Forebyggende arbeid fra foreldre, skole og politi

 

Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.07.2019

Norge har svært mye ideologisk grums i sitt statsapparat, helt ned på lokalplan. Og det er grums av verste ideologiske karakter. Det er en ideologi som forteller Ola og Kari Nordmann og barn at: Kristendommen skal ut av landet og med den Menneskeverdet. Ytringsfriheten skal bort, Straffelovens § 185 om diskriminering kjenner de færreste – det er langt på vei en fullmaktslov som åpner opp for sterk grad av skjønn hos politijurister og i domsavsigelser. Foreldreretten står for fullt fall, der Staten overtar barneoppdragelsen og mer og mer barna.
Når man ikke vet at Frankfurter-ideologien (kultur-marxismen) har disse 3 kjerneområder som skal nedkjempes - Kristendommen, Ytringsfriheten og Foreldreretten, for en stille kultur-revolusjon også i vårt land – så vet man ikke hvor U-Gudligheten kommer fra. Samfunnet blir nå mer og mer pervertert – og det går ut over alle inkl små vergeløse barn.
Vi vet også at i praksis er maktfordelingen mellom Stortinget, Regjeringen og Domstolene i mange saker en illusjon – det igjen borger for alvorlige maktovergrep mot befolkningen der justismord blir mere dagligdags og folk som skulle vært dømt slipper straff i betydelig grad.

Ett illustrerende eksempel kan vi ta fra Østlands-Posten 15.07.19 – der intervjues flere ved Volds- og sedelighetsavsnittet ved Sandefjord Politistasjon. Aktverdig arbeid fortelles det om, der politiarbeidet skal avdekke vold og andre overgrep mot barn. Men, så kan man lese en mere generaliserende overskrift (den oppfattes lett slik) i oppslaget som skal være ett sitat av politioverbetjent Camilla Westlin Solli ved politistasjonen «Jeg slutter aldri å la meg overraske over hva som foregår i hjemmene til folk.» SÅ burde vel hennes utsagn heller vært: «Det overrasker meg sjelden, når vi vet hvor ekstremt lite gode og bærekraftige normer som i dag læres bort i hjem, skole og samfunnet, hva som foregår i hjem vi tilkalles til.»
Eller sagt på en annen måte: Hvorfor overraskes hun – når i flere hjem, barnehage, skoler og samfunnet med sine lover åpner opp for perversiteter og fyller barn, unge og voksne med den dritten som selvsagt skaper et hjerteliv som vil rive ned og ikke bygge opp et samfunn. Det er i dag en kamp om å få bevare oppveksten til våre barn på en bærekraftig måte som gir dem selvrespekt og dermed respekt for andre inkl kvinner og barn – de to «gruppene» som tradisjonelt først rammes av vold og overgrep.

På prinsipielt grunnlag burde en politijurist tenke seg litt om etter følgende linjer – før makten settes inn mot familier og barn:
Når staten over mange år har tillatt så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?

Hvorfor peker ikke Politistasjonen på følgende punkter og evt. på selvstendig grunnlag tar tak i den forebyggende siden – det har selvsagt politijurist Pernille Plage, som også er nevnt i saken i ØP, full anledning til å ta et initiativ til. Hun kan både gjøre det ut mot publikum, inad i organisasjonen og oppover i Politiet. For å eksemplifisere, bl.a. fra Vestfold er følgende punkter veldig godt kjent for mange av de som kunne gjøre noe med det og det er punkter som ødelegger barn- og unges sinn og perverterer dem:

1. I barnehager- og grunnskoler benyttes materiale av bl.a. barnevernet, helsesøstre og lærere som sterk perverterer barnesinn – flere små barn får sin første opplæring i pedofili i skoletiden når de ser slikt som i neste setning! Animasjonsfilmene Sinnamann (sterkt voldelig og manns diskriminerende) og Trøbbel (2 pedofile sener) er bl.a. benyttet – skal visstnok være «til barnets beste». For det første perverterer dette barnesinn. For det andre kan det gi barns fantasi ett tilskudd, det ikke trenger, og også dermed bidra til flere justismord. Det er minst 1 grunnskole i Vestfold som bruker slike filmer for 6 åringer (2. klasse)! Vedkommende helsesøster på skolen benektet på spørsmål at det var pedofile sener i animasjonsfilmen Trøbbel. Alle som ser den ser at det er det. Hun visste selvsagt at det var farlig for henne og hennes karriere å svare ja på et slikt spørsmål. Systemene hun jobber under og i, er så gjennomvevd av angiveriet, at den minste åpne refleksjon rundt dette meldes videre i systemet og kan gi uante konsekvenser på henne og familie/barn og evt. barnebarn.

2. I Færder kommune bor en forfatter, som produsere «litteratur» for barn. Hva slags folk er det som lar dette passere i det offentlige rom? Bl.a. sto denne forfatteren, Gro Dahle, bak boka Sinna Mann som ble til film. Dagbladet hadde et oppslag om en ny bok fra Dahle i 2017 – som er så pervers at Sesam Sesam burde av Politiet blitt tatt tak i og i det minste gitt en offentlig advarsel, men før det bør politiet selv bla opp Straffelovens § 317 om Pornografi. Strafferammen er «bot eller fengsel inntil 3 år».

Dahle mente boka passet i barnehage og skole – og uttaler til Dagbladet nett 24.09.2017 at pornografi ikke er farlig. MEN de fleste vet at pornografi ødelegger menneskesynet og nettopp åpner for disse perversjoner Dahle sier hun vil til livs. Og Frankfurtereliten applauderer henne frem og hennes «verker» inn i barnesinnene – de til og med bestiller bøker fra henne (med offentlige penger) som skal inn i barnehager og skoler og «hjelpe» barn.

3. Det falt dom i en sak (ca 18 mnd fengsel) for få mnd siden der en psykiater i over 20 år! hadde lastet ned overgrepsmateriale med barn. Han satt årevis i den Nasjonale Barnesakkyndige kommisjon der de skulle kvalitetssikre alle sakkyndigrapporter i barnevernsaker! Han har flere surrogatbarn – som, etter hukommelsen, skjedde under Jens Stoltenbergs regjeringstid og da Stoltenbergs forlover og psykiater, Øystein Mæland, var politidirektør. Dommen ble svært lav og han får beholde barna. Hvorfor ingen protester fra politiet? Politiet i Sandefjord kunne selvsagt på eget initiativ satt i gang undersøkelser, i flere «barnehjelpe-miljøer», mht det Thore Langfeldt uttalte på BBC World News 04.07.18 – at systemet ville bryte sammen om en begynte å ta tak i pedofile! Psykiateren med dom på 18 mnd, nevnt over, har sine aner i Vestfold. BBC World News link her: https://www.youtube.com/watch?v=3XrzUAQ4qpE#action=share 

4. En legger også merke til at i flere barnevernssaker i Vestfold – må politiet på selvstendig grunnlagt, ha gjort en svært dårlig jobb med i det hele tatt selv å ha vurdert om de skal bistå barnevernet. Masse ressurser kastes her bort, på saker som en i utgangspunktet burde skjønt var falske anklager. Tilbake står traumatiserte barn og familier – noen gikk inn i selvmordet – etter at Barnevern og politi har tatt de så hardt at de som mennesker ikke klarte mere. I EMD ligger nå 26 norske barnevernsaker! – snart 4 til, flere av dem pga brudd på EMK artikkel 8.

Det å lære barn- og unge hvor grensene går for egen intimsone osv skal foreldre lære dem, foreldre og skole skal i samarbeid (Skolelovens § 1) – også bidra til å lære barn hva Sant og Rett er for noe og ikke i skolen bryte ned både barns, bluferdighet, selvbilde og deres evne til senere i livet å skape gode hjem. En skole skal selvsagt heller ikke introdusere små barn for perversiteter – som de i neste omgang kan risikere å fabrikkere påstander mot sine egne søsken/foreldre/lærere etc. Overgrep skal etterforskes av politiet, som skal inneha etterforsknings-kompetanse, et forvaltningsorgan som Barnevernet – som ikke har noe fungerende kontrollorgan over seg – skal ligge unna slik etterforskning. Det er forresten kommunestyret som med Loven i hånd kan gå inn i enkeltsaker hos Barnevernet og gå til bunns i om de følger Loven! (Fylkesmannen i Bergen skrev i 2017: «Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for
å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første
ledd nummer 4.»
)

 

Relatert stoff:
CBN News i USA blottlegger statlig norsk barnemishandling
Fortsetter å spre Trøbbel inn i de norske hjem
Professoren som fillerister fagmiljøet, et nasjonalt symptom