Bibelen og Covid-19

Av cand. agric. Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.04.2020

Gjennom ordene i Apostelgjerningene 17 inn i datidens samtid, da Paulus ble tatt ved hånden av hedninger (Atenere og fremmede) og ført opp på Areopagos i Aten, treffer Paulus godt også inn i vår samtid. Paulus hadde bl.a. der i Aten truffet på et alter der det sto: «For en ukjent Gud.»
Og Paulus sier da rett ut til dem: «Det som Dere altså dyrker uten å kjenne det, dette forkynner jeg dere.
Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender; heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noe, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.»
Rett inn i dagens Covid-19 situasjon peker Bibelen altså på nasjonalstaten, der grenseskjell mellom deres bosteder poengteres! Den Storting og Regjering i dag jobber med å fjerne. Man vil heller ikke søke Gud og følgelig vil man ikke ha en nasjonalstat som Gud ba oss ha for vårt eget beste. Det begynte med Babels tårn for ca 4 250 år siden (ved
Nimrod) – der måtte Gud gripe inn og forvirre deres språk, fordi menneskeheten ville gjøre seg et navn og bli sin Egen gud. De ble da spredt ut til «jordens hjørner».

Vi vet at spredte bosettinger reduserer risiko for smittespredning. Vi vet at effektivisering og pengetilbedelse gir misbruk av antibiotika fordi en god del av antibiotika bruken skyldes at vi presser skaperverket for hardt - vi går på akkord med biologien. Vi prøver å medisinere oss bort fra utskeielsene våre og frem dukker naturens multiresistens som gir sterkt økt risiko for død ved selv enkle infeksjoner. I Sverige forteller de om at mer enn 1 av 6 barn har multiresistente bakterier i kroppen. Italia har en befolkning der 34 % er bærere av slike bakterier.

 

Går vi til 1. Mosebok så fikk menneskene i kp 2 beskjed om å forvalte jorden Han til ære og oss til gavn og Han ønsket at vi ble mange. I dag har vi fødselstall i Norge ned på 1,51 barn per fertile kvinne – vi dør ut under 2,1. Vi dør ut og demografien ødelegges og bærekraften forsvinner. Italia har fødselstall rundt 1,0.

Det er de som forfekter befolkningssentralisering, lave fødselstall og global stor reisevirksomhet som nå skal "redde" oss. Samtidig som de krasjer små- og mellomstore bedrifter og blottlegger at de ikke har brydd seg om mat- og smitteberedskap gjennom flere tiår. EU og internasjonalisering har vært deres gud, globalisme heter det og er altså en -isme en religion. Det er derfor det går så galt – å tilbe avguder har aldri gått godt – det viser bl.a. Syndefloden.

Nasjonalstaten drevet etter naturretten er bærekraftig og globalismen er dødelig. Mennesker spår, men Gud rår må vi lære oss om igjen og om igjen.
Vil vi da lære noe av
Covid-19 hendelsene? Har globalister lært noe? Slik jeg kjenner dem – tror jeg de blir enda mere hatske mot Gud. Tenk på Kina i så måte.

 

Vi trenger igjen en Paulus, en Hans Nilsen Hauge som kunne tale til mennesker, mennesker helt blottet for kunnskap om sin Skaper og Hans regler for naturforvaltning. Mennesket må se sin Synd og se Sin oppstandne Frelsers soning for Synden – det pekte Paulus på litt lenger ute i talen på Areopagos: «Etter at Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder han nå menneskene at de alle allesteds skal omvende seg, ettersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde.»

Så vil selvsagt også anbefalingen til norske velgere være til neste valg og få inn nye folk som skjønner og handler etter følgende:

- Styrke nasjonalstaten: Bibelen er helt sentral i vår kulturarv. Vårt land, våre grenser og våre naturressurser er svært viktige. Barnetallet må omtales positivt og legges til rette for og må
  økes.
- Styrke beredskapen på alle viktige felt for befolkningen: Vi må ha nok bønder med levelige rammebetingelser som kan skaffe oss mat (og min. 12 mnd beredskapslager),  
  smitteverntenkning inkl gjennomtenke en vanvittig og unødvendig reisevirksomhet verden rundt.
- Få inn kunnskapen om Bibelens retningslinjer for bærekraft også her på jord: Boken er full av prioriteringer for nasjonalstaten, familien, jordbruket, smittevern, skogbruk og Den er
  Boken for Evigheten – slik Paulus pekte på innledningsvis i sine ord om nasjonalstaten «…
og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud,
  om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.
»

Noen sier vi ikke skal blande de 2 regimenter, altså det åndelig og det verdslige. Nei, de styres ved ulike virkemidler - men glem ikke at 2 regimentslæren har en fellesnevner – den så vi i Grunnlovens § 2 før 21. mai 2012 – da Stortinget slettet hele vitnesbyrdet (evangelisk-luthersk) og fundamentet for vår Norske Statsforfatning. Vår nasjonalstats verdigrunnvar basert på også de ordene Paulus forkynte dem som tilba «en ukjent Gud» som vi ser virksom i Hans Skaperverk hver dag.