 1938), solgte dårlig, men ble øyeblikkelig beslaglagt av nazistene.” Ideologene skjønte hva han talte og skrev og satte han på Møllergt. 19 øyeblikkelig.

I.o.m. alt det som skjer av ideologiske uhyrligheter i samtiden som godt kan måle seg med nasjonal-sosialismen o.a. -ismer og ideer som steilt fornekter den judeo-kristne arven som bygde Norge, kan man godt repetere "Kirkens Grunn" fra den tid da man var farlig truet - men hadde modige lekfolk og prester som ville folket vel og sa Nei til å lyde øvrigheten.

Avslutningsvis bare en liten smakebit, fra Kirkens Grunn, om Nei på flere livsområder: "Kirken vilde sviktet sin forpliktelse på det kristne opdrageransvar om den rolig så på at en verdslig øvrighet organiserer en moralsk barne- og folkeopdragelse, uavhengig av kristent syn. Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til opdragere som vil "revolusjonere deres sinn" og innføre dem i en "ny livsanskuelse" som kjennes fremmed i forhold til kristendommen." De siterer Skriften: "Du skal elske din næste som dig selv. Kjærligheten gjør ikke næsten noget ondt; derfor er kjærligheten lovens opfyllelse." (Unødvendig vaksinering av små barn og woke-kultur i skolebøker m.m. gir grunn til grundig ettertanke.)

Litt til: "En rett øvrighet er en Guds nåde og gave og vi erklærer med apostelen at vi for samvittighetens skyld plikter å lyde en slik øvrighet i alle timelige ting. Men de ord: for samvittighetens skyld betyr at det er for Guds skyld vi lyder øvrigheten og at vi derfor skal lyde Gud mer enn mennesker. - Apostelen klargjør hva den rette øvrighet skal kjennes på. Den rette øvrighet kjennes på at den ikke er til redsel for den gode gjerning men for den onde gjerning. (Romerbrevet 13, 3.)

Dersom altså øvrigheten blir til redsel for sjelene når de følger Guds vei, da er den ikke lenger en øvrighet etter Guds vilje, og da er det kirkens plikt for Gud og mennesker å la en slik øvrighet høre Sannhetens ord. Som skriften sier: "Menneskesønn, jeg har satt deg til vekter, og når du hører et ord av min munn, da skal du advare dem". (Esekiel 3,17 fg.) Biskop Berggrav reiste Østlandet rundt i ca 1940 og talte om "Når kusken blir gal" med dette ordet fra Martin Luther. På tide å ta denne kunnskapen fram igjen.

Etterord: En kristen professor ved Inst. for Husdyrfag på NLH (med fagfelt genetikk og avslære), i dag NMBU, kalte vårt arvestoff – altså DNAet - for Guds bumerke. Da blir det underlig å bivåne det som både vaksineprodusenter og andre fagfolk sier om flere av Covid vaksinene (mRNA) som er mest brukt – de er utformet som genterapi.