Familie/stat til "barnas beste"?
Familiens grunnleggende betydning for "barnas beste"!


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.04.21

Stortinget har - som du kan lese under - bedt regjeringen se på barnevernet

med sikte på å bedre rettssikkerheten "der hensynet til barnas beste skal ligge i grunn for utvalgets arbeid." Man merker seg straks den grunnleggende forskjellen mellom Stortingets henvendelse og brevet som ca. 10 godt plasserte jurister med G. H. Thune i spissen - har sendt Stortinget - som du ser av første sitat som er overskriften på deres brev av 10. mars 2021. De skriver om "rettssikkerhet for barn og barnefamilier."

«Stortinget må vente med å behandle regjeringens forslag til ny barnevernlov, inntil det er avklart at den gir tilfredsstillende og tillitvekkende rettssikkerhet for barn og barnefamilier.» 

Stortinget vedtok i oktober 2020 enstemmig følgende:  

 ”Stortinget ber regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå norsk barnevern med mål om å bedre rettssikkerheten i alle ledd av tjenesten, der hensynet til barnets beste skal ligge til grunn for utvalgets arbeid.” ( Trontaledebatt. Vedtak 15. 6.10.2020. Anmodninger)

En av de store sviktene i Norsk Barnevern er det sviktende fokus på at nasjonene bygd på den judeo-kristne arven - som legger avgjørende vekt på familien, også som basis for "barnas beste" med deres biologiske o.a. basale tilknytning. Bare disse korte sitatene skulle si det meste om familiens betydning for barnet. Og så undres man bl.a. på hvorfor reproduksjons-nivået synker drastisk fra 1,98 i 2019 til nylig publiserte tall på 1,48. Det må minst være 2,2 pr. fertil kvinne, ellers dør nasjonen ut. Både M. Luther og H. N. Hauge var seg meget bevisst familiens betydning i sin forkynnelse og praksis som bygde nasjonen.

Cand. theol. Øivind Andersen sier 17. mai i andaktsboken "Ved Kilden"(Lunde): "All antikristelig ideologi gjør SAMFUNNET til det grunnleggende og hevder at det skal ha all makt og innflytelse over hjemmene. Det er en av de måter Satan bruker for å forberede veien for den siste store Antikrist." Og staten tapper hjemmene på mange måter i dag.

Cand. theol, prof.  C. Fr. Wisløff: "De kristne hjems daglige husandakt, med Guds ord og bønn og sang, betyr mer for Guds rikes fremvekst og utbredelse enn alle våre ekstra aksjoner til sammen. Ikke ett ondt ord om våre spesielle tiltak. De kan være bra. MEN HUSANDAKTEN I HJEMMET ER U-UNNVÆRLIG." Desto viktigere er det å tappe de kristne hjemmene.

"Den vestlige sivilisasjons redningsmann" sir W. Churchill sa under 2. v.k. at det hadde forundret han å se hvilken kraft det var i et folk oppfostret i frihet - da tydeligvis i relasjon til tyskerne som marsjerte i takt, til de ikke marsjerte mer, men satt på ruinhaugene sine - de som vi nå gir mer og mer makt i Norge.

Bibelen: Og den frihet og kraft hadde sitt utgangspunkt: i 5. Mosebok 6,6 f., der står det hvordan man skal ta vare på "det første riket" Gud skapte: familien. Det som omfatter den første menighet og første samfunn: "Disse Ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp." Ordet ga ikke noe "Tredje rike," men familien med den sivilisasjon vi kjenner og gledes ved.

Sentralbanksjef H. Skånland advarte i en kronikk i Aft. i 2001 om "De barna vi må savne". Han påpekte at det synkende barnetall ville føre til mangel på arbeidskraft og nedadgående realøkonomi. Og da bemerker en at da må jo familien på plass igjen og få hjelp av Bv. ikke rettsløshet antagelig ideologiske (tankebygninger) forankret.

Brukbare rester av dette henger igjen i Strasbourg hvor Norge nå topper anmeldte saker for Menneskerettsdomstolen med 40 saker. Vi har tapt 8 og vunnet to, men etter Lobben saken som gikk til Great Chamber, må en påregne å tape de fleste som gjenstår. Hovedårsaken til tapene er nettopp at norsk Bv og rett ikke satser på FAMILIEN og gjenforening.

Går en til FN`s konvensjon for barns rettigheter, finner en bl.a.:

Artikkel 8 1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding. 2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet. Artikkel 9 1. Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo. 2. Under behandling av en sak i henhold til nr. 1 skal samtlige berørte parter gis anledning til å delta i saksbehandlingen og fremføre sine synspunkter. 12 3. Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste."

Slik er den grunnleggende tenkning for barnas beste basert på familien - med få unntak, men tankebygg (ideologier) som regjerer i betydelig grad i dag sjalter, ut familien og foreldreretten og rekker den gradvis over til staten bit for bit på mange måter - og skaper et stort UBEHAG i kulturen - ja direkte en fryktkultur.