Sionismen samler Guds folk til Sion - og ny pakt


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.07.21

 

Sett deg ned med Bibelen og fryd deg over alle profetiske løftene som oppfylles i vår tid. Det styrker deg i troen og håpet. Glem ikke at Bibelen pålegger oss å skjønne oss på TIDEN. Både folkene i 1. Krøn.12,  32, "- av Issakars barn menn som forstod sig på tidene, så de visste hvad Israel hadde å gjøre; -" var slikt folk. De kom til David på flukt for Saul. Glem heller ikke at Jesus refset fariseerne fordi de ikke ut fra profetiene så at det var Jesus de hadde foran seg. Paulus minner om det samme i Rom. 13, 11: "Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; -" Og nok en sak. Ordet sier i Sakarias 3,7 at Gud har åpenbart oss alt som skal skje og profetene gjorde det vi skal gjøre - ransake Skriftene som du kan lese om det i 1. Peter. 1.

 

Men så til Ordene hos Esaias som har gledet meg nå noen dagerDe står i kp. 49, og vi bør gjøre som profeten, Guds trette tjener, starter med:

”Hør på mig, I øer, og gi akt, I folk fra det fjerne! Herren har kalt mig fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød.  2 Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult mig i sin hånds skygge; han har gjort mig til en blank pil og gjemt mig i sitt kogger.  3 Og han sa til mig: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg vil åpenbare min herlighet.  4 Men jeg sa: Forgjeves har jeg arbeidet mig trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft; men min rett er allikevel hos Herren, og min lønn hos min Gud.

 

Neida, det var langt fra forgjeves.

5 Og nu sier Herren, som fra mors liv har dannet mig til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham, og jeg er æret i Herrens øine, og min Gud er blitt min styrke - 6 han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.”  

Riktignok sagt ca. 750 år før Kr. - men sanne og veldige Ord om når Gud samler Sitt folk ”forat min frelse må nå til jordens ende.” Merk deg og gled deg ved at det er dette som er hensikten med samlingen vi ser i dag. Merk deg særlig det lille FORAT. Derfor raser verden og satan.

 

Så lever denne vidunderlige profeten seg inn i Jesus på korset - Israels gjenløser

”7 Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise sig, fyrster skal se det og kaste sig ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte dig. " Nå er tiden kommet og de forstår!

 

Nå er tiden inne for en ny paktslutning med jødene

8 Så sier Herren: den tid som behager mig, bønnhører jeg dig, og på frelsens dag hjelper jeg dig, og jeg vil bevare dig og gjøre dig til en pakt for folket, forat du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvelodder 9 og si til de fangne: Gå ut! - til dem som er i mørket: Kom frem! På veiene skal de beite, og på alle de bare hauger skal det være beitemark for dem. 10 De skal ikke sulte og ikke tørste, og hverken det glødende sandhav eller solen skal skade dem; for han som forbarmer sig over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell, 11 og jeg vil gjøre alle mine fjell til veier, og mine ryddede veier skal bygges høiere. "

 

Godt 5 millioner er kommet — og minst 6 millioner til kommer. Herren trøster nå

”12 Se, de kommer langt borte fra, nogen fra nord og nogen fra vest og nogen fra Sinims land. 13 Juble, I himler, og fryd dig, du jord! I fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, og over sine elendige forbarmer han sig."

 

Jødene klager  - forståelig nok, men ikke ”Jeg er” - sårmerkene minner Han

14 Sion sa: Herren har forlatt mig, Herren har glemt mig. 15 Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer sig over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg dig. 16 Se, I begge mine hender har jeg tegnet dig, dine murer står alltid for mig.

 

Nå samler ”Jeg er” jødene for siste gang

”17 Dine barn kommer i hast; de som brøt dig ned og ødela dig, de skal dra bort fra dig. 18 Løft dine øine og se dig omkring! De samler sig alle sammen, de kommer til dig. Så sant jeg lever, sier Herren, du skal iføre dig dem alle sammen som en prydelse og binde dem om dig lik bruden; 19 for dine ruiner og dine øde steder og ditt herjede land - sannelig, nu skal du være for trang for innbyggerne, og dine ødeleggere skal være langt borte. 20 Ennu skal du få høre barna fra din barnløshets dager si: Plassen er for trang for mig; flytt dig, så jeg kan få bo her! 21 Og du skal si i ditt hjerte: Hvem har født mig disse barn? Jeg var jo barnløs og ufruktbar, landflyktig og jaget bort. Og hvem har fostret disse? Jeg var jo enslig tilbake. Hvor var da disse? "

 

Pass dere - dere hedningefolk  -  ikke klokt å slåss med ”Jakobs Veldige din gjenløser.”

22 Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg vil løfte min hånd til hedningene og reise mitt banner for folkene, og de skal komme med dine sønner ved barmen, og dine døtre skal de bære på skulderen. 23 Og konger skal være dine fosterfedre, og deres dronninger dine ammer; de skal kaste sig på sitt ansikt til jorden for dig, og dine føtters støv skal de slikke, og du skal kjenne at jeg er Herren, og at de som bier efter mig, ikke skal bli til skamme. 24 Kan vel nogen ta hærfanget fra en kjempe, eller kan fangene slippe fra den som de med rette tilhører? / 25 Ja! For så sier Herren: Både skal fangene tas fra kjempen, og voldsmannens hærfang slippe unda, og med din motpart vil jeg gå i rette, og dine barn vil jeg frelse. 26 Og jeg vil la dine undertrykkere ete sitt eget kjøtt, og av sitt eget blod skal de bli drukne som av druesaft; og alt kjød skal kjenne at jeg, Herren, er din frelser, Jakobs Veldige din gjenløser.”

* * *

Les gjerne også Ap.gj. 15 v. 13 ff., og Rom. 11 - og har du litt tid til overs, så klikk deg inn på www.Kommentar-Avisa.no og la deg informere om de "To hovedlinjer - - - - " . Slik oversikt i Bibelsk lys er godt å ha med seg i disse tider.