To hovedlinjer i verdenshusholdningen mot endetiden:
Fredsriket og Frankfurternes sivilisasjonsødeleggelse.
Ikke til å tro - men en realitet?

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.06.21

Kampen mellom Guds rike og Frankfurternes kulturrevolusjon kom ikke fort, om enn overraskende. Den har pågått i mange årtier - egentlig tilbake til Den franske revolusjon - kanskje før. Fort er ikke sant - og virker bare sannhetsdekkende og hindrer dybdeforståelse.

De to hovedlinjer vi skal snakke om er:

1.  Guds samling av Sitt folk til Sion og gjenreisning på vei mot Fredsriket

2. Anti-Krists samling av nasjonene for globalt - verdensherredømme,
men skal tape.          

I denne kampen og utviklingen skjer det ifølge. profetiene en rekke store omveltinger som Bibelen omtaler som veene, og vi skal skjønne ettersom de skjer, men grunnleggende viktig er det å se disse store hovedlinjer.

Først en skisse med vidt utsyn over historien til jødefolket. Etter Guds vidunderlige skaperverk av Edens have og alt var såre godt - kom det grusomme Syndefallet - som ruinerte alt, først av alt mennesket som drog hele skapningen med seg i fiendskap og såre sukk. Menneskets opprør ville ingen ende ta - de spredde seg ikke som Gud befalte. Hovmodet strakte seg mot himmelen og levealderen ble redusert til 120 år, så kom sentraliseringa til Babel, og Guds mottrekk var forvirring av språket og spredde oss over kloden - bortsett fra et kort fellesskap på Pinsedag i Jerusalem - så det gode budskap kunne bli spredd. Men syndefallet og ondskapen voks, så det endte i Syndefloden, og kun Noah og hans familie ble reddet. Men Gud fortsatte rednings-arbeidet med Sin uoppslitelige kjærlighet. (Ja, bare les Esaias 53 og Joh. 3,16) Han utvalgte Abram, ga han rike løfter om et land (1. Moseb. 11) og folk i en stor frelsesøkonomisk plan hvor jødene var Hans folk/redskap som Gud brukte for å fullbyrde Sin frelsesplan i Jesus Kristus i Israel og Jerusalem - hvor Gud overstyrte makter og myndigheter totalt og ordnet med det rettferdige blodoffer som banet veien ut av Syndefallets realiteter til Hans himmel for alle som kommer til Han i en "salig kapitulasjon". Men stadig vekk ble det frafall og forfall allerede etter utgangen av Egypt, igjen og igjen voldsomme frafall, ødeleggelse av jødefolket og tilslutt full utdrivelse til hele verden og til slutt det store VE (Jer. 3,70) - men med rike løfter om full samling mot endetiden - som vi nå ser.  Samtidig alvorlige advarsler til folkene som gjorde straffen over jødene verre enn Han tenkte.(Sak.1. v. 16)

De og vi fikk rike løfter om et Fredsrike - som skal minne mye om tiden etter Syndefallet i flg. Morris om Es. 65. Da mye blir gjenopprettet før den endelig gjenskapning av en Ny himmel og ny jord. Tusenårs riket er nevnt i Joh. Åp.20, og i Mika 4, Es. 2 og altså 65. Og hele veien fram til den endelige gjenskapning lyder Jesu løfte: "Se jeg er med eder alle dager inn til verdens ende." Merk deg "verdens ende" altså slutten av Fredsriket og denne TIDSHUSHOLDNING. Det kommer en dag da tiden slutter. J. Åp. 10,  "5 Og engelen som jeg så stod på havet og på jorden, løftet sin høire hånd op mot himmelen 6 og svor ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at det ikke skal være mere tid,- -."

 

Hele veien var det "troens gode strid" fram til Jesu seier på korset - og videre for apostlene i Israel med jødenes apostel Peter til jødene og hedningenes apostel med Paulus til hedningene også i Europa.

Paulus lød øyeblikkelig kallet fra Europa: Kom over og hjelp oss. Da begynte en lang og hard kamp om kristning av Europa, Norden og Amerika. En kamp hvor evangeliet fikk tak i hjertene og folket skapte nasjoner og en kristen sivilisasjon - som Gud brukte for å spre det gode budskap videre ut over i verden i verdens-misjonen - ikke minst fra de protestantiske land: England, Norden og USA. Denne sivilisasjonen som nå trues av frafall og forfall, en vel planlagt ødeleggelse.

Det gikk århundrer med nye riker som stiger og som synker - som Ronald Fangen synger det i "Guds menighet er jordens største under" - fram i historien til den tid vi lever i nå som preges av oppløsning som vi leser i 2. Pet. 3. 11 ff. En lang historisk utvikling vi ikke engang kan skissere her.

Når vi nå nærmer oss enden på vår tidshusholdning trer det som nevnt fram to store hovedlinjer og deretter - skimtes Fredsriket og bortenfor der enden og en ny himmel og en ny jord.:  Det skal jeg prøve å tegne et riss av for dere -men det er ikke helt enkelt. Oversikten er skrevet på basis av en eldre - noe utvidet artikkel - som altså het "Sivilisasjonsødeleggelse - ikke til å tro".  Jeg utvider artikkelen fordi tiden er uhyre skremmende, forvirrende og forførende, og vi trenger det store overblikk og lys fra Bibelen .  Dessuten er vi som nevnt pålagt av Bibelen bl.a. om Isakars stamme å forstå oss på tiden og av Peter å skaffe oss Bibelens lys på et mørkt sted. (2. Pet. 3,11) I nevnte artikkel skisserte jeg de to hovedretningene som utvikler seg i verden i dag og som jeg her utvider.:

1. Første hovedlinje er altså: Guds samling av jødene til Sion for siste gang og fra hele verden med sikte på Fredsriket og Guds styrelse fra Jerusalem (Joh. Åp. 20, Es. 2, 65, Mika 4, Es. 2 o.a. samt Ap.gj. 15,v. 13 ff,  om Davids falne hytte - det viktige ordet: "forat". Det skapes av Gud ved sann teologi etter Guds Ord og sann vitenskap om Hans skaperverk og en kristen tankegang. (Det siste var en sak sjefsred. Arthur Berg var meget opptatt av: kristning av tanken på basis av Bibelkunnskap. Det er uhyre viktig både for tros- og samfunnsliv - derfor er apologetikk viktig. (Vi er nå inne i en følelseskultur som lite har å gjøre med kristen kunnskap og klare kristne tanker.)

2. Andre hovedlinje er at - samtidig stiger det fram en rasende motstand fra verden og verdens fyrste som vil ha et globalt rike styrt av anti-Krist som betyr mot - og i stedet for Kristus, Hans folk og menigheter.

Dette skapes av falsk teologi, ideologisk forskning og vitenskap på avveier en avkristnet tanke med onde ideologier og -ismer.  Dette må møtes av sterk og kraftig apologetikk - nedrivning av tanke-bygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud, 2. Kor.10,5. Våre bibelske tanker og forankring må ikke forderves og drives bort fra evangeliet, men reverseres og fornyes for oss i frimodig daglig lesning av Bibelen så D. H. Ånd har noe å arbeide med, samt godt bibelforankret forkynnelse og bønn.

Dette er hovedlinjene i utviklingen vi nå er inne i.

Men på veien dit skjer det mange sterke begivenheter som Egypts ødeleggelse, Gog-krigen, Østens konger på marsj mot Vesten (Japan startet mot USA og nå Kina med silkeveiene og krigsvirus m.m.) og Romermaktens ødeleggelse med ild (J. Åp. 17). Det får vi selvsagt heller ikke tid til å se på her. Men leser vi Bibelen - skal vi vite det og skjønne alt dette når det skjer. (Konf. Amos 3,7 som sier at alt som skal skje på jorden har Gud åpenbart for Sine profeter - og 1. Pet. kp. 1 v. forteller om de på den tiden som gransket og ransaket for å skjønne når nåden i Kristus kom. Vi kommer tilbake til dette. Glem ALDRI disse ordene og rådene!

Pålegget for å kjenne tiden finner du også om Isakars stamme og Jesu Ord til fariseerne som Jesus sa var gode meteorologer, men ikke kjente tiden, noe jeg nevner grundigere senere. Også Paulus er inne på viktigheten av å kjenne tiden i Rom. 13, 16.

Iflg. Bibelen er det uhyre viktig å få bibelsk lys fra profetiene over tiden - ikke minst disse to hovedlinjene, så kan man flette inn de andre mektige hendelser som nevnt - og trøstes av det. Uten oversikten blir en fort forvirret og motløs og en trøstes storlig ved å se at det Gud har sagt skjer. At profetiene går i oppfyllelse, er jo beviset på en sann profeti i Bibelen.

1. Men mer om hovedlinje nr en. Guds frelsesøkonomiske plan går nå mot avslutning med samlingen av jødene fra alle verdens land de var fordrevet til - nå tilbake til Sion - for å gjøre dem til et presteskap (2. Mosb. 19,6 og også i NT.) for verden i Sitt Fredsrike. Dette har vært et langvarig arbeid for Gud etter Syndefallet - som startet med utvelgelsen av Abraham, gjennom frafall, forfall og den siste ut-drivelse - og nå endelig samling. Ikke en skal mangle til slutt sier Skriften. Guds frelsesplan ved Jesu første komme gjennomføres i dette og med dette folket - og er fullført i samsvar med profetiene om Jesu fødsel, liv, død, oppstandelse og himmelfart - og alt vi har fått være vitne til - til nå. (Frelsen kommer fra jødene.) Det som gjenstår, er Jesu inngripen på flere måter (full samling og gjenreising av Israel, Fredsriket, Jesu inngripen m.m.) som vi kommer tilbake til med et lengre sitat av Øivind Andersen om disse uhyre viktige saker.

2. Så mer om hovedlinje nr. to: Samtidig mobiliserer Satan for sitt globale anti-Krist rike. Altså et rike mot og i stedet for Kristus og verdensomspennende. Husk bl.a. Hitler og hans "Det tredje riket" med vold og familieoppløsning i Lebensborn politikken og "Gott mit uns" på bandolærene. På veien videre fram forteller profetiene oss også om en rekke andre voldsomme hendelser som Egyptens ødeleggelse (Es. 43, Esek. 29 og Es.19), Gogkrigen, (Esekiel 37-39). Kongene fra Østen (J. Åp. 16,12 og alle silkeveiene også nordruten), Europa og Roms angrep og dom med ild (J. Åp. 17,16) o.a. og til Tempelet er gjenreist på Moria berg og anti-Krist setter seg i Tempelet og utgir seg for Gud. Da skjønner jødene hva som foregår. Men det er et lite studium for seg selv som en bør holde nøye øye med.

Men før vi går videre, bør vi igjen minne hverandre om Bibelens meget skarpe advarsel mot å plage jødene og gå mot Sion - Guds by og land. Vi siterer bare et par steder, men taler litt fyldigere om de voldsomme kreftene som nå truer den vestlige kristne sivilisasjon. Men først noen få Ord til advarsler til oss hedninger:

Sakaria 1,14 "Og engelen som talte med mig, sa til mig: Rop ut disse ord: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Jerusalem og Sion, 15 og såre vred er jeg på de trygge hedningefolk; for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. 16 Derfor sier Herren så: Jeg vender mig atter til Jerusalem med miskunnhet; mitt hus skal bygges der, sier Herren, --". Så kommer oppgjøret med De forente nasjoner!

Joel 3, 6 "For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangen-skap,  7 da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land; 8 om mitt folk kastet de lodd, de gav en gutt for en skjøge, de solgte en pike for vin, og den drakk de op." Nå er U. N. representanter for verden med observatører og fredsbevarende styrker på vei til Josafats dal - mot oppgjøret de ikke tror på.

Nr. 2 - fortsatt: Så til angrepene som nå truer vår gamle kristne verden. En hyrde som ikke vokter og kjenner rovdyrene og farene i terrenget er ikke en god hyrde. Heller ikke en general som ikke kjenner fienden, hans styrke i mannskaper, trening, taktikk og utrustning. Bibelen taler også om den saken. De kreftene skal vi se litt grundigere på. Under radaren har de drevet de protestantiske nasjoner og sivilisasjoner bygd på den judeo-kristne arven ut på kanten av stupet mot full oppløsning. Det er dyktig gjort og vel planlagt. Vi fikk en grusom tidligere test i 2. v.k. som ble møtt og nedkjempet av "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" sir. W. Churchill. Og i vår tid - husk Holocaust som mange mener er Bibelens store VE i Jeremias kp. 3,70. Det er ikke gått Gud forbi! Hva nå?

Om Gud gir tid - er det viktig å forstå dette for å passe seg, viktig å forstå for å ta vare på land og folk, be og arbeide. Og Gud har gitt oss et viktig pålegg bl.a. i Ap.gj. 17 om å be for alt folket, konger og de i høy verdighet osv.  - for at vi skal få leve i fred og søke og drive arbeid i Guds rike.

Det man nå ser utspille seg over hele den vestlige verden - kanskje verst i USA - mener mange at synes helt utrolig. Ja, ufattelig for de fleste, men det er vel planlagt og gjennomført av topp intellektuelle personer fra Frankfurt am Main i 1923 over mange titalls år. Da de kolliderte med Hitler i 1933, flyktet de til USA. De startet på Colombia Univ.  og fortsatte sitt dødbringende kulturrevolusjonære arbeid ved USAs høyere læresteder - hvor Vesten hentet mye tankegods og styring fra - også Norge. Vi kommer tilbake til dette. Man kan spørre, finnes det så ondsinnede mennesker da? Vel vi lytter først til mediagiganten:

Andrew Breitbart som forstod det etter hvert og skriver om sitt møte med disse folkene i boken som på norsk heter "Rettferdig raseri. Unnskyld meg mens jeg redder verden." I kp. "Breakthrough" på s. 115 skriver han om hvor vidunderlig og åpenhjertig amerikanerne tok imot bl.a. disse flyktningene fra nazi Tyskland - som de ellers tok hjertelig imot folk. Men så kommer det på side 115 i 1. avsnitt: "Vi kunne ikke innbille oss at noen ville komme her, når de erfarte dette sanne under det var å leve i dette landet, og ønsket å ødelegge det. Men det var akkurat det som Frankfurterskolen ønsket å gjøre." (Oversatt av u.t.) M.a.o. USA tok skammelig feil - marxister vil alltid rive "de gamle hus".

Man fristes til å svare med Arnulf Øverland: "Du sier det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være. Det fins da vel skikkelige folk i blant. Bror du har ennu meget å lære." Men la meg med en gang minne om at her opererer folk med tankegods fra satanister.

Tankegodset til Frankfurterne som de utvikler kulturrevolusjonen fra.

Dette var arvtagerne etter den Franske revolusjon 1789 som endte med Napoleons-krigene. (Grusom oppløsning og forferdelig blodbad) litt opprør i 1848 - så den russiske revolusjon i 1917 som heller ikke lyktes, men endte i blodbad i krig med Polen. Da forstod disse folkene at det nyttet ikke med "brølende løve" kamp-strategi - her var det "lysets engel" som måtte i sving, en slags kulturrevolusjon. Så tok de med seg ideologien fra Marx-Engels Instituttet i Moskva (etter et møte initiert av Lenin med tanken om en internasjonal marxistisk kulturrevolusjon), og reiste tilbake til Frankfurt am Main. Der de etablerte Institute for Social Research," altså Frankfurterskolen som nå satset på kulturrevolusjon med kulturterror - "den lange marsj gjennom korridorene" (kommunist tenkeren Gramsci med "legalitets-prinsippet") for å innta alle nasjonens institusjoner, endre lovverket og angripe nasjonen i de grunnleggende relasjoner som forholdet til Gud, hvem mennesket er (identitet), forholdet til medmennesket kvinne/ mann familien, forholdet i menighet og samfunn eller med lovgivning med mer. Den judeo-kristne rettstenkning skulle bort. Noen - som den høyt utdannede diplomat Abba Eban skriver i boken "Mitt folk" om "- det forbannende, blodtørstige kontinent" altså Europa. Og det skrev han med god grunn og mange mente det samme lenge før han, da en la et langsiktig løp for å knekke den sivilisasjonen. Historiske røtter og en motivasjon vi må forstå om vi skal stoppe det.

"Sentralt i Frankfurternes angrep var bærebjelken i vestens sivilisasjon og nasjonene, familien: Familien var og er ut fra judeo-kristen rettstenkning, grunnfjellet og styrken i Vesten. Derfor startet man med LIK-hetstenkning og Likestillings-loven, kjønn og familien - altså basis i enhver velordnet og bærekraftig nasjon. (Hør "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover." på Google.) Senere kom et utall av familieregulerende lover med reduksjon av foreldrerett og statskontroll over barna osv.

Tankebygningene - den ideologiske, kilde, basis og kraft hentet Frankfurterne fra Den franske revolusjon (klar opposisjon mot kristen tenkning), Karl Marx (senere arvtager Lukas) og Sigmund Freud, de to siste var satanister (pastor R. Wurmbrandt og dr. theol. T. Bomann dokumenterer det).

I tillegg kom Darwins evolusjonsteorier som etter hvert avsatte tilliten til Guds Ord og Gud i sinnene i den akademiske verden - selve fundamentet for den judeo-kristne, vestlige sivilisasjon. (Marx var stor tilhenger av Darwin) Og "når Gud er død - er allting tillatt". Man har fulgt og følger noenlunde samme mønster i Norge. De fikk stor innflytelse i Norge på 1920-30 tallet. N. form. i Ap. Edvard Bull tok opp disse tankene i norsk politikk allerede i 1923. (Kilde: "Skal kristendommen ut av skolen" Bjarne Hareide). Bibelen omtaler den slags folk for "dårer" i Salme 10 og 14. Og i Romerbrevet 1 som folk med et sinn som intet duger - og det ser en jo på den kulturen som utvikler seg. 

Det kom etter hvert med kjente navn i USA som Marcuse (Ungdomsopprøret, toleranse),  E. Fromm (psykolog), Spock (om fri barneoppdragelse), Rudi Dutschke (Tysk marxist og studentleder og den fremste representanten for 68-bevegelsen i Tyskland og senere en av grunnleggerne av De grønne. (Dutschke var sosiolog.) m.m.fl. (Husker mange av dem fra min studietid.)  

Men nedkjempingen av Gud med Darwin og evolusjonslæren - var bare starten på nedrivningsarbeidet - angrepene gikk ikke bare på forholdet til Gud, men videre inn i de andre nevnte forhold/relasjoner - også forholdet til forvaltning av naturen som de etter hvert identifiserte seg med (Romerbrevet kp 1.), masse innvandring og mye annet som river nasjonalstatene - som er Gud villet (Ap.gj. 17, 26-) - og tapper nasjonene for ressurser som er Guds gave til folket. Det var hele den judeo-kristne sivilisasjon som skulle bort, og man brydde seg heller ikke om sann hjelp til u-landene. Dette forstod ikke USA som vi skal REPETERE Andrew Breitbart på. "Vi har alltid følt at vår utrolige tradisjon av frihet og privilegier ville omvende de som kommer til våre strender, og at de vil sette pris på den livsstil vi har skapt - er ikke det hovedårsaken til at de kom hit? Vi repeterer: "Vi kan ikke innbille oss at noen kom hit og erfarte dette sanne under som å leve i dette landet, kunne ønske å ødelegge det. Men det var nøyaktig det Frankfurter-skolen ønsket å gjøre." (Søk på "Politisk korrekthet og totalitær kultur-marxisme" i Kommentar-Avisa.no)

Denne forståelsen er den klare bakgrunnen for at republikanerne i Tea party, A. Breitbart, Rahn og folkene i Rustbelt m.fl. etter hvert forstod hva som var på gang etter titalls år i høyere utdanning og maktposisjoner med full nedrivning av USAs grunnleggende lovgivning, fedrearv og en kulturrevolusjon som tenderte mot kulturterror og vold på de fleste livsområder. Uhyre intellektuelt dyktig, langsiktig og ondsinnet gjort.  fikk de samlet seg om Trump og fikk han valgt. Han gikk da steilt imot deres tenkning og praksis, deres rådende "politiske korrekthet" og kulturrevolusjonen og inn for de gamle verdier i USAs konstitusjon - for Israel, Jerusalem og Israels Gud, for familien og mot sexrevolu-sjonen og fosterdrapet og rettsnasjonen i USA m.m.m. Han gikk for nasjonalstaten mot globalismen (anti-Krists rike) - og for Israel, hvor den judeo-kristne tenkningen hadde sin basis og vendt mot Sion og det kommende Fredsriket med Israel i spissen. Mer kunne vært nevnt - men dette var kjernen i deres politiske samfunns nedrivning.

Dette gjorde Frankfurterne oppgitt og rasende nå som de nesten hadde Vesten i sin hule hånd. Det ser vi jo - de ville rive den judeo-kristne sivilisasjon i Vesten - særlig i USA frihetens vokter i Vesten og forankringene for menneskelivet - på sin ville vei mot oppløsning og en antikristelig globalisme. Soros, en sentral fyr i dette sa at nå "ødelegger Trump alt jeg har bygd opp."

Paven og Obama prøvde å starte det globale riket for 4-5 år siden. Time Magazine skrev på forsiden i september 2015 med et bilde av paven: "The new roman empire. The global reach of pope Francis" Paven hadde utarbeidet en ensyklika om klima og fikk forenet Cuba og Obama for deretter å tale i F.N. (United Nothing) og Kongressen om at nå måtte vi få én verden og en regjering. Det er voldsomme dimensjoner over striden i Vesten og USA som altså er frihetens vokter for det gamle protestantiske og frie Vesten.

Det er noe Norge virkelig bør besinne seg på i 2021, hvor vi feirer Hans Nielsen Hauges fødsel for 250 år siden, og det veldige frihetsverk som skjedde på den basis av det Gud la ved H. N. Hauge fra 1796, 1814 (Grunnloven), 1837 (Formannskapsloven, folkestyret), 1842 (tale- og møtefrihet) og 1905 (nasjonal frihet). I Hebreer-brevet kp 13 ber Bibelen oss gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro. Til det trengs frimodige åndsbårne forkynnere på basis av den hele Skrift og et bønnefolk i strid.

Husk Jørgen Løvlands ord til Michelsen da han ville ta ære fra Gud for frigjørings-verket i Karlstad: "Det var dei truandes bøner som redda Noreg i 1905, ikkje me karane i Karlstad." Husk også frigjøringsverket Ordet maktet med Wesley brødrene rundt 1750 - da Frankrike gikk under i revolusjon og blodbad. (Hør: "Er det ennå håp?" på Kommentar-Avisa.no på AKF/YouTube)

 

Til slutt litt om det vidunderlige Fredsriket.:

Altså: Guds samling av jødene til Sion og Fredsriket

Det er for så vidt ikke så mye å si om Guds samling av jødene til Sion. Det ser alle som leser Bibelen og vil se at det skjer fra land etter land. Gud finner dem og fisker dem ut eller jager dem ut med jegere, som Jeremias sier i kp. 16,16, for hjem til Sion skal de. Nå er en ny tidens fylde inne!  Jødene er samlet fra Russland, Jemen, Etiopia, Asia, kommer fra India, en rekke andre land. Nå begynner de å komme fra USA også. Far skrev rundt 1935 artikler om jødene i Mandsjuria som hadde flyktet fra Russland. Israel er gjenreist fra ørken og sump. Også 60 % av Israel i Negev ørkenen er under full gjenreisning for å ta mot nye millioner. Vi har en rekke omtaler i Bibelen av hvordan naturen, Guds bolig for mennesket, gjenreises så folket kan komme hjem og finne mat, råstoffer og miljø å leve og arbeide i. Men det er et helt tema for seg selv. Du kan selv lese: Esaias 41,18-20, Esaias 43, Jeremias 31 om hjemreise og Esekiel 34,25-31 m.m.fl.

Israel er virkelig Guds land på jordens navle - bro mellom tre kontinenter. De kan gjenoppbygge naturen i 5 klimasoner i verden for de har gjort det i sitt eget land, de kjenner alle verdens språk og kulturer. De kjenner geografien, landene og hovedstedene rundt i det meste av verden osv. De ligger i spissen i gjenreisning av alle typer ødelagt natur som skal skaffe verden mat, råstoffer og livsmiljø. De er ledende i vannhusholdning. De er allerede inne med hjelp i sikkert 40 - 50 land, endog Kina hjelper de med skogreising for å stoppe ørkenen. Og størst av alt: de har gjenreist landet og folket på basis av tenkning i deres Bibel: Gamle testamentet. Flere og flere jøder åpner seg for NT og jødenes Messias. Jeg tror det ikke er lenge før de i-stemmer trippelprofetien i Esaias 53: " 8 Ved trengsel og ved dom blev han rykket bort; men hvem tenkte i hans tid at når han blev utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham?" Underlig, profeten skriver 750 år før Kr. og Jesu død og om hva jødene skal utbryte inn i vår tid.

Så det ligger mye til rette for en fortsatt gjenreisning av Davids falne hytte og det kommende Fredsrike.

Fredsriket tales det lite om - enda Bibelen - som allerede nevnt - har en rekke profetier om det og Jesus sa Han ville være med oss "alle dager inntil verdens ende" og det må være helt til slutten av Fredsriket - denne tidshusholdning - da verden rulles sammen, avsluttes og det skapes en ny himmel og en ny jord.

Vi skal merke oss nøye at GT og apostlene var svært opptatte av gjenreisningen av riket for Israel, Davids falne hytte som vanskelig kan forstås som noe annet enn Fredsriket som jødene nå er vel forberedt til å delta i som presteskap for verden, men en omvend-else og ny pakt må først komme. Jesus var ikke kommet for det.

Det fatale var at de ikke forstod GT og ville gjøre Jesus til konge - det var en vesentlig årsak til at Israels ledelse tenkte og trodde feil om Jesus. Så feil at talen og undrene ikke gikk inn og ble trodd av lederskapet m.fl. De oppfattet Jesus som en trussel, hatet og utryddet Han. De ble grusomt skuffet når det ikke ble noen gjenreisning for Jakob. For eks. Esaias 53 om Jesus som offerlam og hedningenes tid, så ikke apostlene før Herren fikk forklart det for dem etter oppstandelsen.  Det er fremdeles et tabuord i synagogene. En sentral årsak var det og til den svært nedbrutt – ja, at apostelflokken havnet i det dypeste mørke etter Jesu korsfestelse. Nå var det slutt, helt slutt - men Jesus hadde en annen løsning - som Jesus hadde varslet dem om, og nå kom og viste seg for dem i 40 dager. Først da forstod de noe totalt nytt som foldet seg ut på pinsedagen. Da talte apostlene med stor frimodighet som de som hadde vært med Jesus og gikk glade ut etter pisking og trusler.

Men nå til menighetsmøtet i Jerusalem begynner det å klarne. Vi leser til en start fra Ap.gj. 15, v. 13 ff: "Og da de hadde holdt op å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre! Hør på mig: 14 Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. 15 Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet: 16 Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den, 17 forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette 18 som er kjent av ham fra evighet av. 19 Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av hedningene som omvender sig til Gud, -"

Kommentar: Jakob, Jesu "bror" hadde forstått noe vesentlig ut fra profetiene og det Simeon nå hadde fortalt om at Gud frelste og ga D. H. Ånd til hedningene. Noe helt uhørt hos jødene - men dog et faktum.  Nå var hedningemisjonen startet opp.

Men "Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte,-". Det er nå på gang i Israel for fullt. Men Israel er skapt som alltid før og nå for å være Guds redskap til å frelse folk. Det er Guds dypeste vilje at alle mennesker skal bli frelst. Derfor fortsetter Jakob: "forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over."

Det synes og skulle bli en ny stor misjonstid over de mange folk som - ja alle hedningefolkene, - "som mitt navn er blitt nevnt over." De mange misjonsland kan vi vel knapt si er kristne nasjoner - selv om Guds ord og evangeliet er forkynt over dem i mange år. Nå gjenreises Israel som Guds store redskap: 17 forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over,-. Herren har visst dette "fra evighet av" står det. Nå må vi forstå det.

Vi kunne også sett på Rom. 9-11 - særlig kp. 11, men det fører for langt. Men vi skal sitere et lengre avsnitt om saken fra:  Øivind Andersen i "Hva med Israel?" s. 34-35: "Forherdelsen er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn (v. 24 b.)

Gud har altså besluttet at et bestemt antall hedninger skal bli frelst - et antall som Gud alene og ingen andre kjenner. Når dette antallet er nådd, kommer det til å skje noe i Israel. "Fra Sion skal befrieren (redningsmannen) komme. Han skal rydde bort ugudelig-heten fra Jakob. Og dette er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder." (v. 26-27)

Jesus skal åpenbare seg på Sion! På hvilken måte det skal skje, tør jeg ikke si noe om. Det er mange som utdyper det i detaljer. Det tør ikke jeg gjøre, for jeg har ikke funnet grunn i Guds Ord for at jeg tør si noe om det. Men at Jesus kommer til å åpenbare seg på Sion er sikkert. Og dette kan ikke identifiseres med hans død på korset. For korset stod ikke på Sion, men utenfor leiren. Men en dag skal han åpenbare seg fra Sion for Israel. Da skal jødene få se ham, og de skal se hen til Ham som de har gjennomstunget.

Så vil det skje at Gud oppretter en pakt med Israel igjen hvor han tar bort syndene deres, og hvor Israel blir en levende nasjon. Da blir det liv av døde i Israel." Så fortsetter Ø. Andersen med "Tusenårsriket" og skriver: "Fra denne tid kommer Israel til å bli den ledende nasjon i verden i all utbredelsen av Guds rike. Det kommer til å skje før den endelige dom." Og Jesus har lovet å være med alle dager inntil "verdens ende."

Mer skulle vært sagt ut fra Esaias 65. (Morris`s bibelkommentar) - men jeg nevner bare at her tales om dette tusenårsriket som Morris mener har noen av de samme kvaliteter som etter Syndefallet - menneskets alder blir stor igjen m.m. Så taler han videre noe om en ny himmel og en ny jord. Les også: Mika 4 og Esaias 2 m.m. fl.

Etter disse mektige verdensbegivenheter avslutter vi også med noen ord om Jesu gjenkomst som det tales mye om. Det viktigste ved det er å merke seg at vi skal ha lys ut fra Ordet når det nærmer seg, men dag og time vet bare Far i himmelen. Jeg tror det er så klokelig gjort av Far. Vi skal få hjelp av profetiene for å holde oss våkne og i troen og bedende - men ikke bruke det til spekulasjoner, kalkulasjoner og evt. flukt fra en ond og skremmende utvikling som kan ende i brutal oppvåkning, den fremtid vi fryktet. Herren går med Sine også gjennom slike tider.  Jeg tenker ofte på hva de tenker i Nord-Korea og Kina i denne sammenheng og hva Paulus og apostlene fikk gå gjennom, men Paulus jubler ut i slutten av sitt liv at han hadde fullført løpet og bevart troen.


Konklusjon:

Det kommer voldsomme trefninger mellom de to hovedlinjer - hovedkreftene som vil enten bygge Sion og Fredsriket - eller anti-Krists rikes folk som vil et ugudelig globalt rike hvor Israel, jødene og folk som holder fast ved den judeo-kristne arven - er borte. Antikrist får en kort tid i Tempelet.

Men Guds rike vil seire til slutt, det vitner Guds Ord om før og nå. De vil skade seg selv og til slutt få et kraftig oppgjør med den allmektige Gud. Jødene blir presteskap for verden, en ødelagt klode blir gjenreist, og lov (bl.a. Salme 147 to siste v.) utgår fra Jerusalem og Fredsfyrsten vil dømme rettferdig mellom folkene. Da blir det fred og bærekraft i den verden som Skaperen har skapt og holder oppe og nå fornyer i tusen år. Frankfurternes kulturrevolusjon o.a. har tapt for godt. Nå kommer en annen og en Gudskapt agri-kulturell-kultur som omtales i Mika v. 4 m.fl. steder. Gud, Skaperen tar vare på Guds ypperste skapning, menneskene på en rett og god måte til legem, sjel og ånd. Les hele Skriften og look to Israel. Gud oppfyller Sine løfter til minste detalj som vi ser starten på i Israel i dag.