Prideflagget – er ikke likegyldighet


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.07.20

«Pride flagget» og dets betydning diskuteres i Østlands-Posten om dagen. Kun en person har nevnt navnet på han som utformet flagget, men vedkommende skrev ikke mye om Gilbert Baker (1051-2017. Flere andre inkl ordføreren burde jo lese seg opp ett minimum før de uttaler seg til media, men tryggest er det kanskje å la være? Går du inn på, gilbertbaker.com kan du lese om bakgrunnen for prideflagget da det kom i 1978 og fra hans memoarer leser vi bl.a.:

«I thought of the American flag with its thirteen stripes and thirteen stars, the colonies breaking away from England to form the United States. I thought of the vertical red, white, and blue tricolor from the French Revolution and how both flags owed their beginnings to a riot, a rebellion, or revolution. I thought a gay nation should have a flag too, to proclaim its own idea of power.» … «We needed a flag to fly everywhere.» Oppsummert er flaggets formål: en homonasjon…for å proklamere sin egen maktidè overalt. Gilbert Baker var ikke ukjent med Skapelsesberetningen i Bibelen eller original regnbuen. Han hadde et tydelig kulturopprør mot Guds kjærlighet og Guds vilje for hvordan livet skulle leves og om at alle mennesker må bli frelst fra sin personlige synd i Jesu Kristi navn. Jesus tvinger ingen og utelukker ingen fra å kunne bli frelst, med uoppgjort synd kan selvsagt ikke bli med inn i Himmelen, da ville det ingen Himmel være.

Får denne pride-ideologien, etter mitt syn, mere rom vil den ramme alle (inkl Pride-folk) – fordi en nasjon kan ikke håndheve et sunt demokrati når slike krefter overtar. Det blir som BLM bevegelsen, den benytter rasist stempelet for å ramme hele den vestlige kulturarv vha klassekamp og ønsker å ta ned de store bautaene i historien inkl WC Churchill som sterkt bidro til at den anglo-amerikanske akse tok ned nazi-Tyskland (og ble også en buffer mot Stalin), diktaturet få ønsket seg inn i.
Dette vi opplever i dag er marxisme, der man bruker demokratiets rettigheter til å underminere demokratiet. «Toleranse for oss, ikke for dem» (Marcuse) ble det sagt fra kulturmarxistene i Frankfurterskolen. (NB, om oppstarten av F. skolen:
"På et initiativ av Lenin (1870-1924) ble det holdt et møte på Marx-Engels Instituttet i Moskva, hvor man etablerte en international marxistisk kulturrevolusjon. Til stede var bl.a. den ungarske marxist Georg Lukacs (1885-1971), som utviklet ideen om “revolulusjon og eros”, hvor han beskrev, hvordan seksuelle instinkter kunne brukes som destruktive instrumenter. Tim Pallis, snaphanen.dk). Og man brukte/bruker «kritisk teori» som betyr å kritisere alt det bestående igjen og igjen og legge inn nye begreper i gamle begreper og omforme hele samfunnets tenkning. Og Frankfurterne (nå 68-erne), anbefalte ikke minst med den sentrale italienske kommunisttenker Gramsci, den "lange marsj gjennom korridorene" – dvs å innta institusjonene som dep., barnehager, skoler, universiteter osv. Sentralt var: "legalitetsprinsippet" - altså å bruke lovverket for å rive ned den vestlige sivilisasjon, skape kaos og anarki - for så å radere ut Gud, oppløse familiene, rive nasjonene på sin ville flukt mot den antikristelige Utopia, den globale verden. Man skulle bli FRI, fri Guds bildet. I Babel ville de nå like opp til Himmelen (Babels tårn). Og husk Georg Lukacs «revolusjon og eros» - eros alene uten agape, eros brukt til en kultur-revolusjon!
Ikke minst settes de forskjellige grupper opp mot hverandre i klassekamp, angriper samlivet mann-kvinne, men forteller ingen at folk kan bli alvorlig syke av det og 68tterne definere selv dette som (neste)kjærlighet. Naturen
viser oss at det ikke er normalt, men etter mitt syn en tvangsnorm, det underbygges av Naturretten. Og truslene sitter løst bla. bruker man aktivt politi og domstoler med bl.a. «Straffelovens § 185. Hatefulle ytringer» på en måte slik «toleranse for oss, ikke for dem».

Tror noen virkelig at det er noe nytt under solen? Nei, slike åndsstrømninger går i bølger gjennom historien. Kort fra boken «Åndskamp i skole og samfunn – Stern Strid»: "Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. "Når Gud er død, er alt tillatt", sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn." (Eks. på lover endret, Grunnloven, skolelov, barnelov, ekteskapslov etc.) Og videre sitert: "Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet."


Få tenker prinsipielt slik
Sigurd Opdahl skriver i Kampen om menneskerettene, 1947:
«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene 
var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT.


Derfor leser vi bl.a. i Salomos ordspråk 25, 5: «Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget ved rettferdighet.» Det blir ikke RETTferdighet og levelig i et samfunn der kulturmarxismens anti-kristelige verdier gjøres til «toleranse for oss, ikke for dem», for kulturrevolusjonens barn spiser etter hvert også hverandre og så kommer kravet om «den sterke mann» som med jernhånd tar over. Heis Det norske flagg!