Menneskeretter, foreldrerett og hjemmeundervisning angripes alvorlig

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.06.2020 (Første gang publisert i bladet LYS Nr 3 Juni 2020)

Norsk offentlig utredning «2019:23 (NOU2019:23) Ny opplæringslov» anbefaler at kommuner gis anledning til å godkjenne eller avslå hjemmeundervisning for barn. I dag er det opplæringsplikt i Norge, men ikke skoleplikt og slik har det vært siden den første opplæringsloven i 1739! Det betyr at foreldre løser opplæringen av sine barn slik de mener er til beste for barna. Det siste er også i tråd med diverse menneskerettigheter inkl den bærende foreldreretten. Kommunen på sin side skal sørge for nødvendig tilsyn slik at barna får den lovpålagte opplæringen.

Helt i fra Skapelsen av har vi hatt foreldreretten. Og derfor leser vi f.eks. i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948, artikkel 26 pkt 3 - følgende: Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.”
Det er en rekke konvensjoner, inkl som er ført i pennen i Norge, som sier det samme. Det handler om det helt basale i et fritt samfunn, og ødelegges den, vil fraværet av den menneskeretten noen ganger også støte an mot selve fundamentet for alle andre rettigheter tros- og samvittighetsfriheten. Sigurd Opdahl skriver i Kampen om menneskerettene, 1947, «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Foreldreretten er en del av helheten rundt tros- og samvittighetsfriheten!

Muligheten for lovlig hjemmeundervisning har i mange år vært en sikkerhetsventil for flere familier. Det kan være grunner som at barn har ulike behov som ikke skjøttes i skolen, det kan være alvorlig mobbing, det kan være akutte ting som gjør at barna raskt må ut av skolen for å ta vare på dem eller at skolen ideologisk påvirker barn svært negativt m.m. Nå ønsker utvalget bak i NOU2019:23 å helt fjerne denne muligheten og kommunene gis anledning til å nekte familier å undervise egne barn hjemme. Kommunen foreslås og enten kunne godkjenne eller avslå en søknad om hjemmeundervisning fra foreldre. Det er nok ett av de groveste forsøk på brudd på menneskerettighetene, foreldreretten og friheten vi har sett i Norge siste årene.

I ett fritt land er en av de sentrale rettigheter foreldreretten, krenkes den er vi der at det stilles grove spørsmål ved om det er foreldrenes eller Statens barn. Det å overdra foreldreretten til Staten kan ingen foreldre gjøre og heller ikke Staten.

Høringsfristen for den nye opplæringslova er 1. juli og det er sterkt å anbefale at du som leser dette sender et høringssvar direkte i nettleseren her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171  eller i en e-post til: postmottak@kd.dep.no og MERK «Høringssvar Ny Opplæringslov»  – der en ber staten og fortsatt verne om menneskerettighetene, foreldreretten og friheten til å undervise egne barn hjemme uten etter søknad til kommunen! Det har aldri vært søknadspliktig og skal heller ikke være det å ha hjemmeundervisning av egne barn.

*****

Høringssvar fra undertegnede.