Landbruksoppgjøret, ren fornuft eller og velsignelse?

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.05.2019


"It is impossible to rightly govern a nation without God and Bible." Georg Washington.

Slik uttalte USA`s første president seg - og la fundamentet for det som ble verdens mektigste nasjon. I Sverige har det blitt opprettet en bønnebevegelse blant bønder som ber for bondestanden, "godt og tjenlig vær", kanskje også "kristelige råd til all vår gjerning" og denne fundamentale næringa for folk og land. De og våre fedre var ikke just uvitende lite tenkende personligheter uansett hva vår samtid innbiller seg. De regnet med en større virkelighet og bygde nasjonen opp.

Landbruk og forsvar, matforsyning og sikkerhet er fundamentalt for folkets overlevelse og nøye knyttet til sikring av disse livs- og politiske områder for styring av landet. Georg Washington hadde forstått det og baserte seg på det. Vår historie fra H. N. Hauge og utviklingen med haugianerne taler sitt tydelige språk om hva som gjenreiser et folk i ytterste fattigdom til velstand - og frihet.
Berge Furre sa rett ut at norsk demokrati er et bondedemokrati. Ikke minst minnes vi Ole G. Ueland fra Rogaland - en haugiansk bondehøvding som gjorde storverk fram til Jørgen Løvland som benevnes i Aftenposten som den største av bondehøvdingene og uttalte ved 1. v. k. utbrudd: "Dei hev mista vitet og Vår Herre." 
En mann i nyere tid som også skjønte det G. Washington kort formulerte, var en indisk professor som nylig skrev et solid bokverk: "Boken som skapte din verden. Hvordan Bibelen formet den vestlige sivilisasjons sjel." (408 s nå oversatt til norsk på Proklamedia.) Han dokumenter i detalj hvor de store landevinninger - også innen landbruk ble utviklet av folk med den nevnte forankring.) 
På et større landbrukspolitisk møte på Bjerkreim for noen år siden - dristet jeg meg i mitt innlegg som innleder å antyde litt av dette og fedre som O. G. Ueland. Det ble ikke godt mottatt av den kvinnelige møteleder som avbrøt meg og unnlot å kalle meg opp i paneldebatten som fulgte. Interessant fenomen som sier at det som gjelder i landbruksdebatten og styringen av et land, er den "rene fornuft", dennesidig basert og uten referanser til de historiske fakta og "Boken som skapte din verden."

Nå opplever en at disse fundamentale livsområder blir dårligere og dårlige ivaretatt - nær sagt uansett hvem som sitter med makten og skal ivareta folkets matforsyning og sikkerhet. Som K. Nykvist skriver i Nationen 9. mai "- at de hadde en forventing om en kursendring i landbrukspolitikken med KrFs inntog i regjeringen". Men den kom altså ikke nå heller - ingen fundamental snuoperasjon som kunne få småbruks- og graslandet Norge i produksjon igjen og ut av den nedadgående spiral med nå under 40 000 bønder og en stadig dårligere selvforsyningsgrad, nå ca 35 % på kaloribasis og stadig større utmarksareal overgitt til rovdyrene. Merkelig også med et urealistisk press mot kjøttslag fra drøvtyggere og beitedyr - med stadig økning i kjøtt basert på importert fòr som skader regnskogene og er en meget usikker forsyning. Ikke bygges det opp kornsiloer heller. Og for ikke å glemme det økende presset mot stadig større bruk - en virkelighetsfjern politikk i småbrukslandet Norge.

Hvorfor blir ikke denne politikken snudd så den kan sikre folkets framtid, men bare fortsetter med analyser og vedtak av "den rene fornuft", uten det alvor, dybde- og historiesyn som kunne skapt en virkelig snuoperasjon før det går helt galt - ikke bare for bøndene, men nasjonen Norge. Kanskje man kunne være villig til å trekke inn mer av virkeligheten i beslutningsprosessen før folket åker ut i den ytterste nød – den nød vi ble løftet opp av i 1809 - 1830-1910. Årstall alle burde vite noe om.


Relatert stoff:
Foredrag i Bjerkreim nevnt over, se spesielt fra side 6: Feilforvalter vi vårt eksistensgrunnlag? Hva gjør vi nå?