Bibelsk Åndskraft ga oss Gr.l. § 2 og et rettferdig
samfunn. Hva kommer nå?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.09.2019

Tap av bibelsk åndskraft og rettferdig bibelsk tenkning fører oss inn i det kaos vi nå ser fra samliv til menighetsliv og liv for og i nasjonalstaten. Det er rett det som USA`s første president Georg Washington sa: "It is impossible to rightly govern a nation without God and Bible." ("Det er umulig å styre en nasjon rett uten Gud og Bibel." Skaperen.)

Man kan selvsagt dvele ved fortiden - og det skal man gjøre i den utstrekning man kan lære av FEDRENE (Hebreerbrevet kp 13) hvor veien går til det rette og gode, men å bli værende der uten å møte opp til kamp hvor slagene stod og står i dag, kalte Luther faneflukt. Han sier det slik: ”Dersom jeg uttrykker så høyt og klart jeg kan alle de sannheter i Guds ord unntatt denne sannheten djevelen angriper akkurat i dag, da bekjenner jeg ikke Kristus uansett hvor tydelig jeg forkynner hans sannheter på alle andre områder. Der kampen raser, der blir soldatens lojalitet satt på prøve. Å stå fast på alle andre fronter er likevel flukt og svik dersom en ikke står fast på det avgjørende området.”

Fedrene flyktet ikke hverken i det åndelige eller det verdslige regiment fra 1800 og oppover. De møtte opp og tok forfølgelsene, lidelsene og kampen og seiret.

Ronald Fangen omtaler faneflukten og uforstanden på en selvopplevd og utmerket måte i boken "I nazistenes fengsel." Folket ville gjerne høre om Luther og få trøst i en dyster tid, men ikke om nasjonal-sosialismen som ny religionsdannelse. (Vi opplever nye religionsdannelser) Da de marsjerte i våre gater og ville ha vår ungdom, var det for sent - og Fangen satt på Møllergata 19. Mange også Hope og Hallesby "forstod heller ikke tiden" før det smalt, men de reiste seg som de høvdinger de var da de forstod. Det er veldokumentert.

Det er riktignok viktig å gå tilbake i nyere historie og undersøkte hvilke ideologiske røtter og hendelser som har ført til dagens katastrofer, men så må man kanskje først spørre seg selv: hvorfor var jeg ikke der da slaget stod og i all fall ta med seg den historiske kunnskapen og møte opp der hvor disse vekstene har båret uhyggelige frukter. Ikke minst Darwinismen som avsatte Gud i folks tankeliv - og som var en del av Frankfurterskolens "politisk korrekte", "kulturterror", "toleranse for oss men ikke for dem" (Marcuse) osv. osv.

Mer om disse med sine ideologiske røtter ned i Den Franske revolusjon, Karl Marx, Freud, Darwin og ny-marxismen - som flommet inn i Ap. ved deres n.f. Edv. Bull i 1923 for å fullbyrdes gjennom 68-erne og inn i Vestens institusjoner i dag (Gramsci). De har rasert troen på at Gud overhodet er til - uten å møte særlig motstand. Laodikea betyr folkestyre. Der ble Jesus jaget ut av Norges samfunn ved sletting av Gr.l. § 2, og den rette frihet og orden ble rasert i store deler av lovverket vårt - og D.N. Kirke er læremessige inne i et vilt frafall og forfall - ikke minst fordi Gud er avsatt, Han som har skapt ulikhet, like-verd og mangfold. Likhet og likestilling i verden og samliv er Fr. Engels (Marx medarb.) store femi-tanker, samt matriarkatet fra boken "Familien - -" . En tanke som slaget stod om i 1978 - og som få av de kristne skribentene i dag stilte opp til - uvisst av hvilke grunner.

Nå står slaget om konsekvensene av det forferdelige "ugraset" som ble sådd fra 60-årene og oppover og har spirt friskt og kraftig innen våre institusjoner - ikke minst DNK, dessverre også i org. og i departementene og vårt lovgivende organ.

Farligst er de massive angrepene på FAMILIEN - foreldre og barn - som ble introdusert i Familiemeldinga av 1974 og bærer sine beiske revolusjonære frukter i form av Barnevernet dag. Da er det igjen man etterlyser frontsoldatene hvor slagene utspiller seg om de tusen hjem. Nå er det slutt på historiske overveiinger - det er beinharde trefninger med "makter og myndigheter - disse verdens herrer i dette mørket" som nå tar 5 barn pr. dag, har tatt i "omsorg" over 15 000 barn, har 26 saker fra et lite folk for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, endog en i "The Great Chamber" (dommen fra The Great Chamber, Lobben vs Norway, offentliggjøres 10.09.19) osv.
Les hva Ø. Andersen (Fjellhaug) - en av de som forstod at slaget gikk rundt 1978-79  - og i sin andakt i Ved Kilden - 17 mai. ut fra "Land, land hør Herrens Ord" minner oss om at den første myndighet er Guds Ords myndighet, så FORELDREMYNDIGHETEN, så delegert myndighet til lærerne og deretter off. myndighet som er til for folket - ikke omvendt. Nå snues alt på hodet - og folket lider, blir redde - og det er få som hjelper. Heldigvis, noen er det - men ofte fra svært uventet hold. Kong David samlet om seg menn "som forstod seg på tiden, og visste hva Israel hadde å gjøre." Det kan du lese mer om i Kommentar-Avisa.no og noen få andre organ.