Tunge jurister advarer mot rettsstaten forvitring. Dette er alvor!

 
Av cand.agric. Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.01.2020

I mange år etter utdannelse på Universitetet på Ås, senere som politiker og forvalter av en del fundamentalt lovverk - har jeg fått forståelsen av hvor viktig rettsbasis og sektorlovene er  - de som gir oss en mer eller mindre rett frihet og orden - også for kristen- og organisasjonsliv. Og jeg har etter hvert - ikke minst å ha hatt 68-erne inn på livet i studietiden og opplevd marxist-revolusjonens Etiopia - forstått hvor fundamentalt viktig lovgivning og maktutøvelse er for livene våre. 

Dessverre forstod Frankfurterne (fra 1917 via 1923 osv.) - de som ville ødelegge vår kristne velordnede sivilisasjon også det. De angrep med Legalitetsprinsippet - lovgivningen i det verdslige regiment - og inn i hjertet av privatliv og samfunnsliv: familien. Ikke minst var de anført var den skarpskodde italienske kommunisttenkeren Gramsci. Etter revolusjonens tap i Polen - innså de at den blodige revolusjonen ikke var veien. Den stille kulturrevolusjon og å innta institusjonene, lovgivning og makteøvelse var veien å gå i hele Vesten, også i Norge. Dette på deres lange marsj mot den globale antikristelige verden.

Så utviklet dette seg under radaren på de fleste til våre dager - da en god del ojer seg over dette som kom så fort og uventet. Det stemmer jo ikke og en del både yngre og eldre har hatt det vondt p.g.a. av at man ikke fikk folk til å forstå og aksjonere mot ondskapen i både forkynnelse og politikk. Men nå som skredet har løsnet skikkelig innen Barnevern, NAV, Trygderett m.fl. livsområder i rettsstaten Norge - rykker flere og flere jurister ut mot denne forferdelige nedbrytingen av rettsstaten. Flere kunne vært nevnt - ikke minst de som utholdende opplyser på Facebook og Internett ellers, men vi tar med disse fire juristene:

Menneskerettjurist Reikerås har fått gjennomgå i flere store saker bl.a. i konfrontasjon med staten bl.a. i nordsjødykkersaken. Han ble endog fradømt lisensen - men fikk den igjen i høyere rett. Han fortsatte ufortrødent arbeidet sitt for foreldre og barn i Strasbourg. Og etter en rekke store avgjørelser i Menneskerettsdomstolen - med brakseier mot Norge i The Great Chamber i Lobben saken, tror jeg ikke det er nødvendig å skrive mer om han. Nå kommer norske nederlag på rekke og rad og den skrytende "humanitære stormakt" prøver på et forsvar som blir mer og mer tynnslitt.

Advokat Johan Haga er ikke så ofte i media, men når han kommer bl.a. i Dagen er det fundamentale tungvektere av en cand. theol. og jurist utdannet mann. Han rykker ut med en stor kronikk i Dagen 19.12.19 med: "Barnevernets forsømmelser - krise verre enn NAV-skandalen.". Han gir en rekke praktiske råd om øyeblikkelig forandring i Bv. som må til, bl.a. å få stopp på at "barnevernet en dag tropper opp med politi som tramper inn på store sko i en familiens hjem og tar med seg barna. Er det noen som tviler på at slike opplevelser setter vonde spor i barnesinnet?" Nå tar de 5 barn hver dag!

Advokat Erik Bryn Tvedt i Sandefjord - meldte seg tidlig på i barnevernsaker og har gitt håndfast hjelp til en rekke familier, men oppdaget tidlig at han stod mot mektige krefter i statsapparatet og rykket ut i Aftenposten den 29.07.16 slik: "Domstolene er fratatt sin korrigerende rolle. Det er farlig å overlate så viktige avgjørelser til et forvaltningsmiljø. Straks et akuttvedtak er fattet har barnevernet en egeninteresse i å få bekreftet at akuttvedtaket er riktig. Bare en liten del av grove feil kommer offentligheten for øret - og det kan vi takke utenlandske medier for." (uth. av meg) Det fikk han helt rett i. Norge har nå i alt mer en 35 saker i Strasbourg - samt masse-demonstrasjoner over store deler av verden i forbindelse med Naustadal saken, samt 2 storoppslag i BBC Our World (sendes over hele verden), Der Spiegel m.fl.

Advokat Brynjar Meling - er velkjent fra andre store saker. Han skriver i flg. melding på Facebook: "Det blir mer og mer alvorlig for Norge som rettsstat. Retten til familieliv - er - og skal være en av de mest grunnleggende menneskerettigheter. At Norge som rettstat ikke hadde fått med seg EØS-regelverket for utreisende NAV-brukere, er ille nok. Det går på kunnskap. At vi har en domstol og rettsapparat som ikke har maktet å demme opp for ulovlig inngrep i grunnleggende menneskerettigheter er langt verre. Etter min mening er dette ikke bare uttrykk for manglende kunnskap, men uttrykk for problematiske holdninger og manglende respekt for både barn og foreldre. Jeg håper ikke at det faktum, at det i disse to sakene er snakk om en polsk og en somalisk familie innebærer at det, bevisst eller ubevisst, er en ennå lavere terskel for slike inngrep. En av domstolenes viktigste samfunnsansvar må være å hindre offentlige overgrep mot borgerne. Her har retten sviktet totalt." (uth. av meg)

Politikker Carl I Hagen er - så vidt jeg vet - ikke jurist, men utdannet i England og har muligens blitt preget av god gammel britisk rettsfølelse. Det som nå skjer med anmeldelse mot statens forvaltningsapparat i Direktorater og Dep. m.fl. minner sterkt om "Deep stat" operasjoner president Trump har satt i gang med avsettelser og nytilsettinger i USA. Noe tilsvarende er visst på gang i England under Boris Johnson med sin brakseier i siste valg. Folket vill noe annet enn Gramsci`s stille kulturrevolusjon. Ibsen sa engang: "I anelsens mangel har fyren med hornene sitt beste angel." Om ikke ekspertene - mer eller mindre enøyd og hjernevasket aner hvor det bærer hen - synes folkedypet å ane og uttrykke seg på folkets vis.

Interessant er det å lese psykologene Magne Raundalen og Willy-Tore Mørch med deres "Brannfakkel -". De sier det er for mange omsorgsovertakelser fra Barnevernet i Norge. "De peker på et Barnevern preget av "moralsk panikk" og "hysteri".  - - - "Omsorgsovertagelse er det mest alvorlige familier kan utsettes for i fredstid, slår Raundalen fast. "Overskriften lyder: "Kan det være Raundalen og Mørch aner at historiens dom over dem kan bli hard om de ikke delvis snur nå i media." Dagbladet 14.03.19. 
Tenkningen til en emeritus fra Psykologisk Inst. i Oslo siterte S. Asmervik i Aftenposten 28.07.16. "Det er bedre at ti uskyldige foreldre utsettes for omsorgsvedtak, enn at ett lite barn må vokse opp med vold, rus eller overgrep." Altså kan 10 foreldrepar og kanskje 20 barn traumatiseres for det ene barns skyld!! Ikke rart det blir mange akuttvedtak. Nå ser det ut som kreftene av mange slag samler seg i et generaloppgjør med en rettstat i oppløsning og full forvitring.

 

Relatert stoff:
Deep state – Hva er det?