Hyrder og politikere i dagens Norge
- i lys av profeten Elias samt Hans N. Hauge

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.02.21

I sin tid hadde Israel et hedensk kvinnestyre med Jesabel i spissen. Det kulminerte i at profeten Elias lovet kong Akab på direkten at nå ble regnet stoppet. Så kom hunger og sult - og denne profeten de hatet, men ikke trodde på - ble ettersøkt som årsaken til elendigheten for å drepe han. Men de fant han ikke før han selv dukket opp og igjen gikk rett i "strupen" på Akab.  1. Kongebok 18-19: "Med det samme Akab fikk se Elias, sa han til ham: Er det du, du som fører ødeleggelse over Israel? (Nå var han visst forstått?) Han svarte: Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi I har forlatt Herrens bud og fulgt Ba'alene. Men send nu bud og la hele Israel komme sammen til mig på Karmel-fjellet og de fire hundre og femti Ba'als profeter og de fire hundre Astartes profeter som eter ved Jesabels bord,- " Så kom oppgjøret på Karmel.

Norge var dypt nede åndelig og materielt på slutten av 1700-tallet. Embetsverk og presteskap var det ingen hjelp i - tvert i mot, men Gud reiste opp en bondesønn - talende nok bak plogen - som fikk enorm betydning fram til i dag. Han ble ikke drept, men det var nære på, og embetsverk og presteskap plaget Hauge og vennene hans i titalls år mens de arbeidet fram det ene frigjøringsverk etter det andre (1814, 1837, 1842 og 1905), basis for en verdensmisjon og et velstandssamfunn. Nå skal vi feire hans fødsel. Undrer meg på hva slags feiring det blir. Det kunne trenges en feiring à là Elias`s og Hauges opptreden - men det blir det knapt - kanskje man også i dag må si tvert imot?

I Norge er det nok av de på maktens side som plager folket og fører det på avveier - noe som klart truer vår fremtid på alle måter. La meg bare sitere følgende fra dagens kulturrevolusjon skrevet av Gro Finne, av alle på gammelradikaler Pål Steigan`s nett: "Barnelovutvalget ble nedsatt 2017 for å tilpasse barneloven til en endret definisjon av kjønn. Utvalget legger fram sine forslag i NOU 2020: «Ny Barnelov – Til barnets beste». Loven om selvvalgt juridisk kjønn ble vedtatt i 2016. Da ble kjønn omdefinert fra å betegne en biologisk realitet til å bety et individuelt valg av identitet. Lovendringen har vist seg å få konsekvenser for den juridiske reguleringen av forholdet mellom barn og foreldre. Tett på lovendringen av 2016 fulgte en liberalisering av bioteknologiloven. Eggdonasjon ble lovlig. 
I tillegg åpnet loven for bruk av sæd fra avdød person, samt egg befruktet med avdød person. Endringene har kommet i rekordfart. Bioteknologilovens endringer trådte i kraft 1. juni 2020 og 1. januar 2021. De to lovendringene har ført til at nye familiekonstellasjoner må reguleres i lovverket.

Reproduksjonsteknologien utfordrer forståelsen av begrepet forelder og krever følgelig et nytt språk, slår utvalget fast. Derfor har ny terminologi for å beskrive forholdet mellom barn og foreldre vært en sentral oppgave. (kapitel 9) Premissleverandører for barnelovutvalget er foreningen FRI og Likestillings- og diskrimineringsombudet. FRI har påpekt at «språket er viktig for dem». Utvalget foreslår å gå bort fra kjønnsbetegnelser når foreldreskapet skal beskrives i lovverket. Ord som mor, far eller medmor og kvinne og mann, skal ikke brukes. Lovteksten skal framstå som en «tidsriktig» barnelov. Utvalget mener at det er viktig at «alle» kan kjenne seg igjen i ord og uttrykk i loven, men har ikke klart å finne passende erstatning for mor, far, kvinne og mann. Ett foreløpig forslag er «fødeforelderen» og «den andre forelderen». Barnelovutvalget er klare på at et nytt språk er påkrevd, og anbefaler at ny terminologi som skal betegne forholdet mellom foreldre og barn, bør gjennom en «brukertesting».
Så er spørsmålet: Hvor er samfunnet vårt på vei? Skal lovverk og jus brukes til å omdefinere grunnleggende begreper, mor far, kvinne mann? Skal det at kvinner føder usynlig gjøres? Er det etisk å skyve sårbare grupper og enkeltindividers personlige savn og sorg foran seg som begrunnelse for å gjøre unnfangelse og fødsel til en teknologisk og juridisk transaksjon? Er det etisk å omdefinere begreper for å frata barn menneskerettigheter?                                                                        

Tidligere var det religionens og filosofiens oppgave å svare på menneskehetens store spørsmål. Skal vi la vår grunnleggende virkelighetsforståelse dirigeres av til lobbygrupper og interesseorganisasjoner?"                                                                                                          

 

Nå har norske hyrder glemt Bibelen og Troens 1. artikkel og overlatt svaret på "de store spørsmål til politikere ideologisk styrt av Frankfurterne. Hvor er de hen? Våger de ikke eller gidder de ikke eller eller? Går det på dette område som i rovdyrpolitikken, og en gammel ordfører sa det: "Dei skjønar ikkje før dei svelt."?

Men takk og lov - vi finner et annet bibelsk vågemot i USA ut mot Stillehavet. Noe helt annet enn masser av pastorer som ville stemme på Biden o.a. som jatter med. Jeg siterer igjen om samme saksområde nå i Norge:
Dagen nett 29.01.2021, av Tore Hjalmar Sævik, hadde følgende oppslag: "Skulda for blasfemi: Den verdskjende pastoren, bibellæraren og forfattaren John MacArthur (81) i Crace Community Church i California er heller ikkje nokon karismatikar. Han brukar ikkje dei same bibelske personane (Kyros og Jesabel) som referanse, men åtvara frå talarstolen Biden mot konsekvensane ved å la seg innsetje i embetet med handa på familiebibelen samstundes som han gjer «akkurat dei tinga som vanærar (Guds) namn», ifølgje Premier Christian News . MacArthur forstår Bibelen som Guds trone. (uth. av meg)                                                                                                                                              – Ikkje fortel meg at du forsvarer å slakte babyar i magen, sa MacArthur om Bidens abortpolitikk. Han tok også oppgjer med Bidens standpunkt om kjønnsidentitet, islam og innvandring. – Ikkje fortel meg at du vil øydeleggje maskulinitet, feminitet, ekteskap. Ikkje fortel meg at du vil fylle verda med LHBTQ-folk i leiarposisjonar, at du vil rettferdiggjere transaktivitet. Ikkje fortel meg at du vil invitere fleire muslimar som representerer ein religion frå helvete og så leggje handa di på Guds trone, sa MacArthur.

KRITIKK: Somme kristne Trump-støttespelarar tek i bruk sterke bilete når dei åtvarar mot visepresident Kamala Harris. - - - Transideologi: I løpet av den første dryge veka som president har Biden reversert fleire viktige symbolske sigrar for kristne Trump-støttespelarar. Han signerte ein presidentordre for å kjempe mot «diskriminering på grunnlag av kjønnsidentitet og seksuell orientering», og han har også opna for at transpersonar kan gjere teneste i militæret.

desse områda har representantar for det kristne høgre vore nøgde med at Trump bremsa ein progressiv politikk. Samstundes er det skjedd store endringar i opinionen.

Sju av ti amerikanarar støttar likekjønna ekteskapslov og at transpersonar kan gjere militærteneste, medan åtte av ti støttar lover mot diskriminering av LHBT-personar, ifølgje ei fersk undersøking frå Public Religion and Research Institute .  Abortfinansiering: På 48-årsdagen for høgsterettsdommen som opna for rett til abort i alle delstatar i USA førre fredag, gjekk president Joe Biden og visepresident Kamala Harris også ut og forsvarte denne dommen. Både ho og Biden meiner denne dommen bør bli gjort til lov. Dei har også på nytt opna for at organisasjonar som fremjer og utfører abort internasjonalt, igjen kan få finansiering frå amerikanske styresmakter.  – Radikalisering: Fleire teologisk og politisk konservative kristne leiarar åtvarar sterkt mot at Biden-administrasjonen vil stå for ein radikal politikk som vil føre til forfølgjing. – President Biden er fast bestemt på at kjennemerket ved administrasjonen hans vil vere å rive ned tusenvis av år med menneskeleg historie, moral, vitskap og kjønnsnormer, skriv Tony Perkins i lobbyorganisasjonen Family Research Council. Evangelist Franklin Graham har også uttalt at landet kjem til å «gå gjennom ein svært mørk periode» . "

 

Avslutningsvis

Det er en del av oss som har advart mot ødeleggelsen av disse områdene som nå ruinerer vårt folk - men fra Arthur Bergs, Øivind Andersens tid og flere andre, så legger man seg flat for disse ideologiske kreftene fra Frankfurterne på livsområde etter livsområde. Luther mante oss til å møte opp der fienden angrep - ikke fekte alle andre steder. Å gjøre noe annet enn det Luther maner oss til, profetene og de nevnte gjorde - var og er feighet og faneflukt. La oss feire H. N. Hauge på en sann og verdig måte og ta et kraftig oppgjør med samtidens hedenskap i respekt og takknemlighet for fedrearven.