NAV skandalen blekner mot de som tar spebarn fra fødeavdelingen!

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.12.2019

Advokat (H) Johan Haga skrev i Dagen 19.12.19 en artikkel med tittel:

«Barnevernets forsømmelser – krise verre enn Nav-skandalen». Vi anbefaler deg at du leser den i sin helhet her. Det er flere gode forslag til tiltak for et raskt vern av familier og barn.

I NAV skandalen - gjennomførte Staten Overgrep mot voksne mennesker. Barnevernet derimot tar barn helt ned på FØDEstua og driver foreldre og også barn i døden. Verre kan det ikke bli.

Statsminister Erna Solberg brukte ordet skandale om de siste ukers sak om NAV. Hvilket ord bruker Statsministeren og hennes tusenvis av byråkrater på denne dødskulturen som farer over landet og handler (les om "selvmordskulturen" her!), i mange tilfeller UTEN Lov og Rett og Rettssikkerhet, i regi av Barnevernet, Fylkesnemnder og underlagt Bufdir og Barne- og Familiedep. og Statsministeren?

For den som tenker at det var sterke ord, kan jo begynne å sette seg inn i statistikken over ÅRLIG døde under Barnevernets ansvar. Når en mor legger seg på togskinnen i Hokksund og toget kommer - da passer det vel dårlig for Statsministeren å ønske alle God Jul...før en har begynt med noen ansvarlige og varetektsfengslet dem for Jula, etterforskningen kan starte og deretter rettsakene kan starte - noen vil mest sannsynlig ende med 21 års fengsel.

Visst man vil gjøre dette enkelt kan en begynne med Mari Trommald direktør i Bufdir. og samtlige ledere av «Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker». Barnevernslederne i landets kommuner vil da skjønne at de er de neste etter rådmannen som er administrasjonssjef og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. En bør også stenge av Barne- og familiedepartementet og sperre av og sikre alt datateknisk utstyr der – til bevis er sikret. Når det gjelder Trommald har hun i mange år (ble tilsatt i 2010) visst følgende ifølge Bufdirs pressemelding 04.10.19:
«
- Det høres kanskje utrolig ut, men det stilles i dag ingen krav om verken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.» Her har landets barnevernskontorer i en årrekke tungt traumatisert barn og voksne. Statistikk viser rundt 150 ÅRLIGE dødsfall inkl selvmord, frem til 2009, for barn og voksne under Barnevernets omsorg/ansvar. Flere mener tallet 150 i dag er i laveste laget og SSB har ikke levert statistikk for dette området siden 2009!!! Årlige døde i trafikken var i 2018, 108 personer. I høy grad skal en slik rettsprosess være fullt transparent for det norske folk og flere høringer vil ant. være nødvendig, for nettopp å kunne gi folket fullt innsyn i de ødeleggelser som er gjort. En Rettsstat følger lover og regler og Menneskerettighetene!

Til sist vil vi på det sterkeste anbefale:
Kommunestyrerepresentanter (ansvarlige for Barnevernet i SIN kommune!),
Barneveransatte,
Helsearbeidere,
Pedagoger i barnehage og grunnskole,
Foreldre og naboer,
Politiet,
Regjering, Storting og Domstoler

- å se denne presise informasjonen fra Familiekanalen om lovverket rundt Meldeplikt, basert mye på jurist Ohnstad og Ylve Gudheims helt ferske bok «Meldeplikt til barnevernet. Er det nok å være bekymret».

I denne juletid husker vi en gang en Herodes som sendte ut sine soldater for å drepe alle guttebarn under 2 år – hva var det Herodes ikke tålte? Jo, Sannheten. Han ville ta livet av Sin Skaper – Han som Skapte og innsatte Familien, Foreldreretten og Menneskerettighetene i alle Nasjonalstater for også å verne om barna. Skal barn og familier hjelpes ligger man unna Overgrep!