Frankfurterne og Samlivsrevolusjonen


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.08.21

I de siste årene er fokuset fjernet noe fra Frankfurternes målrettede angrep på den judeo-kristne sivilisasjon i Vesten - og festet på det nyere angrepet til Yogyakartas 29 prinsipper. Sluttfasen til Frankf. angrep ser vi nå i USA.
Det kan være en farlig avsporing - som tillater frankfurternes fortsatte angrep under radaren som man har jobbet etter siden oppstarten i Frankfurt am Main i 1923 - og nå har gjennomsyret og inntatt institusjonene og lovgivningen med sin ugudelige virkelighetsoppfatning. Kommunisttenkeren Gramsci var det som foreslo å "innta institusjonene og bruke legalitetsprinsippet."
I Norge tok Ap.s. n. form. Edv. Bull dette i bruk med en gang i 1923 - og kulturrevolusjonen begynte - sterkt innrettet mot basis for menneskelivet og nasjonene: fjerne Gud og nye lover for samlivet osv. Sentralt etter hvert var Likestillingsloven og alle familielovene som fulgte etter på basis av Familiemeldinga som kom i 1974 og stormangrepet begynte.

Det som nå kommer med Yogyakarta, er bare en sluttføring i utnyttelsen av legalitetsprinsippet hvor en rekke internasjonale menneskeretteksperter samlet seg i byen med samme navn i Indonesia og arbeidet med: Å lage en manual om Yogyakarta prinsippene og hvordan "kjønnsaktivister mener stater skal implementere den radikale kjønnsteoriens syn på kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering i sine respektive lands lovgivning", skrives det.   

Dette er prinsipielt sett ikke noe annet enn en fortsettelse av Gramscis legalitetsprinsipp rettet mot Menneskerettene og dets lover som bl.a. Norge har sluttet seg til. Menneskerettene er noe av de siste lovhinder i den Vestlige sivilisasjon. Greit nok, men faren er at hvis man historisk og nå retter fokus bare mot denne basis - så kan Frankfurterne fortsette sitt arbeide under radaren - som sjefsred. Sæle riktig påpekte i et par ledere etter kronikken i Norge I Dag i 2012 som het "Politisk korrekthet og totalitær marxisme". Disse folkene bygde opp kulturrevolusjonære våpen av kulturterror o.a. på den ene livssektor etter den andre fra forholdet til Gud, medmennesket i familien, menighet og samfunn - og noe vi også ser tydelig i dag i forhold til forvaltning av naturen. Deres ideologiske basis var og er tankene og praksis fra Den franske revolusjon 1789, K. Marx, Sigmund Freud (begge satanister) og Darwin. Denne basis ble deres revolusjonære våpen også for 68-erne da de tok over. Dette ugudelige "frihets" forsøk på å løsrive Vesten fra sin judeo-kristne basis har lange og dype røtter. En sentral Frankfurter var Georg Lukács fra Ungaren - en arvtager til Marx. Han startet radikal sexundervisning i skolen og rev ekteskapet. De hev han ut av landet.  

Men nå starter vi med Den franske rev. i 1789 da de raserte Notre Dame og førte inn Fornuftens gudinne og tilba henne. De stjal ordene fra kirken: "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker" og gjorde det om til "Frihet, likhet og brorskap" som er gudløst og noe helt annet. Det hele endte i Napoleons krigene og blodbad. Neste forsøk i Den russiske rev.i 1917 endte også i tap og blodbad. Da skjønte de at krig og vold ikke kunne knekke den Vestlige sivilisasjon. De tok med seg kulturkontoret fra Moskva og etablerte seg i Frankfurt am Main 1923 med Inst. of sosial Research, men måtte flykte til USA i 1933 der de fortsatte sine kulturelle angrep i denne frihetens vokter for den Vestlige sivilisasjon.
Den vestlige sivilisasjon redde sir W. Churchill og fikk navnet "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" etter krigen i 1938-45 - mens Frankfurterne etablerte sitt totalitære fotfeste i USA.  Og deres kamp mot den vestlige sivilisasjon er ikke avsluttet - derfor er det uhyre viktig at fokuset blir fastholdt på deres teorier og praksis. De har nå nådde dit at Vesten skjelver i sine grunnvoller av den judeo-kristne arv. Det var det Andrew Breitbart hadde forstått da han skrev: "Rightehous indignation" spesielt kapittelet "Breaktrough" i 2012. Han omtaler Frankfurterne slik: "Vi kunne ikke innbille oss at noen ville komme her, når de erfarte dette sanne under det var å leve i dette landet, at de ønsket å ødelegge det. Men det var akkurat det som Frankfurterskolen ønsket å gjøre." M.a.o. USA tok skammelig feil - marxister vil alltid rive "de gamle hus".
Det er det de er i ferd med å lykkes med i kampen mot den vestlige sivilisasjon i alle hovedrelasjoner som skulle styres av judeo-kristen tro og rettstenkning (Salme 147, v. 19-20). Sjefsred. Arthur Berg manet oss til å "kristne tanken" og videre bringe Ordet ut i frimodig forkynnelse og bønn inn i tiden om Gud gir tid - uansett hva det blir av bråk og forfølgelse. Uten kamp blir det verre! Straffelovens § 185 m.fl. er allerede klargjort. De bruker legalitetsprinsippet til Gramsci - men vi kan be til den allmektige Gud og gå i Hans gjerninger. Vi står i en brutal åndelig kulturell sivilisasjon strid. La de merke at vi har vært sammen med Jesus - som makten sa om apostlene etter Jesu oppstandelse.