Rettsstaten ligger med brukket rygg

Av cand. agric. Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.04.2020


I et fritt land skal lovene regjere og makten skal deles, i Norge skal makten være delt i Storting, Regjering og Domstolene med sin prøvingsrett med å kontrollere om en lov eller vedtak er i overensstemmelse med Grunnloven. Hva skjer når det er tette bånd mellom disse og også når regjeringen utpeker dommer til domstolene. Da havner vi selvsagt i rettløse tilstander.

Ett graverende eksempel på manglende maktfordeling har advokat Marius Reikerås og Rune Fardal nevnt i en grundig gjennomgang av Høyesteretts (satt med storkammer dvs 11 dommere) ferske gjennomgang av 3 barnevernsaker med dom/kjennelse 27.03.20 som bygger på Lobben dommen og skal skape presidens i andre saker. (Forklaring til et par begreper i videoen: Prosessuelle regler er regler om gangen i en rettssak og det motsatte av prosessuell er materiell. Materielle regler er regler om selve de juridiske spørsmål som skal avgjøres i en rettssak. snl.no og jusleksikon.no) Reikerås/Fardel nevnte de også bl.a. en artikkel i Aftenposten 06.02.20 i en kronikk  av advokat i Barneadvokatene Fritjof Piene Gundersen. Kronikken heter Barnevernets tvangsinngrep: Høyesterett har i årevis ført oss bak lyset. Høyesterett i storkammer brukte der i to av sakene 2 inhabile dommere (Møse og Falkanger), dommere som medvirket i Lobben saken i EMB, og begge var førstevoterende og skrev nå hver sin dom i Høyesterett! Førstevoterende er altså selv med å behandle en dom han selv deltok i som dommer ved EMD eller som Reikerås sier at disse to dommerne «er en del av krenkelsesgrunnlaget som Norge ble dømt for». Høyesterett følger ikke EMK 8 og setter ikke i gang en reparasjon av krenkelsen. Møse presterer også å si at det er ingen motstrid mellom Høyesterett og EMD, selv om EMD har dømt Norge 7 ganger til nå og rundt 37 norske saker ble meldt inn til EMD. Legg også merke til at de 3 dommen var enstemmige – altså 11 dommere var helt enige.

Noen korte sitater fra Gundersen om norsk barnevern:
«Praksisen innebærer at kontakten mellom barn og foreldre brytes, med den følge at tilbakeføring av barna til foreldrene nesten aldri skjer. Formelen er altså: Akuttvedtak = omsorgsovertagelse = plassering for oppvekst (gjerne med adopsjon). Myndighetenes tidlige vurdering av foreldrenes omsorgsevne blir altså avgjørende. Foreldrene får i realiteten ingen sjanse til å forbedre seg, for kontakten med barna avskjæres fra dag én.» «Den som hevder at det kanskje er en del av barnets beste å utvikle forholdet til sine foreldre, selv om barna for en tid ikke bor sammen med foreldrene, og at gjenforening av familien må være målet, har ikke hatt en sjanse i norske rettssaler.» «Det viser seg at Høyesterett har ført oss bak lyset i mange år.» «Fortellingen som Høyesterett vil ha deg til å tro på, er denne: EMDs storkammeravgjørelse i Strand Lobben og de andre sakene kom overraskende på oss, og nå må vi endre kurs, for vi visste ikke at vår praksis krenket menneskerettighetene. Det er umulig å forestille seg at Høyesterett ikke har visst dette.»