Demoniske verdenskrefter - mot Herren og de profetiske lys


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.08.20

Perspektivene som nå stiger over den historiske horisont, er på mange måter skremmende og dystre - om en utelukkende ser dem fra de jordiske synsvinkler. Det gjelder først og fremst de ideologiske kreftene en aner - når en fra det ene livsområdet til det andre møter en mur av TAUSHET. Sannheten skytes ned - samtidig som volden øker, lite eller intet blir gjort for  å sikre folket med landbruk, forsvar og folk og eiendom med politi. Politimakten unndras befolkningen, men etter min mening brukes helt meningsløst bl.a. ved henting av skrikende barn og foreldre. Nyhetsbulletinene minner mer om "brød og sirkus" enn skikkelige perspektivrike oversikter. Ikke det minste rart at mange ønsker Fox News velkommen til Norge og at bl.a. Finanseksperten Spetalen uttaler seg meget kritisk til norsk nyhetsdekning.  
Det gjelder mange områder - både utviklingen på Nord-kalotten, Asia med Kinahavet, Europa og den gamle frafallende protestantiske verden. Skal det skje et stor frafall - må det nødvendigvis skje der hvor det er en bibelsk tro å falle fra. Mest skremmende er Kinas spredning av viruset som vi kanskje ikke er kvitt på flere år. Det er som en kanskje øyner konturene av Esaias kp. 24, 6 o.a.  som vår tidligere formann Stein Henriksen var innom noen ganger. Videre kommer den sterkt økende konflikt mellom stormaktene - som kan ende i nye kriger mot diktaturer. Og Esaias kp. 43 og dommen mot Etiopia og Egypt må en heller ikke glemme i lys av Esekiel kp. 29 og Esaias kp. 19 - hvor Egypt blir ødelagt som senter for muslimsk stormakt.

Undertegnede har i mange år søkt informasjon både i inn- og utland, vært og er redaktør i flere media, holdt sentrale foredrag om den åndelige - samfunnsmessige situasjonen - og fått så "hatten passer", men sannhet var det, tiden og noen har bekreftet det. Fra revolusjonsmiljøer sannet jeg fort at det første som gikk dukken i "krig" var sannheten. Fremdeles leser jeg 5-6 aviser og frekventerer nettsteder jeg stoler på - så jeg vil påstå at etter alle disse år - har man fått en viss "nese" for å ane de lange linjer om hva som stiger over den historiske horisont. Det som uroer, er de mange som enten ikke gidder, ikke vil eller orker og redd søker i ly - i stedet for å orientere seg og reise seg til full kamp mot det som vil ramme dem desto hardere til mer de prøver å gjemme seg.
Og det som gjør meg direkte trist, er de som på div. intrigerende måter prøver å hogge ned frontkjempere som for eks. sjefsred. Arthur Berg. Jeg kjørte han til byen etter et møte her og spurte: ble du oppsagt - da kom det: "Det kan du trygt seia." Han var en av de siste "krigerne" både med livserfaring, vidt utsyn, bibelsk kunnskap og mot - og kunne godt stått på skansene i flere år til - med god oppbakking. Andre har andre syn på dette, men det var nå A. Bergs ord. Tidligere har jeg skrevet mye om Winston Churchill som reddet Den vestlige sivilisasjon - og deretter sparket. Ronald Fangen og noen få andre varslet før krigen - men ble ikke hørt.

Som sagt sannheten dysset ned fra det ene området etter det andre - for å ruste landet før det var for sent. Sammen viser det et mønster som forteller om onde ideologiske krefter som raserer vår sivilisasjon - mens massen dysses i søvn inntil det smeller. Bibelen taler klart om Guds straffedommer: dyrtid, rovdyr, krig, hunger og pest og at "når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket."   

 

Men etter denne litt langdruge innledning - som burde vært enda lengre - til de store perspektivene som trenges:

Bibelens lys over situasjonen. Da blir forståelsen av situasjonen en annen:

For det første skal en ikke slå noe endelig fast - men ta signalene og tegnene i tiden - og "Skjønne det når det skjer". Da styrkes en i troen på at allmaktens Gud har den totale styringa om det synes aldri så skremmende. Og så er det viktigste å ha kapitulert innfor Gud og være frelst, for nå øker tempoet kraftig mot slutten av denne verdens husholdning. Det "onde har fått så stor en makt", men seiret har de ikke, og den endelige seier får de ikke.

Er det Østens konger - den gule fare man talte om før - som kommer?

Dette er et naturlig bibelsk perspektiv som reiser seg i lys av alle de Silkeveiene kineserne i mange år har bygget med tunge investeringer i en rekke land. Så kommer viruset som de slapp løs på Vesten for å svekke det til senere angrep. Vel, om det var et uhell som slapp viruset ut av lab. eller ikke - er ikke saken. De kunne varslet på de minst 14 dagene de lot gå, mens smitte-bærende kinesere i tusentall reiste til Vesten. De varslet ikke. Nå hevder man i USA at avhoppere fra laboratorie i Wuhan pumpes for informasjon av FBI og verden vil bli sjokkert.

 

Hva med de gamle protestantiske land USA og England?

Her jobber Frankfurterne for fullt for å ødelegge moralen, skape kriser for å instabilisere landene, som en avhoppet KGB offiser fortalte i et intervju på Fox News. Rahen - en marine- og etterretningsmann la jeg til grunn for min kronikk i 2012 om Frankfurterne og kulturmarxismen. Samtidig fikk vi boken til Breitbart om "Rettferdig raseri" som i detalj forteller hvordan dette arbeidet har foregått i USA i titalls år. Nå prøver radikale kanaler å stenge Breitbart ute fra sannhetsformidlingen. Nå er kulturrevolusjonen kommet så langt at både USA - men ikke i mindre grad Vesten - vakler foran et sammenbrudd.

 

Afrika med stormaktene Etiopia og Egypt i det profetiske bilde.

Sentralt er Esaias kp. 43 som forteller om - ikke minst de etiopiske jøders utfrielse ved revolusjonens start i 1974-75 og senere. Her skriver Bibelen om hjemhenting av jødene fra hele verden. Men det skrives også voldsomme domsord mot Etiopia og Egypt og flere andre steder. Et enormt tidens tegn om Guds styring av historiens gang. Så kan du se Esaias kp. 19 samt Esek. 29 om hvordan Gud griper inn og knuser muslimenes stormakt Egypt - for etter 40 år igjen bli en liten nasjon uten makt. Egypt skjelver i grunnvollene. Interessant er det å lese at - av alle - professor Terje Tvedt i sitt store verk om Nilen siterer et lengre avsnitt av Esek. 29, men ikke har jeg hørt andre tale om saken, heller ikke i kristne kretser. Det fleste er erstatningsteologer og har avskrevet Bibelens profetier og mangt annet om Gud som Allmektig Skaper, dette tidløse "Jeg er", som skriver historien på forhånd. Dermed unndrar de kristenfolket den store trøst dette lys på mørke steder er.

 

Hva med Nord-kalotten - Norge og Norden

Gog-krigen og Togarma folket i det ytterste Norden og Gomer kan vi lese om - ikke minst i Esek. 37-39. Det er delte meninger om hvem dette er, men de konservative bibelfortolkere jeg holder meg til, mener det er liten tvil om at herskeren over Ros, Mesek har med Russland å gjøre. Gomer kaller jødene Tyskland den dag i dag. Og Togarmafolket i det ytterste Norden er sønn av Gomer. Det signaliserer ikke godt for Norge. Nå står det at når Gog er i gang skal jernkroker festet i kjevene på han, og han tvinges nedover til Midtøsten og de Veifarendes dal hvor hans store hoper skal finne sin grav. Skal Gog vendes om må det bety at han var på vei nord-vestover. Det er vanskelig å forstå som annet enn mot Norden - hvor Nordområdene nå er voldsomt opprustet og i fokus for alt av stormakter fra Russland, USA og Kina m.fl. Derfor er det mange som nå ber at Gud i Sin nåde tross alt må spare Norden - selv om vi ikke har fortjent det. Daniels bønner passer godt for oss nå, men da må vi forstå alvoret i bibelsk lys.

 

Europa på avveier igjen?

Det begynte - jeg hadde nesten sagt - som vanlig med det svikende Frankrike og euroabismen rundt 1971 da de åpnet opp for muslimene under oljeboikotten - i bytte mot olje. Så strømmet muslimsk kultur inn - og nå brennes kirker i hundre talls over hele Frankrike. Endog Notre Dame er blitt flammenes bytte. Det langt på vei katolske og feudale Frankrike var hjemlandet for Den franske revolusjon som har blitt "inspirasjonen" helt opp til Frankfurterne. Under 2. v.k. svek Vichy-regjeringen og overga Frankrike til Hitler uten sverdslag til W. Churchills store skuffelse og forundring.

Nå følger Tyskland etter med Merkel i spissen og åpner opp landet for enorme masser og vekker til live gamle nazikrefter som får "vann på mølla", og Vesten innstabiliseres som knapt noen gang før. Er det noen som tror at intet så forferdelig som 2. v.k. og Holocaust kan skje igjen - har de ikke fått skikkelig tak i hva Bibelen sier om menneskets potensiale for ondskap, og hva historien forteller oss. Når man vet og selv har erfart at bl.a. de afrikanske land kan gjenreises om man gjør det rett - og jødene har demonstrert det i landet sitt - da må det være andre grunner til at man åpner grensene på denne måten og ødelegger landene og tapper afrikanske land for god arbeidskraft.

Men som nevnt - disse onde tankebygg, svik og ondskap - har ikke og får ikke siste ordet. Det forteller det profetiske ORD - lyset på et mørkt sted - når alt dette oppløses i flg. apostelen Peter.

Det en har gjort et forsøk på her, er det det står om folkene fra Isakars stamme. De forstod seg på tiden og visste hva Israel hadde å gjøre. Det utleder vi fra Guds Ord og innsikt i tiden. Jesus refset fariseerne fordi de var gode metrologer - men tidens tegn forstod de ikke. Det profetiske lys over tiden er alltid viktig for Guds folk og til en advarsel for folkene.

 

Men til slutt: Israels samling og striden rundt landet og deres fremtid

Egypt, muslimenes sentralmakt blir knust som vi har nevnt. Gog krigen synes det å utvikle seg mot, og det har sammenheng med Gogaksjoner mot Nord. Derfor er Norge og Norden kraftig utsatt - om det ikke - primært - er åndelig motstandskraft i våre gamle protestantiske land - en bønnemakt - som kan hindre at vi får et oppgjør før Gog blir vendt om til sin undergang.

I mellomtiden får Israel stadig mer av sitt gamle land - og Herren fortsetter å samle dem i ti tusentall år etter år. Negev-ørkenen gjenreises med bærekraft for å ta imot de som fiskes eller jages ut i flg Skriften.

Og helt til slutt. Løfteriket er det å se at Trump er sionist og støtter Israel på mange måter. Han gjør også en rekke andre viktige ting ut fra et bibelsk synspunkt, men en må ikke være blind for at han kan være innsatt både til velsignelse og til dom, som jeg skrev om han i en kronikk i Norge iDag. Statsminister Johnson har fått England ut av et vaklende EU som han mener får en administrasjon som minner om Hitlers. Han er også en sionist. Nå synes det som Danmark er på sig inn i de gamle protestantiske land på basis av den judo-kristne arven. Men Frankfurterkreftene har fått enorm makt og driver et enormt kulturelt opprør som truer med å sende USA m.fl. inn i borgerkrig. Man får be og håpe på at det ikke vil lykkes, men at det enda er evangeliske krefter i USA som nedkjemper dem. 

Dette ble bare en meget kortfattet skisse - som kunne vært utfylt med masse detaljer som undertegnede har skrevet masse om i bladet LYS, Norges Kommentar Avis og tidligere i Dagen, Norge i Dagen og Karmel m.fl.