Stormøte om folkefrihet og ressurser i Jørgen Løvlands rike


Av siv.agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.03.2019

 

Storstua på Evje hadde samlet 500 mennesker til et 4 t. langt møte om vindkraftutbygging i store deler av heiene. Storkapitalen ville bygge ut store naturressurser. Reaksjonen i salen var klart mot - men de store og lange linjer er viktigere. For det vil i betydelig grad avgjøre om makta får viljen sin eller ikke. Utredningene og debattene var av ymse dybder - men som gammel lov forvalter undret en seg etter hvert på om det var pengemakta, overtalelse av den enkelte grunneier eller retorikken som skulle avgjøre bygging eller ikke bygging av km2-vis med norsk natur eller samfunnets lovgivning. Var det de gamle frihets lover "som skulle regjere" eller var det u-lover etablert, lover som gikk under "radaren" på de fleste samt bruk av makta?

 

En i salen undret seg hvor kommunenes lovbehandling som Plan- og bygningslov, Jordloven og tankene fra den gamle Konsesjonsloven etc. ble av. Ved forespørsel senere ble det svart at Energiloven overkjørte det meste nå. Undersøkte videre m.h.p.  Jordloven. Tidligere ble utleie av areal over 10 år regnet som fradeling og skulle behandles deretter. Nå viste det seg at Jordlovens § 2 om virkeområde var forandret en rekke ganger fra bl.a. år 2000 og inntil 2013 og satt ut av spill i denne sammenheng. Dette selv om man snakker om store deler av eiendommene. For å gjøre en lengre historie kort - synes en på dette sentrale område om store arealer og energi - rent lovmessig å være lagt til rette for nettopp det som skjer nå. Folkestyret synes mer eller mindre avviklet. Ikke uventet når en ser hva som kom med Ny-Kommunelov ca. 1991.                                                                                                                         
På slutten av møtet fikk en kar fra Nei til EU ordet og rettet fokus på de gamle Konsesjonslover: Først panikk-loven fra1907 som statsminister Gunnar Knudsen stod i spissen for. (Firmenning til Jørgen Løvland). Loven skulle sette endelig stopper for utenlandske krefter som herjet med norske naturressurser o.a. Endelig sikring kom med Industrikonsesjonsloven i 1917. Ikke minst i kp. 3 sikres eierskapet for innenbygds- og innenlandsboende. Selvsagt fordi de utenfor bygda og landet ha sine egne ressurser som de skal forvalte til folkets vel. Unionene tenkte lite på oss da de hadde makten. Nå er det nye tider og Konsesjonsloven er vesentlig endret samt en rekke andre lover som åpner for markedskreftene og svekker folkestyret. Tydeligvis er det ingen aktuell tenkning og praksis lenger - og nasjonens bærekraft avvikles bit for bit, forsvar, landbruk, kornsiloer - en kunne listet opp flere grunnleggende områder, som de kirkelige, naturressursmessige og sosiale som smadres mer eller mindre. Det synes å gå mot kraftig oppløsning av nasjonen.

Da går tankene tilbake til fedrene fra disse bygder som ville folket vel og tok kampen mot embetsvelde og utenlandsstyre og skaffet oss først Gr.l. av 1814 med "evangelisk-luthersk" som rettskilde. Så Bondetinget (1833) og Formannskapsloven som flyttet makten til folket i frie valg i 1837, deretter tale- og møtefriheten i Stortingskampen fra 1836-1842. Til slutt kom et sterkt medlem av frigjøringskreftene - Jørgen Løvland som statsminister i Stockholm. Gjetergutten fra Lauvlands-heia i kraftig konfrontasjon med Kong Oskar, en av storfyrstene i Europa. Han vant og var avgjørende for å få Norge fri i fred i 1905. Disse folkene sikret Norge gode lover og sikret ressursene for det norske folk. De ville oss vel og klarte å bygge opp en fri velordnet nasjonalstat - en stat hvor det norske folk måtte si Nei til unionspresset 2 ganger for å holde oss unna undertrykkelse og utnyttelse igjen. Så ga "elite-folket" oss EØS og manøvrerte oss inn i et lovverk - bl.a. om energi- og areal-ressurser m.m. El-forsyningen skal nå kontrolleres fra utlandet om Acer kommer i funksjon. Da er vi rimelig hjelpeløse også med vindkrafta. Og det stopper ikke med internasjonalisering i unioner - men går mot full globalisering. Paven innbød Kongressen og FN til det i sine store taler i 2016. Klimaalvoret tilsa én verden og én regjering sa han. Time Magazine ofret forsiden på paven med følgende tekst: "The new roman empire."
Nå må vi som fedrene lære å ta vare på landet vårt og oss selv og ikke la oss føre på avveier igjen. La oss følge Jørgen Løvland og de andre nasjonal- og frihetselskende forfedre inn i en felles vel forvaltet fremtid.


Ps. Den 29.03.2019 overrasker Statkraft - Norges største vindkraftutbygger – med å stoppe all videre utbygging i Norge. Les oppslag på Document.no. En undres hvordan det da går med forsyningen av el-kraft til det store og dyre kablene til div. steder i Europa. Dette peker mot det store kollaps - som er på vei i Tyskland. DS