FORELDRERETTEN kraftig truet i Canada og den vestlige verden - også Norge!Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.03.2019


Denne trusselen er et resultat av Frankfurternes (frå 1923) massive angrep på "det første riket", familien, for å knekke den vestlige sivilisasjon, oppheve nasjonalstaten og skape den globale èn verden.


Cand
theol Andreas Årikstad har lagt ut det siterte på Facebook. (Se under)  Det er skremmende lesning, men meget nyttig orientering - særlig når en leser det i historisk og samtidens sammenheng med Barnevernets inntrenging i de norske hjem. Der fjerner de 5 barn pr. dag.

Vi skal merke oss at historisk anbefalte Lærerlag- og Lektorlagets (nå Undervisningsforbundet) et kraftig menneskeforaktende ukeblad Der Stern, redigert av en konform nasjonalsosialist. Og med ett ukeopplag 1,7 millioner. Sjefsredaktøren i Der Stern Henry Nannen var SS-offiser på Balkan under 2.v.k. og god venn av kollega av Sassen som laget store intervjuer med Eichmann etter krigen om de store visjonene for Det Tredje riket som de hadde et visst håp om å gjenreise. Vi kjenner igjen det massive angrepet på foreldreretten og folkestyret som vi opplevde under Sternstriden, på 80tallet, i mangt som skjer i den siterte saken og Norge i dag.

Om denne oppførselen fra akademikernes side skrev daværende rektor på NLA Ole Øystese følgende – med referanse til boken «Åndskamp i skole og samfunn. Stern-striden» som ble utgitt (i 1985 og med nyutgivelse i 2001) etter Sternstriden som også innebar runder i rettsinstanser for å ta vare på barna mot tyranniet:
"Men det mest forstemmende i striden er kanskje likevel lærer-organisasjonenes rolle i saken. Lektorlaget argumenterer kraftig til forsvar for lærernes frihet i skolen - en frihet som han åpent annonserer at han vil bruke til å trosse både foreldrene og skolestyrets syn på hva som er høvelig lesestoff for barna i skolen. Bokens dokumentasjon representerer et arsenal som kan bli av stor betydning i kampen om skolen og mot nedbrytende krefter i samfunnslivet.» "


Under møte om saken i Foreldrerådsmøte
i åttiåra ble det skrevet en resolusjon. Lederen, senere v. ordfører i kommunen sa det klart og tydelig da hun entret podiet: "FORELDRERETTEN FØRST OG STØRST" og repeterte det flere ganger og lot det nedfelle seg i resolusjon.

Vi må ikke innbille oss at Frankfurterkreftene har lagt inn årene og har sluttet å arbeide mot den store KULTUR REVOUSJON", selv om det skjer under "radaren"
for de fleste inntil det rammer med full tyngde.


Årikstads linjer på Facebook, 04.03.19:

"Saken: En Jente på 14 år får hormonbehandling for å "bli gutt" mot farens vilje. Faren fradømmes av domstolen den Gudgitte retten til å bestemme over datterens ve og vel og forbys samtidig å omtale datteren som nettopp datter. Det vil i så fall bli ansett og dømt som familievold.

Siden 7. klasse har jenten blitt oppfordret til dette av skolens rådgiver og er nå klar for å ta steget. Faren er bekymret og ønsker å utsette avgjørelsen, men får altså ikke medhold. Han peker på historikk med angrende transpersoner og føler datteren blir brukt som "et marsvin i et eksperiment."


For jenten er hele denne situasjonen selvsagt svært vanskelige og opprivende. Vi skal ha respekt for alle som står i vanskelige personlige identitetskonflikter og som på ulike måter bærer konsekvensene av kjønnspolitikken som alt lenge har lagt føringer for samfunnet. Det biologiske faktum er likevel at det i hver eneste celle av denne jenten er to x kromosomer som avgjør hennes biologiske kjønn som kvinne. Domstolens avgjørelse tas på tvers av skaperordning, biologi og fornuft fordi man mener kjønn bør være sosialt konstruerbart. Men dersom det virkelig skal være det må det jo til syvende og sist gjelde en autonom kjønnsidentifisering også hos barn...


Det mest graverende (og nye) ligger nettopp der. Foreldrene fradømmes foreldreretten over egne barn. Staten overtar. På sikt kan slik styring føre mennesker på flukt fra vestlige velmenende demokrati som i virkeligheten driver en samfunnsdestruktiv ideologisk imperialisme uten sidestykke.


- Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!
Jes 55:6


I Norge er det fritt barnehagevalg og fritt skolevalg. Kanskje er det på tide ikke bare å hevde, men også å bruke foreldreretten - til beste for våre barn og landets fremtid!» (Slutt Årikstad) Uthevelse i rød skrift, av red.

* * *


Omtaler av den toppaktuelle Sternboka:


Statsråd Kåre Kristiansen:

«Jeg vil anbefale alle som interesserer seg for foreldrenes rett til å velge oppdragelse og undervisningsmateriell til å lese denne boken.
Den gir for det første et klart bilde av hvor utvannet respekten for foreldreretten er blitt, og den gir også et skremmende bilde av hvor langt avdriften fra skolens kristne grunnlag er kommet. For alle som ønsker å bevare vårt tradisjonelle verdigrunnlag i skolen og for alle som mener at foreldrene fortsatt skal være de som har den avgjørende innflytelse på sine barns oppdragelse, er boken et nødvendig vekkesignal.

Saken viser at det ikke er nødvendig for foreldrene å avfinne seg med et hvilket som helst diktat. Det nytter å kjempe imot også på dette området. Jørgen Høgetveit skal ha takk fordi han har tatt på seg de påkjenninger som har vært forbundet med å vise nettopp dette. Jeg anbefaler boken på det beste.»


Rektor Ole Øystese, Norsk Lærerakademi:

«Vesentlige sider ved åndskampen i skole og samfunn kommer på usedvanlig klar måte til uttrykk gjennom Stern-striden. Jeg er derfor meget glad for det rike dokumentasjonsarbeidet som er samlet og lagt på bordet. Det er av betydelig verdi at pressens usaklighet blir dokumentert så ettertrykkelig som her er skjedd. Men det mest forstemmende i striden er kanskje likevel lærerorganisasjonenes rolle i saken. Lektorlaget argumenterer kraftig til forsvar for lærernes frihet i skolen - en frihet som han åpent annonserer at han vil bruke til å trosse både foreldrene og skolestyrets syn på hva som er høvelig lesestoff for barna i skolen. Bokens dokumentasjon representerer et arsenal som kan bli av stor betydning i kampen om skolen og mot nedbrytende krefter i samfunnslivet.»


Redaktør Finn Jarle Sæle:

«Denne boka tar sitt utgangspunkt i det apologetiske program apostelen gir oss i 2. Kor. 10,4 ff om å ta alle tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud til fange under lydighet mot Jesus Kristus. Derfor prøver den heller ikke å beskrive åndskampen i et nøytralt idéhistorisk perspektiv. Men den inneholder ikke mindre sann og glitrende analyse av den grunn. Dertil er den utrolig informasjonsrik og tankevekkende.

Utgangspunktet for denne boka er den enestående verdi som mennesket har, slik det er skapt i Guds bilde og elsket av ham. Boka dokumenterer innsiktsfullt og fra en rekke synsvinkler hvordan pornografien bryter ned det kristne menneskesynet. Pornografien er menneskeforakt. Den regner bare med mennesket som driftsvesen. Etter å ha lest denne boka har en klarere innsikt i hvilke krefter som brytes i vår kultur. Boka viser at det er en åndskamp i vårt samfunn i dag og hva denne kampen står om.»


Tillegg fra boken, om Nyradikalismen:

I boken med tittelen "Åndskamp i skole og samfunn- Stern-strid" ved Gustav Mjåland og utgitt av AKF på 4735 Evje, siteres følgende:

"Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. "Når Gud er død, er alt tillatt", sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn."
Og videre sitert:
"Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på
det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet." Disse linjene skulle vel forklare hvorfor vi i dag har en kamp om disse tre hovedområdene.