Selbekk, teologene og grønn teologi

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.05.2019

Jødene vet det og kan det ut fra Gamle Testamentet og forståelsen av Guds skaperverk og Gud som Skaper og det som står om "grønn teologi der" - selv om de ikke bruker ordet - og antagelig tenker i helt andre baner enn grønne teologer.

Selv har jeg vært opptatt av u-hjelp store deler av mitt voksne liv - og for ofte møtt en mur av uforstand når man snakket om trær og skogreising for å få tilbake bærekraften i landskapene som var mer eller mindre totalt rasert i de fleste u-land jeg har planlagt og arbeidet i: Tanzania, Etiopia og Mali. I mine planer for utvikling i Syd-Etiopia understreket jeg det kraftig - fordi landet med den røde laterittjorda så ut som et slaktet dyr med store erosjonssår. Kreft i et avskoget landskap uten evne lenger til å utnytte fotosyntesen, produsere mat og råstoffer, sikre grunnvannet osv. osv.

Ca. 58 % av fotosyntesen forgår på landjorda og skaper alt av mat, minus fisk, alt av råstoffer minus mineraler. Alt dette som basis for menneskelig virksomhet som gir arbeidskraft, liv og helse. Derfor var det en stor glede for meg da jeg fikk et stipend av fagforeningen min for å se på gjenreisingen i Israel - spesielt Negevørkenen. Jeg fartet vidt og bredt sammen med folk fra Landbruksdep. i Israel. Skaffet meg en god del litteratur som jeg siden har tatt godt vare på - men som sagt uforstanden, kunnskapsløsheten og interesseløsheten har vært rimelig massiv - bortsett fra de som senere satte planene ut i livet og noen få andre.

Men nå synes teologene å våkne i dragsuget av verden og en tvilsom CO2-sak, og godt i ettertid av pavens encyklika og politikernes nokså grønne forvirring. På bakgrunn av dette er det underlig å se red. Selbekk skrive leder 24. mai -19 og avslutter slik: "Det er uheldig på flere måter når kirken gir inntrykk av å uttale seg på teologisk grunnlag om spørsmål Bibelen ikke gir dekning for. På den annen side er det også uheldig dersom kristne sammenhenger underslår ansvaret vi alle har for å ta godt vare på jorda. Dypest sett kan og må kirken uttale seg om det som Bibelen uttaler seg om. Spørsmålet er ikke hva som til enhver tid er politisk korrekt og hva som er kontroversieltSpørsmålet er hva som er sant, hva som er Bibelens budskap. Det innebærer at økonomisk forvaltning ikke bare er et privat anliggende for en som vil følge Jesus. Sånn er det grunnleggende også når det gjelder å ta vare på jorden."

Riktig nok dette om "politisk korrekt", verre er utsagnet uheldig: "å uttale seg på teologisk grunnlag om spørsmål Bibelen ikke gir dekning for", som kanskje er like moteriktig og lite bibelsk orientert som det meste flere av oss troende fagfolk har møtt i samtiden. Nå vet ikke jeg hva konklusjonen blir blant de grønne teologer - men mye taler for at de ikke har fått med seg at de: "kan og må kirken uttale seg om det Bibelen uttaler seg om" for Bibelen taler om slike ting - men en må tale om det som Bibelen taler, på rett teologisk grunnlag og sant. Men det synes ikke som Selbekk heller er orientert om Bibelens mange "grønne" utsagn. Tenker han bibelsk her bør han konkretisere. 

Underlig er det at samme dato som lederen står på trykk og vel møtene kommer i gang i Oslo - sender vi LYS ut til våre flere tusen abonnenter med forsiden av boken: "TREES. The Green Testament." 194 s. og videre oppslag: "Guds bolig for menneskene. Jødisk forståelse og forvaltning av Skaperverket." På s. 18 og 19 presenteres utsnitt av jødisk historie med en rekke bibelord om forvaltningen av skaperverket, ikke minst trærne som er sentrale i den jødiske skapertenkning og forvaltning.
Og det finnes en rekke andre bibelsitat som bl.a. fokuserer på forvaltning av jorden: "Den som dyrker sin jord, mettes med brød,-" Salomo 28.19. se også 12, 11. I 2. Krønikerne 26 om kongen: "for jordbruket lå han på hjertet." Se og Esaias 41, 18 m.m.fl. Så dette er også en del av hva Bibelen uttaler seg om - men som jeg sjelden eller aldri har hørt fra noen prekestol - mens millioner sulter i hjel og vårt eget landbruk svekkes faretruende. Her ligger svaret på å ta vare på folks liv og helse og økonomi. Dette som hverken politikere eller teologer vil snakke om, men som Bibelen taler om - og jødene forstår og praktiserer med fremragende resultat - hvor de løfter et totalt avskoget Israel til et land reskoget og med bærekraft for 8-9 millioner.

Avslutningsvis føler en et visst behov for ordene: kom ned på jorden igjen. Og som en forfatter skrev: "Da vi ble troløse mot Himmelen - forrådte vi jorden."

 

Relatert stoff:
En økologisk gjenreising av ørkenen   - et eksempel fra israelsk jord– og skogbruk

Hat til staten Israel = økologisk selvmord

Esekiel 34, 29 om jødene:
«Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån.»

Mika 4, 1-4:
«Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder; og folkeslag skal strømme opp på det. Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig, men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem; for Herrens, hærskarenes Guds munn har talt.»

Sakarias 8, 22-23:
«Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren.
23 Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med dere; for vi har hørt at Gud er med dere.»