Landbruksetaten må gjenreises

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.02.21

Da ekspedisjonssjef Norman gikk av, husker jeg han uttrykte bekymring for hvordan det ville gå med forvaltningen av Jordloven og arealene. Han hadde tro for at så lenge de gamle herredsagr./jordbrukssjefer satt i stillingene - selv om de var kommunalisert - ville det være i rimelige trygge hender. Som daværende jordbrukssjef for 3 senere 2 kommuner kan jeg ikke si at jeg delte hans begrensede optimisme. Så både en fylkesagr., undertegnede og daværende formann i Aust Agder Bondelag skrev og talte imot kommunaliseringen og nedleggelsene av Landbruksnemndene - stort sett med bønder.
Vi visste av erfaring at både den politiske og adm.ledelsen i kommunene ofte hadde lite sans for slike langsiktige perspektiver som måtte til for å sikre de mat- og råstoffproduserende arealer som Norge har for lite av.
Systemet før kommunalisering var Jordstyrer/Landbruksnemnder med jordbrukssjefen som sek. som skrev forslag til vedtak, nemnda behandlet sakene og sendte dem til Fylkeslandbrukskontoret og Fylkeslandbruksstyret - og kommunen hadde lite de skulle ha sagt. Statsminister Per Borten og statsråd Trygve Haugeland delte nok dette synet når de laget Ressursmeldinga (1971) fordi det "kunne bli skjebnesvangert" ikke å ha oversikt over denne type arealer. Men dette alvoret og systemet bekom ikke kommunene vel - og etter hvert fikk de sin vilje og makta over arealene - noe vi nå ser resultatet av - ikke minst i Time kommune. Ikke engang jordbrukssjefen som fagmann er hørt, i flg. Nationen. Mildt sagt uhørt!

Ikke en gang en skikkelig statistikk over omdisponerte arealer av dyrka- og dyrkbar jord fører de - så man kan nå de nasjonale mål. Dette i en tid hvor man leser at både Sverige og Frankrike nå ruster opp det lokale og regionale landbruket igjen.

Den lokale ledelse har tydelig utspilt sin rolle som arealforvaltere av denne basisressurs for vårt folks framtid. Tiden er inne for å gjenreise Landbrukskontorene, Fylkeslandbruks-kontorene og de gamle forvaltnings linjene - før enda flere areal er rasert og det går som en gammelordfører uttrykte det om rovdyrdebatten: "Dei skjønar ikke før dei svelt."